Obuka i kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite

Drugi kurs koji je vezan za opštu obuku za radnika tehničkog obezbeđenja jeste obuka i kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite. Reč je o još jednoj stručnoj obuci koja se sprovodi prema odredbama novog Zakona o privatnom obezbeđenju Republike Srbije, objavljenom u “Službenom glasniku” broj 117/2014.

A rešenjem Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije od 01.01.2016. godine Akademija Oxford je zvanično ovlašćeni trening centar i to ne samo za sprovođenje ove obuke, već i svih drugih koje se odnose na segment privatnog obezbeđenja.

Pun naziv ovog kurs je stručna obuka za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika. Nakon pohađanja ove obuke, kandidati polažu završni ispit, ali samo ukoliko nisu imali niti jedan izostanak tokom obuke. Mada ponekad može da se dogodi da kandidat iz opravdanog razloga nije u mogućnosti da prisustvuje nekom času, on u tim situacijama ima obavezu najpre da na vreme obavesti organizatora obuke o nedolasku, a zatim i da dostavi validan dokaz o razlogu neprisustvovanja tom času. Organizator obuke će sa svoje strane učiniti sve da u dogovoru sa kandidatom organizuje naknadno taj čas, kako bi on mogao da ispuni uslov za izlazak na završni ispit.Kada uspešno polože završni ispit, odnosno ukoliko na njemu osvoje minimum 18 poena, kandidati stiču potvrdu o obučenosti. Upravo je posedovanje ove potvrde jedan od osnovnih uslova za polaganje stručnog ispita na nivou države po čijem uspešnom polaganju može da stekne zvaničnu licencu koja nosi naziv LT 3, a reč je o licenci za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Svaki kandidat koji želi da pohađa obuku za puštanje u rad sistema tehničke zaštite, prijavu može da izvrši u toku cele kalendarske godine i to u bilo kojoj našoj poslovnici. A budući da Akademija Oxford na preko 20 lokacija u celoj zemlji ima svoje predstavništvo, to će svako ko želi da pohađa ovaj kurs moći vrlo lako da izvrši prijavu.

TESTOVI


Plan i program obuke za puštanje u rad sistema tehničke zaštite

Mada je nastava u okviru kursa za puštanje u rad sistema tehničke zaštite osmišljena kao kombinacija teorije i vežbi, činjenica je da je od ukupnog fonda koga čini 19 časova, čak 14 časova namenjeno teorijskom delu, dok je za vežbe izdvojeno 5 časova.

Ukupno je 7 glavnih oblasti sa kojima se upoznaju svi polaznici ovog kursa, a na prvom času dobijaju informacije o samoj obuci, njenom programu, ciljevima i nastavnom planu, odnosno o svim onim detaljima koji se tiču kursa, poput onih koji se odnose na termine časova, te prava i obaveza sa stanovišta zdravog i bezbednog načina rada. Takođe se upoznaju i sa organizatorom obuke, odnosno dobijaju osnovne informacije o poslovanju Akademije Oxford, kao i sa predavačima.

Prva oblast koju izučavaju kandidati se odnosi na objekte zaštite, u okviru koje se upoznaju najpre sa značenjem odrednice “objekat zaštite”, ali i sa uopštenom podelom objekata. Zatim dobijaju informacije o određivanju bezbednosnih zona u okviru objekata različite vrste, te o pravilnim načinima definisanja potencijalnih pretnji. Uče i šta se podrazumeva pod pojmom rizika, te kakvi sve rizici postoje, kako se vrši stručna procena rizika, odnosno kako primena standarda utiče na ove segmente zaštite.

Sistemi tehničke zaštite je tema naredne oblasti u okviru obuke za puštanje u rad sistema tehničke zaštite, a tu se kandidati upoznaju najpre sa značenjem ovog pojma, osnovnim svojstvima sistema tehničke zaštite i različitim vrstama ovih sistema. Takođe se informišu i o funkciji takozvane kontrolne sobe, sistema za komunikaciju i sistema za napajanje.

U okviru oblasti zaštita spoljnog parametra uče šta su to barijere, koje sve vrste barijera postoje, te šta su fizičke barijere (ograde, kapije, zamke) i koja je njihova uloga u okviru sistema zaštite. Upoznaju se i sa takozvanim mehaničkim barijerama, odnosno funkcionisanjem elektronskih barijera, različitih vrsta detektora, interfona, dok je poseban segment ovog dela obuke usmeren na upoznavanje kandidata sa pravilnim osvetljenjem prostora sa ciljem što boljeg funkcionisanja sitema tehničke zaštite.

Kako su alarmni sistemi vrlo čest način zaštite, to je vrlo važan deo kursa za puštanje u rad sistema tehničke zaštite usmeren na ovaj vid zaštite. Tu kandidati dobijaju informacije ne samo o značenju ovog pojma, već i sa osnovnom podelom alarmnih sistema, primarnim elementima u okviru jednog alarmnog sistema, te sa funkcionisanjem alarmne centrale, alarmnih senzora različitih vrsta, odnosno indikatora. Takođe uče i kako se povezuju elementi alarmnog sistema i kako funkcionišu sistemi za daljinsku dojavu alarma. Pored toga, u ovom delu obuke se kandidati upoznaju i sa načinom funkcionisanja protivpožarnih sistema kao specifičnih alarmnih sistema.

Sistemi video obezbeđenja su posebna tema ove obuke, a kandidatima se najpre približava značenje odrednice “sistem video obezbeđenja”, te se upoznaju sa osnovnom podelom ovakvih sistema obezbeđenja, odnosno sa analognim i digitalnim sistemima video obezbeđenja, ali i načinom njihovog funkcionisanja, kao i sa njihovim osnovnim elementima. Predavači posebnu pažnju obraćaju na upoznavanje kandidata sa načinom funkcionisnja kamera, monitora, sistema za arhiviranje video snimaka, ali i ih istovremeno uče i kako se pravilno postavljaju ovi uređaji u okviru objekta zaštite, odnosno kako je povezuju svi elementi jednog sistema video obezbeđenja.

Pretposlednja oblast obuke za puštanje u rad sistema tehničke zaštite je usmerena na upoznavanje kandidata sa pojmom, elementima i funkcionisanjem sistema za kontrolu pristupa. To znači da se oni upoznaju i sa različim vrtsama kontrole pristupa, poput recimo kartičnog pristupa (elektronske kartice i čitači elektronskih kartica) ili biometrijskim senzorima, odnosno načinom rada tastatura za unos šifre.Takođe uče i kako se formiraju, odnosno kako funkcionišu baze podataka sa pravima pristupa, te na koji način se povezuju elementi sistema za kontrolu pristupa, bez obzira koja vrsta ovog sistema je u pitanju.

I poslednja oblast ove obuke nosi naziv sistemi tehničke zaštite u mobilnim uslovima,a kandidati se upoznaju najpre sa posebnošću takozvanih mobilnih uslova, ali i sa time šta se smatra ovakvom vrstom uslova. A kako postoje razičite vrste sistema tehničke zaštite koji mogu da se primenjuju u mobilnim uslovima, to se kandidati prvenstveno upoznaju sa načinom funkcionisanja panik tastera, odnosno GPS uređaja za praćenje, te različitim tipovima kako audio, tako i video komunikacije koja je primenljiva u mobilnim uslovima.

Završni ispit za sticanje potvrde o obučenosti

Kao što smo već pomenuli, završni ispit polaže samo onaj kandidat koji je savladao obuku za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, odnosno koji je prisustvovao svakom času u okviru kursa za puštanje u rad sistema tehničke zaštite.

Ovaj ispit se sastoji od ukupno 25 pitanja, a svako od pitanja nosi po 1 poen. Kandidat je dužan da na pitanja odgovori zaokruživanjem jednog tačnog odgovora, stim što se u tekstu mogu javiti i ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da zaokruži nekoliko tačnih odgovora, a njih ne može biti više od 3.

Samo onaj kandidat koji tačno odgovori na minimum 18 pitanja, odnosno osvoji ukupno 18 poena može da dobije ocenu “položio”. Takođe, ako osvoji 19 ili 20 poena, takođe stiče ovu ocenu. Naredna ocena je “kvalitetan”, a nju dobijaju oni kandidati koji osvoje 21, 22 i 23 poena, odnosno na isto toliko pitanja daju tačne odgovore. I najvišu ocenu - “ističe se” stiču oni kandidati koji na završnom ispitu u okviru ovog kursa daju ispravan odgovor na 24 ili 25 pitanja, što je ujedno i maksimalan broj bodova koje mogu da osvoje na ovom ispitu.

Čak i ako se dogodi da kandidat na ovom ispitu osvoji manje od 18 poena, on ima pravo da ponovo polaže zavrni ispit, uz uslov da mora da protekne najmanje 7 dana od prethodnog polaganja. Međutim, ukoliko ni iz drugog puta ne uspe da ga položi, ima pravo da pokuša još jednom, a ukoliko se dogodi da ni tada ne uspe da osvoji minimalan broj poena za prolazak, on ima obavezu da iznova pohađa kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite.

Kome je obuka za puštanje u rad sistema tehničke zaštite namenjena

Svako onaj ko želi da aplicira za polaganje stručnog ispita kojim se stiče zvanična licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, odnosno LT 3 licence. Jedan od bitnih uslova za polaganje pomenutog ispita je i posedovanje potvrde o obučenosti, koju kandidat stiče po završetku kursa za puštanje u rad sistema tehničke zaštite koji organizuje Akademija Oxford.

Koliko traje kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite

Od ukupno 19 školskih časova (19 puta po 45 minuta), njih 14 je usmereno na savladavanje teorijskog dela, dok je za vežbe izdvojeno 5 časova.

Gde i kada se održava obuka

Kako Akademija Oxford ima poslovnice u skoro svakom većem gradu u našoj zemlji, ali i u brojnim manjim gradovima, to smo u prilici i da kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite organizujemo na bilo kojoj od preko 20 lokacija.

Dodatne napomene:

 • osnovni uslov za izlazak na završni ispit, po čijem uspešnom polaganju kandidat dobija potvrdu o obučenosti, čime mu se omogućava da aplicira za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanične licence za obavljanje ovih poslova, jeste da pohađa apsolutno svaki čas u okviru kursa za puštanje u rad sistema tehničke zaštite; kandidat je dužan da organizatora obuke na vreme obavesti ukoliko iz bilo kog opravdanog razloga ne može da prisustvuje nekom času, a nakon toga i da dostavi dokaz koji je validan kojim će opravdati svij nedolazak na taj čas; organizator kursa se nakon toga sa kandidatom dogovara o naknadnom terminu časa koji je propustio
 • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika

Potrebni uslovi i dokumentacija za uspis na obuku:

 • Minimum 18 godina
 • Važeća lična karta
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci)
 • Diploma SSS
 • Lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti

Obuka se može vršiti u svim gradovima.

Kanditat se može prijaviti za jednu ili za sve tri obuke istovremeno. Izražena cena na sajtu od 18 000 rsd je za jednu obuku. Može se platiti u dve rate, tj. jedna pri upisu na obuku, a druga po završetku obuke. Potvrda se u drugom slučaju ne izdaje.

Nakon zavšene obuke u Akademiji Oxford, polaznici se testiraju na sledeći način:
25 pitanja na testu, na zaokruživanje, trajanje 60min. Ocenjuje se u zavisnosti od broja tačnih pitanja sa “položio”, “kvalitetan” i “ističe se”. Da bi polaznik polozio potrebno je da odgovori na 18 pitanja. Ukoliko kandidat ne položi ispit posle završene obuke, ima parvo da po isteku roka, ne kraćeg od 7 dana ponovo izađe na završni test. Polazniku koji ni u trećem pokušaju ne položi završni ispitni test, mora se ponovo podvrgnuti stručnoj obuci.

Kandidati koji uspešno polože završni ispit nakon obuke, Akademija Oxford im izdaje potvrdu o uspešno završenoj obuci, sa kojom apliciraju za polaganje licence u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Polaganje za licencu se vrši isključivo u Beogradu u Ministarstvu unustrašnjih poslova.

Za prijavu završnog ispita kandidat mora dostaviti:

 • Važeću ličnu kartu
 • Potvrdu o završenoj obuci u Akademiji Oxford
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi (Cena ispita je 7500 rsd)
 • Prijava ispita (obrazac prijave možete preuzeti sa sajta MUP-a)

Postoje tri licence za koje se može polagati. To su LT 1, LT 2 I LT 3. Ispit za svaku licencu se sastoji od 3 oblasti. Ispit je položio onaj kandidat koji je položio sve tri oblasti. Ukoliko kandidat ne položi sve tri oblasti ima pravo da, minimum 15 dana od dana polaganja ponovo izađe na ispit i polaže samo one oblasti koje prvobitno nije položio. Cena oblasti za ponovno polaganje je 2500 rsd. Ukoliko nije položio nijednu, onda je cena ponovnog polaganja 7500 rsd.

Kandidat koji 3 puta izađe na polaganje i ne položi, mora ponoviti obuku.

Kada kandidat prijavi polaganje ispita za licencu u Beogradu i ne pojavi se na polaganju, ima rok od 7 dana da dostavi validno opravdanje (bolovanje, smrtni slučaj, bolest bližnjih…itd). Ukoliko kandidat ne dostavi odgovarajuće opravdanje, smatraće se da nije položio ispit.

Nakon polaganja, kandidat predaje u MUP-u, u gradu u kom živi dokumentaciju za izradu licence, gde je i preuzima. Potrebna dokumentacija za fizička lica:

 • original Uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne strarije od 6 meseci)
 • overenu kopiju diplome o završenoj školi i stepenu stručne spreme
 • lekarsko uverenje
 • uverenje od suda se se protiv lica ne vodi krivični postupak
 • Uverenje o obuci za rukovanje vatrenim oružjem, odnosno uverenje da je odslužio vojni rok sa oržujem, ako poslove vrši sa oružjem.
 • uverenje o položenom stručnom ispitu u Ministarstvu
 • dokaz o uplati republičke administrativne takse:
 • taksa za Zahtev za izdavanje licence fizičkom licu u iznosu od 300 rsd na ŽR: 840-742221843-57 poziv na broj 04-096
 • Taksa za Izdavanje rešenja za vršenje poslova privatnog obezbeđenja fizičkom licu u iznosu od 2500 rsd na ŽR: 840-742221843-57 poziv na broj 04-096

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita

Pravilnik obuka Pravilnik obuka Pravilnik obuka


Rešenje MUP-a

MUP - Rešenje
MUP - Rešenje
MUP - Rešenje

Spisak gradova za obuku i kurs za puštanje u rad sistema tehničke zaštite

MEĐUNARODNI ISPITI
 • Swedex - medjunarodni ispit za svedski jezik
 • Akademija Oxford - CEA
 • Akademija Oxford - FCE
 • Akademija Oxford - KET
 • Akademija Oxford - PET
 • Akademija Oxford - YLE
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje