Polaganje ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Svako ko je zainteresovan da polaže ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, kako bi dobio validnu licencu za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja je dužan da ispuni nekoliko uslova. Tu se na prvom mestu misli da je neophodno da kandidat mora da bude punoletan prema zakonskim regulativama Republike Srbije, a što znači da mora da ima minimum 18 godina, kao i da poseduje najmanje srednjoškolsko obrazovanje, odnosno srednji stepen stručne spreme (SSS). Takođe, kandidat je dužan i da priloži važeće uverenje o psihofizičkoj sposobnosti koje je izdato od strane određene zdravstvene ustanove. No, ono što je najvažnije jeste da kandidat koji želi da polaže ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja mora da priloži i potvrdu o obučenosti za određenu vrstu obuke, a u zavisnosti od toga koji ispit polaže.

Potvrdu o obučenosti, odnosno uverenje o zavšenoj obuci stiče svaki kandidat koji je uspešno pohađao i položio završni ispit u okviru jedne od stručnih obuka koje organizuje Akademija Oxford na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svakoj poslovnici, odnosno onaj ko je pohađao obuku za radnika fizičkog obezbeđenja, obuku za poslove procene rizika u poslovima obezbeđenja ili jedan od dva kursa za radnika tehničkog obezbeđenja (kurs za projektovanje sistema tehničke zaštite ili kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite).

Ko ima pravo da polaže stručni ispit?

Osim navedenih zahteva, da bi kandidat mogao da polaže stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja on mora i da poseduje dokaz da je pohađao jednu od sledećih obuka: stručnu obuku za vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kada se prijavljuje za polaganje stručnog ispita kojim stiče licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, odnosno PR 1 licencu, odnosno svako ko je pohađao stručnu obuku za vršenje poslova fizičko - tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, može da polaže ispit za sticanje LF 1 licence, odnosno licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja, te LF 2 licence, koja se odnosi na licencu za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem.

Kandidati koji su pohađali kurs za projektovanje sistema tehničke zaštite u okviru Akademije Oxford mogu da apliciraju za licencu za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite, što je LT 1 licenca ili, pak za licencu za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite, odnosno LT 2 licencu. A oni kandidati koji su pohađali kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite, mogu da polažu stručni ispit za sticanje licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (LT 3).

A kako je Akademija Oxford zvanično ovlašćena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za obavljanje svih ovih obuka važećim Rešenjem od 01. 01.2016. godine to kod nas možete pohađati kurs i obuku za radnika fizičkog, odnosno tehničkog obezbeđenja (kurs za projektovanje sistema tehničke zaštite i kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite), te obuku za poslove procene rizika u poslovima obezbeđenja, a nakon sticanja potvrde o obučenosti kojom se potvrđuje da ste pohađali jednu od tih obuka, odnosno položili završni ispit možete da aplicirate i za polaganje zvaničnog stručnog ispita kojim vam omogućuje da steknete jednu od gore pomenutih licenci.

Prijava ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Prijava za polaganje ovog ispita se vrši ili preko Akademije Oxford, odnosno pravnog lica kod koga je kandidat pohađao obuku ili, pak direktno u nadležnoj policijskoj upravi. Prilikom prijave, kandidat je dužan da priloži fotokopiju lične karte, ali i da u prijavi navede svoje lične podatke, odnosno: ime, prezime i ime jednog od roditelja, jedinstveni matični broj (JMBG), datum i mesto rođenja, podatke o prebivalištu, te podatke o nivou obrazovanja, stepenu i vrsti školske spreme, kao i podatke o vrsti programa za čiju proveru obučenosti se prijavljuje da polaže stručni ispit.

A tom prilikom je, takođe dužan da priloži i dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita i potvrdu o obučenosti koja je izdata od strane pravnog lica koje je ovlašćeno za sprovođenje obuke.

Oni kandidati koji su oslobođeni pohađanja stručne obuke imaju obavezu da prilože validan dokaz da su bili radno angažovani na poslovima bezbednosti iz člana 12. stav 7. Zakona, i to u u trajanju od najmanje 3 godine. U ovom slučaju se validnim dokazom smatra potvrda o radnom iskustvu u struci u propisanom trajanju, odnosno fotokopija radne knjižice.

Vrlo je važno da naglasimo i to da je u zavisnosti od toga za koju licencu polažu stručni ispit potrebno i da kandidati prilože različite vrste uverenja, poput recimo uverenja o završenoj obuci za korišćenje službenih pasa, odnosno uverenja o završenoj obuci iz oblasti protivpožarne zaštite, te u slučaju da su aplicirali za polaganje ispita koji podrazumeva vršenje poslova sa oružjem, imaju obavezu da prilože validno uverenje o bezbednom rukovanju vatrenim oružjem.

Za sva pomenuta dokumenta je dovoljno priložiti fotokopije, ali je svakako potrebno poneti i originalna dokumenta, budući da organizator ima pravo da ih traži na uvid.

Kako izgleda stručni ispit za vršenje poslova privatnog obezbeđenja?

Ispit se polaže pred komisijom, koju obrazuje nadležni ministar. Komisiju čine 3 člana, osim za polaganje ispita za sticanje licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja i licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem, kada je komisija sačinjena od ukupno 5 članova.

Delove ispita koji se odnose na proveru oblasti prva pomoć, odnosno obuka u primeni fizičke snage proverava član komisije koji poseduje određene profesionalne kvalifikacije, a u skladu sa zakonskim odredbama.

Datum i vreme održavanja ispita određuje isključivo komisija. Stručni ispit se organizuje najmanje jednom u tri meseca, a da bi mogao biti sproveden, neophodno je da mu prisustvuje najmanje 15 kandidata. Po pravilu, ispit se organizuje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, stim što fizičko ili pravno lice koje je od strane Republike Srbije ovlašćeno za sprovođenje pomenutih obuka, kao što je to slučaj sa Akademijom Oxford koja je od strane pomenutog Ministarstva ovlašćena zvaničnim rešenjem od 01.01.2016. godine za to, ima pravo da zahteva da stručni ispit bude organizovan u jednoj od njenih poslovnica.

Na samom početku polaganja se vrši identifikacija kandidata, pa je neophodno da tom prilikom svaki kandidat ponese i odgovarajući važeći lični dokument koji sadrži i fotografiju, poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Nakon toga, kandidati dobijaju praktične smernice koje se tiču samog ispita.

Mahom se ovaj stručni ispit polaže usmeno i to tako što kandidat izvlači jedno od ponuđenih tri pitanja iz jedne grupe pa na njega odgovara, a postoji 3 grupe pitanja, tako da kandidat odgovara na ukupno 3 pitanja, uzevši da iz svake grupe pitanja izvlači po jedno. U toku ispitivanja, članovi komisije imaju pravo da kandidatima postave i dodatna pitanja. Jedino se za polaganje ispita za sticanje LF 1 i LF 2 licence podrazumevaju i usmeno, ali i praktično polaganje. U pojedinim slučajevima komisija od kandidata može da zahteva i da na pitanje odgovori u pisanom obliku, a u smislu da napravi neki izveštaj, šemu, skicu i slično, što i uči tokom određene obuke.

Praktični deo ispita, koji se odnosi na prvu pomoć i samoodbranu, odnosno primenu fizičke snage podrazumeva izvođenje pokaznih vežbi od strane kandidata. A budući da je ispit za sticanje LF 1 i LF 2 licence specifičan, to se samo u ovom slučaju može dogoditi da se provera znanja prve pomoći, odnosno primene fizičke snage održe i u drugim terminima u odnosu na polaganje teorijskog dela.

Ocenjivanje stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

Da bi se smatralo da je kandidat položio ovaj ispit, neophodno je da za svako pitanje na koje je odgovarao dobije ocenu “položio”. A ukoliko za jedno, odnosno dva pitanja dobije ocenu “nije položio” dozvoljeno mu je da izvrši naknadno polaganje samo za te oblasti. Završna ocena podrazumeva “položio” ili “nije položio”.

To isto se odnosi i na ispit za sticanje licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja (LF1), odnosno za sticanje licence za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa oružjem (LF 2). Naime, pošto su to jedini stručni ispit koji se sastoje iz teorijskog i praktičnog dela, u slučaju da kandidat ne položi recimo praktičan deo, ima pravo da ga naknadno polaže u određenom terminu, a uz poštovanje vremenske odrednice koja podrazumeva da između dva polaganja mora da protekne najmanje 15 dana. Tada kandidat stiče pravo da ponovo polaže ili ceo ispit ili samo jednu, to jest dve oblasti za koje je dobio ocenu “nije položio”.

Dodatne informacije o polaganju ispita

Kandidat koji se ne pojavi u terminu kada je zakazan ispit, a da prethodno ne dostavi opravdanje za svoje nepojavljivanje ima rok od najviše 7 dana da dostavi dokaz o razlogu kojim će opravdati svoj nedolazak, a ako to ne učini smatra se da nije položio ispit.

U ovom slučaju, među opravdane razloge između ostalog spada smrtni slučaj u porodici, povreda ili bolest samog kandidata, odnosno člana njegove uže porodice, viša sila i ostali razlozi koje propisuje važeći zakon. Nakon što kandidat dostavi ove dokaze, komisija vrši njihovu procenu, te odlučuje da li su opravdani ili ne i o tome obaveštava kandidata na propisani način.

Kandidat koji je položio ovaj ispit stiče uverenje o položenom ispitu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, a u okviru njega su, pored ličnih podataka kandidata (ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG i mesto rođenja) i podaci o vrsti programa stručne obuke i licence za koju je polagao ispit, te broj uverenja i datum kada je izdato.


Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita

Pravilnik obuka Pravilnik obuka Pravilnik obuka


Rešenje MUP-a

MUP - Rešenje
MUP - Rešenje
MUP - Rešenje

Spisak gradova za kurs i obuku za radnika fizičkog obezbeđena

MEĐUNARODNI ISPITI
  • Swedex - medjunarodni ispit za svedski jezik
  • Akademija Oxford - CEA
  • Akademija Oxford - FCE
  • Akademija Oxford - KET
  • Akademija Oxford - PET
  • Akademija Oxford - YLE
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje