ÖSD - sertifikat za nivo A 2

Drugi nivo među takozvanim standardnim nivoima ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) ispita, koji kandidatima omogućavaju sticanje Austrijske jezičke diplome (Österreichisches Sprachdiplom) jeste nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages).

Ovaj ispit nosi naziv ÖSD GD 2 (Grundstufe Deutsch 2) i namenjen je svim onim kandidatima koji uče nemački jezik kao strani i koji imaju više od 14 godina. U principu, sertifikat koji se stiče nakon uspešno položenog ispita za ovaj nivo je priznat u mnogim državama sveta, pa ne čudi podatak da ga iz godine u godinu polaže sve veći broj kandidata, bez obzira da li je reč o onima koji žele da nastave život na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske ili, pak žele da studiraju, odnosno rade u ovim, ali i mnogim drugim zemljama gde je pred njih stavljen uslov o poznavanju nemačkog jezika nivoa A 2.

Akademija Oxford od 01. januara 2016. godine, kao organizator ÖSD ispita svim zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost da polažu GD 2 ispit i to na čak 4 lokacije u zemlji. Osim u našim poslovnicama koje se nalaze na teritoriji Beograda, ovaj ispit možete polagati još i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Trebalo bi da znate još i to da je prvi ÖSD ispit održan pre više od 20 godina, a od tada pa do danas milioni ljudi iz celog sveta polažu barem neki od ovih ispita svake godine, što ove sertifikate praktično svrstava među najtraženije, kada je nemački jezik u pitanju.Kako su svi nivoi, pa i ovaj usklađeni sa pravilima CEFR - a, to je vrlo precizno određeno šta se od kandidata očekuje da zna na kom nivou. Takođe, preporuka je i da kandidati pohađaju pripremnu nastavu za polaganje ÖSD GD 2 ispita, jer je reč o specifičnoj materiji, budući da je težište polaganja stavljeno na varijacije nemačkog jezika koje su prisutne u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj, to jest svim državama koje spadaju u takozvano nemačko govorno područje. A sam nivo A 2 je poseban u tom smislu što podrazumeva da kandidat uz sva potrebna znanja koja su usklađena sa pravilima pomenutog okvira, ima i niži nivo poznavanja termina koji su prisutni u poslovnom svetu.

Kada kandidati uspešno savladaju ovaj ispit, oni stiču sertifikat koji je priznat u mnogim državama sveta i može se koristiti kao dokaz o poznavanju nivoa nemačkog jezika u različitim situacijama, poput spajanja porodica, školovanja, prilikom apliciranja za boravišne dozvole ili državljanstva, a u zavisnosti od zahteva za poznavanjem nemačkog jezika određenog nivoa.Koja znanja se zahtevaju od kandidata za polaganje ÖSD GD 2 ispita

Iako su svi ÖSD ispiti usklađeni sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, podela je u ovom slučaju nešto drugačija pa, tako nivo A 2 spada u takozvane standardne nivoe. A kako je reč o višem početnom nivou po CEFR - u, to je jasno da se od kandidata očekuje ipak viši nivo poznavanja jezika nego na osnovnom, A 1 nivou.

Kandidat bi trebalo da može prilično lako da se snađe u komunikaciji sa izvornim govornicima, ukoliko je reč o onim uobičajenim, svakodnevnim situacijama i temama koje su njemu prilično bliske i sa kojima je dobro upoznat. Uz to, on bi trebalo da ima osnovna, odnosno niža znanja poslovnog nemačkog jezika i to prvenstveno u smislu korišćenja osnovnih poslovnih termina i fraza. Iako je fokus stavljen na veštine čitanja i slušanja, kandidat bi trebalo da poseduje i viši nivo sposobnosti pisanja na nemačkom jeziku, te da je sposoban da vrši osnovnu razmenu informacija i izvrši jednostavne zadatke, ali pod uslovom da su izraženi pomoću jednostavnijih reči i izraza.

U principu, očekuje se i da osoba koja ima znanje nemačkog jezika A 2 nivoa može prilično lako da pročita neki jednostavniji i ne preterano dugačak tekst, te da može da razume osnov razgovora između izvornih govornika, ukoliko je prilično dobro upoznata sa temom samog razgovora.

Osim uobičajenih tema, koje su vezane za lični opis i detalje o životu, poput informacija o godinama, zaposlenju, državi iz koje dolazi i sličnih, kandidat bi trebalo da može da govori i o članovima svoje porodice ili o svom zaposlenju, ali opet uz korišćenje najfrekventnijih reči i izraza. Takođe bi trebalo i da zna da napiše kraći tekst, koga čini par rečenica i to o temi koja mu je naročito bliska.

Naravno, sama činjenica da je reč o početnim nivoima znanja nemačkog jezika podrazumeva da nisu retke greške u govoru, ali i pravopisu, te da kandidati često imaju pauze dok se ne sete adekvatne reči ili izraza.

Trebalo bi da može sam i da naruči jelo u restoranu, te da zna da pročita i razume šta je na meniju, ali i da upita nekoga ko je izvorni govornik jezika za pravac, te da razume šta mu je ovaj odgovorio, uz uslov da mu se obraća razgovetno i ne mnogo brzo. Može se dogoditi i da kandidat zamoli sagovornika da mu ponovi određenu reč ili rečenicu ukoliko je nije dobro razumeo, a posebno ukoliko njegov sagovornik nije svestan da razgovara sa strancem, te ne vodi računa o tome da govori sporije i jasnije. Osim menija, trebalo da može samostalno da pročita recimo, uputstva na aerodromima, ulici, te u javnom prevozu, odnosno da pročita kraći novinski članak i da razume njegovu suštinu, iako gotovo sigurno neće razumeti baš sve reči.

Kako izgleda ÖSD GD 2 ispit

I ÖSD GD 2 ispit, budući da je usklađen sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike podrazumeva proveru 4 oblasti i to: čitanje i razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje odslušanog, pisanje i veštine konverzacije.

Čitav ispit traje oko 85 minuta.

Čitanje i razumevanje pročitanog

U okviru ovog dela provere koja traje ukupno 30 minuta kandidati dobijaju tekst koji imaju zadatak da najpre pročitaju, a onda rešavaju dva zahteva koji su različitih formata, kako bi se procenilo njihovo razumevanje onoga što su pročitali.

U slučaju da odgovori tačno na sve zahteve, kandidat može da osvoji 25 poena maksimalno.

Slušanje i razumevanje odslušanog

Provera oblasti slušanje, odnosno razumevanje odslušanog podrazumeva da se kandidatima najpre pušta određeni audio materijal i to onaj koji je na standardnom nemačkom jeziku, odnosno onom koji se govori, kako na teritoriji Nemačke, tako i na teritoriji Švajcarske i Austrije, te kandidati dobijaju različite zadatke na osnovu kojih se procenjuje u kojoj meri su razumeli prezentovan audio materijal.

Za proveru ove oblasti je izdvojeno 15 minuta, a zadaci su u formi dopisivanja odgovora, potvrde tačnog odgovora i moguće je osvojiti maksimalno 30 poena.

Pisanje

Ukupno 30 minuta traje provera oblasti pisanje, a u okviru nje pred kandidate se stavlja zadatak da na osnovu modela koji dobiju od ispitivača napišu meil, odnosno odgovor na navedeni meil, koristeći reči i izraze kojima bi trebalo da vladaju na ovom nivou poznavanja nemačkog jezika.

Taj meil bi trebalo da sadrži najmanje 50 reči, a posebnu pažnju bi trebalo da obrate na pisanje malih i velih slova, odnosno poštovanje pravopisnih pravila, a ako sve urade tačno osvajaju 15 poena.

Veštine konverzacije

Poslednja oblast provere za ÖSD GD 2 ispit traje oko 10 minuta i podrazumeva dva segmenta: najpre se kandidat samostalno predstavlja, zatim odgovara na pitanja koja mu postavlja ispitivač, a koja su vezana za neke uobičajene, svakodnevne situacije ili, pak dobija određene slike, pa odgovara na pitanja u vezi sa njima, te maksimalno osvaja 20 poena.

Šta još treba da znate o ÖSD GD 2 ispitima

Kako se uz poznavanje klasičnog govornog jezika, očekuje da kandidati imaju i osnovno znanje poslovnog nemačkog, to je svakako preporuka pohađanje pripremne nastave za polaganje ÖSD GD 2 ispita, koji takođe organizuje Akademija Oxford po najpovoljnijim uslovima u našoj zemlji.

Ispiti se održavaju tokom 11 meseci u godini, odnosno jednom svakog meseca, sem u avgustu. Kako se ispiti održavaju u jednom od 4 test centra Akademije Oxford, to jest u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, to će svaki kandidat blagovremeno biti obavešten gde se održava naredni ispit. Prijavljivanje se vrši najmanje 30 dana pre narednog termina, a uplata nadoknade za polaganje se takođe vrši u tom roku.

Otkazivanje polaganja je dozvoljeno najkasnije 14 dana pre zakazanog termina. U principu, svaki kandidat koji iz opravdanog razloga otkazuje ispit, to mora da učini pismenim putem i uz dostavljanje adekvatne dokumentacije, kojom će da opravda otkazivanje ispita. U slučaju da ispoštuje navedeni rok i ispit otkaže najmanje 14 dana pre polaganja, može očekivati da mu bude vraćena kompletna suma koju je uplatio kao nadoknadu za polaganje.

U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford možete dobiti precizne informacije i o datumu polaganja i o visini nadoknade za polaganje ÖSD ispita A 2 nivoa.

U slučaju da kandidat izađe na polaganje, a ne položi ispit, u obavezi je da to i napomene prilikom ponovnog prijavljivanja, te da navede tačan datum i naziv institucije u kojoj je prethodno polagao ovaj ispit. A ako je već polagao i položio samo pismeni, odnosno oblasti čitanje, slušanje i pisanje ili usmeni deo, to jest oblast veština komunikacije, mora da dostavi i potvrdu o položenom delu ispita, koja je validna godinu dana od dana polaganja. Takođe, u tom slučaju mu se naplaćuje samo polovina ukupne nadoknade za polaganje. Vrlo je važno da napomenemo da jedino kada polaži sve tri pomenute oblasti zajedno smatra se da je kandidat savladao pismeni deo ispita, stim da polaganje svih navedenih oblasti sa najmanjim brojem poena nije dovoljno da bi se smatralo da je položen i pismeni deo u celosti. Tako, recimo da bi položio oblast čitanja i razumevanja pročitanog pisanog teksta kandidat mora da osvoji minimum 5 poena, za polaganje oblasti pisanja minimum je 3 poena, a za oblast slušanje i razumevanje odslušanog je minimum 6 poena, što je ukupno 14 poena. Ali, potrebno je minimum 35 poena da bi se smatralo da je kandidat položio pismeni deo ispita u celini.

Svaki kandidat dobija identifikacionu šifru pomoću koje se prijavljuje na sajt centra, kako bi mogao da proveri rezultate polaganja, koji se za ovaj nivo objavljuju 7 radnih dana nakon polaganja, a često i ranije. Imajte na umu da su rezultati ispita dostupni 14 dana od dana objavljivanja.

Što se sertifikata tiče, uzevši u obzir da se štampaju u Beču, gde je zvanično ÖSD predstavništvo, kandidati ih dobijaju najdalje 47 dana od dana polaganja, stim što bivaju obavešteni putem navedenog kontakta (meil, broj mobilnog ili fiksnog telefona) da je sertifikat stigao. A mogu ga preuzeti samo lično, uz uslov da kod sebe imaju dokument za identifikaciju, odnosno važeći lični dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).

U slučaju da protekne više od godinu dana, a da kandidat nije podigao dobijeni sertifikat, mora da se obrati direktno austrijskoj ÖSD centrali.

Kandidati koji imaju bilo kakvih poteškoća, te nisu u situaciji da ispit mogu da polažu na uobičajen način su dužni da obaveste ovlašćeni ispitni centar o tome prilikom prijavljivanja kako bi im se obezbedili optimalni uslovi za polaganje, a u skladu sa njihovim potrebama.

Onog dana kada dođu u naše predstavništvo na polaganje, kandidati su u obavezi da ponesu lični identifikacioni dokument koji je validan, odnosno ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

U slučaju da ovlašćeni profesor koji je dežuran tokom ispita primeti bilo kakav vid zloupotrebe od strane kandidata, dužan je da ga zamoli da napusti prostoriju u tišini, kako ne bi ometao ostale kandidate, te da profesoru preda sav ispitni materijal. Po završetku ispita, profesor izveštava specijalnu komisiju o incidentu, koja odlučuje da li će tom kandidatu biti dozvoljeno naknadno polaganje ispita i u kom terminu.

Za sva dodatna pitanja o ÖSD ispitu A 2 nivoa predstavnici svih naših poslovnica vam stoje na raspolaganju!


Spisak gradova za izdavanje ÖSD sertifikata za nivo A 2:

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!