Univerzitet Bijeljina

U želji da svakome, ko poseduje adekvatne kvalifikacije, omogući da stekne diplomu izabranog fakulteta, Akademija Oxford zainteresovanima nudi priliku da svoje školovanje nastave u odabranoj oblasti. Primarno zahvaljujući saradnji sa prestižnim univerzitetima, ova institucija pruža mogućnost svima, koji to žele da dobiju sve neophodne informacije o načinu pristupa jednom od programa, nakon čega će završiti sa pohađanjem prvog ciklusa studija, te dobiti između 180 i 300 ECTS.

U ponudi su, pored ostalih integrisane akademske studije farmacije, nakon čega kandidat postaje vlasnik diplome za zanimanje magistar farmacije i stiče 300 ECTS poena. Takođe, postoji i studijski program sestrinstvo, što omogućuje zainteresovanima da steknu zvanje diplomirana medicinska sestra, te da prikupe ukupno 180 ECTS bodova, a zastupljene su i osnovne akademske studije psihologije, što znači da će svi koji se odluče za taj studijski program postati zvanično vlasnici diplome za zanimanje diplomirani psiholog, a to će im doneti 240 ECTS bodova. Trebalo bi da napomenemo i to da je zastupljen još i studijski program poljoprivredna proizvodnja, odnosno agroekonomija, a kandidati u tom slučaju stiču kvalifikacije za zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede, odnosno diplomirani inženjer agroekonomije, što su studijski programi koji donose po 240 ECTS poena.

Sve ovo je izuzetno značajno za zainteresovane, zato što je u pitanju visokoškolska obrazovna institucija, koja poseduje sva potrebna rešenja i dozvole, izdate od strane nadležnog ministarstva, te maksimalno poštuje pravila koja navodi Bolonjska deklaracija. Uz to, zahvaljujući sporazumima između dve države, stanovnici i Republike Srpske i Republike Srbije neće morati da vrše nostrifikaciju diplome za stečeno zanimanje.


Očekuje se od svih zainteresovanih da kontaktiraju jednu od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, kako bi dobili sve neophodne informacije i o postupku upisa i o dokumentima koja moraju priložiti, ali i o cenama školarina, te o organizaciji nastave.

Ovom prilikom moramo napomenuti da do 15 - og maja tekuće godine postoji mogućnost vršenja predupisa, a što je svojevrsna rezervacija mesta na ovom univerzitetu, posle čega se prema pravilima organizuje upis. U principu, osim overene kopije lične karte, kao i overenih kopija svedočanstava svih prethodno završenih razreda konkretne srednje škole, kandidati moraju dostaviti i overenu kopiju diplome o položenom maturskom ispitu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, te uverenje o državljanstvu. Za određene studijske programe je neophodno da u skladu sa pravilima dostave i validno lekarsko uverenje, uz obavezno mišljenje psihologa, a ukoliko kandidat živi u bračnoj zajednici, dužan je da dostavi i venčani list na uvid, te je neophodno i da svako od njih priloži dve svoje fotografije, formata 50 x 60.

Predviđeno je pravilima da se prilikom rangiranja studenata u obzir uzima i uspeh tokom prethodnog školovanja, ali i rezultati koje svako od njih pokaže na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Naročito je važna informacija da je u cenu školarine uračunat i organizovani prevoz do samog univerziteta, a što se praktikuje da bude jednom mesečno, zarad polaganja prethodno prijavljenih ispita.

Nakon što zainteresovani budu kontaktirali predstavništvo Akademije Oxsford u svom gradu, odnosno ono koje im je fizički najbliže, nadležni će ga informisati o svim detaljima, te će nakon toga biti organizovane i konsultacije, a u okviru kojih će svaki kandidat moći dodatno da se informiše i o cenama školovanja, ali i o uslovima, te o svemu ostalom što ga zanima vezano za pohađanje odabranog studijskog programa.

U skladu sa propisima koji važe na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a istovremeno uz maksimalno poštovanje Bolonjske deklaracije, funkcioniše Univerzitet u Bijeljini, osnovan 2012. godine.

A jedan od programa u okviru ovog prestižnog univerziteta jesu i integrisane akademske studije farmacije, ali i odsek sestrinstvo, kao i osnovne akademske studije psihologije, te odsek poljoprivredna proizvodnja i agroekonomija, pa je sada omogućeno i stanovnicima Republike Srbije da izvrše upis ukoliko ispunjavaju predviđene zahteve, te naravno ukoliko su zainteresovani.

S obzirom na to da se posebno vodi računa o kvalitetu nastave, to moramo napomenuti da Univerzitet Bijeljina poseduje salu za računare, koja je opremljena prema svetskim standardima, zatim čitaonicu i laboratorije, a u kojima je studentima omogućeno da prisustvuju brojnim laboratorijskim vežbama.

Samim tim što se radi o izuzetno prostranom objektu, a koji ima 4 300 kvadratnih metara, studentima koji se odluče za jedan od ponuđenih programa je na raspolaganju ukupno četiri amfiteatra, kao i 600 mesta raspoređenih na pet učionica. Takođe, postoje i adekvatni uslovi za rad u svakom delu univerziteta, pa tako svaki amfiteatar ima ozvučenje, dok u okviru svih učionica postoji i video projektor, kao i pristup internetu.

Smerovi na Univerzitetu u Bijljini

Osnovne akademske studije psihologije

Osnovne akademske studije psihologije // Univerzitet Bijeljina

U sklopu Univerziteta u Bijeljini funkcioniše i Fakultet za psihologiju, a samim tim što Akademije Oxford sarađuje sa pomenutom visoko obrazovnom institucijom, to stanovnici Republike Srbije koji imaju prethodno stečene kvalifikacije koje su propisane pravilnikom ove institucije imaju mogućnost da pohađaju osnovne akademske studije psihologije.
Osnovne akademske studije psihologije >>


Agroekonomija

Agroekonomija // Univerzitet Bijeljina

U okviru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Bijeljini, a sa kojim Akademija Oxford ostvaruje uspešnu saradnju, svim zainteresovanima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove je dostupna mogućnost da pohađaju smer agroekonomija, ali i smer poljoprivredna proizvodnja.
Agroekonomija >>


Integrisane akademske studije farmacije

Integrisane akademske studije farmacije // Univerzitet Bijeljina

Farmaceutski fakultet postoji u okviru Univerziteta u Bijeljini, sa kojim saradnju ostvaruje Akademije Oxford, što znači da je omogućeno svima koji na području Republike Srbije žive, a uz to ispunjavaju i zakonom propisane uslove, da pohađaju integrisane akademske studije farmacije.
Integrisane akademske studije farmacije >>


Poljoprivredna proizvodnja

Poljoprivredna proizvodnja // Univerzitet Bijeljina

Prvo i osnovno što moraju znati svi koji su zainteresovani za smer poljoprivredna proizvodnja, a u okviru Poljoprivrednog fakulteta, koji funkcioniše u sklopu Univerziteta u Bijeljini jeste da zahvaljujući tome što Akademija Oxford sa tom visoko obrazovnom institucijom sarađuje, ovaj studijski program mogu da pohađaju i svi kandidati sa područja Republike Srbije, koji ispunjavaju za to zakonom propisane uslove.
Poljoprivredna proizvodnja >>


Sestrinstvo

Sestrinstvo // Univerzitet Bijeljina

Jedna od najpoznatijih visokoškolskih ustanova jeste i Univerzitet Bijeljina, u okviru koga pored ostalih postoji i Fakultet zdravstvenih studija, a gde se odvija nastava u sklopu studijskog programa sestrinstvo.
Sestrinstvo >>


Da li Univerzitet Bijeljina ima licencu da po zakonu sprovodi ponuđene studijske programe?

Pitanje koje ne bez razloga mnogi postavljaju jeste i da li univerzitet Bijeljina ima adekvatnu licencu, te iz tog razloga napominjemo da je u pitanju zakonom priznata visokoškolska ustanova.

Dozvolu za rad ovog univerziteta, pod brojem 07.023 / 602 - 399 - 8 / 10 je Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske izdalo 5. oktobra 2012. godine.

Takođe bi trebalo napomenuti i to da je 15. oktobra 2012. godine upravo Univerzitet Bijeljina upisan u Registar visokoškolskih ustanova, a po rešenju broj 07.023 / 612 - 237 / 12.

Iz tog razloga smo sasvim slobodni da tvrdimo da Akademija Oxford ima neposrednu saradnju sa licenciranom i akreditovanom visokoškolskom ustanovom, u okviru koje za zainteresovane postoji i Farmaceutski fakultet, odnosno integrisane akademske studije farmacije, kao i osnovne akademske studije psihologije, te smerovi poljoprivredna proizvodnja, sestrinstvo i agroekonomija.

Koliko ECTS bodova stiče student nakon što završi izabrani smer?

Prema Evropskom sistemu prenosa bodova, skraćeno ECTS (European Credit Transfer System), svako ko se odluči za integrisane akademske studije farmacije, a koje Akademija Oxford organizuje u saradnji sa Univerzitetom Bijeljina, stiče kvalifikacije magistra farmacije, što mu ukupno donosi 300 ECTS poena.

Uzevši u obzir da su u pitanju integrisane akademske studije, te da praktično govoreći, studenti prođu i prvi i drugi ciklus obrazovanja, njima je obezbeđena prođa na doktorske studije, a koje će pomenuti univerzitet svakako organizovati prema aktuelnim pravilima, kada se za to budu stekli uslovi.

Kada je u pitanju smer agroekonomija, odnosno poljoprivredna proizvodnja, te osnovne akademske studije psihologije, svi kandidati po završetku jednog od tih smerova stiču ukupno 240 ECTS poena, odnosno zvanje diplomirani inženjer agroekonomije, diplomirani inženjer poljoprivrede ili diplomirani psiholog.

Prvi ciklus obrazovanja podrazumeva i odsek sestrinstvo, posle čijeg uspešnog završetka kandidati stiču zvanje diplomirana medicinska sestra, a što im donosi ukupno 180 ECTS bodova.

Kako i kada se vrši upis na izabrani studijski program?

Svako ko zadovoljava zakonom propisane uslove ima pravo da se prvo prijavi, a zatim i upiše na integrisane akademske studije farmacije, odnosno na odsek agroekonomija ili, sestrinstvo, te osnovne akademske studije psihologije ili poljoprivredna proizvodnja.

Sve informacije može dobiti na brojeve telefona brojnih poslovnica Akademije Oxford, koja ima saradnju sa pomenutim univerzitetom.

A tada će zainteresovani dobiti informacije o svim dokumentima koja moraju biti priložena prilikom prijavljivanja na konkurs, zatim o ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, te o njegovoj sadržini.

Sve do 15 - og maja tekuće godine je otvorena mogućnost vršenja predupisa, a u kom slučaju se podnosi predupisna prijava, koja omogućava zainteresovanima da izvrše rezervaciju mesta na ovom univerzitetu. Nakon toga će kandidati dobiti sve potrebne informacije o podnošenju zahtevanih dokumenata, kao i o terminu kada će biti organizovan ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.

Za odsek integrisane akademske studije farmacije je predviđeno polaganje ispita iz predmeta biologija i hemija, a prema prorgamu za gimnazije, odnosno srednje škole, dok je za smer sestrinstvo iznet zahtev za polaganje predmeta biologija, a u skladu sa programom nastave za srednje škole. Ako se neko odluči za odsek agroekonomija ili poljoprivredna proizvodnja, u obavezi je da polaže predmet biologija, ali prema programu koji važi za poljoprivredne srednje škole, dok se tekst iz oblasti psihologije i tekst opšte informisanosti polažu u okviru prijemnog ispita za odsek osnovne akademske studije psihologije.

A kada bude sa uspehom položio ispit, kandidat će izvršiti upis na izabrani odsek, u kom slučaju će se nadležnima potpisati ugovor o studiranju.

Što se tiče rangiranja, osim po uspehu na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ono se vrši i prema uspehu koji je kandidat prethodno postigao tokom završene srednje škole.

Na koji način je organizovano polaganje ispita u okviru odabranog studijskog programa?

U sklopu cene koja je navedena je uračunat i organizovani mesečni odlazak na ovaj univerzitet, a zarad polaganja ispita, koje je pre toga u skladu sa pravilima kandidat prijavio.

Važno je da napomenemo da Akademija Oxford potpuno besplatno organizuje jednom mesečno prevoz do ovog univerziteta, kako bi kandidati koju su prethodno izvršili prijavu, mogli da polažu ispit.

Dodatne informacije:

  • Farmaceutski fakultet Univerziteta Bijeljina, kao i Poljoprivredni, te Fakultet zdravstvenih studija i Fakultet za psihologiju, u okviru kojih se organizuju svi prethodno pomenuti studijski programi, imaju neposrednu saradnju sa brojnim prestižnim naučnim i medicinskim ustanovama na području Srbije i Republike Srpske
  • U okviru ovog univerziteta funkcioniše i studentski parlament, koji se tretira kao potpuno neprofitna organizacija i koji broji 23 člana.
  • Uz maksimalno poštovanje Bolonjske deklaracije se organizuje nastava na ovom univerzitetu, te shodno tome postoji mogućnost i da ECTS bodovi budu preneti u skladu sa pravilima, a o čemu će svaki student pojedinačno biti informisan po zahtevu.
  • Kako Akademija Oxford sarađuje sa pomenutim univerzitetom, to u okviru jedinstvene cene kandidati imaju pravo da koriste organizovani prevoz i to jednom mesečno, te da tom prilikom polažu ispite koje će prethodno u skladu sa pravilima prijaviti, dok se predavanja pohađaju online.

Imajte na umu da ne postoji bolji način za ulaganje u budućnost, od ulaganja u obrazovanje, jer vam to sasvim sigurno niko ne može oduzeti. Dodatna je prednost i to što je u pitanju jedan od najboljih univerziteta, tako da ćete brzo nakon sticanja diplome za izabrani smer moći i da u struci pronađete odgovarajuće zanimanje!

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje