Online tečaj bolgarskega - Bolgarski kot tuji jezik


Opravljanje izpita za preverjanje znanja bolgarskega jezika je namenjeno vsem kandidatom, ki jim to ni materni jezik in ki imajo potrebo za pridobitvijo certifikata.

Čeprav je učenje tega jezika prav tako usklajeno s pravili mednarodne standardizacije oziroma s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope - CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages), kljub temu obstaja skupno 5 ravni poznavanja bolgarskega kot tujega jezika, namesto 6, kot to določajo pravila CEFR - ja. Edina razlika je v ravni A1, ki pri preverjanju znanja bolgarščine kot tujega jezika praktično ne obstaja.

Kot tudi za vse ostale izpite preverjanja znanja, ki so usklajeni s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope tudi za bolgarski jezik kot tuji velja pravilo, da na izpitu opravlja preverjanje v okviru vseh štirih področij, to je: poslušanje in razumevanje poslušanega materiala, branje in razumevanje prebranega, pisanje in konverzacija.


Katere vse ravni izpita bolgarskega kot tujega jezika obstajajo

Ker je preverjanje znanja bolgarskega jezika prav tako usklajeno z ravnmi po CEFR - ju, je povsem jasno, da bi moralo biti skupaj 6 ravni znanja bolgarskega jezika za osebe, ki jim to ni materni jezik. Toda izpuščena je raven A1, pa tako preverjanje znanja bolgarskega, kot tujega jezika poteka v 5 ravneh.

To pravzaprav pomeni, da kandidati lahko pridobijo certifikate za začetno raven znanja oziroma raven A2 in za srednjo raven znanja oziroma ravni B1 in B2 kot tudi za napredne ravni poznavanja bolgarskega jezika kot tujega oziroma za ravni C1 in C2.

Kadar kandidat opravlja izpit za A2 raven, se od njega pričakuje, da je sposoben samostojno razumeti osnovne besede in izraze in jih uporabljati v govoru kot tudi, da lahko prebere krajše besedilo in ga razume oziroma razume informacije, ki jih le-to podaja. Prav tako bi moral znati pisati krajša, enostavnejša sporočila in s preprostimi besedami opisati na primer kraje, ljudi, objekte ali neki dogodek. Kar zadeva segment konverzacije, se od kandidata na tej ravni znanja pričakuje pogovor o splošnih temah, toda pogosto se dogaja, da mu je potrebna pomoč pri iskanju ustrezne besede ali izraza.

Da bi uspešno opravil B1 raven, kandidat mora biti sposoben razumeti besede in izraze, ki so pogosto v uporabi in da lahko samostojno razume o čem se govori, četudi ne razume prav vsake besede. Prav tako bi moral znati relativno tekoče brati besedila, ki obravnavajo splošne teme, medtem ko bi moral besedila, ki govorijo o nečem, kar mu je poznano, brati popolnoma tekoče. Poleg tega je kandidat sposoben tudi pisati besedila na postavljeno temo, opisovati ljudi, kraje in dogodke ter podrobno pisati o temah, ki so mu poznane kot tudi o njih govoriti popolnoma samostojno.

Raven B2 vključuje, dkandidat pa lahko v popolnosti razume in se pogovarja o temah, ki so mu poznane, bodisi da so iz njegovega osebnega ali poslovnega okolja. Mora biti sposoben razumeti večino informativnih oddaj, prav tako pa mora biti sposoben sodelovati v razgovoru brez zaustavljanja in ne glede na to, ali mu je tema v popolnosti poznana. Zna tudi izraziti svoje mnenje, ko sodeluje v razpravah, če je seznanjen s temo razprave. Prav tako, kandidat na tej ravni zna tekoče brati številne vrste besedil in pisati o različnih temah, ne glede na to, ali so te s področja osebnega ali poslovnega življenja.

Ker raven C1 predstavlja prvo stopnjo naprednejšega znanja bolgarščine kot tujega jezika, se od kandidata poleg razumevanja različnih besedil in pogovorov, ki jih sliši, pričakuje tudi, da prenese in parafrazira določene dele in da je v stanju v celoti razumeti prebrana besedila v popolnosti in v njih opaziti informacije, ki so pomembne. Poleg vsega navedenega se kandidati na tej ravni znanja jezika znajo tudi ustrezno pismeno in ustno izraziti o različnih temah.

Najvišja stopnja znanja raven C2 vključuje, da se kandidat lahko v vsaki situaciji in na vsakem področja preverjanja samostojno znajde, skoraj kot da mu je bolgarski jezik materni.

Kako je videti izpit preverjanja znanja bolgarskega za tujce

V okviru vsake ravni se preverjajo 4 omenjena področja, pri čemer je razpored za vsako raven v načelu različen. Pa je tako skupni čas preverjanja za ravni A2, B1 in C1 180 minut, za raven B2 je 260 minut, medtem ko je za najvišjo raven poznavanja bolgarskega kot tujega jezika skupni čas trajanja izpita 4 ure oziroma 240 minut.

1. Osnovna raven - A2 po CEFR - ju

Preverjanje področja Poslušanje traja 40 minut, kandidat pa na tem področju lahko osvoji med 28 in 55 točk. Kandidat ima nalogo poslušati nekaj krajših besedil in da odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na to, kar je poslušal. Najpogosteje zvočni material vključuje: krajše enostavnejše dialoge, zgodbe o običajnih temah, v katerih so omenjeni nekateri liki ali stavki, ki niso posebej zapleteni.

Na Področju Branje obstajata dve nalogi, in sicer branje besedil in odgovori na vprašanja, ki so povezana s tem, kar je kandidat prebral. Največje število točk, ki jih lahko osvoji na tem področju preverjanja je 35, najmanj pa 18, medtem ko je skupni čas preverjanja 15 minut.

Preverjanju področja Pisanja je namenjeno 105 minut, kandidati pa imajo nalogo izpolniti prazna mesta v vprašanjih ali povedih in dopolniti dialoge, postaviti vprašanje, napisati krajši opis na zastavljeno temo in podobno. Največje število točk, ki jih kandidati lahko osvojijo na tem področju preverjanja, je 135, medtem ko je najmanj 68 točk.

Zadnje področje preverjanja je Konverzacija in le-ta traja 20 minut, kandidat pa lahko osvoji med 30 in 60 točk. Kandidati imajo najprej nalogo, da se na kratko predstavijo in z uporabo preprostejših besed in izrazov govorijo na postavljeno temo oziroma izrazijo svoje mnenje o nečem kot tudi da ustvarijo povezavo z izpraševalcem o splošnih temah oziroma odgovorijo na postavljena vprašanja in postavljajo vprašanja izpraševalcu. Da bi kandidat opravil ta izpit mora osvojiti najmanj 144 točk, medtem ko je največje število točk, ki jih lahko osvoji 285.

2. Srednja raven - B1 po CEFR - ju

Skupni čas trajanja preverjanja področja Poslušanje traja 40 minut, kandidat pa lahko osvoji najmanj 48 in največ 95 točk. Kandidat posluša besedila različne tematike in oblike, kot so krajši dialogi, besedila, ki vsebujejo trdilne in vprašalne povedi in potem odgovarja na vprašanja, ki vključujejo: vnos ločil v vezi s poslušanimi vrstami povedi in ponujenimi več odgovori, kandidat pa mora obkrožiti tistega, ki je točen in dopisovanje delov besedila, ki so ga poslušali, da bi se ocenila stopnja razumevanja.

V okviru preverjanja Branja, ki traja 30 minut, kandidat lahko osvoji od 28 do 55 točk, ima pa nalogo prebrati nekaj besedil različne dolžine, tematike in oblike in odgovoriti na vprašanja v vezi z njimi. Preverjanje področja Pisanje traja skupno 100 minut, kandidat pa ima nalogo izpolniti praznine v povedih in napisati besedila na postavljeno temo. Največje število točk, ki jih lahko osvoji v tem segmentu preverjanja je 155, najmanj pa 78.

Preverjanje področja Konverzacija vključuje najprej predstavljanje kandidata, ki traja od 5 do 10 minut, odgovore na vprašanja v zvezi z njegovim predstavljanjem in povezava z izpraševalcem, ki kandidatu postavi temo, o kateri mora izraziti svoje mnenje in stališča ali analizirati določeno situacijo, opisati dogodek in podobno. Število točk na tem področju se giblje od 30 do 60, skupni čas preverjanja pa je 10 minut. Največje število točk, ki jih kandidat lahko osvoji v okviru tega izpita, je 365, da pa bi opravil izpit mora imeti najmanj 184 točk.

3. Višja srednja raven - B2 po CEFR - ju

Razpored v okviru opravljanja izpita o poznavanju bolgarskega jezika, kot tujega za višjo srednjo raven znanja je videti tako: Poslušanje - 60 minut, Branje - 90 minut, Pisanje - 90 minut in Konverzacija - 20 minut. Minimalno število točk na področju Poslušanje je 51, maksimalno pa 85, na področju Branje se razpon točk giblje od 36 do 60, Pisanje od 93 do 155 in na področju Konverzacije od 8 do 20. Preverjanje področja Poslušanje je sestavljeno predvsem iz predvajanja zvočnega materiala različne dolžine in teže, kandidati pa imajo potem nalogo odgovoriti na vprašanja v zvezi s poslušanim materialom. V okviru področja Branje imajo kandidati nalogo, da preberejo besedila kot so: poljudna znanstvena besedila, kratki dialogi, informativna besedila in podobno in odgovorijo na vprašanja, ki se nanašajo na oceno stopnje razumevanja prebranih besedil.

V okviru preverjanja naslednjega področja ima kandidat nalogo napisati esej na postavljeno temo, ki mu ni nujno poznana in napisati zgodbo glede na postavljeno situacijo in napisati odgovor na postavljena vprašanja. Ocena ravni konverzacijskih sposobnosti kandidata vključuje, da najprej poda osnovne podatke o sebi oziroma se predstavi, odgovarja na vprašanja izpraševalca, izraža osebno mnenje o neki temi in podobno. Velja, da je kandidat uspešno opravil ta izpit, če ima skupno 180 točk, medtem ko je največje število točk, ki jih lahko osvoji 300.

4. Napredna raven - C1 po CEFR - ju

V okviru preverjanja Poslušanja ima kandidat nalogo, da posluša besedila različne tematike in oblike, kot so: dialogi, trdilne in vprašalne povedi in besedila, ki vsebujejo idiome in zatem odgovarja na vprašanja v zvezi s poslušanim. Minimalno število točk na tem področju je 28, maksimalno pa 55, medtem ko je skupni čas trajanja preverjanja 40 minut.

Preverjanje področja Branje vključuje branje kompleksnejših besedil, ki so bogata z vsebino oziroma informacijami, kandidat pa ima nalogo potem, da odgovarja na vprašanja v zvezi s tem, kar je prebral. Čas trajanja preverjanja tega področja je prav tako 40 minut, medtem ko se razpon točk giblje od 30 do 60. Skupno 85 minut traja preverjanje področja Pisanje, kandidati pa imajo nalogo, da napišejo nekaj besedil različne tematike, dolžine in oblike. Minimalno število točk, ki jih lahko osvojijo, je 63, maksimalno pa 125 točk.

Razpon točk v okviru preverjanja področja Konverzacije se giblje od 35 do 60, skupni čas trajanja preverjanja pa je 15 minut. Kandidat ima nalogo, da poleg osebnega predstavljanja odgovarja tudi na vprašanja izpraševalca o raznih temah. Največje število točk v okviru tega izpita je 300, da pa bi kandidat opravil izpit, mora osvojiti najmanj 156 točk.

5. Napredna višja raven - C2 po CEFR - ju

Najvišjo raven poznavanja bolgarskega kot tujega jezika, prav tako vključuje preverjanje 4 navedenih področij, razpored izpita pa je videti takole: Poslušanje - 40 minut, Branje in Pisanje - po 90 minut in Konverzacija - 20 minut. Preverjanje prvega področja vključuje poslušanje kompleksnejših besedil, ki vsebujejo frazeologizme in ne tako pogoste stavčne tvorbe, kandidat pa ima potem nalogo, da odgovarja na vprašanja v zvezi z besedili, ki so jih poslušali. Točke, ki jih lahko osvoji na tem področju, se gibljejo od 72 do 120. Preverjanje področja Branje vključuje branje, pogosto avtentičnih, ne tako preprostih informativnih besedil, znanstvenih, književnih besedil in podobnih, kandidati pa imajo nalogo, da odgovorijo na vprašanja, ki so po vezana z besedili, ki so jih prebrali. Minimalno število točk na tem področju je 53, maksimalno pa 88.

V okviru preverjanja naslednjega področja ima kandidat nalogo napisati skupno pet besedil različne tematike in oblike, osvoji pa lahko od 55 do 92 točk. Področje Konverzacija ki kandidatom prinaša od 8 do 20 točk, vključuje najprej kratko predstavljanje kandidata in potem tudi pogovor z izpraševalcem o aktualnih temah, književnosti, komentarjih določenih pregovorov ter citatov in podobno. Da bi kandidat uspešno opravil ta izpit mora imeti najmanj 180 točk, medtem ko je največje število točk, ki jih lahko osvoji 300.

Kaj je še treba vedeti o izpitih bolgarščine kot tujega jezika

Čeprav se ne zahteva obiskovanje pripravljalnih spletnih predavanj za opravljanje izpita katere koli ravni poznavanja bolgarskega kot tujega jezika, se kandidatom, ki želijo pridobiti certifikate o najvišjih ravneh poznavanja tega jezika, to vsekakor priporoča. Seveda pod pogojem, da ne posedujejo dovolj znanja, kljub temu pa imajo potrebo pridobiti te certifikate.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!