Visoka škola UNION Mostar

Veliki broj studijskih programa, koji pripadaju prvom ciklusu obrazovanja je dostupan i studentima sa područja Republike Srbije, uzevši u obzir da Akademija Oxford ostvaruje uspešnu saradnju sa višom školom iz Mostara.

Od strane nadležnih institucija matične zemlje je ova viša škola akreditovana za studijski program u okviru sigurnosnih studija, a za smer kriminalističko - policijski, kao i za smerove međunarodna diplomatija i sigurnost, zatim civilna zaštita i za smer kriminologija i socijalni rad. Što se tiče ekonomskih studija, nastava se organizuje za smer poslovni menadžment, kao i poslovna ekonomija, dok je u okviru pravnih studija dostupan smer pravo. Pored toga, zainteresovani mogu da se školuju u okviru saobraćaja, a na smeru drumski saobraćaj.

Naglašavamo da viša škola, sa kojom Akademija Oxford ostvaruje saradnju ima sve neophodne dozvole za sprovođenje prvog ciklusa obrazovanja, a koji prethodi sticanju akademskog zvanja. Nakon završene srednje škole, kandidati pohađaju nastavu u okviru izabranog smera i na taj način prema Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova stiču između 180 i 240 ECTS bodova. Postoje zimski i letnji semestar, a svaki od njih donosi kandidatima po 30 poena.


Podrazumeva se da je nastava u okviru svakog odseka usklađena sa Bolonjskom konvencijom, te da se maksimalno poštuju standardi koji važe u oblasti obrazovanja. A nakon što steknu pravno validnu diplomu za smer pravo, odnosno drumski saobraćaj ili poslovna ekonomija, te poslovni menadžment i kriminologija i socijalni rad, ali i na odseku međunarodna diplomatija i sigurnost, te kriminalističko - policijskom odseku ili na smeru civilna zaštita, kandidati moraju u skladu sa pravilima da izvrše nostrifikaciju diplome u matičnoj ili bilo kojoj drugoj zemlji.

S obzirom na to da Akademija Oxford ima saradnju sa pomenutom višom školom u Mostaru, to ona svim zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da koriste jednom mesečno organizovani prevoz, koji je potpuno besplatan, dok se online obavezuje svaki kandidat da pohađa predavanja.

Sve informacije vezano za cene školovanja, ali i za upis na izabrani studijski program, kandidati mogu dobiti ako kontaktiraju jednu od brojnih poslovnica ove institucije.

Potrebno je da izvrše svi zainteresovani prvo prijavu, a zatim i da pripreme dokumenta neophodna za upis. A to podrazumeva najpre izvod iz matične knjige rođenih, zatim fotokopiju lične karte i potvrdu o prebivalištu, kao i dve fotografije formata 4 x 6 centimetara. Očekuje se da svaki zainteresovani priloži i radnu biografiju, odnosno CV, kao i da izvrši uplatu u predviđenom iznosu i to najpre na ime upisnine, a zatim i za korišćenje specijalne internet platforme, koja se koristi za učenje na daljinu. Važno je i da kandidati tom prilikom dostave overene fotokopije svedočanstava za svaki od prethodno završenih razreda srednje škole, kao i diplomu, s tim da imaju pravo, ako im to više odgovara, da tom prilikom prilože i originalna dokumenta.

Ukoliko je bilo ko, ko pohađa neku drugu visokoškolsku ustanovu, zainteresovan da upiše neki od pomenutih studijskih programa, koji su u ponudi ove više škole, to će mu biti omogućeno ukoliko ispunjava zakonom predviđene uslove.

A osim školarine za svaku školsku godinu, od kandidata se zahteva još i da plati upis na početku svake godine studiranja, kao i da plaćanje izvrši za korišćenje online platforme, neophodne za učenje na daljinu.

Ukratko o studijskim programima

U okviru katedre za bezbednost se organizuje nastava za smer kriminologija i socijalni rad, kao i za smerove međunarodna diplomatija i sigurnost, te kriminalističko -policijski odsek i za smer civilna zaštita.

A u principu i za ove programe, ali i za sve ostale važi pravilo da osobe koje su završile srednju školu u četvorogodišnjem trajanju imaju pravo da se prijave, a konkretno kada završe pohađanje nastave na smeru kriminologija i socijalni rad, ali i na svim ostalima u okviru tog odseka, oni stiču 180, odnosno 240 ECTS poena.

Isti broj bodova će steći i svako ko se odluči za pohađanje ekonomskog odseka, a u kom slučaju postoji mogućnost da se školuje na smeru poslovna ekonomija, odnosno na smeru poslovni menadžment.

Napominjemo da postoji i odsek saobraćajnih studija, odnosno drumski saobraćaj, koji omogućuje svakom zainteresovanom da stekne 180, to jest 240 poena, odnosno zvanje inženjer drumskog saobraćaja Barchelor.

Pored svih pomenutih, postoji i pravni odsek, a nakon što završi školovanje na tom programu, svaki kandidat će steći 180, odnosno 240 ECTS bodova.

Bitno je naglasiti da se nastava u okviru svakog od pomenutih programa organizuje na više jezika, pa osim mogućnosti da predavanja pohađaju na srpskom i bosanskom, odnosno bošnjačkom, kandidati mogu izabrati i opciju da nastavu pohađaju i ispite polažu na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Smerovi na visokoj školi UNION Mostar

Civilna zaštita

Civilna zaštita // Visoka škola UNION Mostar

Zahvaljujući tome što Akademija Oxford ima neposrednu saradnju sa višom školom u Mostaru, to kandidatima iz Srbije stoji na raspolaganju mogućnost da pohađaju studijski smer civilna zaštita, te da osvoje 180, odnosno 240 ECTS bodova.
Civilna zaštita >>


Drumski saobraćaj

Drumski saobraćaj // Visoka škola UNION Mostar

Na saobraćajnom smeru više škole u Mostaru postoji studijski program drumski saobraćaj, a koji mogu da pohađaju i građani Republike Srbije, budući da Akademija Oxford sa tom obrazovnom institucijom ima uspešnu saradnju.
Drumski saobraćaj >>


Kriminalističko - policijski smer

Kriminalističko - policijski smer // Visoka škola UNION Mostar

U okviru katedre sigurnosne studije postoji ukupno četiri smera, a svaki od njih će kandidatima doneti tačno određeni broj ECTS bodova, uzevši u obzir da viša škola u Mostaru sa kojom Akademija Oxford ima saradnju, funkcioniše uz maksimalno poštovanje pravila Bolonjske konvencije, odnosno sve svoje programe usklađuje sa Evropskim sistemom prenosa i akumulacije bodova.
Kriminalističko - policijski smer >>


Kriminologija i socijalni rad

Kriminologija i socijalni rad // Visoka škola UNION Mostar

Viša škola u Mostaru u okviru sigurnosnih studija ima i smer kriminologija i socijalna i rad, a nakon završetka ovog studijskog programa će kandidati imati 180 ECTS poena minimum, odnosno 240 najviše.
Kriminologija i socijalni rad >>


Međunarodna diplomatija i sigurnost

Međunarodna diplomatija i sigurnost // Visoka škola UNION Mostar

Međunarodna diplomatija i sigurnost je smer u okviru sigurnosnih studija više škole u Mostaru, a koji imaju pravo da pohađaju i stanovnici Republike Srbije, uzevši u obzir da Akademija Oxford sa tom obrazovnom institucijom ima saradnju.
Međunarodna diplomatija i sigurnost >>


Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija // Visoka škola UNION Mostar

Potrebno je odmah naglasiti da Akademija Oxford nudi mogućnost svim stanovnicima Republike Srbije da pohađaju smer poslovna ekonomija, uzevši u obzir da sarađuje sa višom školom u Mostaru koja je glavni organizator tog studijskog programa u okviru ekonomskog smera.
Poslovna ekonomija >>


Poslovni menadžment

Poslovni menadžment // Visoka škola UNION Mostar

Jedna od najboljih visokoškolskih ustanova je svakako viša škola u Mostaru, a sa kojom upravo Akademija Oxford ima saradnju.
Poslovni menadžment >>


Pravni odsek

Pravni odsek // Visoka škola UNION Mostar

U okviru više škole u Mostaru, sa kojom Akademija Oxford ima saradnju je dostupan i studijski program pravo, koji kandidatima donosi 180, odnosno 240 ECTS bodova.
Pravni odsek >>


Da li viša škola u Mostaru ima odgovarajuće dozvole za sprovođenje navedenih programa?

U skladu sa zakonom koji važi na teritoriji Bosne i Hercegovine je upravo viša škola u Mostaru ovlašćena za sprovođenje programa u okviru konkretnih katedri, a za prvi ciklus obrazovanja.

Osim katedre za ekonomiju i bezbednost, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da pohađaju program u okviru katedre prava, odnosno saobraćaja, a posle čega će postati vlasnici pravno validne diplome za konkretno zvanje.

Moramo napomenuti da je neophodno za sve građane Republike Srbije, a koji odluče da školovanje nastave u okviru ove obrazovne institucije, da izvrše nostrifikaciju stečene diplome i to sve u skladu sa trenutno važećim pravilima.

Koliko ECTS bodova dobija kandidat nakon što završi pohađanje odabranog studijskog programa na višoj školi u Mostaru?

Prema pravilima koje navodi Evropski sistem prenosa i akumulacije bodova, svi kandidati koji se uspehom završe pohađanje odabranog studijskog programa u okviru pomenute obrazove institucije stiču minimum 180 ECTS bodova, odnosno 240.

Takođe napominjemo i da 30 ECTS poena dobija svaki kandidat prilikom upisa novog semestra.

Kada i kako se vrši upis za konkretni odsek?

Uzevši u obzir da Akademija Oxford ima neposrednu saradnju sa višom školom Mostar, to je neophodno da svi koji su zainteresovani za pohađanje bilo kog od navedenih studijskih programa kontaktiraju jednu od mnogobrojnih poslovnica pomenute institucije, kako bi dobili sve informacije o terminima upisa, odnosno o postupku prijavljivanja.

Ističemo da svaki kandidat mora da pripremi propisanu dokumentaciju, a ona osim uverenja o prebivalištu i izvoda iz matične knjige rođenih, te fotokopije lične karte, uključuje i overene kopije svedočanstava prethodno završene srednje škole. Takođe je važno pomenuti i to da svi koji žele da upišu jedan od ponuđenih studijskih programa moraju da dostave i svoj CV, odnosno radnu biografiju, kao i dve fotografije, čiji format mora biti 4 x 6 centimetara.

A uz sva pomenuta dokumenta, obavezan je svaki kandidati i da priloži uplatnicu, kao dokaz da je izvršio uplatu za korišćenje specijalne platforme za učenje na daljinu, odnosno da je izvršio uplatu upisnine.

Na koji način je organizovano polaganje ispita u okviru izabranog studijskog programa?

Potpuno besplatno Akademija Oxford jednom u toku meseca organizuje prevoz za sve kandidate, koji su neposredno pre toga izvršili prijavu ispita, a prema pravilima pomenute više škole.

Podrazumeva se da će informacije o datumima polaganja, odnosno o rokovima koji su navedeni za prijavu ispita, biti dostupne svakom kandidatu koji bude kontaktirao bilo koje predstavništvo Akademije Oxford na području Srbije.

Koliko iznosi školarina i koja je cena upisa na odabrani studijski program?

Ukupna cena školarine na godišnjem nivou iznosi 1200 evra, a obračunato prema kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Za upis i prijavu na studentski sistem je potrebno izvršiti uplatu u visini od 100 evra, a isto tako obračunato prema kursu Narodne banke na sam dan uplate.

Dozvoljena je mogućnost kandidatima da ukupnu cenu školarine plate na četiri rate, s tim da će dodatne informacije o tome svako od njih da dobije od nadležnih u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, a koje se nalaze na više od 20 lokacija u Srbiji.

Neophodno je naglasiti da je pravilnikom ove više škole definisano da svaki kandidat ima obavezu prvu ratu celokupne školarine da plati u momentu upisa, a preostale u propisanim rokovima.

Dodatne informacije:

  • Sve informacije o pohađanju bilo kog od programa, koje nudi viša škola u Mostaru su dostupne stanovnicima Republike Srbije, uzevši u obzir da Akademija Oxford sa ovom obrazovnim institucijama ima uspešnu saradnju.
  • Osim na srpskom i bošnjačkom, odnosno bosanskom jeziku, kandidati imaju mogućnost da izaberu i nastavu da pohađaju na engleskom jeziku, kao i na hrvatskom.
  • Jednom u toku svakog meseca Akademija Oxford organizuje potpuno besplatno prevoz za sve kandidate, koji su prethodno u skladu sa pravilima izvršili prijavu ispita.

Sada je mnogo jednostavnije i lakše sticanje pravno validne diplome za brojne studijske programe. A ako želite da imate uspešnu budućnost, preporuka je da ulažete najpre u svoje obrazovanje, a upravo to Akademija Oxford nudi svima koji su zainteresovani!

Akademija Oxford nije fakultet, samo posreduje pri upisu.

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje