Kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku

Za pojedince i kompanije, Akademija Oxford u ponudi ima i specijalizovanu obuku i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku, tako da omogućuje svima koji su zainteresovani da steknu dovoljan nivo znanja, a kako bi mogli da ostvaruju nesmetanu komunikaciju sa poslovnim partnerima, te sa zaposlenima u kompaniji i generalno, sa svima koji se engleskim jezikom služe u njihovom poslovnom okruženju.

Svi znamo da je u poslovnom svetu poznavanje engleskog jezika gotovo obavezno, a posebno ukoliko neko želi da napreduje u karijeri, pa je samim tim i kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku usmerena na poboljšanje nivoa znanja svakog pojedinačnog polaznika, sa ciljem poboljšanja njegovih radnih sposobnosti, odnosno posredno poboljšanja kvaliteta poslovanja kompanije koja ga angažuje.

Isto tako, moramo naglasiti i da izlazimo u susret zahtevima bilo koje firme koja je zainteresovana da njeni zaposleni pohađaju ovaj specijalizovani kurs, te tako korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku može da bude organizovana u prostorijama te kompanije, ali i u okviru jedne od naših poslovnica, te je u ponudi i online nastava.


Ono što je izuzetno važno i smatra se osnovnim uslovom za pohađanje ovog kursa jeste poznavanje engleskog jezika, koje svaki pojedinačni polaznik mora da ima, a ono mora odgovarati nivou B1 i to u skladu sa pravilima koja navodi CEFR (The Common European Framework for languages), odnosno Zajednički evropski referentni okvir za jezike, a prema kome se i nastava organizuje. Svaki prijavljeni kandidat će neposredno pre početka izabrane vrste nastave biti podvrgnut testiranju, odnosno uradiće takozvani Placement test, na osnovu čijih rezultata će se ustanoviti da li taj kandidat može da pohađa ovu obuku, to jest da li poseduje zahtevani nivo znanja. Svakako, oni polaznici koji poznaju engleski jezik na nivou koji je viši od B1 (niži srednji nivo), mogu smatrati da su u prednosti, jer su usavršili svoje znanje ovog jezika.

Pomenućemo i to da nastava koju polaznici žele da pohađaju u našim poslovnicama ili online, a da nije u pitanju korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku može da bude organizovana prema principu poluindividualne, grupne ili individualne nastave, stim da se korporativni kurs u većini slučajeva organizuje u grupi. Podrazumeva se da ćemo se sa predstavnikom kompanije dogovoriti ako postoji interesovanje da se, eventualno ona organizuje na neki drugi način.

Inače, u jednoj grupi može da bude između četvoro i osmoro polaznika, a da bi počeo ovaj tip nastave se uvek čeka kreiranje grupe od minimalnog broja članova, to jest prijavljivanje minimum četvoro njih, te po ispunjenju tog uslova prijavljeni dobijaju jasne smernice o dinamici, kao i o terminima, budući da sve to definiše organizator. Svaki onaj polaznik kome iz nekog razloga ne odgovara takav način organizovanja, ima mogućnost da se opredeli za poluindividualnu nastavu, a koja je poznata i kao nastava u paru, te za individualnu, čije je način organizovanja i znatno slobodniji od onoga prema kome se organizuje grupni tip obuke. Naime, tada pojedinačni polaznik dogovara direktno sa nadležnim predavačem kada će individualni ili poluindividualni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku da bude organizovana, odnosno prema kojoj dinamici i kog datuma tačno će da počne. Sve navedeno se odnosi i na onaj tip nastave koji polaznici pohađaju preko interneta i na onaj koji žele da prate u jednoj od naših poslovnica.Bilo kog dana u toku godine, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da se prijave lično u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, odnosno da izvrše kontakt putem telefona ili da na zvaničan mejl pomenute institucije pošalju informacije za upis, ali tom prilikom treba i da navedu u kom gradu im odgovara da pohađaju ovu obuku, to jest da se upišu.

Obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku - nastavni program

Sa svim aspektima komunikacije u poslovnom okruženju će imati prilike da se upozna svako ko bude odlučio da pohađa ovaj kurs u okviru koga se nastava odvija na engleskom jeziku.

Predavači koji imaju zavidan nivo iskustva će nastojati da svakom pojedinačnom polazniku na što bolji način prezentuju veštine koje bi trebalo da neko stekne ukoliko želi da unapredi ne samo svoju radnu biografiju, već isto tako i svoje poslovanje u celini, a čime će svakako da izvrši pozitivan uticaj i na poslovanje kompanije u kojoj je zaposlen.

Na samom početku, kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku predviđa upoznavanje polaznika sa pravilima koja se odnose na pisanje radne biografije (CV) na engleskom jeziku, a potom će pažnja predavača biti usmerena na vođenje poslovne korespondencije na pomenutom jeziku. Tom prilikom će na brojnim primerima da ukažu prisutnima na greške koje se neretko javljaju prilikom komuniciranja sa poslovnim partnerima i klijentima putem mejla i drugih sredstava savremene komunikacije. Jasno će im staviti do znanja i na koji način se mora formirati poslovno pismo, a kako bi bila zadovoljena zahtevana forma.

Nakon toga će polaznici biti u prilici da nauče i na koji način funkcioniše komunikacija putem telefona, odnosno kako se tom prilikom razgovora o određenim poslovnim temama, koliki uvod treba da bude u razgovor i kako on, generalno treba da zvuči. Podrazumeva se da u ovom delu obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku predviđa i simuliranje realnih situacija, te predavači tom prilikom ispravljaju i greške ako ih polaznici čine. Upravo zahvaljujući takvom načinu predavanja, svaki pojedinačni polaznik će biti u prilici da vrlo lako usvoji znanja koja su u ovoj oblasti predviđena.

Prisutnima će biti pojašnjeno i na koji način se pristupa izradi različitih poslovnih izveštaja na engleskom jeziku, te se podrazumeva da će profesori najpre pristupiti prezentovanju izrade onih izveštaja koji se najčešće mogu sresti u praksi. Isto tako, na zahtev polaznika oni mogu da objasne i kako se izrađuju oni izveštaji koji su specifični za kompaniju koja posluje u određenoj oblasti.

Vrlo važan segment komunikacije u poslovnom okruženju se odnosi na sastanke sa poslovnim partnerima, ali i na vođenje pregovora, pa su to teme kojima će se kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku posebno pozabaviti. Ne samo da će prisutni naučiti kako se upravlja sastankom, odnosno na koji način se pravilno prezentuje nešto na engleskom jeziku, već će im biti objašnjeno i kako se satanak zakazuje, odnosno odlaže ili pomera, te na koji način se rade izveštaji sa poslovnih sastanaka. Takođe će predavači upoznati prisutne i sa postupkom vođenja pregovora na ovom jeziku, a u smislu da će im objasniti prvo kako se oni otvaraju, a zatim i kako se primenjuje konkretna taktika za vođenje ovog porcesa, te kako je najbolje izvršiti pregovoranje o uslovima ili o ceni, ali i o svim ostalim segmentima koji su važni za uspešno okončavanje poslovnih pregovora sa stranim partnerima. Uz to će im objasniti i koliko je važna dobra priprema i, generalno šta sve treba učiniti da bi ona bila izvršena uspešno, a kako bi se najpre izbegle brojne nejasnoće koje tokom pregovora mogu da se jave, te da oni budu na što pozitivniji način završeni.

Osim navedenih oblasti, u okviru nastavnog programa prema čijim pravilima se obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku organizuje je i ona koja je vezana za pravilnu prezentaciju poslovanja konkretne kompanije, te ona koja se tiče pravilne lične komunikacije na ovom jeziku. Tako će svi prisutni naučiti na koji način se izrađuje jedna prezentacija, a zatim i kako se stranim partnerima predstavlja, odnosno upoznaće se sa svim detaljima koje je vrlo važno da polaznik ispoštuje ako želi da njegova prezentacija bude uspešna. U ovom delu će predavači nastojati da praktično pokažu prisutnima sve to, a podrazumeva se da će i njih uključiti u tu vežbu, kako bi im sve navedeno bilo mnogo lakše za shvatanje. Pored toga će naučiti i kako je potrebno izvršiti predstavljanje na engleskom jeziku prilikom upoznavanja, ali i kako se vodi neformalni razgovor neposredno nakon ili pre poslovnog sastanka sa stranim klijentima, te na koji način bi trebalo da se ophode prema poslovnim partnerima ili klijentima koji u konkretnom sastanku učestvuju.

Kako se odvija kurs i obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Uz izuzetak korporativne obuke koja može da bude organizovana onako kako to zahteva menadžment određene kompanije, to jest ili u grupi ili individualno, odnosno u paru, te u prostorijama te firme ili u jednoj od naših poslovnica, kao i online, postoji i klasična obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku koja se sprovodi kako u našim poslovnicama, tako i preko interneta. Pritom, svaki pojedinačni prijavljeni treba da izabere i na koji način će da pohađa nastavu, jer su u ponudi kako individualna, tako i ona koja predviđa praćenje predavanja u paru (poluindividualna), a svi zainteresovani mogu da se opredele i za rad u grupi.

Sasvim očekivano, svaka od pomenutih vrsta nastave predviđa i različit način organizovanja, tako da grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku podrazumeva unapred određenu dinamiku i termine, a o datumu početka se obaveštava svaki prijavljeni neposredno pošto se ispuni osnovni uslov za to. Tačnije, nakon što se prijavi 4 osobe najmanje koje žele da tako pohađaju ovaj kurs, te se oformi jedna grupa, organizator definiše datum početka i o tome obaveštava sve prijavljene, kao i o svim ostalim detaljima.

Bitno je naglasiti i da poluindividualna i individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik koji je zainteresovan za njihovo pohađanje ima slobodu da se sa nadležnim predavačem dogovori ne samo o datumu početka, nego i o terminima u kojima će se predavanja održavati, kao i da sa njim definiše dinamiku prema kojoj će pohađati časove.

Ko treba da pohađa kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Trebalo bi da osobe koje su zainteresovane da usavrše komuniciranje na engleskom jeziku primarno pohađaju ovu obuku, mada moramo naglasiti da je obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku namenjen zapravo svakome ko želi da ovlada primenom engleskog jezika u okviru poslovne komunikacije.

Najvažnije je da svi koji su zainteresovani ispune prvo osnovni uslov, to jest da na inicijalnom testu pokažu najmanje nivo znanja ovog jezika koji odgovara nivou B1, a u skladu sa pravilima koja navodi CEFR (The Common European Framework for languages).

Koliko traje kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Bez obzira da li nekoga interesuje grupna, individualna ili poluindividualna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku, potpuno je isti nastavni fond za sve njih i predviđa ukupno 32 školska časa nastave.

Svakako, ona kompanija koju interesuje korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku ima pravo da zahteva da se navedeni nastavni fond proširi, ali će o tome biti govora kada se budu precizirali detalji između predstavnika te kompanije i ovlašćenog lica Akademije Oxford.

One osobe koje se opredele da pomenuti kurs pohađaju u grupi, moraju da prihvate dinamiku, kao i termine održavanja, a što sve u tom slučaju određuje organizator, ali je takođe potrebno i da sačeka da se prijavi dovoljno polaznika kako bi jedna grupa mogla da bude kreirana i kako bi ova vrsta nastave mogla da počne.

Kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku ili individualna nastava, one mogu praktično odmah po upisivanju polaznika da počnu, to jest vrlo brzo pošto oni sa nadležnim predavačem sklope dogovor o svim detaljima i to ne samo o tačnom datumu početka, nego i o dinamici, ali isto tako i o terminima u kojima će se nastava sprovoditi.

Gde i kada se organizuje obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Pojedinačni polaznici koje interesuje kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku mogu da nastavu pohađaju ili preko interneta ili u okviru poslovnica Akademije Oxford i to prema pravilima kako individualne, tako i grupne, odnosno poluindividualne nastave.

Kada je neka firma zainteresovana da se organizuje korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku za njene zaposlene, ona precizira sa predstavnikom organizatora gde želi da se nastava organizuje, to jest da li u njenim prostorijama ili u okviru poslovnica organizatora, a postoji mogućnost i pohađanja ovog kursa preko interneta. Isto tako se dogovaraju i o načinu organizovanja, iako se ovaj tip obuke najčešće sprovodi u formi grupne nastave. U svakom slučaju će na sve zahteve menadžmenta te kompanije organizator maksimalno korektno da odgovori i omogućiti da njeni zaposleni pohađaju onu vrstu nastave koja najviše odgovara njihovim potrebama.

Termini u kojima se grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku organizuje, odnosno dinamika, se definišu od strane zvaničnog organizatora, a prijavljeni polaznici dobijaju precizne informacije o tome tek nakon što se kreira grupa koja broji minimum 4 polaznika.

Nastava u paru, koja je poznata kao poluindividualna se organizuje po istom principu kao i individualna, zato što tada polaznici imaju pravo da odaberu u kojim terminima će se obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku odvijati, a zatim i prema kojoj dinamici i kada će početi, jer oni o svemu tome treba da se dogovore upravo sa onim profesorom koji će ih i voditi kroz konkretnu obuku.

Dodatne napomene:

  • neophodno je da svako koga interesuje kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku pre početka uradi test provere znanja engleskog jezika, jer se zahteva da ono minimum bude na nivou B1 prema smernicama koje određuje Zajednički evropski referentni okvir za jezike
  • direktno u jednoj od poslovnica organizatora ili putem telefona, kao i preko mejla zainteresovani mogu da izvrše prijavu bilo kog dana u toku godine
  • svaki polaznik je obavezan da plaćanja na kojoj se obaveže prilikom upisa vrši direktno u prostorijama poslovnice u kojoj se obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku i sprovodi, to jest u onoj kojoj je i pristupio upisu

Spisak gradova poslovne komunikacije na engleskom jeziku

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!