Kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku

Za pojedince i kompanije, Akademija Oxford u ponudi ima i specijalizovanu obuku i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku, tako da omogućuje svima koji su zainteresovani da steknu dovoljan nivo znanja, a kako bi mogli da ostvaruju nesmetanu komunikaciju sa poslovnim partnerima, te sa zaposlenima u kompaniji i generalno, sa svima koji se engleskim jezikom služe u njihovom poslovnom okruženju.

Svi znamo da je u poslovnom svetu poznavanje engleskog jezika gotovo obavezno, a posebno ukoliko neko želi da napreduje u karijeri, pa je samim tim i kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku usmerena na poboljšanje nivoa znanja svakog pojedinačnog polaznika, sa ciljem poboljšanja njegovih radnih sposobnosti, odnosno posredno poboljšanja kvaliteta poslovanja kompanije koja ga angažuje.

Isto tako, moramo naglasiti i da izlazimo u susret zahtevima bilo koje firme koja je zainteresovana da njeni zaposleni pohađaju ovaj specijalizovani kurs, te tako korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku može da bude organizovana u prostorijama te kompanije, ali i u okviru jedne od naših poslovnica, te je u ponudi i online nastava.


Ono što je izuzetno važno i smatra se osnovnim uslovom za pohađanje ovog kursa jeste poznavanje engleskog jezika, koje svaki pojedinačni polaznik mora da ima, a ono mora odgovarati nivou B1 i to u skladu sa pravilima koja navodi CEFR (The Common European Framework for languages), odnosno Zajednički evropski referentni okvir za jezike, a prema kome se i nastava organizuje. Svaki prijavljeni kandidat će neposredno pre početka izabrane vrste nastave biti podvrgnut testiranju, odnosno uradiće takozvani Placement test, na osnovu čijih rezultata će se ustanoviti da li taj kandidat može da pohađa ovu obuku, to jest da li poseduje zahtevani nivo znanja. Svakako, oni polaznici koji poznaju engleski jezik na nivou koji je viši od B1 (niži srednji nivo), mogu smatrati da su u prednosti, jer su usavršili svoje znanje ovog jezika.

Pomenućemo i to da nastava koju polaznici žele da pohađaju u našim poslovnicama ili online, a da nije u pitanju korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku može da bude organizovana prema principu poluindividualne, grupne ili individualne nastave, stim da se korporativni kurs u većini slučajeva organizuje u grupi. Podrazumeva se da ćemo se sa predstavnikom kompanije dogovoriti ako postoji interesovanje da se, eventualno ona organizuje na neki drugi način.

Inače, u jednoj grupi može da bude između četvoro i osmoro polaznika, a da bi počeo ovaj tip nastave se uvek čeka kreiranje grupe od minimalnog broja članova, to jest prijavljivanje minimum četvoro njih, te po ispunjenju tog uslova prijavljeni dobijaju jasne smernice o dinamici, kao i o terminima, budući da sve to definiše organizator. Svaki onaj polaznik kome iz nekog razloga ne odgovara takav način organizovanja, ima mogućnost da se opredeli za poluindividualnu nastavu, a koja je poznata i kao nastava u paru, te za individualnu, čije je način organizovanja i znatno slobodniji od onoga prema kome se organizuje grupni tip obuke. Naime, tada pojedinačni polaznik dogovara direktno sa nadležnim predavačem kada će individualni ili poluindividualni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku da bude organizovana, odnosno prema kojoj dinamici i kog datuma tačno će da počne. Sve navedeno se odnosi i na onaj tip nastave koji polaznici pohađaju preko interneta i na onaj koji žele da prate u jednoj od naših poslovnica.Bilo kog dana u toku godine, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da se prijave lično u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, odnosno da izvrše kontakt putem telefona ili da na zvaničan mejl pomenute institucije pošalju informacije za upis, ali tom prilikom treba i da navedu u kom gradu im odgovara da pohađaju ovu obuku, to jest da se upišu.

Obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku - nastavni program

Sa svim aspektima komunikacije u poslovnom okruženju će imati prilike da se upozna svako ko bude odlučio da pohađa ovaj kurs u okviru koga se nastava odvija na engleskom jeziku.

Predavači koji imaju zavidan nivo iskustva će nastojati da svakom pojedinačnom polazniku na što bolji način prezentuju veštine koje bi trebalo da neko stekne ukoliko želi da unapredi ne samo svoju radnu biografiju, već isto tako i svoje poslovanje u celini, a čime će svakako da izvrši pozitivan uticaj i na poslovanje kompanije u kojoj je zaposlen.

Na samom početku, kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku predviđa upoznavanje polaznika sa pravilima koja se odnose na pisanje radne biografije (CV) na engleskom jeziku, a potom će pažnja predavača biti usmerena na vođenje poslovne korespondencije na pomenutom jeziku. Tom prilikom će na brojnim primerima da ukažu prisutnima na greške koje se neretko javljaju prilikom komuniciranja sa poslovnim partnerima i klijentima putem mejla i drugih sredstava savremene komunikacije. Jasno će im staviti do znanja i na koji način se mora formirati poslovno pismo, a kako bi bila zadovoljena zahtevana forma.

Nakon toga će polaznici biti u prilici da nauče i na koji način funkcioniše komunikacija putem telefona, odnosno kako se tom prilikom razgovora o određenim poslovnim temama, koliki uvod treba da bude u razgovor i kako on, generalno treba da zvuči. Podrazumeva se da u ovom delu obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku predviđa i simuliranje realnih situacija, te predavači tom prilikom ispravljaju i greške ako ih polaznici čine. Upravo zahvaljujući takvom načinu predavanja, svaki pojedinačni polaznik će biti u prilici da vrlo lako usvoji znanja koja su u ovoj oblasti predviđena.

Prisutnima će biti pojašnjeno i na koji način se pristupa izradi različitih poslovnih izveštaja na engleskom jeziku, te se podrazumeva da će profesori najpre pristupiti prezentovanju izrade onih izveštaja koji se najčešće mogu sresti u praksi. Isto tako, na zahtev polaznika oni mogu da objasne i kako se izrađuju oni izveštaji koji su specifični za kompaniju koja posluje u određenoj oblasti.

Vrlo važan segment komunikacije u poslovnom okruženju se odnosi na sastanke sa poslovnim partnerima, ali i na vođenje pregovora, pa su to teme kojima će se kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku posebno pozabaviti. Ne samo da će prisutni naučiti kako se upravlja sastankom, odnosno na koji način se pravilno prezentuje nešto na engleskom jeziku, već će im biti objašnjeno i kako se satanak zakazuje, odnosno odlaže ili pomera, te na koji način se rade izveštaji sa poslovnih sastanaka. Takođe će predavači upoznati prisutne i sa postupkom vođenja pregovora na ovom jeziku, a u smislu da će im objasniti prvo kako se oni otvaraju, a zatim i kako se primenjuje konkretna taktika za vođenje ovog porcesa, te kako je najbolje izvršiti pregovoranje o uslovima ili o ceni, ali i o svim ostalim segmentima koji su važni za uspešno okončavanje poslovnih pregovora sa stranim partnerima. Uz to će im objasniti i koliko je važna dobra priprema i, generalno šta sve treba učiniti da bi ona bila izvršena uspešno, a kako bi se najpre izbegle brojne nejasnoće koje tokom pregovora mogu da se jave, te da oni budu na što pozitivniji način završeni.

Osim navedenih oblasti, u okviru nastavnog programa prema čijim pravilima se obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku organizuje je i ona koja je vezana za pravilnu prezentaciju poslovanja konkretne kompanije, te ona koja se tiče pravilne lične komunikacije na ovom jeziku. Tako će svi prisutni naučiti na koji način se izrađuje jedna prezentacija, a zatim i kako se stranim partnerima predstavlja, odnosno upoznaće se sa svim detaljima koje je vrlo važno da polaznik ispoštuje ako želi da njegova prezentacija bude uspešna. U ovom delu će predavači nastojati da praktično pokažu prisutnima sve to, a podrazumeva se da će i njih uključiti u tu vežbu, kako bi im sve navedeno bilo mnogo lakše za shvatanje. Pored toga će naučiti i kako je potrebno izvršiti predstavljanje na engleskom jeziku prilikom upoznavanja, ali i kako se vodi neformalni razgovor neposredno nakon ili pre poslovnog sastanka sa stranim klijentima, te na koji način bi trebalo da se ophode prema poslovnim partnerima ili klijentima koji u konkretnom sastanku učestvuju.

Kako se odvija kurs i obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Uz izuzetak korporativne obuke koja može da bude organizovana onako kako to zahteva menadžment određene kompanije, to jest ili u grupi ili individualno, odnosno u paru, te u prostorijama te firme ili u jednoj od naših poslovnica, kao i online, postoji i klasična obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku koja se sprovodi kako u našim poslovnicama, tako i preko interneta. Pritom, svaki pojedinačni prijavljeni treba da izabere i na koji način će da pohađa nastavu, jer su u ponudi kako individualna, tako i ona koja predviđa praćenje predavanja u paru (poluindividualna), a svi zainteresovani mogu da se opredele i za rad u grupi.

Sasvim očekivano, svaka od pomenutih vrsta nastave predviđa i različit način organizovanja, tako da grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku podrazumeva unapred određenu dinamiku i termine, a o datumu početka se obaveštava svaki prijavljeni neposredno pošto se ispuni osnovni uslov za to. Tačnije, nakon što se prijavi 4 osobe najmanje koje žele da tako pohađaju ovaj kurs, te se oformi jedna grupa, organizator definiše datum početka i o tome obaveštava sve prijavljene, kao i o svim ostalim detaljima.

Bitno je naglasiti i da poluindividualna i individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik koji je zainteresovan za njihovo pohađanje ima slobodu da se sa nadležnim predavačem dogovori ne samo o datumu početka, nego i o terminima u kojima će se predavanja održavati, kao i da sa njim definiše dinamiku prema kojoj će pohađati časove.

Ko treba da pohađa kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Trebalo bi da osobe koje su zainteresovane da usavrše komuniciranje na engleskom jeziku primarno pohađaju ovu obuku, mada moramo naglasiti da je obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku namenjen zapravo svakome ko želi da ovlada primenom engleskog jezika u okviru poslovne komunikacije.

Najvažnije je da svi koji su zainteresovani ispune prvo osnovni uslov, to jest da na inicijalnom testu pokažu najmanje nivo znanja ovog jezika koji odgovara nivou B1, a u skladu sa pravilima koja navodi CEFR (The Common European Framework for languages).

Koliko traje kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Bez obzira da li nekoga interesuje grupna, individualna ili poluindividualna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku, potpuno je isti nastavni fond za sve njih i predviđa ukupno 32 školska časa nastave.

Svakako, ona kompanija koju interesuje korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku ima pravo da zahteva da se navedeni nastavni fond proširi, ali će o tome biti govora kada se budu precizirali detalji između predstavnika te kompanije i ovlašćenog lica Akademije Oxford.

One osobe koje se opredele da pomenuti kurs pohađaju u grupi, moraju da prihvate dinamiku, kao i termine održavanja, a što sve u tom slučaju određuje organizator, ali je takođe potrebno i da sačeka da se prijavi dovoljno polaznika kako bi jedna grupa mogla da bude kreirana i kako bi ova vrsta nastave mogla da počne.

Kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku ili individualna nastava, one mogu praktično odmah po upisivanju polaznika da počnu, to jest vrlo brzo pošto oni sa nadležnim predavačem sklope dogovor o svim detaljima i to ne samo o tačnom datumu početka, nego i o dinamici, ali isto tako i o terminima u kojima će se nastava sprovoditi.

Gde i kada se organizuje obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku?

Pojedinačni polaznici koje interesuje kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku mogu da nastavu pohađaju ili preko interneta ili u okviru poslovnica Akademije Oxford i to prema pravilima kako individualne, tako i grupne, odnosno poluindividualne nastave.

Kada je neka firma zainteresovana da se organizuje korporativna obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku za njene zaposlene, ona precizira sa predstavnikom organizatora gde želi da se nastava organizuje, to jest da li u njenim prostorijama ili u okviru poslovnica organizatora, a postoji mogućnost i pohađanja ovog kursa preko interneta. Isto tako se dogovaraju i o načinu organizovanja, iako se ovaj tip obuke najčešće sprovodi u formi grupne nastave. U svakom slučaju će na sve zahteve menadžmenta te kompanije organizator maksimalno korektno da odgovori i omogućiti da njeni zaposleni pohađaju onu vrstu nastave koja najviše odgovara njihovim potrebama.

Termini u kojima se grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku organizuje, odnosno dinamika, se definišu od strane zvaničnog organizatora, a prijavljeni polaznici dobijaju precizne informacije o tome tek nakon što se kreira grupa koja broji minimum 4 polaznika.

Nastava u paru, koja je poznata kao poluindividualna se organizuje po istom principu kao i individualna, zato što tada polaznici imaju pravo da odaberu u kojim terminima će se obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku odvijati, a zatim i prema kojoj dinamici i kada će početi, jer oni o svemu tome treba da se dogovore upravo sa onim profesorom koji će ih i voditi kroz konkretnu obuku.

Dodatne napomene:

  • neophodno je da svako koga interesuje kurs i obuka poslovne komunikacije na engleskom jeziku pre početka uradi test provere znanja engleskog jezika, jer se zahteva da ono minimum bude na nivou B1 prema smernicama koje određuje Zajednički evropski referentni okvir za jezike
  • direktno u jednoj od poslovnica organizatora ili putem telefona, kao i preko mejla zainteresovani mogu da izvrše prijavu bilo kog dana u toku godine
  • svaki polaznik je obavezan da plaćanja na kojoj se obaveže prilikom upisa vrši direktno u prostorijama poslovnice u kojoj se obuka i kurs poslovne komunikacije na engleskom jeziku i sprovodi, to jest u onoj kojoj je i pristupio upisu

Spisak gradova poslovne komunikacije na engleskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje