Posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara

U trenutno aktuelnom Zakonu o zaštiti od požara je vrlo jasno navedeno da lica, koja su zaposlena na poslovima zaštite od požara imaju obavezu da pohađaju posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara, odnosno da po njenom završetku polože stručni ispit. Upravo je u članu 55 trenutno važećeg Zakona o zaštiti od požara Republike Srbije to navedeno, a svi kandidati imaju rok od godinu dana od momenta kada zasnuju radni odnos, to jest kada budu raspoređeni na poslove zaštite od požara. Upravo njima je i namenjena posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara, a vrši je pravno lice koje poseduje odgovarajuće dozvole.

Program same obuke, kao i princip polaganja stručnog ispita je jasno definisani Pravilnikom o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara. U pitanju je pravilnik, koji je zvanično objavljen u “Službenom glasniku” Republike Srbije broj 92 / 2010 i broj 11 / 2011.

Nakon što budu završili sa pohađanjem ove posebne obuke, a koja je propisana aktuelnim Pravilnikom, kandidati stiču uslov za polaganje ispita, posle koga mogu da postanu vlasnici ovlašćenja i licence za poslove zaštite od požara, odnosno za izradu glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara. Ističemo da polaganje ispita za sticanje zvanične licence organizuje Akademija Oxford u saradnji sa nadležnim državnim institucijama, a što je u ovom slučaju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, pred čijom komisijom kandidati i imaju obavezu da polažu ovaj specijalistički ispit. S obzirom na to da je jedan od uslova za polaganje i pohađanje ove posebne obuke, to znači da svaki zainteresovani ima obavezu o tome da dostavi relevantan dokaz. Podrazumeva se da će od strane nadležnih u okviru same poslovnice institucije organizatora svaki kandidat na vreme dobiti i sve potrebne informacije o samom ispitu, kao i o dokumentima koja prema slovu zakona, on ima obavezu da priloži prilikom prijavljivanja za polaganje.

U okviru svake poslovnice pomenute obrazovne institucije će biti organizovano polaganje ispita za sticanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara, kojom prilikom će članovi nadležne komisije izaći na lice mesta, kako bi izvršili sve neophodne provere, te se podrazumeva da će blagovremeno svaki polaznik da dobije informaciju o datumu i postupku polaganja.


Jasno je definisan i nastavni plan i program za lica koja prethodno imaju završenu srednju školu i za one kandidate, koji su stekli fakultetsku diplomu.

Takođe u članu 2 tog Pravilnika je jasno navedeno da ono lice, koje je ovaj stručni ispit položilo prema programu za kandidate sa stečenim srednjoškolskim obrazovanjem, ima obavezu da u roku od 60 dana od momenta sticanja fakultetske diplome, to jest od raspoređivanja na radno mesto, a za koje se zahteva viši nivo obrazovanja, polaže stručni ispit i to isključivo po programu za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem. Isto tako je u pomenutom članu navedeno da lice, koje je steklo šesti stepen obrazovanja biva izjednačeno sa kandidatom, koji ima visoko obrazovanje.

Vrlo je važno i da pravno lice koje ovu posebnu obuku organizuje, a u ovom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford, poseduje i registar kandidata, odnosno dnevnik sa prozivnikom i da ga vodi na propisani način.

Jasno je navedeno u članu 3 konkretnog Pravilnika i šta sve mora da postoji u konkretnom registru, a da bi on mogao da bude smatran pravno validni.

TESTOVI


Dalje moramo informisati sve i da postoji određena razlika u programima posebne obuke za lica sa stečenim srednjim obrazovanjem i za lica sa stečenim visokim obrazovanjem. U tom smislu osoba, koja poseduje diplomu srednje škole ima obavezu da pohađa opšti deo, zatim specijalistički, kao i praktični, dok lice koje je steklo diplomu nekog fakulteta ima obavezu da pohađa samo opšti i specijalistički deo.

U principu, opšti deo koji uključuje posebni kurs i obuka lica koja rade na poslovima zaštite od požara je istovetan i za jedne i za druge kandidate, a sastoji se od dva predmeta. Trebalo bi da kandidati najpre pohađaju nastavu, a zatim i da polažu predmet normativno uređenje zaštite od požara, odnosno predmet opasne materije, požar i eksplozija.

Kao što smo već napomenuli, specijalistički deo se razlikuje, pa u tom smislu kandidati, koji imaju završenu srednju školu treba da polažu četiri predmeta, a oni koji su stekli diplomu određenog fakulteta polažu pet predmeta.

Isto tako je vrlo jasno navedeno u zvaničnom Pravilniku o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara, a u članu broj četiri, da kandidati koji imaju stečeno srednje obrazovanje treba da polažu predmete preventivna zaštita od požara, sredstva za gašenje požara i vatrogasne sprave i oprema, kao i predmet taktika gašenja požara. Kada su u pitanju kandidati sa stečenim visokim obrazovanjem, njihova je obaveza da pohađaju nastavu, odnosno da polažu predmete preventivna zaštita od požara, sredstva za gašenje požara i stabilni sistemi zaštite od požara, kao i predmete vatrogasne sprave i oprema i taktika gašenja požara.

U konkretnom Pravilniku je precizno navedeno i da po 180 časova ukupno treba da pohađa svaki kandidat, s tim da se naravno razlikuje broj časova od predmeta do predmeta.

A u toku polaganja stručnog ispita će članovi komisije, koju formira resorno ministarstvo, odnosno nadležni ministar, biti u obavezi da provere u kojoj meri je konkretni kandidat stručno osposobljen za rad na poslovima zaštite od požara. Upravo su članovi komisije ujedno i ispitivači za sve predmete, koje podrazumeva ovaj Pravilnik. Moramo napomenuti i da je potpuno javan rad komisije, a da će nadležno ministarstvo definisati i u kojim terminima bi kandidati, koji su prethodno pohađali posebni seminar lica koja rade na poslovima zaštite od požara, trebalo i da polažu stručni ispit, odnosno ispite.

Potrebno je da lice, koje ispunjava zahteve, odnosno koje je prethodno steklo srednje ili visoko obrazovanje izvrši prijavu i to pri nadležnom ministarstvu, a isključivo preko onog pravnog lica, u okviru koga je tu posebnu obuku i pohađao.

Nakon što završi sa pohađanjem posebne obuke, kandidat je dužan da u roku od 15 dana najduže podnese prijavu za polaganje stručnog ispita. Naravno ukoliko ima opravdane razloge i relevantan dokaz za njih, te ako dođe do vanrednih situacija, koje su zvanično propisane zakonom, može biti odložen rok za prijavu na najviše 60 dana od dana završetka posebne obuke. A ukoliko ne bude sve to ispoštovano, odnosno ako kandidat prekrši zadate rokove, njegova je obaveza da ponovo posebnu obuku pohađa u skladu sa pravilima.

U prijemnom formularu se moraju naći osnovne informacije o svakom kandidatu, a prvenstveno se misli na ime, ime jednog roditelja i njegovo prezime, kao i na jedinstveni matični broj prijavljenog, odnosno na datum i mesto njegovog rođenja. Podrazumeva se da u prijavi moraju biti navedene i informacije o prebivalištu, zatim nivo obrazovanja i odgovarajuća dokumentacija, kojom se to dokazuje. Uz to, u prijemnom formularu mora biti navedena i informacija o nazivu poslodavca, kod koga je zaposlen taj kandidat i obavlja poslove zaštite od požara. Potrebno je da prijavljeni navede i koliko godina radnog iskustva ima, te obavezno koji ispit želi da tom prilikom polaže i u kom ispitnom roku.

Obavezen je svaki prijavljeni kandidat da dostavi i propisanu dokumentaciju uz prijavu. A izuzev izvoda iz matične knjige rođenih i prepisa diplome, odnosno overene fotokopije, on mora dostaviti i relevantnu potvrdu pravnog lica o tome da je pohađao posebnu obuku. Takođe je važno i da dokumentacija za prijavljivanje bude upotpunjena relevantnom potvrdom poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i o stečenom radnom iskustvu.

S obzirom na to da je dozvoljeno i da kandidati, koji u tom trenutku nisu u radnom odnosu, polažu ovaj stručni ispit, to se od njih zahteva i da prilože opis poslova za koje žele da polažu tom prilikom ispit.

Komisija će zvanično svakom prijavljenom kandidatu, odnosno pravnom licu preko koga je on prijavu izvršio, dostaviti i pismeno obaveštenje o tome da su ispunjeni uslovi za polaganje stručnog ispita, a u tom obaveštenju će biti navedeno i na kom mestu, odnosno kog datuma i u kom terminu će biti u obavezi taj kandidat da polaže stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

Izuzetno je važno da napomenem o i da u članu broj 14 Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara navedeno da nakon što bude nadležno ministarstvo primilo uredno prijavu, ima rok od najduže dva meseca da omogući tom kandidatu da polaže stručni ispit. Takođe je u tom istom članu navedeno i da najkasnije 30 dana pre dana, kada je zakazano polaganje, postoji obaveza dostavljanja informacija kandidatu na propisani način.

Ocena koju će kandidat dobiti za svaki ispit jeste “ položio “ ili “ nije položio “. Ističemo da isključivo članovi komisije imaju obavezu da donesu odluku o tome da li je kandidat celokupan stručni ispit položio ili nije.

A ukoliko članovi komisije ne budu zadovoljni poznavanjem materije određenog kandidata, njemu će biti omogućen izlazak na popravni ispit i to najkasnije 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Naravno da osoba koja iz tri ili, pak više predmeta ne pokaže dovoljno znanja, nije u mogućnosti da stručni ispit iz oblasti zaštite od požara položi.

Biće omogućeno svakom kandidatu da celokupan ispit položi još jednom, a isključivo u roku koji ne sme biti kraći od tri meseca, odnosno duži od 6 meseci od momenta kada je prvi put taj ispit polagao. Smatra se da ukoliko kandidat ne izvrši prijavu za ponovno polaganje stručnog ispita, odnosno ne ispoštuje zadate rokove, on nije ni položio taj ispit. Sve to isto važi i ukoliko kandidat odustane od započetog polaganja, a bez relevantnog opravdanja. A u slučaju da postoji opravdani razlog i kandidat o tome dostavi relevantnu dokumentaciju, biće mu omogućeno da nastavi bez ikakvih smetnji sa polaganjem stručnog ispita.

Članovi komisije imaju obavezu da vode zvaničan zapisnik, a na osnovu koga će kandidati steći uverenje o položenom stručnom ispitu i to za izabranu kategoriju, odnosno za lica sa stečenim srednjim ili visokim obrazovanjem.

U članu broj 23 Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara je navedeno i koji troškovi u vezi sa polaganjem stručnog ispita postoje. Na prvom mestu je tu posebna obuka i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara, zatim troškovi organizovanja samog ispita, kao i troškovi rada komisije i drugi.

Važno je da svi zainteresovani, koji ispunjavaju propisane uslove, izvrše prijavu ili ličnim dolaskom u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem telefona ili elektronski (slanjem osnovnih informacija o sebi na mejl adresu). Zatim će biti informisani o datumu početka posebne obuke, ali i o postupku upisa. A uzevši u obzir da ova obrazovna institucija nastavu organizuje kako u formi poluindividualne i grupne, tako isto i za individualne polaznike, te časovi mogu biti pohađani prema klasičnom principu i putem računara, to je isto tako obaveza svakog kandidata i da prilikom prijavljivanja navede nadležnima kako želi predavanja da pohađa. Naravno da će tom prilikom on dobiti sve neophodne informacije o načinu sprovođenja nastave, odnosno o obavezama koje mora u tom slučaju da ispuni.

Cena: 20,000 RSD + PDV

Spisak gradova za posebnu obuku i kurs lica koja rade na poslovima zaštite od požara

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje