Kurs i obuka za radnika fizičkog obezbeđenja

Kratak opis

Obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 90 čas

U skladu sa odredbama novog Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije, koji je zvanično objavljen u " Službenom glasniku " br. 104/2013, 42/2015 I 87/2018. javila se potreba i za programima stručne obuke koji su vezani za poslove fizičkog i tehničkog obezbeđenja. Akademija Oxford je ovlašćena za obavljanje programa stručne obuke za vršenje fizičko - tehničke zaštite.

Ovaj vid obuke sprovodimo u svakoj našoj poslovnici, a uzevši u obzir da se one nalaze u većini gradova u Srbije i to na preko 20 lokacija, to je ovaj kurs dostupan praktično svakome.

Pomenuti Zakon kao najvažniju odrednicu navodi obavezu polaganja za validnu licencu, kako bi se nivo stručnosti, odnosno odgovornosti osoba koje obavljaju poslove obezbeđenja podigao na zahtevan nivo kvaliteta. A da bi kandidat mogao da polaže stručni ispit za dobijanje pomenute licence pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije neophodno je da poseduje potvrdu o obučenosti, to jest uverenje o završenoj obuci koju sprovodi tim Akademije Oxford, koja je i zvanično ovlašćena za obavljanje programa stručne obuke za vršenje fizičko - tehničke zaštite.

Na taj način svi koji posluju u ovom sektoru na teritoriji cele države imaju obavezu da u svom poslovanju primenjuju važeće priznate standarde, pravila i procedure, te sve osobe koje žele da se zaposle na ovakvim poslovima zapravo imaju potpuno istu polaznu osnovu kada savladaju planirani program obuke. Nastava u okviru osnovne stručne obuke službenika obezbeđenja se odvija u dva segmenta i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela.


Plan i program stručne obuke za radnika fizičkog obezbeđenja

Teorijski deo podrazumeva predavanja, kurseve, različite vrste radionica i konsultacija, dok u okviru nastave postoji i praktičan deo koji prvenstveno podrazumeva usavršavanje fizičkih sposobnosti, odnosno obuku za upotrebu fizičke snage. U okviru ovog dela obuke se vrši takozvana kondiciona obuka, a koja se prvenstveno odnosi na fizičku pripremu kroz specijalnu obuku u primeni fizičke snage, budući da će kandidati koji pohađaju kurs za radnika fizičkog obezbeđenja u poslu koji budu obavljali koristiti i takozvana sredstva prinude.

A u okviru ovog dela obuke se kandidati upoznaju sa stavovima, kretanjem i udarcima u karate - boksu, te sa padovima i bacanjima u džudou. Zatim sledi upoznavanje sa zahvatima za privođenje, te načinima odbrane od naoružanog i odbrane od nenaoružanog napadača.


U teorijskom delu postoji ukupno 15 oblasti koje je neophodno da budu savladane sve, budući da je to jedan od uslova za polaganje završnog ispita. Na početnom času, polaznici dobijaju sve potrebne informacije o industriji privatnog obezbeđenja, te o razvijenosti privatnog obezbeđenja na teritoriji Republike Srbije, ali i ostalih država koje se nalaze na teritoriji Evrope, a zatim se upoznaju i sa osnovnim planom i programom obuke za radnika fizičkog obezbeđenja. Potom sledi predavanje o pravnim apsektima obavljanja delatnosti privatnog obezbeđenja, a u okviru koga kandidati dobijaju informacije o broju krivičnih dela koja su prijavljena na teritoriji Republike Srbije, te se upoznaju sa osnovama krivičnog prava i postupka, te prekršajnog prava. Takođe, u ovoj oblasti od predavača dobijaju i sve potrebne smernice o pravilnim načinima za obezbeđenje mesta na kome se odigrao krivični događaj, te o kodeksu profesionalne etike u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja, a poseban segment kursa je usmeren na upoznavanje sa takozvanim Sudom časti.

U narednoj oblasti teorijskog dela obuke koja je predviđena redovnim planom i programom se kandidati upoznaju sa primenom zakona, a u smislu dobijanja informacija o sticanju licence fizičkih i pravnih lica, odnosno preduzetnika za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, te o tome šta je sve potrebno da bi određena osoba, odnosno firma ili preduzetnik stekli licencu za obavljanje ovih poslova, ali i sa svim ostalim informacija koje se tiču ovog pitanja.

U okviru teorijskog dela obuke za radnika fizičkog obezbeđenja polaznici se upoznaju i sa ovlašćenjima koja ima službenik privatnog obezbeđenja, odnosno sa pojmom vansudske zaštite i dozvoljene samopomoći, te sa pojmom nužne odbrane i prekoračenja njenih granica i sa pojmom takozvane krajnje nužde.Poseban deo teorijskog dela kursa za radnika fizičkog obezbeđenja je usmeren na upoznavanje kandidata sa opremom za obezbeđenje, kao i sa standardnim, odnosno redovnim procedurama obezbeđenja (kontrola pristupa, obezbeđenje patroliranjem, kontrolni centar).

A kako je reč o vrlo specifičnm zanimanju, neophodno je takođe da svako ko pohađa ovaj kurs bude podrobno upoznat i sa procedurama u vanrednim situacijama, ali i sa sistemom zaštite od požara, odnosno sa oblašću bezbednost i zdravlje na radu.

U nastavku ove obuke se polaznici upoznaju sa osnovnim principima ophođenja prema klijentima, a zatim sledi segment vezan za prvu pomoć.

Završni deo u okviru ovog segmenta obuke je usmeren na informisanje, ali i razvijanje komunikacionih veština kandidata kroz niz različitih vežbi i radionica, te se oni osposobljavaju i za rešavanje sukoba, ali i za izdavanje saopštenja za javnost, ali na zakonom propisan način, uzevši u obzir da u ovom slučaju zaštita podataka mora biti na izuzetno visokom nivou.

Potom sledi novi segment u okviru kursa za radnika obezbeđenja, koji se odnosi na obezbeđenje javnih skupova i u okviru koga se polaznici upoznaju najpre sa zakonskim regulativama za vršenje redarskih poslova, te sa planom obezbeđenja, ali i svim onim poslovima koje obavljaju redari, kako bi stekli što jasniji utisak.

Transport novca, vrednosnih i drugih pošiljki na različite načine je tema sledeće oblasti u okviru obuke za radnika fizičkog obezbeđenja, a kandidati uče koji su uslovi za vršenje svih ovih načina transporta vrednosti. Poslednja oblast u okviru teorijskog dela ovog kursa se odnosi na radne odnose i zakonsku regulativu, što podrazumeva upoznavanje kandidata sa sistemom socijalnog dijaloga, radnog prava i aktuelnih problema, te sa evidencijom i potrebom za informisanjem zaposlenih.

Nastava se organizuje prema zahtevima bilo fizičkih ili pravnih lica, bilo preduzetnika koji su usmereni na obavljanje poslova privatnog obezbeđenja, a svakako se od njih zahteva i da prilože sve neophodne dokaze, kako bi se ustanovilo da su ispunili uslove za pohađanje ove vrste obuke. Pod tim mislimo da kandidat mora imati najmanje 18 godina, odnosno da je prema važećim zakonima Republike Srbije reč o punoletnoj osobi. Takođe, svaki kandidat mora imati najmanje SSS (srednju stručnu spremu), a tom prilikom treba da priloži i važeći dokument o psihofizčkoj sposobnosti, koji izdaje ovlašćena zdravstvena ustanova.

Završni ispit za sticanje potvrde o obučenosti

Tek po savladanom teorijskom i praktičnom delu kursa i obuke za radnika fizičkog obezbeđenja koji kao ovlašćena institucija organizuje Akademija Oxford, kandidati stiču pravo da polažu završni ispit kako bi dobili uverenje o završenoj obuci, odnosno potvrdu o obučenosti sa kojom mogu u Ministarstvu unutrašnjih poslova da apliciraju za dobijanje važeće licence za obavljanje ovog posla.

Jedan od osnovnih uslova koje kandidat mora da ispuni da bi mogao da polaže završni ispit jeste da je pohađao apsolutno svako predavanje i vežbe. Ukoliko nije bio u mogućnosti da prati određena predavanja, odnosno da prisustvuje vežbama, te za to poseduje validan dokaz, organizator obuke je dužan da mu obezbedi pohađanje tog predavanja u naknadno zakazanom terminu.

Sam ispit se sastoji od ukupno 25 pitanja, a traje maksimalno 60 minuta. Test je u formi odabira tačnog odgovora, koji kandidat treba da zaokruži, a u pojedinim pitanjima se mogu pojaviti i dva, ali i tri tačna odgovora.

Da bi se smatralo da je prošao ovaj test, polaznik mora tačno da odgovori na najmanje 18 pitanja, a sistem bodovanja podrazumeva ocenu “položio”, ukoliko je osvojio između 18 i 20 poena. U slučaju da je kandidat tačno odgovorio na 21 do 23 pitanja, te osvojio isto toliko poena, budući da je sistem bodovanja vrlo jednostavan, te jedan tačan odgovor nosi jedan poen, to mu se beleži ocena “kvalitetan”. I, ukoliko osvoji između 24 i 25 poena, kandidat dobija ocenu “ističe se” u svojoj potvrdi o obučenosti.

Ukoliko se dogodi da kandidat ne položi završni ispit, odnosno osvoji manje od 18 poena, ima pravo da naknadno, a najranije 7 dana od poslednjeg polaganja ponovo polaže ovaj ispit. Međutim, ukoliko ga ne položi ni nakon trećeg pokušaja, neophodno je da ponovo pohađa kurs za radnika fizičkog obezbeđenja u celosti.

Kome je kurs namenjen: svakome ko želi da stekne licencu za obavljanje poslova fizičkog obezbeđenja, uzevši u obzir da je osnovni uslov za njeno sticanje upravo pohađanje ovog kursa, te sticanje potvrde o obučenosti od strane isntitucija koje su ovlašćene za sprovođenje ove obuke.

Ukupno vreme trajanja polazne obuke: prema važećem planu i programu, kurs za radnika fizičkog obezbeđenja, odnosno njegov teorijski deo se sastoji od ukupno 90 časova, a pod pojmom časa se u ovom slučaju smatra jedan školski časova, koji traje 45 minuta. Od tog broja, 25 časova je određeno za predavanja, dok je preostalih 65 časa namenjeno za različite vrste vežbi i radionica. Obuka u primeni fizičke snage traje ukupno 35 časova, od kojih je samo 3 određeno za predavanja, dok je 32 časa određeno za vežbe.

Cena obuke: 14,000 RSD.

Dodatne napomene:

 • svaki kandidat koji poseduje validan dokaz, odnosno uverenje o položenom ispitu za zaštitu od požara, nije obavezan da pohađa onaj deo obuke za radnika fizičkog obezbeđenja koji se odnosi na oblast zaštite od požara
 • da bi kandidat stekao uslov da pohađa završni ispit, on ne sme da izostane ni sa jednog časa, a ukoliko postoji opravdani razlog da ne prisustvuje, bilo teorijskom bilo praktičnom delu organizator obuke je obavezan da mu omogući da naknadno, u dogovorenom terminu prisustvuje času koji je propustio
 • uplata se vrši putem uplatnice (za fizička lica), preko računa (za pravna lica), a nakon dostavljenog predračuna
 • moguće su dodatne izmene programa, a u zavisnosti od broja polaznika, odnosno od zahteva pravnog lica ili preduzetnika na čiji zahtev se organizuje kurs za radnika fizičkog obezbeđenja

Potrebni uslovi i dokumentacija za uspis na obuku:

 • Minimum 18 godina
 • Važeća lična karta
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)
 • Diploma SSS
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti

Obuka se može vršiti u svim gradovima.

Nakon zavšene obuke u Akademiji Oxford, polaznici se testiraju na sledeći način:
25 pitanja na testu, na zaokruživanje, trajanje 60min. Ocenjuje se u zavisnosti od broja tačnih pitanja sa “položio”, “kvalitetan” i “ističe se”. Da bi polaznik polozio potrebno je da odgovori na 18 pitanja. Ukoliko kandidat ne položi ispit posle završene obuke, ima parvo da po isteku roka, ne kraćeg od 7 dana ponovo izađe na završni test. Polazniku koji ni u trećem pokušaju ne položi završni ispitni test, mora se ponovo podvrgnuti stručnoj obuci.

Kandidati koji uspešno polože završni ispit nakon obuke, Akademija Oxford im izdaje potvrdu o uspešno završenoj obuci, sa kojom apliciraju za polaganje licence u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Polaganje za licencu se vrši isključivo u Beogradu u Ministarstvu unustrašnjih poslova.

Za prijavu završnog ispita kandidat mora dostaviti:

 • Važeću ličnu kartu
 • Potvrdu o završenoj obuci u Akademiji Oxford
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi (Cena ispita je 7500 rsd)
 • Prijava ispita (obrazac prijave možete preuzeti sa sajta MUP-a)

Postoje tri licence za koje se može polagati. To su O1, O2 i O3. Ispit za svaku licencu se sastoji od 3 oblasti. Ispit je položio onaj kandidat koji je položio sve tri oblasti. Ukoliko kandidat ne položi sve tri oblasti ima pravo da, minimum 15 dana od dana polaganja ponovo izađe na ispit i polaže samo one oblasti koje prvobitno nije položio. Cena oblasti za ponovno polaganje je 2500 rsd. Ukoliko nije položio nijednu, onda je cena ponovnog polaganja 7500 rsd.

Kandidat koji 3 puta izađe na polaganje i ne položi, mora ponoviti obuku.

Kada kandidat prijavi polaganje ispita za licencu u Beogradu i ne pojavi se na polaganju, ima rok od 7 dana da dostavi validno opravdanje (bolovanje, smrtni slučaj, bolest bližnjih, itd). Ukoliko kandidat ne dostavi odgovarajuće opravdanje, smatraće se da nije položio ispit.

Nakon polaganja, kandidat predaje u MUP-u, u gradu u kom živi dokumentaciju za izradu licence, gde je i preuzima. Potrebna dokumentacija za fizička lica:

 • original Uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne strarije od 6 meseci)
 • overenu kopiju diplome o završenoj školi i stepenu stručne spreme
 • lekarsko uverenje
 • uverenje od suda se se protiv lica ne vodi krivični postupak
 • Uverenje o obuci za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno uverenje da je odslužio vojni rok sa oružjem, ako poslove vrši sa oružjem.
 • uverenje o položenom stručnom ispitu u Ministarstvu
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse:
 • taksa za Zahtev za izdavanje licence fizičkom licu u iznosu od 300 rsd na ŽR: 840-742221843-57 poziv na broj 04-096
 • Taksa za Izdavanje rešenja za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu u iznosu od 2500 rsd na ŽR: 840-742221843-57 poziv na broj 04-096

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita

Pravilnik obuka Pravilnik obuka Pravilnik obuka


Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za radnika fizickog obezbeđenja - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za radnika fizickog obezbeđenja - Akademija Oxford

 • 1. Šta je FTO?
 • 2. Šta je kolektivna odbrana?
 • 3. Šta je kolektivna bezbednosti?
 • 4. Šta je kooperativna bezbednost?
 • 5. Koja su četiri pristupa bezbodnosti?
 • 6. Šta je saradnja u bezbednosti?
 • 7. Koja su četiri prstena bezbednosti?
 • 8. Koji je osnovni pojam bezbednosti?
 • 9. Koje se vrste bezbednosti razlikuju?
 • 10. Šta system bezbednosti predstavlja?
 • 11. Koji su elementi nacionalnog sistema bezbednsoti?
 • 12. Koje su opšte mere pezbednosti?
 • 13. Koje su specijalne mere bezbednosti?
 • 14. Šta je bezbednosna kultura?
 • 15. Šta predstavlja bezbednosna situacija?
 • 16. Šta je obaveštajna služba?
 • 17. Šta predstavlja zaštita?
 • 18. Ko su subjekti zaštite?
 • 19. Navedite oblike organizovanja zaštite?
 • 20. Koji su vojni izazovi, rizici i pretnje?
 • 21. Šta je osnovna karakteristika sistema odbrane?
 • 22. Kako ratno stanje nastaje?
 • 23. Globalno šta čini system odbrane?
 • 24. Šta je civilna zaštita?
 • 25. Objasnite system FTO?
 • 26. Šta fzička bezbednosti podrazumeva?
 • 27. Šta tehnička bezbednst podrazumeva?
 • 28. Šta je zaštita na radu?
 • 29. Kako se organizuje FTO kroz državni sector bezbednosti?
 • 30. Kako se organizuje FTO kroz Privatni sector bezbednosti?
 • 31. Koje su funkcije privatnih preduzeća za obezbeđenje?
 • 32. Šta je bezbednosni marketing?
 • 33. Šta je bezbednosni konsalting?
 • 34. Šta je bezbednosni inženjering?
 • 35. Kako se rši kontorla sistema FTO?
 • 36. Koji su sadržaji sitema FTO?
 • 37. Kako se ispoljavaju ugrožavajući faktoi imovine i života ljudi?
 • 38. Navedite pojedine oblike ugrožavanja imovine i života?
 • 39. Objasnite pojedine oblike ugrožavanja imovine i života?
 • 40. Šta obuhvataju sadržaji sistema FTO?
 • 41. Koji su principi obezbeđenja odgovarajući kako bi FTO uspešno funkcionisao?
 • 42. Šta je kontraobaveštajna zaštita?
 • 43. Šta predstavlja zaštita ličnosti?
 • 44. Koje su mere zaštite određenih objekata i rejona?
 • 45. Koje su mere dezinformisanja?
 • 46. Koji su kriterijumi mera obezbeđenja?
 • 47. Koji je osnovni zadatak sistema FTO?
 • 48. Navedite sadržaje sisteme obezbeđenja u savremenoj praksi?
 • 49. Od čega se sastoji služba FTO?
 • 50. Koje su osnovni objekti FTO?
 • 51. Koja je opšta oprema pripadnika FTO?
 • 52. Šta je unutrašnja organizacija službe FTO?
 • 53. Koje su odgovornosti menadžera službe FTO?
 • 54. Kako se obavlja delatnost službe FTO?
 • 55. Objasnite načela rada službe FTO?
 • 56. Koji su opšti kriterijumi za rad službi FTO?
 • 57. Koja su ovlašćenja neposrednih izvršitelja službe FTO?
 • 58. Kakvo ponašanje službenika FTO mora da bude?
 • 59. Koje su opšte dužnosti čuvara?
 • 60. Koje su posebne dužnosti izvršilaca službe FTO?
 • 61. Koje su dužnosti operativnih izvšilaca?
 • 62. Koje su dužnosti smenovođe?
 • 63. Koji su zadaci menadžera obezbeđenja službe FTO?
 • 64. Koji su nivo odgovornosti službi FTO?

Rešenje MUP-a

Jagodina

MUP - Rešenje
MUP - Rešenje
MUP - Rešenje

Beograd

MUP - Rešenje - Beograd
MUP - Rešenje - Beograd
MUP - Rešenje - Beograd

Kraljevo

MUP - Rešenje - Kraljevo
MUP - Rešenje - Kraljevo
MUP - Rešenje - Kraljevo

Kruševac

MUP - Rešenje - Kruševac
MUP - Rešenje - Kruševac
MUP - Rešenje - Kruševac

Valjevo

MUP - Rešenje - Valjevo
MUP - Rešenje - Valjevo
MUP - Rešenje - Valjevo

Užice

MUP - Rešenje - Užice
MUP - Rešenje - Užice
MUP - Rešenje - Užice

Vršac

MUP - Rešenje - Vršac
MUP - Rešenje - Vršac
MUP - Rešenje - Vršac

Spisak gradova za kurs i obuku za radnike fizičkog obezbeđenja


Literatura za radnike fizičkog obezbeđenja

Priručnik - Skripta - Knjiga za radnike fizičkog obezbeđenja - Akademija Oxford
MEĐUNARODNI ISPITI
 • Swedex - medjunarodni ispit za svedski jezik
 • Akademija Oxford - CEA
 • Akademija Oxford - FCE
 • Akademija Oxford - KET
 • Akademija Oxford - PET
 • Akademija Oxford - YLE
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje