ICDL kursevi, sertifikati i test centar

Kao jedan od ovlašćenih ICDL (International Computer Driving Licence) online test centara, Akademija Oxford organizuje provere za sticanje ovog prestižnom sertifikata, koji je ranije bio poznat pod nazivom ECDL (European Computer Drivin Licence).

Zvanično je nacionalni nosilac licence JISA, odnosno Jedinstveni Informatički Savez postao 2005. godine, a kao jedan od primarnih ciljeva ovog saveza ističe se unapređenje obrazovanja kandidata sa aspekta informatičkih tehnologija. Zahvaljujući tome što je Akademija Oxford jedan od ovlašćenih online ICDL ispitnih centara u našoj zemlji, to svi koji žele mogu da postanu vlasnici ovog, vrlo značajnog sertifikata iz oblasti informatičkih tehnologija.

Primarni cilj koji ICDL fondacija ima je da osposobi kako pojedince, tako isto i kompanije, ali i društvo u celosti za što uspešnije korišćenje IKT - a, odnosno informaciono - komunikacionih tehnologija, pa se sa tim ciljem organizuju i ispiti za sticanje ICDL sertifikata.


ICDL kursevi, sertifikati i test centar

Podrazumeva se da su svi programi maksimalno standardizovani, te da ICDL fondacija na taj način određuje standarde sa aspekta osiguranja kvaliteta, s tim da se takođe podrazumeva da svi ispitni centri, uključujući i Akademiju Oxford imaju obavezu da u potpunosti poštuju pravila sertifikacije koja navodi ova fondacija. U tom smislu ICDL fondacija vrši stručnu i redovnu proveru rada svih ispitnih centara, ali i nacionalnih operatera, što čini da su svi ICDL programi širom sveta usklađeni, a sve to zajedno se odražava maksimalno pozitivno i na kvalitet ICDL sertifikacije.

Jednostavno rečeno, ICDL predstavlja zvanično priznati standard na međunarodnom nivou, koji se tiče poznavanja osnovnih veština iz oblasti informaciono - komunikacionih tehnologija.

Zahvaljujući pažljivo osmišljenim programima, ICDL je podeljen na nekoliko oblasti, tako da praktično svaki kandidat ima mogućnost da se sertifikuje u oblasti koju bude odabrao. Paketi su formirani tako da obuhvataju mogućnost polaganja ispita kako za jedan modul, tako isto i za četiri, zatim pet, šest ili sedam modula, dok postoji i paket ICDL Advanced Index, kao i ICDL Advanced modul.

U okviru jednog profil paketa se uračunavaju kako troškovi polaganja ispita i sticanja sertifikata, tako isto i troškovi indeksa.

Sa druge strane, onim kandidatima koji se budu opredelili za online sistem će biti omogućeni i dijagnostički testovi.

Sve potrebne informacije o načinu polaganja ispita sa ciljem sticanja ICDL sertifikata u okviru konkretne oblasti, odnosno o cenama i drugim detaljima, kandidati mogu dobiti u okviru brojnih poslovnica Akademije Oxford, koja je jedan od zvanično ovlašćenih ICDL ispitnih centara na teritoriji naše zemlje.


ICDL Accredited Test Center

NASTAVNI PROGRAM

Svi trenutno dostupni ICDL programi podeljeni su u tri oblasti, a to su:

ICDL Workforce

ICDL Workforce moduli podeljeni su u tri grupacije i usmereni su na proveru znanja kandidata vezano za osnovne veštine, što obuhvata kako korišćenje Office aplikacija, tako isto i upotrebu tehnologije na radnom mestu, koja će biti bezbedna i maksimalno produktivna.

ICDL Workforce moduli - Osnovne veštine

Modul 1 - Osnove korišćenja računara

Odnosi se na sticanje osnovnih znanja kako u okviru pretraživača na internetu, tako isto i vezano za rad sa fajlovima, te folderima i generalno na osnovna znanja u vezi sa upotrebom računara.

Modul 2 - Osnove korišćenja interneta

Tiče se upoznavanja kandidata kako se pojmom interneta, tako i sa načinom njegovog funkcionisanja, te sa opcijama koje globalna mreža nudi.

ICDL Workforce moduli - Office aplikacije

Modul 1 - Obrada teksta

Ovaj modul se odnosi na korišćenje Office programa koji je vezan za uređenje tekstualnih dokumenata, kojom prilikom će kandidati da se upoznaju sa načinom funkcionisanja tog programa i sa radom sa dokumentima koji su usmereni primarno na tekstualne sadržaje.

Modul 2 - Tabelarne kalkulacije

Kandidati će imati prilike da se upoznaju sa Office programom koji je specijalizovan za obradu informacija, koje se potom plasiraju u tabelama, tako da će naučiti, pored ostalog i kako da dormatiraju tabele, ali i kako da koriste standardne funkcije, grafikone i slično.

Modul 3 - Prezentacije

Ovaj modul će omogućiti kandidatima da se upoznaju sa načinom funkcionisanja programa namenjenog prezentacijama, odnosno sa izradom prezentacija, njihovim izmenama i načinom prikaza.

ICDL Workforce - Dobra praksa

Modul 1 - IT sigurnost

Kandidati će se u okviru ovog modula upoznati sa zaštitom podataka, odnosno informacija koje su dostupne kako na računarima i eksternim uređajima, tako isto i na mrežama.

Modul 2 - Online kolaboracija

Osnovni cilj koji ovaj ICDL modul ima jeste da kandidatima omogući da steknu veštine koje će im biti potrebne za uspešnu saradnju na mreži sa ostalim kolegama.

ICDL Digital student

Sa ciljem da i nastavnicima i profesorima bude pružena mogućnost da se upoznaju sa osnovnim aspektima korišćenja informaciono - komunikacionih tehnologija, odnosno sa oblašću kodiranja u računarstvu su i osmišljen ICDL Digital student moduli.

ICDL Digital student - osnovne veštine

Modul 1 - Informaciona pismenost

Ovaj modul pruža mogućnost kandidatima da steknu dovoljno znanja o tome kako da na mreži pronađu odgovarajuće informacije i kasnije ih, na pravilan način iskoriste ako je to potrebno.

ICDL Digital student - Računarstvo i kodiranje

Modul 1 - Računarstvo

Omogućuje kandidatima da steknu dovoljno znanja u oblasti računarstva i to tako da mogu da jednostavnije računarske programe da kodiraju potpuno samostalno.

ICDL Professional

Primarni cilj koji imaju moduli u okviru ICDL Professional programa jeste da kandidatima bude omogućeno da steknu brojne dodatne veštine ili da one, koje su već savladali podignu na viši nivo, a kako bi na taj način poboljšali i svoj radni učinak i unapredili poslovanje.

Ukupno je 4 oblasti u okviru ICDL Professional programa, a one obuhvataju:

U okviru svake od tih oblasti postoji određeni broj modula, koje bi kandidati trebalo da savladaju ukoliko žele da postanu vlasnici ICDL sertifikata.

ICDL Professional modul - Marketing i komunikacije

Modul 1 - Digitalni marketing

Ovaj modul ima za cilj da kandidatima omogući da se upoznaju sa marketingom na društvenim mrežama, ali i sa marketingom putem e-mail-a i mobilnim marketingom.

Modul 2 - Obrada teksta - napredni nivo

Znanja koja će steći tokom ovog modula će omogućiti kandidatima da kreiraju mnogo atraktivniji tekstualni sadržaj, koji je ujedno i znatno jednostavniji za čitanje, budući da će program namenjen obradi teksta savladati na naprednom nivou.

Modul 3 Prezentacije - napredni nivo

Predvićeno je da ovaj modul pruži mogućnost kandidatima da unaprede osnovna znanja korišćenja programa za izradu aplikacija, tako da kreiraju samostalno maksimalno profesionalne aplikacije, koje će moći da prezentuju široj ciljnoj publici.

ICDL Professional moduli - Finansije i menadžment

Modul 1 - Finansijska analiza podataka

Ovaj modul je usmeren na upoznavanje kandidata sa naprednim veštinama, koje će im biti potrebne ukoliko treba da izvršavaju različite bilo računovodstvene, bilo finansijske zadatke.

Modul 2 - Projektno planiranje

Predviđeno je da se kandidati tokom ovog modula usmere na razvijanje veština koje će im biti neophodne kako bi koristili odabrani softver i da bi, što je moguće bolje upravljali projektima i razvijali ih, te sprovodili u delo.

ICDL Professional moduli - Programski

Modul 1 - Računarstvo

Ovaj modul usmeren je na upoznavanje kandidata sa karakteristikama računarskog razmišljanja, te na sticanje svih onih veština koje će im pomoći da sa uspehom kodiraju računarske programe koji se smatraju jednostavnijim.

Modul 2 - Korišćenje baza podataka

Uključuje upoznavanje kandidata sa osnovnim konceptima koji se odnose na baze podataka i na korišćenje programa koji je tome namenjen.

Modul 3 - Baze podataka - napredni nivo

Ovaj modul se smatra svojevrsnom nadogradnjom prethodnog, budući da će kandidati koji ga budu pohađali imati mogućnost da u velikoj meri unaprede znanja koja se odnose na korišćenje baza podataka.

ICDL Professional moduli - Dizajn

Modul 1 - 2D dizajn

Edukacija koja je osmišljena kako bi kandidatima omogućila da se upoznaju sa izradom dvodimenzionalnih crteža, odnosno projekata i to uz korišćenje namenskih CAD alata.

Modul 2 - Obrada internet stranica

Ova edukacija omogućuje kandidatima da se upoznaju sa time kako se kreiraju web sajtovi, odnosno kako se postavljaju i na koji način u praksi funkcioniše njihovo održavanje.

Modul 3 - Obrada fotografija

Ovaj modul ima za cilj da omogući kandidatima da se upoznaju sa alatima koji se koriste za obradu fotografija, kao i da nauče kako se fotografije pripremaju za korišćenje na mreži i za štampanje.


Kako steći ICDL sertifikat?

Da bi neko mogao da postane vlasnik ICDL sertifikata, to podrazumeva da minimum mora da položi jedan modul.

Najpre je potrebno da kandidat popuni registracioni formular, koji će dobiti od ovlašćenog test centra, a u ovom slučaju Akademije Oxford, što će se smatrati prijavljivanjem za polaganje. Neophodno je takođe da u taj formular budu uneti svi zahtevani lični podaci kandidata, a nakon toga je potrebno i da obezbedi ICDL Profil indeks.

U suštini, ICDL Profil indeks je naročito značajan zbog samog polaganja, prosto zato što je u pitanju dokument u koji će biti upisani najpre osnovni podaci o samom kandidatu, a zatim i podaci o tome koji tačno modul je položio.

Upravo ICDL Profil indeks predstavlja osnovu koja se uzima u obzir kada se izdaje ICDL Profile sertifikat.

Važno je napomenuti i to da nakon što kandidat jednom bude kupio ICDL Profile indeks, on ga može i ubuduće koristiti i to ne samo u našoj zemlji, nego i u celom svetu, a ukoliko u bilo kom trenutku u budućnosti bude želeo da polaže dodatni ispit za neki modul.

Isto tako je važna informacija da cena ICDL Profile indeksa uključuje i izdavanje jednog sertifikata, s tim što će kandidat biti u obavezi da svaki naredni put kada izlazi na polaganje plaća nadoknadu, koja je maksimalno usklađena sa aktuelnom regulativom nacionalnog nosioca licence.

Iako priprema za polaganje ICDL ispita u principu nije obavezna, odnosno opciona je, uvek je preporučljivije da se kandidati na adekvatan način pripreme. U tom slučaju im Akademija Oxford, kao jedan od ovlašćenih ICDL online ispitnih centara nudi mogućnost da pohađaju pripremu za polaganje.

Minimalan broj pitanja koji može sadržati jedan test jeste 32, a zvanično je određeno da će kandidati na raspolaganju imati ukupno 45 minuta za testiranje u okviru konkretnog modula. Da bi se moglo smatrati da je neko od kandidata položio ispit, on mora da ima više od 75 pozitivnih rezultata u okviru svih testova.

Ukoliko je u pitanju online testiranje, kandidati će imati rezultate praktično odmah.

Nakon što kandidat bude položio jedan ili više modula, ovlašćeni test centar ima obavezu da regionalnoj ICDL kancelariji pošalje sve te podatke, kako bi bio izrađen ICDL Profil sertifikat, a do tri radna dana je rok za izradu ovog sertifikata.

Zašto je dobro imati ICDL sertifikat?

Treba imati na umu da je u novije vreme sertifikacija izuzetno značajna u poslovnom svetu, te da je primetna i značajno povećana primena informaciono - komunikacionih tehnologija, ali i sertifikacije u toj oblasti. A samim tim što mnogi poslodavci pred potencijalne zaposlene stavljaju i zahtev koji se odnosi na korišćenje interneta i računara, ali i drugih specifičnih oblasti u okviru informacionih tehnologija, jasno je i da je ICDL sertifikat naročito tražen. Tim pre što je Akademija Oxford zvanično ovlašćena institucija na teritoriji naše zemlje, pa u tom smislu svi koji budu poslali vlasnici jednog takvog sertifikata imaju i pravo da zahtevaju njegov upis u radnoj dosije, u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, te se naravno podrazumeva da podatak o posedovanju ICDL sertifikata svaki kandidat ima pravo da unese i u svoju radnu biografiju, jer će zahvaljujući tome potvrditi da je propisno osposobljen za korišćenje određenih računarskih programa, ali i generalno računara i interneta.

Posedovanje jednog takvog sertifikata u velikoj meri može obogatiti radnu biografiju kandidata, a njemu lično pružiti mogućnost da bude sigurniji u svoja znanja, te da ih na pravilan način primenjuje u praksi, što će u velikoj meri sigurno poboljšati njegov radni učinak, ali i poslovanje sektora, odnosno celokupne kompanije u kojoj je kandidat zaposlen.

Treba svakako razmisliti i o pripremnoj nastavi, koju Akademija Oxford organizuje, kako bi svim zainteresovanima za sticanje ICDL sertifikata pružila mogućnost da se na najjednostavniji mogući način upoznaju sa gradivom koje će biti predmet provere, budući da će adekvatna priprema i te kako olakšati kandidatima i polaganje, prosto zato što neće brinuti o tome da li su stekli dovoljno znanja da mogu d apolože konkretni ispit i postanu valsnici ICDL sertifikata.

Spisak gradova za ICDL test centar

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje