JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti

Jedan deo zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je poveren Agenciji za kvalifikacije naše zemlje, a u okviru koje funkcioniše i Centar za akreditaciju javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, skraćeno JPOA je zadužena za odobrenje zahteva za sticanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih na tlu naše zemlje.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je donelo rešenja, po kojima je Akademija Oxford dobila odobrenje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i to za sledeće obuke:


Obrazovanje odraslih

Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih Republike Srbije predviđeno je da svi koji su stariji od 17 godina mogu da ostvare obrazovanje na tri načina i to kroz formalno obrazovanje, zatim kroz neformalno obrazovanje i kroz takozvano informalno učenje.

Svako odraslo lice ima pravo da samostalno izabere na koji način će da se obrazuje, odnosno na koji način želi da stekne određene kvalifikacije.

Formalno obrazovanje odraslih podrazumeva sticanje određenih kvalifikacija kroz predviđeni školski sistem. A to znači da lice treba da se upiše u određeni program obrazovanja, ako je mlađe od 17 godina, kao redovan učenik, odnosno ako je starije od 17 godina ima pravo da se upiše i to u okviru statusa vanrednog učenika.

Neformalno obrazovanje odraslih podrazumeva da će kandidat pohađati određeni sistem obučavanja kod javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, što je u ovom slučaju Akademija Oxford.

Kada je u pitanju formalno obrazovanje odraslih, ono uključuje osnovno i srednje obrazovanje i realizaciju obrazovnih programa kroz državne osnovne škole ili privatne, odnosno škole za osnovno obrazovanje odraslih, kao i srednje škole i srednje škole za obrazovanje odraslih.

A ako se radi o sticanju kvalifikacija neformalnim putem, to znači da kandidat treba da pronađe instituciju, bez obzira da li je u pitanju ustanova ili neka druga organizacija, koja je kvalifikovana od strane nadležnog ministarstva kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, to jest skraćeno JPOA.

Da napomenemo i to da kada je u pitanju neformalno obrazovanje odraslih, to podrazumeva organizovane procese učenja, a na osnovu posebnih programa. Cilj tih programa jeste sticanje znanja i veština, koje su prvenstveno usmerene na lični razvoj kandidata, a zatim i na rad, te na zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Svi programi, koji su odobreni, a vezani su za neformalno obrazovanje se realizuju isključivo u okviru institucija, koje su stekle status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih. S obzirom na to da Akademija Oxford ima zvanična rešenja, izdata od strane nadležnih institucija, a primarno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za zanimanje maser, CNC operater i tesar, odnosno za usluživanje hrane i pića, te za zanimanje kuvar, armirač i frizer, kao i za upravljanje viljuškarom i za zanimanje zdravstveni negovatelj, odnosno za osnovnu informatičku obuku i za nemački jezik B 1, to je svim kandidatima na raspolaganju mogućnost da izvrše prijavu u jednoj od 40 poslovnica ove obrazovne institucije za neki od konkretnih programa.

Osnovno o JPOA programima

Vrlo je važno naglasiti da institucija koja je označena od strane nadležnog ministarstva kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih, a što je u ovom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford, mora poštovati sva pravila koja su navedena u zvaničnom Pravilniku o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 89 od 27. oktobra 2015. godine.

A u tom pravilniku je jasno definisano koji su to uslovi, koje konkretna institucija mora ispuniti, kako u vidu programa aktivnosti, tako isto i u svim ostalim segmentima.

Nakon što budu završili sa pohađanjem izabranog programa, kandidati su u obavezi prema članu 5 pomenutog Pravilnika da pristupe proveri savladanosti programa, kako bi stekli stručne kompetencije. Tom prilikom oni imaju obavezu da polažu ispit za proveru stručnih kompetencija, odnosno za proveru savladanosti programa za sticanje kvalifikacija za konkretno zanimanje. Naravno da tom prilikom mora da bude izvršena provera ključnih kompetencija, ali isto tako i stručnih.

Prema tom Pravilniku je definisano da se ispit mora polagati pred članovima komisije, koju mora da formira Obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno javno priznati organizator obrazovanja odraslih.

Ta komisija mora imati neparni broj članova i u njoj se moraju naći najmanje dva stručna lica, koja su specijalizovana za konkretnu struku, odnosno za konkretnu naučnu oblast. Jedan od njih mora biti i predsednik komisije.

Istim tim Pravilnikom je određeno i da ni član ispitne komisije, a ni njen predsednik ne može da bude osoba, koja je bila zadužena za vođenje stručnog programa ili koja je na bilo kakav način imala prilike da bude uključena u izvođenje programa.

Svaki polaznik koji bude ostvario uspeh na tom ispitu će od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford dobiti odgovarajući dokument, a što je u slučaju pohađanja obuke nemačkog jezika na B 1 nivou i osnovne informatičke obuke potvrda, koja je validna i priznata, te kao takva upisiva u radni dosije kandidata pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Kandidati koji budu odlučili da pohađaju program za usluživanje hrane i pića, odnosno za upravljanje viljuškarom ili za sticanje zvanja CNC operater će posle uspešnog polaganja ispita da steknu uverenje. Kao i za potvrdu, tako isto i za uverenje važi pravilo da može biti upisano u radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, a prema trenutno aktuelnim pravilima.

Zvanično priznati sertifikat će dobiti svako, ko bude odlučio da pohađa program za: kuvara, zdravstvenog negovatelja, frizera, masera, armirača ili tesara. Naravno da se podrazumeva da su i ta dokumenta zvanično upisiva u radni dosije svakog kandidata, a u slučaju da ga on ima otvorenog u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje.

Takođe je definisano članom 6 pomenutog Pravilnika da ispit za sticanje ključnih kompetencija mora sadržati najmanje šest zadataka,a najviše ih sme biti 12. Biće uključeni i praktični radni zadaci, s tim da polaznik ima obavezu da praktičnih radnih zadataka izvrši najmanje 2, a najviše 4 takva zadatka, koliko ih sme biti uključeno u ispit za sticanje ključnih kompetencija.

Isto tako je pomenutim Pravilnikom definisano i da svaki polaznik ima obavezu da neposredno pre početka samog ispita izvuče radne zadatke, ali takođe je potrebno da mu bude obezbeđeno dovoljno vremena za njihovo izvršenje, odnosno za odgovarajuću pripremu. Tek pošto izvrši radni zadatak, svaki polaznik ima obavezu da pred članovima pravilno formirane ispitne komisije obrazloži i postupke i sve radnje koje je tom prilikom primenio.

Posle svega toga učenik će steći ocenu, koja se izražava sa „položio“ ili „nije položio“.

Svaki polaznik koji uspe da izvrši minimum 51% od svih zadataka u okviru ispita će prema ovom Pravilniku biti ocenjen kao „položio“.

Vrlo je važno da budu poštovani i svi kriterijumi procene, koji su pažljivo definisani, ali i da se tom prilikom maksimalno poštuju svi standardi kvalifikacije, sa kojima je Obrazovni centar Akademija Oxford, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih prethodno upoznat.

Potrebno je naglasiti i to da se ocena za svakog polaznika utvrđuje na osnovu većine glasova članova ispitne komisije.

Uverenja, potvrde i sertifikati

U skladu sa zvaničnim Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencije i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 89 / 15 i 102/15, jasno je definisano da JPOA, odnosno javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, to jest Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom slučaju, ima obavezu da kandidatima izda javno ispravu, u vidu sertifikata, uverenja ili potvrde.

Shodno tom pravilniku je određeno da će sertifikat steći svako, ko bude pohađao programe za zanimanja:

 • maser
 • tesar
 • armirač
 • kuvar
 • frizer
 • zdravstveni negovatelj

Kada je u pitanju sertifikat, a prema članu broj 9 pomenutog Pravilnika je određeno da se on izdaje za ostvareni standard stručne kompetencije, kao i za ostvareni standard kvalifikacija u celini. Isto tako je određeno da se sertifikat izdaje za ostvareni standard ključnih kompetencija za opšteobrazovni do srednjeg stručnog obrazovanja odraslih i za ostvareni standard ključnih kompetencija za nivo osnovnog obrazovanja odraslih.

A kada je u pitanju uverenje, njega će steći kandidati, koji budu pohađali jedan od sledeća tri programa:

 • usluživanje hrane i pića
 • CNC operater
 • upravljanje viljuškarom

Još je ostalo da napomenemo i to da će Obrazovni centar Akademije Oxford, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja izdati potvrdu svim kandidatima koji budu pohađali obuku nemačkog jezika za nivo B 1 i osnovnu informatičku obuku. Ovim pravilnikom je utvrđeno da će potvrdu o savladanom programu steći svako ko te programe pohađa, a ona se izdaje za programe koji ne dovode do sticanja kvalifikacija ili stručnih kompetencija.

Dobro je napomenuti i to da se i sertifikati i uverenja i potvrde, koje kandidati budu stekli, mogu upisati u njihov radni dosije, ukoliko su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavljivanje za JPOA programe

Uzevši u obzir da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze na 40 lokacija u ovom momentu širom naše zemlje, to je moguće da svi zainteresovani prijavu za neki od ponuđenih programa za obrazovanje odraslih izvrše u jednoj od poslovnica te obrazovne institucije.

Isto tako imaju mogućnost i da prijavljivanje izvrše putem telefona, odnosno elektronski, a preko mail adrese.

Važno je da svi zainteresovani za pohađanje bilo kog od ponuđenih programa za obrazovanje odraslih budu upoznati sa time koja dokumenta je potrebno da prilože tom prilikom, a o čemu će ih svakako informisati nadležni u okviru izabrane poslovnice ove obrazovne institucije.

Takođe se podrazumeva i da će svaki polaznik pojedinačno na vreme da bude upoznat sa time koliko je predviđeno da konkretni program traje, odnosno da li postoje posebni zahtevi koje mora da ostvari, ali i kako će generalno da bude organizovan celokupni program.

ISPITNI CENTRI
 • Cambridge English - Ispitni centar
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje