Kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom

Osobe koje u okviru svojih kompanija rukovode određenim sektorima označene su kao grupa na koju je primarno usmerena stručna obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom. Takođe je preporučeno da pomenutu edukaciju pohađaju i programski menadžeri, konsultanti, kao i projektni menadžeri i oni koji upravljaju proizvodnjom.

Kada su za pomenuti obrazovni program zainteresovani radnici određenog preduzeća, sprovodi se korporativna nastava i to kako na klasični način, tako i preko interneta. Oni polaznici koji se opredele za standardna predavanja moći će da ih pohađaju u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i u odgovarajućem prostoru firme za koju rade, te na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme kada će ovi kandidati početi sa edukacijom, termine i ritam održavanja njihovih časova sporazumno će da odrede zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije.

Osobe koje nastavu prate pojedinačno takođe će dobiti priliku da rade na klasični način, a za njih može da se sprovede i online kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom. U prvoj opciji kandidati će imati obavezu da, prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, gde će pratiti predavanja u prostorijama opremljenim u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima. Ukoliko, pak njihov izbor bude druga varijanta, imaće zadatak da pre nego što predavanja počnu na svoje računare instaliraju namenski softver. Taj postupak nije težak i pretpostavlja se da je većina kandidata sposobna da ga obavi samostalno, ali je organizator u svakom slučaju za one koji se ne snađu najbolje obezbedio pomoć informatičkih stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu pomenute institucije.


Kada navedu da li im odgovara da se obučavaju na standardni način ili online, polaznici treba da se opredele i između pojedinačnog, grupnog ili rada u paru. Ako žele da pohađaju individualnu edukaciju, moći će da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruju tempom koji im odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođavaju. Radi se o tome da će nadležni predavač u ovoj situaciji podučavati samo jednog kandidata i nastojati da tok edukacije maksimalno prilagodi njegovim sposobnostima, brzini usvajanje novih znanja i, generalno ličnim karakteristikama. Oni koji budu želeli da predavanja prate na ovakav način dobiće i priliku da, pre početka nastave navedu kada bi želeli da počnu sa radom, te koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov životni ritam. Ukoliko nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora budu smatrali taj raspored prihvatljivim, kandidati će moći da se znatno lakše organizuju i da obuku pohađaju u skladu sa traženom dinamikom i terminima.

Istu mogućnost da definišu raspored po kome će raditi dobiće i dvoje polaznika koji će pohađati poluindividualni seminar - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom. Oni će, zapravo funkcionisati kao tandem u nastavi, međusobno se pomagati i podržavati, ali i proširivati svoja znanja u međusobnoj komunikaciji. Najpre će se od njih tražiti da naznače koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, te kog datuma bi želeli da program počne da se sprovodi, a zatim će taj predlog da razmotri ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Ukoliko i ovi učesnici u obrazovnom procesu budu smatrali da je taj plan delovanja prihvatljiv, on će biti zvanično osvojen i primenjivaće se do kraja obuke.

U širokoj ponudi organizatora nalazi se i grupna edukacija koja podrazumeva da više polaznika zajedno prisustvuje predavanjima. Veličina grupe je, zapravo definisana vrlo strogim pravilima, budući da od toga u velikoj meri zavisi i kvalitet obrazovnog rada. Tako svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, pošto je za to neophodno minimalno četvoro prijavljenih kandidata. Uz to, u sastavu jedne grupe ne sme biti više od osam osoba, jer bi u suprotnom bio ugrožen kvalitet nastave i ne bi moglo da se garantuje za individualni napredak svakog pojedinca. U svakom slučaju, niko od kandidata koji se budu edukovali na ovakav način neće moći da utiče na raspored po kome će se nastava odvijati, jer će unapred termine i ritam održavanja časova, kao i datum za startovanje celokupnog programa da utanači koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom treba da se za to najpre prijave, što mogu učiniti u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Tom prilikom je neophodno da nadležnom službeniku navedu svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se zvanični upis na edukaciju, kome su svi oni obavezni lično da prisustvuju i da predaju odgovarajuću dokumentaciju ovlašćenom licu. Njen tačni sadržaj, kao i datum i mesto sprovođenja pomenute procedure svim kandidatima će biti na vreme saopšteni.Čime se bavi kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom?

Da bi se efikasno upravljalo projektima potrebno je primeniti specijalizovane pristupe kako bi se postigli očekivani rezultati. Zbog toga će osobe koje budu pohađale seminar - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom saznati sve o ovoj i drugim metodologijama koje se koriste u navedenoj oblasti, kao i o njihovoj međusobnoj povezanosti. Između ostalog, profesori će govoriti o PMI, IPMA, YUMPA i ostalim agilnim metodologijama, a takođe će istaći prednosti PRINC 2 metode u odnosu na ostale. Naznačiće, recimo da ona obuhvata sedam osnovnih elemenata, tačnije rečeno organizaciju, planiranje, kontrolu, kvalitet, rizik, promenu i napredak, da je prilično složena, te da zahteva prethodno valjano poznavanje projektnog menadžmenta, kako bi mogla da se na odgovarajući način primeni. Predavači će objasniti prisutnima i da su principi na kojima se zasniva naznačena metoda kontinuirana poslovna opravdanost projekta, učenje iz iskustva, jasno određene uloge i odgovornosti, upravljanje po fazama, te upravljanje prema izuzecima, fokusiranje na proizvod i prilagođavanje projektnom okruženju. Polaznici će saznati i da se navedeni principi i teme ostvaruju kroz nekoliko procesa, te će ovlašćeni stručnjaci na predavanjima koje obuhvata obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom govoriti o započinjanju projekta, njegovoj inicijaciji, upravljanju istim, kontroli faza, ali i o kontroli dosega faze, upravljanju isporukama proizvoda i najzad o zatvaranju projekta.

Kandidatima će biti navedeni i primeri iz prakse i uspešno korišćenje pomenutog metoda, a zatim će profesori objašnjavati na koji način se sprovodi priprema za ovu agilnu metodologiju. Tako će upoznati polaznike sa takozvanim agilometrom, evaluacijom koja se ponavlja u toku faze inicijacije, a u svrhu procene koliko je na konkretni projekat primenjiva agilna metodologija. Na predavanjima će biti reči i o uspešnom vođenju ovakvih projekata i ulogama koje su u tom procesu dodeljene izvršiocu, korisniku i snabdevaču. Predavači će istaći da je posebno važno razviti atmosferu međusobne saradnje, zasnovane na poverenju i bogatoj komunikaciji. Zatim će polaznici biti upoznati sa određivanjem načina za isporuku rešenja naznačenih projekata, a posebna predavanja biće posvećena zatvaranju projekata. Tako će profesori pre nego što se završi kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom govoriti o potrebi ocenjivanja konačnog ishoda u odnosu na početni plan, evaluaciji procesa, finalizaciji tražene dokumentacije i ostalim postupcima koji se primenjuju u ovoj završnoj fazi.

Nakon ove edukacije kandidati će znati da se primenom pomenute metodologije jasnije definišu ciljevi i kvalitetnije upravlja projektima, te da se ostvaruje bolja komunikacija usled korišćenja zajedničke terminologije.

U koje vreme i gde se odvija stručni seminar - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom?

Za osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica i žele da rade u društvu još nekoliko polaznika može da se organizujem grupna obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom, koja se odvija prema posebnim pravilima. Pre svega, vreme i ritam održavanja časova, kao i sam datum za početak nastave kod ovog pristupa određuje isključivo koordinator u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Nijedan član grupe ne može svojim ličnim zahtevima da utiče na pomenute pojedinosti obrazovnog procesa, već su naprotiv obavezni da se dobijenom rasporedu u potpunosti prilagode i slede ga sve do kraja seminara. Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše, neophodno je precizno definisati njenu veličinu, te tako ona ne može biti oformljena dok se za pomenuti oblik rada ne prijavi najmanje četvoro kandidata,dok u sastavu jedne grupe nastavu može da prati maksimalno osam osoba.

Oni koji žele da rade u društvu, ali ne u tako dinamičnoj i aktivnoj atmosferi kao što je to slučaj kod grupne nastave, mogu da odaberu poluindividualni model edukacije, te da predavanja pohađaju zajedno sa još jednim kolegom. Ovo dvoje kandidata dobiće, međutim mogućnost da navedu kada im odgovara da obuka startuje, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov ustaljeni način života. U vezi sa tim će svakako morati da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, budući da se i oni tretiraju kao jednako važni učesnici u obrazovnom procesu, te moraju biti upoznati i saglasni sa svim njegovim pojedinostima.

Polaznicima koji žele da rade sasvim odvojeno od ostalih namenjen je individualni kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom. U takvoj situaciji oni će imati mogućnost da u velikoj meri utiču na vreme i učestalost održavanja časova, kao i na sam termin kada će seminar da počne, budući da će im biti data prilika da sve te detalje naznače pre nego što počnu predavanja. Ukoliko taj predlog bude prihvaćen od strane ovlašćenog predavača i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, biće zvanično usvojen i primenjivaće se sve do kraja sprovođenja programa. To će dotičnom kandidatu omogućiti da se mnogo bolje organizuje, te da obaveze koje mu je nametnula ova edukacija lakše uklopi u svoj ustaljeni životni ritam i ispunjavanje drugih dužnosti. Iako na mnogima tako izgleda, nadležni stručnjak nije glavni i jedini nosilac obrazovnog procesa. Naprotiv, profesor tokom edukacije nastoji da što više uključi polaznika u rad, komunikaciju i diskusije u vezi sa temom koja se obrađuje. Tokom čitavog kursa se vodi računa o individualnim karakteristikama samog kandidata i nastava se tome maksimalno prilagođava, te se postiže veća sistematičnost u radu.

Nezavisno od toga da li se obučavaju u grupi, u paru ili kao pojedinci, polaznici nastavu mogu da prate na klasični način, te da tada na predavanja dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Tamo će raditi u vrlo prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima, te će tako lako i brzo ostvariti željene rezultate. Na raspolaganju im je takođe i online edukacija, to jest praćenje časova preko interneta, no međutim u tu svrhu su obavezni da, pre nego što nastava počne na svoj računar instaliraju posebnu vrstu softvera. Pomenuti postupak nije posebno komplikovan, te se smatra da većina prosečnih kandidata može da ga obavi bez ikakvih problema, ali je svakako organizator obezbedio mogućnost da se oni koji se suoče sa nekim teškoćama obrate IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

U situaciji kada su za navedenu edukaciju zainteresovani radnici odgovarajućeg preduzeća, sprovodi se korporativni seminar - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom i to kako na klasični način, tako i online. Polaznici koji budu želeli da časove prate uživo mogu to da čine u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u okviru kompanije za koju rade, te na svakoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za odvijanje nastavnog procesa. Za bilo koji pristup da se odluče, kandidati će raditi prema rasporedu koji u dogovoru definišu zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova službena lica preciziraće, dakle datum kada će početi da se sprovodi pomenuti program, kao i termine i ritam održavanja predavanja.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom?

Polaznici koji žele da ovaj program prate pojedinačno mogu da dolaze na časove u utvrđenim terminima u najbliže predstavništvo organizatora, ukoliko njihov izbor bude klasični kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom. Uz to, imaju mogućnost da nastavu prate online, za šta će im biti potreban računar i stabilna internet konekcija. Takođe će morati da se za pomenuti način rada adekvatno unapred pripreme, to jest da pre nego što predavanja počnu na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, bez koga inače neće moći da nastavu prate preko interneta. Postupak instaliranja nije težak i kandidati mahom uspevaju da ga obave bez ičije pomoći, ali svi koji ne uspeju to samostalno da urade mogu da računaju na asistenciju informatičkih stručnjaka i tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije, svakog dana tokom radnog vremena.

Nezavisno od toga da li se obučavaju u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da rade pojedinačno, odnosno da dobiju maksimalnu posvećenost i pažnju nadležnog predavača. Kako će raditi odvojeno od ostalih, dobiće mogućnost da napreduju u skladu sa sopstvenim ritmom i da ostvare aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom. Moći će, dakle da mu postavljaju pitanja, komentarišu, osporavaju ili se saglašavaju sa iznetim informacijama, te da diskutuju u vezi sa temama koje se tokom edukacije obrađuju. Nadležni stručnjak može tako odmah da dobije povratnu informaciju o učinku svoga rada, a kandidati, sa druge strane lakše sagledavaju svoj napredak i uviđaju na čemu bi trebalo još da porade u cilju sopstvenog usavršavanja. Pored svih pomenutih prednosti, prijavljenima je data i prilika da maksimalno utiču na raspored po kome će se nastava odvijati. Budući da se edukuju odvojeno od ostalih mogu, dakle da navedu kada bi želeli da kurs počne, te koji dani i termini im odgovaraju za održavanje predavanja. Da bi predloženi plan delovanja postao validan moraju ga, međutim prihvatiti i ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, pošto su i oni aktivni učesnici obrazovnog procesa.

U ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom, koji zajedno prate dvoje polaznika. Među njima treba da postoji spremnost za saradnju, a podstiče se i ostvaruje dobra dvosmerna komunikacija i dopunjavanje. To je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada koji, kako su istraživanja pokazala znatno povećava motivaciju, a partneri jedno u drugom nalaze oslonac i međusobno se pomažu. Imajući u vidu da ovde, takođe relativno mali broj osoba učestvuje u nastavnom procesu, omogućeno je i fleksibilno određivanje rasporeda rada, te tako polaznici najpre mogu da se jedan sa drugim dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za startovanje kompletnog programa, a zatim će morati da dobiju saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora, kako bi dotični raspored počeo zvanično da se primenjuje.

Svi koji žele da se obučavaju u vrlo dinamičnoj atmosferi, te da kroz interakciju sa drugima stiču nove informacije mogu da odaberu grupnu edukaciju. Ona se sprovodi po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, a to se pre svega odnosi na način određivanja rasporeda po kome će se raditi. Kod ovakvog pristupa, naime kandidati nemaju nikakvih mogućnosti da odrede vreme i ritam održavanja časova, kao ni datum za startovanje seminara, budući da je predviđeno da će sve te pojedinosti da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije. Članovi grupe moraju da mu se u potpunosti prilagode, a bilo kakvi prigovori u vezi sa tim se neće uzimati u razmatranje. Radi se o tome da je, s obzirom na brojnost osoba koje ovde istovremeno prisustvuju časovima prosto nemoguće napraviti raspored koji bi svima odgovarao, te će stoga to da učini neko ko nije direktno uključen u nastavu, a svi polaznici će na taj način biti stavljeni u isti rang. Oni koji se prijave za ovakvu edukaciju treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi, jer je za to neophodno najmanje četvoro kandidata. Osim toga, u sastavu jedne grupe ne sme biti ni više od osmoro prijavljenih, pošto bi u prisustvu manjeg ili većeg broja osoba bilo vrlo teško uspostaviti i održati aktivnu komunikaciju, a istovremeno omogućiti i svakom polazniku da napreduje i usvoji predviđena znanja i veštine.

Kada se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati reprezent ili rukovodstvo neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenutu edukaciju sprovodi se korporativna obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom. Tada nastava može da se prati preko interneta, ali i na klasičan način, kada su kandidatima na raspolaganju savremeno opremljene prostorije neke poslovnice navedene institucije, ali i odgovarajući prostor u firmi za koju rade, te svako drugo mesto na kome ima zadovoljavajućih tehničkih uslova za održavanje obrazovnog procesa. Raspored rada, preciznije rečeno termine i ritam održavanja predavanja, kao i datum za početak edukacije u dogovoru će odrediti osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Koliko traje kurs i obuka - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom?

Prema detaljnom planu organizatora, naznačena edukacija ukupno traje 26 školskih časova, a predviđeno je da se oni u vidu dvočasa održavaju tokom 13 dana. To bi značilo da će kandidati imati nastavu 13 puta po 90 minuta.

Oni koji budu pohađali korporativni seminar - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav tempo rada. Njihov raspored će, naime sporazumno da odredi zvanični predstavnik kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Kandidati koji su zainteresovani za individualnu ili poluindividualnu edukaciju takođe će imati nastavu istog trajanja, ali će moći da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se raditi dogovarajući se o tome sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Gore navedeni tempo delovanja važi, zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom, budući da tada termine i ritam održavanja predavanja definiše isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Upoznajte se sa PRINCE 2 agile metodologijom"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje