JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti

Predviđeno je da kandidati po završetku i teoretskog i praktičnog dela steknu potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo A 1 za stečene kompetencije na nivou A 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

Vrlo je važno da istaknemo i podatak da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo A2 isključivo organizuje uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnog jezičkog standarda za evropsko tlo, odnosno CEFR-a (The Common European Framework for languages), a što je zapravo Zajednički evropski referentni okvir za jezike.

Podrazumeva se takođe da JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika može da bude pohađana i od strane lica koja su sa jedne strane punoletna, a sa druge stekla viši nivo kvalifikacija...

Nastavnim programom je predviđeno da JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 sadrži i teorijski i praktični deo, te da i jedan i drugi deo edukacije bude organizovan u prostorijama te institucije u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu.

Obrazovni centar Akademije Oxford u našoj zemlji posluje na više od 40 lokacija, tako da je praktično kandidatima iz cele Srbije dozvoljeno da prijavljivanje izvrše u poslovnici koja im je fizički najbliža, s tim što nastavu svakako moraju da prate na predviđenom lokaciji.

Ističemo da se JPOA obuka za nemački jezik A 2 organizuje u skladu sa pravilima koje podrazumeva Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages)...

Dana 18. juna 2020. godine je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a na osnovu odredbi trenutno važećeg Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o državnoj upravi i Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije...

Samim tim što je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretnu obuku znači da je ispunila sve uslove koji su zakonom propisani...

Shodno činjenici da je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike...

Predviđeno je da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 bude organizovana uz poštovanje svih pravila koje navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR...

Ono sa čime moraju biti upoznati svi zainteresovani jeste da je zakonom propisano da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike...

Svako zainteresovano lice koji ispunjava unapred određene zahteve bi trebalo da prilikom prijavljivanja navede kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona i datum rođenja.

Predviđeno je ovim rešenjem da svako ko bude pohađao obuku za masera stekne sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija.

Svako ko ima želju da stekne sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za zdravstvenog negovatelja sada ima mogućnost da to učini kroz program, koji organizuje Akademija Oxford kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).

Kako je navedeno u rešenju broj 62 - 114 / 2021 - 04 / 4, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, u Beogradu, donela na dan 6. aprila 2022...

Uzevši u obzir da se radi o dokumentu koji je sa pravnog aspekta potpuno validan i smatra se relevantnim dokazom da je zaposleno lice obučeno za postupke prve pomoći u konkretnim kompetencijama...

Predviđeno je da JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo obuhvati teorijski i praktični deo, a koji će biti organizovani u prostorijama "Akademija Oxford - Agent" DOO, koje se nalaze...

Predviđeno je da JPOA obuka za usluživanje hrane i pića bude obavljana u ogranku Akademija Oxford u Novom Sadu, koji se nalazi u prostoru srednje škole „Sveti Arhangel“...

Svako ko bude odlučio da se u okviru programa za obrazovanje odraslih edukuje za zanimanje kuvar, steći će i validan sertifikat.

Podrazumeva se da je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina u potpunosti ispunila sve zahteve koji su vezani kako za nastavni program na prvom mestu, tako isto i za stručni i nastavni kadar potreban za sprovođenje ove edukacije...

Prilikom donošenja rešenja se nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije najpre pozvalo na član broj 18 stavove 7 i 9 Zakona o obrazovanju odraslih...

Prema odredbama Zakona o obrazovanju odraslih Republike Srbije, odnosno Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, kao i u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa...

Da bi neko ko je zainteresovan mogao da dobije zvaničan sertifikat za tesara, a ako ima više od 18 godina, to jest ukoliko je punoletan, potrebno je da pohađa program neformalnog obrazovanja odraslih.

U rešenju koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo 30. septembra 2020. godine, a koje nosi broj 611 - 00 - 02613 / 2017 - 03 je navedeno da je Akademija Oxford stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja za odrasle (JPOA) i to za program obuke za armirača.

Prema određenim članovima trenutno aktuelnog Zakona o obrazovanju odraslih, zatim Zakona o državnoj upravi i Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, te Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja...

Isključivo punoletna lica, koja su pre toga završila najmanje osnovnu školu imaju mogućnost da postanu vlasnici uverenja za izvođenje keramičarskih radova, odnosno da u sektoru geodezije i građevinarstva steknu nivo kvalifikacija koji podrazumeva delimično ostvareni standard kvalifikacije nivoa III za keramičara.

Neko ko je zainteresovan da stekne uverenje za održavanje motornih vozila ima mogućnost da pohađa obuku, koju organizuje Akademija Oxford, uzevši u obzir da je stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja za odrasle, odnosno skraćeno JPOA.

Da bi neko mogao da stekne zvaničan sertifikat za molera, on mora pohađati JPOA obuku, koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za odrasle Akademija Oxford organizuje.

Zahvaljujući činjenici da je Akademija Oxford javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za odrasle, odnosno skraćeno JPOA, svi koji su punoletni i pre toga imaju završenu najmanje osnovnu školu imaju mogućnost da steknu uverenje za zidara - fasadera.

Dana 17. marta 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u Beogradu, u ulici Majke Jevrosime broj 51 donela rešenje broj 62 - 2 kroz 2021 - 04/ 3.

Konkretnim rešenjem je predviđeno da JPOA obuka za bravara – zavarivača obuhvati dva dela, što znači da će kandidati da budu u obavezi ne samo da pohađaju teorijski deo, to jest predavanja, već i praktični deo obuke.

„Akademija Oxford - Agent“ DOO Jagodina dobila je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih - JPOA obuka za izvođenje električarskih radova i za sticanje kvalifikacije električar.

Ne samo da je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina ispunila sve zahteve koji su zakonom propisani u vezi sa programom ove edukacije, nego i sve zahteve koji se tiču nastavnog i stručnog kadra...

Konkretna edukacija podrazumeva da će kandidat po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela postati vlasnik sertifikata za ostvaren standard kvalifikacije u celini, za kvalifikaciju monter suve gradnje.

Zahvaljujući tome što je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina ispunila sve zahteve koje propisuje zakon, a u pogledu programa koji podrazumeva JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima...

Samim tim što je predviđeno da ova ova edukacija treba da obuhvati i teorijski i praktični deo, konkretnim rešenjem je navedeno da će JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom biti organizovan na na dve lokacije...

Status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) je na osnovu rešenja Agencije za kvalifikacije Republike Srbije, a koje je doneto 19. januara 2021. godine pod brojem 610 - 04 - 0102 / 2020 / 4, Akademija Oxford stekla zvanično i na taj način dobila mogućnost da organizuje i JPOA obuku za frizera.

Prema rešenju broj 611 - 00 - 000 17 / 2018 - 03, a koje je 18. juna 2020. godine donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Akademija Oxford je stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i to za izvođenje programa obrazovanja odraslih za osnovnu informatičku obuku.

Predviđeno je nastavnim programom da će kandidati imati prilike da se upoznaju sa osnovama digitalnog marketinga i sa strategijama poslovanja na prvom mestu.

Na dan 3. marta 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu donela rešenje kojim se odobrava status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja...

Isto tako je predviđeno programom ove obuke da se kandidati upoznaju sa različitim tehnikama šminkanja lica.

U konkretnom rešenju je na prvom mestu navedeno da će JPOA obuka za krojenje i šivenje, te za sticanje kvalifikacije modni krojač obuhvatiti dva dela, a da će kandidati biti u obavezi da u prostorijama...

U ulici Makenzijeva broj 53 u Beogradu, gde se nalaze prostorije jedne od poslovnica "Akademije Oxford - Agent" DOO u srpskoj prestonici biće organizovan teorijski deo ove obuke.

Treba napomenuti da je u ovom rešenju jasno navedeno da će JPOA obuka za izvođenje manikir-pedikir procedura obuhvatiti dva dela i to teorijski i praktični.

Prva lokacija se nalazi u Beogradu i to u Makenzijevoj ulici broj 53, druga je u Kragujevcu u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23.

Akademija Oxford - Agent DOO, Jagodina ispunila je u potpunosti sve ono što je zakonom propisano u vezi sa programom ove edukacije, odnosno u vezi sa stručnim i nastavnim kadrom, te nastavnim sredstvima i opremom...

Samim tim što je odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, odnosno za sticanje kvalifikacije trgovac...

Kako je stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga...

Jedan deo zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je poveren Agenciji za kvalifikacije naše zemlje, a u okviru koje funkcioniše i Centar za akreditaciju javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, skraćeno JPOA je zadužena za odobrenje zahteva za sticanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih na tlu naše zemlje.


JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti

Obrazovanje odraslih

Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih Republike Srbije predviđeno je da svi koji su stariji od 18 godina mogu da ostvare obrazovanje na tri načina i to kroz formalno obrazovanje, zatim kroz neformalno obrazovanje i kroz takozvano informalno učenje.

Svako odraslo lice ima pravo da samostalno izabere na koji način će da se obrazuje, odnosno na koji način želi da stekne određene kvalifikacije.

Formalno obrazovanje odraslih podrazumeva sticanje određenih kvalifikacija kroz predviđeni školski sistem. A to znači da lice treba da se upiše u određeni program obrazovanja, ako je mlađe od 18 godina, kao redovan učenik, odnosno ako je starije od 18 godina ima pravo da se upiše i to u okviru statusa vanrednog učenika.

Neformalno obrazovanje odraslih podrazumeva da će kandidat pohađati određeni sistem obučavanja kod javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, što je u ovom slučaju Akademija Oxford.

Kada je u pitanju formalno obrazovanje odraslih, ono uključuje osnovno i srednje obrazovanje i realizaciju obrazovnih programa kroz državne osnovne škole ili privatne, odnosno škole za osnovno obrazovanje odraslih, kao i srednje škole i srednje škole za obrazovanje odraslih.

A ako se radi o sticanju kvalifikacija neformalnim putem, to znači da kandidat treba da pronađe instituciju, bez obzira da li je u pitanju ustanova ili neka druga organizacija, koja je kvalifikovana od strane nadležnog ministarstva kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, to jest skraćeno JPOA.

Da napomenemo i to da kada je u pitanju neformalno obrazovanje odraslih, to podrazumeva organizovane procese učenja, a na osnovu posebnih programa. Cilj tih programa jeste sticanje znanja i veština, koje su prvenstveno usmerene na lični razvoj kandidata, a zatim i na rad, te na zapošljavanje i socijalne aktivnosti. Svi programi, koji su odobreni, a vezani su za neformalno obrazovanje se realizuju isključivo u okviru institucija, koje su stekle status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Osnovno o JPOA programima

Vrlo je važno naglasiti da institucija koja je označena od strane nadležnog ministarstva kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih, a što je u ovom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford, mora poštovati sva pravila koja su navedena u zvaničnom Pravilniku o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 130 od 29. decembra 2021. godine.

A u tom pravilniku je jasno definisano koji su to uslovi, koje konkretna institucija mora ispuniti, kako u vidu programa aktivnosti, tako isto i u svim ostalim segmentima.

Nakon što budu završili sa pohađanjem izabranog programa, kandidati su u obavezi da pristupe proveri savladanosti programa. Tom prilikom oni imaju obavezu da polažu ispit za proveru stručnih kompetencija, odnosno za proveru savladanosti programa za sticanje kvalifikacija za konkretno zanimanje. Naravno da tom prilikom mora da bude izvršena provera ključnih kompetencija, ali isto tako i stručnih.

Prema tom Pravilniku je definisano da se ispit mora polagati pred članovima komisije, koju mora da formira Obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno javno priznati organizator obrazovanja odraslih.

Ta komisija mora imati neparni broj članova i u njoj se moraju naći najmanje dva stručna lica, koja su specijalizovana za konkretnu struku, odnosno za konkretnu naučnu oblast. Jedan od njih mora biti i predsednik komisije.

Svaki polaznik koji bude ostvario uspeh na tom ispitu će od strane Obrazovnog centra Akademije Oxford dobiti odgovarajući dokument, potvrdu, uverenje ili sertifikat.

Svaki polaznik koji uspe da izvrši minimum 51% od svih zadataka u okviru ispita će prema ovom Pravilniku biti ocenjen kao „položio“.

Vrlo je važno da budu poštovani i svi kriterijumi procene, koji su pažljivo definisani, ali i da se tom prilikom maksimalno poštuju svi standardi kvalifikacije, sa kojima je Obrazovni centar Akademija Oxford, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih prethodno upoznat.

Potrebno je naglasiti i to da se ocena za svakog polaznika utvrđuje na osnovu većine glasova članova ispitne komisije.

Uverenja, potvrde i sertifikati

U skladu sa zvaničnim Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencije i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 89 / 15 i 102/15, jasno je definisano da JPOA, odnosno javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, to jest Obrazovni centar Akademije Oxford u ovom slučaju, ima obavezu da kandidatima izda javno ispravu, u vidu sertifikata, uverenja ili potvrde.

Dobro je napomenuti i to da se i sertifikati i uverenja i potvrde, koje kandidati budu stekli, mogu upisati u njihov radni dosije, ukoliko su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavljivanje za JPOA programe

Uzevši u obzir da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze na 40 lokacija u ovom momentu širom naše zemlje, to je moguće da svi zainteresovani prijavu za neki od ponuđenih programa za obrazovanje odraslih izvrše u jednoj od poslovnica te obrazovne institucije.

Isto tako imaju mogućnost i da prijavljivanje izvrše putem telefona, odnosno elektronski, a preko mail adrese.

Važno je da svi zainteresovani za pohađanje bilo kog od ponuđenih programa za obrazovanje odraslih budu upoznati sa time koja dokumenta je potrebno da prilože tom prilikom, a o čemu će ih svakako informisati nadležni u okviru izabrane poslovnice ove obrazovne institucije.

Takođe se podrazumeva i da će svaki polaznik pojedinačno na vreme da bude upoznat sa time koliko je predviđeno da konkretni program traje, odnosno da li postoje posebni zahtevi koje mora da ostvari, ali i kako će generalno da bude organizovan celokupni program.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje