ÖSD - sertifikat za nivo A 1

Ukoliko vam je iz bilo kog razloga potreban sertifikat o osnovnom nivou poznavanja nemačkog jezika, onda je ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) ispit nivoa A 1 pravi izbor. Reč je o takozvanom GD 1 ispitu, odnosno Grundstufe Deutsch 1, koji služi za proveru nivoa znanja nemačkog jezika za sve kandidate koji imaju više od 14 godina starosti i kojima nemački nije maternji jezik.

Posebno napominjemo da kandidati nakon uspešno položenog ispita stiču Austrijsku jezičku diplomu A 1 nivoa, odnosno Österreichisches Sprachdiplom GD 1, te da je reč o sertifikatima koji su priznati ne samo na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske, već i na teritoriji mnogih drugih država sveta, a tretiraju se i kao sredstvo osiguranja znanja nemačkog jezika u slučajevima spajanja porodica na teritoriji Nemačke, kao i u mnogim drugim situacijama.

Akademija Oxford, u saradnji sa Austrijskim institutom iz Beograda organizuje ispite nivoa A 1 od 01.01.2016. godine i svim zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da polažu ovaj ispit na čak 4 lokacije i to, osim u Beogradu, ovaj ispit možete polagati i u našem predstavništvu u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.Imajte na umu i podatak da godišnje jedan od ÖSD ispita položi nekoliko miliona ljudi iz celog sveta, te da se provera poznavanja nemačkog jezika kao stranog na ovaj način vrši još od 1994. godine, kada je održan prvi ispit.

Takođe, bitno je da budete svesni činjenice da je akcenat provere u ovom slučaju stavljen na opšte poznavanje samog jezika, ali se takođe obraća posebna pažnja na poznavanje varijacija jezika kojim se govori na teritoriji zemalja koje se računaju u nemačko govorno područje, to jest na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Naravno, svi nivoi poznavanja jezika prema ÖSD pravilima su u potpunosti usklađeni sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), kojim je vrlo precizno određeno šta se od kandidata zahteva da zna ukoliko ima znanje nemačkog jezika određenog nivoa.Koja znanja i veštine podrazumeva ÖSD nivo A 1

Nivo A 1, odnosno GD 1 (Grundstufe Deutsch) spada u red standardnih nivoa, a namenjen je svim onim kandidatima koji poseduju osnovna znanja nemačkog jezika, odnosno podrazumeva da mogu da se relativno lako snađu u onim uobičajenim životnim situacijama, ali isključivo na osnovnom nivou. To, u praktičnom smislu znači da znaju da se predstave na ovom jeziku, kažu odakle dolaze i odgovore na najosnovnija pitanja o sebi.

U principu, kandidat koji poseduje znanje A 1 nivoa, odnosno koji polaže ÖSD GD 1 ispit bi trebalo da ima osnovna znanja u sve četiri oblasti provere: čitanju i razumevanju pročitanog, slušanju i razumevanju odslušanog, pisanju i umeću konverzacije. Uslov da bi se kandidat snašao u nekoj situaciji je u ovom slučaju da njegov sagovornik govori razgovetno i jasno, te da je spreman da mu ponovi pitanje ili mu pomogne da se izrazi, a u skladu sa samom situacijom.

Znanje nemačkog jezika na nivou A 1 prema pravilima pomenutog jezičkog okvira podrazumeva i da kandidat ume u govoru da prepozna one reči i fraze koje se najčešće koriste, odnosno da zna da ih ponovi, te da recimo može da pročita one reči koje su vrlo često u upotrebi, poput onih koje se mogu sresti na reklamnim panoima. Takođe bi trebalo da zna samostalno da popuni različite vrste prijava, u kojima se zahteva da unese svoje lične podatke, poput: imena i prezimena, adrese, nacionalnosti i sličnih.

Smatra se i da kandidat čije znanje odgovara A 1 nivou prema pravilima CEFR - a zna da samostalno napiše kratku poruku, kao što je recimo ona na razglednici ili da napiše, takođe kratku zahvalnicu nekome, odnosno da u okviru pomenutih ograničenja zna da primeni gramatička pravila, a uglavnom podrazumeva da se izražava isključivo u sadašnjem vremenu.

Najkraće rečeno: kandidat koji ima znanje nivoa A 1, odnosno koji polaže ÖSD GD 1 ispit bi trebalo da vodi najosnovniju komunikaciju sa izvornim govornikom jezika, te da piše i čita samo lične podatke i one reči ili fraze koje su vrlo često u upotrebi i koje može često da sretne u različitim reklamnim materijalima, na primer, te da može da razume samo najosnovnija pitanja i naredbe, poput onih koje se odnose na uobičajene svakodnevne situacije (kako se zoveš?, odakle si?, kako si? i slična).

Kako izgleda ÖSD GD 1 ispit?

Kao i svi ostali ÖSD ispiti, tako je i ovaj sačinjen od 4 oblasti provere i to: čitanje i razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje odslušanog, pisanje i veštine konverzacije.

Ukupno vreme trajanja ovog ispita je 65 minuta.

Provera oblasti čitanja i razumevanja pročitanog

U okviru ove oblasti postoji ukupno 3 različita zadatka, koja imaju za cilj da provere da li kandidat zna da čita različite tekstove koji su napisani na nemačkom koji se govori na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Ukupno vreme trajanja provere oblasti čitanja i razumevanja pročitanog je 25 minuta. Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji je 30.

Provera oblasti slušanja i razumevanja odslušanog

Provera ove oblasti traje oko 10 minuta, a princip provere slušanja i razumevanja odslušanog je zasnovan na tri zadatka koja se odnose na audio materijal koji kandidati najpre odslušaju, a koji se odnosi na uobičajene svakodnevne sutuacije i koji je na standarnom nemačkom jeziku kojim se govori na teritoriji Nemačke, ali i Austrije i Švajcarske.

U okviru ove oblasti provere, maksimalan broj poena je 30.

Provera oblasti pisanja

Zadatak u okviru provere oblasti pisanja podrazumeva da kandidati treba da popune određeni formular, te da napišu jednostavan sadržaj, koji podrazumeva samo korišćenje osnovnih reči i izraza.

Provera oblasti pisanja traje ukupno 20 minuta, a ukoliko tačno odgovori na sve zahteve kandidat može da osvoji maksimalno 20 poena.

Provera umeća konverzacije

Provera veština konverzacije traje oko 10 minuta, a sastoji se od tri dela. U prvom delu, kandidat se najpre predstavlja, zatim dobija sliku koju treba da opiše u skladu sa svojim nivoom poznavanja jezika i na kraju stupa u neposrednu interakciju ili sa drugim kandidatom ili sa ispitivačem, te postavlja pitanja u skladu sa zadatkom i odgovara na njih.

U većini slučajeva se ova oblast ocenjuje individualno, odnosno ispitivači koji su prisutni tokom ispita na osnovu ličnog mišljenja ocenju nivo konverzacije kandidata, sa maksimalnih 20 poena.

Šta još treba da znate o ÖSD GD 1 ispitu?

Polaganje ÖSD GD 1 ispita je namenjeno svim kandidatima kojima je nemački jezik strani i koji imaju iznad 14 godina starosti, a iz bilo kog razloga im je potreban međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja ovog jezika.

O datumu polaganja ispita možete da se raspitate u jednoj od preko 20 poslovnica koliko ih Akademija Oxford ima u našoj zemlji.

Prijava za polaganje ÖSD GD 1 ispita se vrši najkasnije 30 dana pre narednog zakazanog termina. O visini nadoknade za polaganje ovog ispita se možete blagovremeno raspitati u okviru našeg test centra, a uplatu možete izvršiti na propisan način i to, takođe najkasnije 30 dana pre termina za koji se prijavljujete.

Polaganje ÖSD GD 1 ispita se vrši svakog meseca, osim tokom avgusta, i to u jednom od gradova, odnosno ili u Beogradu, ili u Nišu, ili u Novom Sadu ili u Kragujevcu, a o čemu ćete biti obavešteni prilikom prijave.

Ukoliko ispit otkažete iz opravdanih razloga i o tome dostavite adekvatan dokaz najkasnije 14 dana pre zakazanog polaganja imate pravo na povraćaj ukupne uplaćene sume. U slučaju da ne ispoštujete ovaj rok, novac vam ne može biti vraćen. Otkazivanje ispita iz bilo kog razloga je moguće izvršiti isključivo u pisanoj formi i u propisanom roku, uz dostavu adekvatnih dokaza za opravdano otkazivanje ispita.

Svaki kandidat koji je već polagao ovaj ispit, ali ga nije položio, ima obavezu da ovaj podatak iznese predstavniku ispitnog centra u kome vrši prijavu, te da precizno navede instituciju u kojoj je polagao i datum kada je polagao ispit.

Da bi se smatralo da je kandidat uspešno položio ovaj ispit zahteva se da od maksimalnih 100 poena ima 60. Uz to, ovo je jedini od svih ÖSD ispita u kome se ne razdvajaju pismeni i usmeni deo, već se gleda celokupan rezultat, a na osnovu njega se donosi odluka da li je kandidat položio ispit ili ne.

Kako je reč o specifičnoj vrsti ispita, preporuka je da svaki kandidat koji je zainteresovan za sticanje međunarodno priznatog sertifikata o nivou poznavanja nemačkog jezika A 1 nivo pohađa i pripremnu nastavu, koju takođe organizuje Akademija Oxford.

Kandidat je u obavezi da na dan polaganja ispita bude u prostorijama našeg predstavništva u jednom od pomenutih gradova 30 minuta pre zakazanog termina, te da sa sobom ponese lični dokument za identifikaciju, to jest važeću ličnu kartu ili pasoš, odnosno vozačku dozvolu.

Rezultati ispita se objavljuju najkasnije 7 radnih dana nakon polaganja i to tako što svaki kandidat dobija identifikacioni broj sa kojim može da pristupi web stranici, na kojoj može da izvrši proveru svojih rezultata.

Uzevši u obzir da se sertifikat štampa u prestonici Austrije, on je dostupan kandidatima najkasnije 47 dana po polaganju. Nakon što ispitni centar obavesti kandidata elektronskim putem ili telefonom o prispeću sertifikata, on ga može preuzeti u predstavništvu ispitnog centra i to isključivo uz identifikaciju, odnosno uz važeći lični dokument. U skladu sa zahtevima kandidata, možemo ga i poslati kurirskom službom na željenu adresu, a nadoknada za ovu uslugu se vrši prema važećem cenovniku kurirske službe koja je zadužena za dostavu.

U slučaju da kandidati ne preuzmu svoj sertifikat, a da protekne godinu dana od polaganja, moraju da se obrate ÖSD centrali, koja se nalazi u Beču.

Svaki kandidat koji ima određenih zdravstvenih poteškoća, te nije u stanju da polaže ÖSD GD 1 ispit na uobičajen način je obavezan da prilikom prijave obavesti ispitni centar o tome, kako bi mu se omogućilo da polaže ispit u skladu sa svojim potrebama.

A ukoliko ovlašćeni ispitivač tokom trajanja ispita primeti bilo kakvu zloupotrebu od strane kandidata, on će mu oduzeti ispitni materijal i zamoliti ga da napusti polaganje o čemu će, po završetku ispita obavestiti ispitnu komisiju. Na osnovu izveštaja predavača o incidentu, biće doneta odluka da li i kada će tom kandidatu biti omogućeno naknadno polaganje.

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje, kontaktirajte jednu od poslovnica Akademije Oxford kako biste dobili sve potrebne detalje.


Spisak gradova za izdavanje ÖSD sertifikata za nivo A 1:

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!