Kurs i obuka za radnika tehničkog obezbeđenja

Kratak opis

Obuka prodrazumeva: A) obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite; B) poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 44 časova

Jedan od osnovnih uslova za sticanje licence za vršenje različitih poslova koji su vezani za tehničku zaštitu podrazumeva da je kandidat obavezan i da pohađa stručnu obuku za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

A kako je 05.01.2016. godine zvaničnim rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Akademija Oxford postala zvanično ovlašćenja za sprovođenje ove obuke, to svako ko želi da stekne jednu od, za sada tri licence koje su vezane za ovaj segment, može da pohađa obuku za projektovanje sistema tehničke zaštite i obuku za puštanje u rad sistema tehničke zaštite i to u gradovima navedenim rešenjem MUP-a.

Po završenoj obuci, kandidat uz ostale dokumente, prilaže i potvrdu o obučenosti koju stiče nakon uspešnog polaganja završnog ispita i ima mogućnost da stekne LT 1 licencu koja je namenjena za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite. Takođe, može da polaže i stručni ispit za sticanje licence za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, odnosno LT 2 ili, pak može da se odluči da stekne LT 3, to jest licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.Na taj način, kandidat zapravo ima mogućnost da pohađa kurs i obuku za projektovanje sistema tehničke zaštite, u okviru koje se upoznaje sa vršenjem poslova planiranja sistema tehničke zaštite, ukoliko želi da stekne LT 1 licencu, odnosno sa vršenjem poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, nakon čega stiče LT 2 licencu. A ukoliko odluči da stekne LT 3 licencu, onda pohađa obuku i kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite, u okviru koje stiče znanja za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Nastava je osmišljena kao kombinacija teorijskog i praktičnog dela, stim što se posebna pažnja obraća na teorijski deo. A u okviru praktičnog dela se polaznici kroz niz vežbi i interaktivnih radionica uče osnovama posla koji će se baviti.

Po uspešno završenoj obuci koju kandidat odabere, u obavezi je da polaže završni ispit, po čijem uspešnom polaganju stiče potvrdu o obučenosti, koju kasnije prilaže ukoliko želi da polaže stručni ispit za sticanje jedne od pomenutih licenci. Stim što je osnovni uslov koji mora da ispoštuje ukoliko želi da polaže završni ispit da prisustvuje odabranom kursu 100 %, što zapravo znači da ne sme da propusti niti jedan čas. A u slučaju da se i desi da ga propusti, iz nekog opravdanog razloga, te o tome blagovremeno obavesti organizatora kursa i po potrebi dostavi validan dokaz, Akademija Oxford je u obavezi da organizuje naknadni čas u dogovorenom terminu.Završni ispit se sastoji samo iz pismenog dela, odnosno testa koga čine 25 pitanja i može da traje najduže jedan sat. Pitanja su po principu zaokruživanja tačnog odgovora, a u pojedinim zahtevima se može naći i više tačnih odgovora koje polaznik treba da zaokruži i to najviše može da bude tri tačna odgovora u jednom pitanju.

Svaki kandidat koji pruži tačan odgovor na najmanje 18 pitanja se smatra da je položio završni tekst. Princip bodovanja je vrlo jednostavan, te se tačan odgovor na jedno pitanje ocenjuje kao jedan poen, a kandidat može da osvoji najviše 25 poena.

Ukoliko osvoji između 24 i 25 poena, polaznik dobija ocenu “ističe se”, dok ako osvoji najmanje 21, a najviše 23 poena dobija ocenu “kvalitetan”. Onaj kandidat koji odgovori tačno na najmanje 18, a najviše 20 pitanja dobija ocenu “položio”.

Svaki onaj kandidat koji ne osvoji minimum 18 poena, odnosno koji ne položi završni ispit, može da ga polaže u nekom od narednih termina, stim što on mora biti najmanje sedam dana nakon prethodnog termina kada je polaznik izašao na ispit. Taj postupak može da ponovi ukupno 3 puta, a ako se dogodi da ni nakon trećeg pokušaja ne uspe da položi ovaj ispit, on se upućuje na ponovno pohađanje celokupne obuke za projektovanje sistema tehničke zaštite ili kursa za puštanje u rad sistema tehničke zaštite.

Prijava za pohađanje bilo kog kursa za radnika tehničkog obezbeđenja se vrši tokom cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford kojih u ovom trenutku ima preko 20 u celoj zemlji. Prilikom prijavljivanja na kurs, kandidat je obavezan da precizno naglasi da li želi da pohađa kurs i obuku za projektovanje sistema tehničke zaštite u okviru koga se obučava za vršenje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite ili, pak želi da pohađa kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite, te da se obuči za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

A ukoliko imate bilo kakvo dodatno pitanje u vezi sa ovom vrstom kursa, pozivamo vas da kontaktirate našu poslovnicu koja vam je najbliža, kako biste dobili sve informacije koje vas interesuju!

Nastava u ovkiru kursa za radnika tehničkog obezbeđenja

Ukupan fond časova obuke za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite je 25 časova, odnosno 25 puta po 45 minuta. Od celokupnog fonda čak 16 časova je namenjeno teorijskom delu, odnosno predavanjima, dok je 9 časova vežbanja.

Broj oblasti koje će svaki polaznik savladati tokom obuke za radnika tehničkog obezbeđenja je 7, a na uvodnom času se kandidati najpre upoznaju sa nastavnim planom i programom same obuke, sa predavačima, te sa osnovama poslovanja organizatora, odnosno Akademije Oxford. Nakon toga, u blok nastavi od ukupno 4 školska časa, polaznicima se približava najpre pojam tehničke zaštite, te se potom upoznaju i sa osnovnim sredstvima i sistemima tehničke zaštite, ali i sa važnošću kvaliteta u ovom sistemu.

Štićeni objekat je tema sledeće oblasti koju treba da savlada svaki polaznik koji pohađa kurs za radnika tehničkog obezbeđenja, što znači da se upoznaju najpre sa samom odrednicom, te sa vrstama i osnovnim karakteristikama štićenih objekata, a sa stanovišta nivoa rizika. U ovoj oblasti doznaju i o takozvanim kritičnim tačkama u okviru objekata različite vrste, te ostalim načinima zaštite na objektima.

Ugroženost štićenih objekata je tema sledeće oblasti u okviru ove obuke, a ona podrazumeva saznanje o pojmu ugroženosti sa stanovišta sistema tehničke zaštite, odnosno upoznavanje sa različitim načinima ugrožavanja i kritične tačke svakog ponaosob. Takođe, polaznici se upoznaju i sa pojmom protivpravnog delovanja, odnosno poslovnom tajnom.

U sledećem segmentu se izučava oblast procene rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, te se govori o osnovnim pojmovima, odnosno riziku i proceni rizika, a zatim sledi savladavanje osnovnih principa procene rizika i tehnika za procenu rizika u okviru procesa planiranja sistema tehničke zaštite. Ova oblast podrazumeva i savladavanje pisanja elaborata procene rizika, što je i zadatak polaznika da urade u okviru vežbi.


Završne oblasti u okviru obuke za radnika tehničkog obezbeđenja se odnose na oblast bezbednosti u okviru informacionih i komunikacionih sistema, te detekcije neovlašćenog prikupljanja informacija, odnosno osnove planiranja sistema tehničke zaštite. Tokom izučavanja ove tri oblasti, polaznici savladavaju najpre informacione, ali i komunikacione sisteme, odnosno planiranje sistema tehničke zaštite. Zatim se upoznaju sa tipovima i osnovnim karakteristikama kako informacionih, tako i komunikacionih sistema, te sa pojmom i građenjem zatvorene mreže, ali i sa vrstama napada u okviru ovih sistema koji dovode do ugoržavanja njihovog funkcionisanja. U okviru ovog segmenta kursa za radnika tehničkog obezbeđenja polaznici dobijaju saznanja i o mnogim sistemima zaštite u okviru i informacionih i komunikacionih sistema.

Oblast detekcija neovlašćenog prikupljanja informacija je usmerena najpre na prikaz različitih uređaja koji se koriste u ovu svrhu, ali se govori i o svim onim tehničkim sredstvima uz čiju pomoć se detektuju uređaji koji neovlašćeno prikupljaju informacije. Poseban akcenat ovog dela obuke je stavljen na upoznavanje kandidata sa principom Faradejevih kaveza, odnosno sa elektronskim uređajima koji su poznati kao ometači i načinom njihovog funkcionisanja u okviru sistema zaštite.

Poslednja oblast, odnosno planiranje sistema tehničke zaštite je finalizacija svih prethodnih oblasti, uzevši u obzir da se u okviru nje govori o tome kako se priprema odgovarajući plan tehničke zaštite, te se polaznicima približavaju osnovni elementi plana, a u okviru praktičnog dela imaju zadatak da izrade plan zaštite zadatog objekta. Takođe, u ovom delu svi polaznici dobijaju i smernice kako treba da se ponaša službenik obezbeđenja u određenim situacijama, što je od izuzetnog značaja za njihovo buduće poslovanje.

Kako izgleda završni ispit?

Završni ispit se polaže po završetku kompletne obuke, uzevši u obzir da je osnovni uslov za izlazak na ovaj ispit i taj da kandidat ostvari 100% prisutnost svim segmentima obuke.

Test čini ukupno 25 pitanja, a traje najduže sat vremena. Pitanja su po principu zaokruživanja tačnog odgovora. U pojedinim zahtevima se može naći i više tačnih odgovora koje polaznik treba da zaokruži i to najviše može da bude tri tačna odgovora u jednom pitanju.

Svaki kandidat koji pruži tačan odgovor na najmanje 18 pitanja se smatra da je položio završni tekst. Princip bodovanja je vrlo jednostavan, te se tačan odgovor na jedno pitanje ocenjuje kao jedan poen, a kandidat može da osvoji najviše 25 poena.

Ukoliko osvoji između 24 i 25 poena, polaznik dobija ocenu “ističe se”, dok ako osvoji najmanje 21, a najviše 23 poena dobija ocenu “kvalitetan”. Onaj kandidat koji odgovori tačno na najmanje 18, a najviše 20 pitanja dobija ocenu “položio”.

Svaki onaj kandidat koji ne osvoji minimum 18 poena, odnosno koji ne položi završni ispit, može da ga polaže u nekom od narednih termina, stim što on mora biti najmanje sedam dana nakon prethodnog. Taj postupak može da ponovi ukupno 3 puta, a ako se dogodi da ni nakon trećeg pokušaja ne uspe da položi ovaj ispit, taj kandidat se upućuje na ponovno pohađanje celokupne obuke za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite.

Kome je kurs namenjen: svakome ko želi da se osposobi za obavljanje poslova planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite, te da stekne uslov da polaže stručni ispit kako bi dobio jednu od tri licence za obavljanje poslova tehničkog obezbeđenja.

Dodatne napomene:

 • samo onaj kandidat koji je pohađao celokupnu obuku ima pravo da izađe na završni ispit kojim stiče potvrdu o obučenosti, koja je jedan od uslova za sticanje licence za obavljanje poslova vezanih za tehničko obezbeđenje; pod tim se podrazumeva da ne sme da izostane nijednom, a u slučaju da se dogodi da iz opravdanog razloga ne može da prisustvuje određenom času, organizator obuke odnosno Akademija Oxford je dužna da mu omogući da to učini naknadno, uz uslov da polaznik dostavi validan dokaz o razlogu nepohađanja tog dela nastave
 • uplata se vrši putem uplatnice (za fizička lica), preko računa (za pravna lica), a nakon dostavljenog predračuna
 • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika

Potrebni uslovi i dokumentacija za uspis na obuku:

A) Za planiranje, projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite:

 • Minimum 18 godina
 • Važeća lična karta
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)
 • Diploma fakulteta u oblasti tehničko-tehnoloških nauka
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti

B) Za montažu i održavanje sistema tehničke zaštite:

 • Minimum 18 godina
 • Važeća lična karta
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)
 • Diploma srednje škole tehničke struke
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti

Obuka se može vršiti u navedenim gradovima: Beograd, Jagodina, Kruševac, Kraljevo, Užice, Valjevo, Vršac.

Kanditat se može prijaviti za jednu ili za sve tri obuke istovremeno. Izražena cena na sajtu od 30000 rsd je za obuku za licence LT 1, LT 2 i LT 3. Može se platiti u dve rate, tj. jedna pri upisu na obuku, a druga po završetku obuke. Potvrda se u drugom slučaju ne izdaje.

Nakon zavšene obuke u Akademiji Oxford, polaznici se testiraju na sledeći način:
25 pitanja na testu, na zaokruživanje, trajanje 60min. Ocenjuje se u zavisnosti od broja tačnih pitanja sa “položio”, “kvalitetan” i “ističe se”. Da bi polaznik polozio potrebno je da odgovori na 18 pitanja. Ukoliko kandidat ne položi ispit posle završene obuke, ima parvo da po isteku roka, ne kraćeg od 7 dana ponovo izađe na završni test. Polazniku koji ni u trećem pokušaju ne položi završni ispitni test, mora se ponovo podvrgnuti stručnoj obuci.

Kandidati koji uspešno polože završni ispit nakon obuke, Akademija Oxford im izdaje potvrdu o uspešno završenoj obuci, sa kojom apliciraju za polaganje licence u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Termin ispita za licencu zakazuje isključivo Ministarstvo unustrašnjih poslova Beograd.

Za prijavu završnog ispita kandidat mora dostaviti:

 • Obrazac 1 - Prijava za polaganje stručnog ispita (obrazac prijave možete preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova).
 • Važeću ličnu kartu
 • Potvrdu o završenoj obuci u Akademiji Oxford
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi

Postoje tri licence za koje se može polagati. To su LT 1, LT 2 i LT 3. Ispit za svaku licencu se sastoji od 3 oblasti. Ispit je položio onaj kandidat koji je položio sve tri oblasti. Ukoliko kandidat ne položi sve tri oblasti ima pravo da, minimum 15 dana od dana polaganja ponovo izađe na ispit i polaže samo one oblasti koje prvobitno nije položio. Cena oblasti za ponovno polaganje je 2500 rsd po nepoloženoj oblasti. Ukoliko nije položio nijednu, onda je cena ponovnog polaganja 7500 rsd.

Kandidat koji 3 puta izađe na polaganje i ne položi, mora ponoviti obuku.

Kada kandidat prijavi polaganje ispita za licencu u Beogradu i ne pojavi se na polaganju, ima rok od 7 dana da dostavi validno opravdanje (bolovanje, smrtni slučaj, bolest bližnjih…itd). Ukoliko kandidat ne dostavi odgovarajuće opravdanje, smatraće se da nije položio ispit.

Nakon uspešno položenog ispita pred komisijom MUP-a, kandidat predaje u policijskoj upravi, u gradu u kom živi dokumentaciju za izradu licence, gde je i preuzima. Potrebna dokumentacija za fizička lica:

 • original Uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne strarije od 6 meseci)
 • overenu kopiju diplome o završenoj školi i stepenu stručne spreme
 • lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti
 • uverenje od suda se se protiv lica ne vodi krivični postupak
 • Uverenje o obuci za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno uverenje da je odslužio vojni rok sa oržujem, ako poslove vrši sa oružjem.
 • uverenje o položenom stručnom ispitu u Ministarstvu
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse:
 • taksa za Zahtev za izdavanje licence fizičkom licu u iznosu od 300 rsd na ŽR: 840-742221843-57 poziv na broj 04-096
 • Taksa za Izdavanje rešenja za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu u iznosu od 2510 rsd na ŽR: 840-742221843-57 poziv na broj grada iz priložene tabele.

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita

Pravilnik obuka Pravilnik obuka Pravilnik obuka


Rešenje MUP-a

MUP - Rešenje
MUP - Rešenje
MUP - Rešenje

Spisak gradova za kurs i obuku za radnike tehničkog obezbeđenja

MEĐUNARODNI ISPITI
 • Swedex - medjunarodni ispit za svedski jezik
 • Akademija Oxford - CEA
 • Akademija Oxford - FCE
 • Akademija Oxford - KET
 • Akademija Oxford - PET
 • Akademija Oxford - YLE
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje