ÖSD - sertifikat za nivo B1

Mada i ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland) ispit za nivo B 1 spada i dalje u standardne nivoe, činjenica je da su oni svi usklađeni sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), te bi prema tom okviru on bio svrstan u srednji niži nivo poznavanja nemačkog jezika.

Sama činjenica da se kandidati odlučuju za polaganje ÖSD ispita za B 1 nivo znači da već poseduju određeni, viši nivo znanja koji im omogućava da se nesmetano koriste nemačkim jezikom u svakodnevnim situacijama, te da su prilično dobro upoznati i sa korišćenjem poslovnog nemačkog jezika.

Trebalo bi da imate na umu da je reč o jednom od ispita novijeg datuma, budući da je nastao početkom 2013. godine i to u saradnji sa “Gete institutom” (Goethe Institut) i Centrom za učenje i razvoj jezika Univerziteta u Frajburgu u Švajcarskoj, a nosi naziv ZB 1, odnosno Zertifikat B 1.Po uspešnom polaganju ovog ispita kandidati dobijaju mogućnost da steknu Austrijsku jezičku diplomu nivoa B 1, odnosno Österreichisches Sprachdiplom, kojom potvrđuju svoj nivo znanja nemačkog jezika. Uz ovaj ispit, koji je namenjen svima onima koji imaju više od 16 godina i kojima nemački nije maternji jezik, postoji i posebna vrsta ispita za mlade kandidate, odnosno sve one koji imaju između 12 i 16 godina.

Upravo sticanjem Austrijske jezičke diplome B 1 nivoa, koja je zapravo sertifikat o poznavanju nižeg srednjeg nivoa nemačkog jezika, te priznata kao važeći sertifikat na međunarodnom nivou, kandidati imaju mogućnost da apliciraju za radnu ili boravišnu vizu na teritoriji Nemačke i Austrije, odnosno Švajcarske i mnogih drugih zemalja u kojima je uslov poznavanje nemačkog jezika B 1 nivoa. Takođe, ovaj sertifikat se prilaže i u mnogim drugim situacijama, poput nastavka studiranja ili školovanja, spajanja porodica, odnosno u svakoj situaciji u kojoj određena zemlja zahteva poznavanje nemačkog jezika baš ovog nivoa.Veštine i znanja na B 1 nivou znanja

Kao i nivoi A 1 i A 2, tako i nivo B1 spada u standardne nivoe, budući da je kategorizacija malo drugačija u odnosu na pravila CEFR - a, stim da su istovetni zahtevi koji se očekuju od kandidata na ovom nivou znanja nemačkog jezika kao stranog.

Na nivou B 1, kandidat bi trebalo da poseduje dosta visok kvalitet znanja u svim oblastima provere, odnosno u pisanju, čitanju, slušanju i konverzaciji. Osim toga, on se snalazi i prilično dobro u stadardnoj poslovnoj komunikaciji.

Akcenat ispitivanja je stavljen na procenu veština komunikacije, stim da se posebno obraća pažnja i na ispravno korišćenje jezika, te da se greške tolerišu u mnogo manjem procentu nego na prethodna dva nivoa.

Kandidati koji poseduju znanje nemačkog na nivou B 1 se snalaze u svim svakodnevnim situacijama, a znaju i da opišu određene doživljaje, da objasne neki svoj stav po pitanju teme koja im je relativno bliska, a mogu i da učestvuju u razgovoru sa izvornim govornicima, ukoliko je tema vezana za određene aktivnosti sa kojima su u dodiru, kao što je recimo škola ili posao. Takođe, kandidat može da prati televizijski program, odnosno njegovu suštinu, a na osnovu reči koje poznaje, budući da je vrlo moguće da neće znati baš sve reči koje čuje. To isto se odnosi i na čitanje, recimo članaka u novinama ili praćenje programa na radiju.

Trebalo bi da zna i da prepriča određeni film ili knjigu, na primer, ali ne previše opširno, već u smislu da iznese njen siže i utisak koji on ima o tom delu.

Što se pisanja tiče, kandidati koji polažu ispit ÖSD ZB 1 bi trebalo da mogu da napišu tekst o temi sa kojom su upoznati, stim što se ne očekuje da taj tekst bude ni naročito dugačak, a ni naročito kompleksan.

Kandidati na ovom nivou uglavnom koriste standardne konstrukcije u govoru i gramatičke kategorije, stim što bi greške trebalo da se relativno retko javljaju, a i ako se javljaju najuočljivije su one koje su vezane za rečenične konstrukcije. Mada, takođe se javljaju česte pauze u govoru, kao i kod prethodnih nivoa, stim što je to sada manje uočljivo, budući da kandidati poseduju bogatiji rečnik.

Tačnije, od kandidata koji ima znanje nemačkog B 1 nivoa se očekuje ne samo da se snađe u većini svakodnevnih situacija, poput odlaska u restoran, prodavnicu, bioskop, poštu i sličnih, već i da zatraži neku informaciju, pa čak i da uloži žalbu na, recimo uslugu u restoranu, a da pritom razume sve što mu sagovornik odgovori. Pa čak i ako ne razume baš svaku reč, biće mu sasvim jasna poenta i moći će, relativno lako da nastavi konverzaciju.

Kako izgleda ÖSD ZB 1 ispit

Kao i kod svih ostalih ÖSD ispita, koji su usklađeni sa pravilima CEFR - a procedura provere je standardna i podrazumeva ukupno 4 oblasti i to: čitanje i razumevanje pročitanog, slušanje i razumevanje odslušanog, pisanje i veštine konverzacije. Razlika između ovog i svih ostalih ÖSD ispita jeste u tome što se svaka od oblasti provere tretira kao posebna celina, tako da ako kandidat položi jednu od pomenutih oblasti, sledeći put izlazi na ispit i polaže samo one koje nije položio prethodnog puta, uz uslov da svaki put dostavi i validnu dokumentaciju o delovima ispita koje je položio.

Čitav ispit traje ukupno oko 180 minuta, odnosno tri sata. Maksimalan broj poena koje kandidati mogu da osvoje je 100, a da bi se smatralo da je kandidat položio ÖSD ZB 1 ispit mora uspešno da uradi barem 60% ispita, odnosno da osvoji minimum 60 poena.

Provera oblasti čitanja i razumevanja pročitanog

Provera ove oblasti traje oko 65 minuta, a kandidati imaju zadatak da pročitaju članke iz novina ili najavu nekog događaja, odnosno tekst sa nekog bloga ili meil. Nakon toga imaju zadatak da odaberu koji je odgovor tačan, a odnosi se pitanja u vezi sa ključnim informacijama koje se nalaze u pročitanim materijalima, stim što je prvi zadatak po principu odabira između dve opcije - tačno i netačno. Drugi zadatak podrazumeva odgovaranje na pitanja, odnosno odabir tačnog odgovora između tri ponuđena, dok je treći deo osmišljen kao dopisivanje traženog odgovora. Četvrti i peti deo su uglavnom kao i prethodna tri koja smo pomenuli, ali se oni mogu razlikovati od termina do termina.

Suština je da kandidat treba da razume ono što je pročitao i da to zna da iskaže u svojim odgovorima, bez obzira o kom tipu pitanja je reč. Najvažnije je da zna da prepozna ključne informcije, odnosno stavove koji su izneti u tim tekstovima.

Provera oblasti slušanja i razumevanja odslušanog

Kandidatima se najpre puštaju različite vrste audio materijala, poput reklama, najava nekih događaja ili, pak razgovori koji su vođeni na radiju, odnosno odlomci neformalnih razgovora. Zatim dobijaju četiri vrste tekstova u okviru kojih odgovaraju na pitanja u vezi sa svim audio materijalima koje su odslušali, stim što je princip da se najpre odsluša jedan audio materijal, pa da rade test, i tako za sva četiri.

Ova oblast se proverava ukupno 40 minuta.

Provera oblasti pisanja

Kada je reč o proveri oblasti pisanja, ona je zamišljena kao niz zadataka koji se stavljaju pred kandidate, a u okviru kojih oni treba da napišu meil, prema navedenim smernicama, čija dužina bi trebalo da bude minimum oko 80 reči i za izvršenje tog zadatka imaju 20 minuta.

Zatim sledi zadatak u kome treba da odgovore na neko pitanje, ali tako da izraze svoje mišljenje o zadatoj temi. Za obavljanje ovog zadatka imaju 25 minuta, a trebalo bi da napišu tekst od minimum 80 reči i za treći deo treba da na osnovu smernica upitaju nekoga zbog čega nije došao, kako se oseća, šta se desilo i slična pitanja, poput onih koja se javljaju u uobičajenoj konverzaciji. Minimalan broj reči je oko 40, a predviđeno vreme za ovaj zadatak je 15 minuta.

Provera umeća konverzacije

I poslednja oblast provere ÖSD ZB 1 ispita traje oko 15 minuta i to se ispitivanje vrši u interakciji sa drugim kandidatom. A satnica izgleda ovako: oko 3 minuta je međusobno predstavljanje kandidata, isto toliko traje i predstavljanje jedne od dve ponuđene teme, svakog kandidata ponaosob i na kraju oko 2 minuta je međusobna konverzacija između kandidata o tim temama.

Dodatne informacije o ÖSD ZB 1 ispitu

Ispiti se održavaju svakog meseca u tačno određenom terminu, o kome će kandidati biti blagovremeno obavešteni od strane ispitnog centra Akademije Oxford. Isto tako, kandidati se na vreme obaveštavaju i o mestu na kome će ispit biti održan, uzevši u obzir da imaju priliku da polažu ÖSD ZB 1 ispit u našim poslovnicama koje se nalaze u Beogradu, ali i u Kragujevcu, Nišu i u Novom Sadu.

Prijava se vrši najkasnije 30 dana pre narednog zakazanog termina i to putem ispitnog centra u Akademiji Oxford, a rok za uplatu nadoknade za polaganje ispita je takođe najkasnije 30 dana pre termina za koji se kandidat prijavljuje. Pripremna nastava nije obavezna, ali je preporučljiva i nju takođe možete pohađati kod nas.

Rezultati ovog ÖSD ispita su dostupni na našem sajtu najkasnije 14 radnih dana nakon termina polaganja ispita. Svi kandidati dobijaju identifikacione podatke za pristup sajtu test centra, na kome mogu da vide rezultate polaganja. Imajte na umu da su rezultati vidljivi 14 dana od trenutka objavljivanja.

Ukoliko kandidat iz bilo kog, opravdanog razloga ima potrebu da odloži ispit to može učiniti isključivo u pisanoj formi i to najkasnije 14 dana pre zakazanog termina za polaganje, a na propisan način, odnosno uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Ako ispoštuje sve navedene smernice, može očekivati da mu novac koji je uplatio kao nadoknadu za polaganje ispita bude vraćen u celosti. A u slučaju da ne ispoštuje rok za otkazivanje, te propisan način za to, nije moguće da mu novac bude vraćen.

Svaki kandidat koji je već polagao ovaj ispit, a nije ga položio mora to da naglasi prilikom prijave, kao i da navede datum polaganja i naziv institucije u kojoj je polagao. Isto tako, svako ko ga je polagao, a položio samo jednu od oblasti, odnosno čitanje, slušanje, pisanje ili konverzaciju je u obavezi da dostavi i validan dokaz o tome, te da tu proceduru poštuje svaki put kada polaže. Uzevši u obzir da je u pitanju posebna vrsta ÖSD ispita, još jednom naglašavamo da se svaka oblast provere posmatra kao samostalna, te da ne postoji takozvani pismeni i usmeni deo kao u ostalim ispitima. Upravo iz tog razloga svaki kandidat koji položi recimo oblast čitanje, kada izlazi sledeći put na ispit mora sa sobom poneti dokaz, odnosno validan sertifikat izdat od ovlašćene institucije da je položio ovu oblast. Te ukoliko drugi put položi samo oblast slušanje, na primer, naredni put kada izlazi na ispit mora da ponese oba sertifikata, ukoliko želi da mu se omogući polaganje.

Sertifikati se rade u ÖSD centrali u Beču, a u ispitni centar stižu najkasnije 47 dana od termina polaganja, a svaki kandidat biva obavešten na propisan način, odnosno na osnovu kontakt podataka koje je prilikom prijave ostavio: broj telefona, mobilnog telefona ili na putem meila. Sertifikati se preuzimaju isključivo lično i uz važeći lični dokument (lična karta, vozačka dozvola, pasoš).

Kandidati koji imaju zdravstvenih poteškoća zbog kojih nisu u prilici da polažu ovaj ispit na uobičajen način, moraju o tome da obaveste predstavnika ispitnog centra, kako bi im se omogućilo da polažu ispit u uslovima koji su maksimalno prilagođeni njihovim potrebama.

Na sam dan polaganja ispita, kandidati su u obavezi da ponesu važeći lični dokument radi identifikacije, kao što su lična karta, odnosno pasoš ili vozačka dozvola.

Kandidati koji imaju bilo kakvih poteškoća, te nisu u situaciji da ispit mogu da polažu na uobičajen način su dužni da obaveste ovlašćeni ispitni centar o tome prilikom prijavljivanja kako bi im se obezbedili optimalni uslovi za polaganje, a u skladu sa njihovim potrebama.

U slučaju da dežurni profesor tokom trajanja ispita primeti bilo koju mogućnost zloupotrebe, odnosno varanja od strane kandidata, u obavezi je da tom kandidatu oduzme sva materijal i zamoli ga da napusti prostoriju i to tako da ne ometa rad ostalih kandidata. Nakon što se ispit završi, profesor pismenim putem obaveštava ispitnu komisiju o tom događaju, a ona nakon toga odlučuje da li će se i kada tom kandidatu omogućiti ponovno polaganje.

Svaki kandidat koji ima neko pitanje vezano za polaganje ÖSD ZB 1 ispita, može slobodno da kontaktira bilo koju od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u Srbiji, kako bi dobio validnu informaciju!


Spisak gradova za izdavanje ÖSD sertifikata za nivo B 1:

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!