Online tečaj in usposabljanje - Madžarski jezik za tujce


Po uspešno opravljenem preverjanju znanja madžarščine kot tujega jezika, se pridobi mednarodno priznan certifikat. Preverjanje se izvaja od leta 2000. godine, in sicer s strani ITK - ja oziroma Idegennyelvi Továbbképző Központ - Centre for Foreign Languages, ki se nahaja v madžarski prestolnici, Budimpešti.

Ti izpiti so tudi uradno usklajeni s pravili CEFR - ja (The Common European Framework of Reference for Languages) oziroma Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope za jezike, trenutno pa preverjanje znanja poteka za 4 ravni. Izvzetje iz certificiranja je samo prva raven preverjanja znanja oziroma A2 raven znanja madžarskega jezika za tujce. Čeprav kandidat po uspešno opravljenem izpitu A2 ravni ne pridobi mednarodno priznanega certifikata o ravni znanja madžarščine kot tujega jezika, ampak samo potrdilo, da je opravil izpit, je njegov osnovni namen, da zainteresirani kandidati pridobijo boljši vpogled v raven znanja tega jezika, ki jo posedujejo.

Edini pogoj za kandidate, ki želijo opraviti izpit za madžarski jezik za tujce na kateri koli stopnji, je, da morajo biti starejši od 14 let.


Opravljanje izpita za preverjanje znanja madžarščine kot tujega jezika je namenjeno vsem kandidatom, ki imajo potrebo za posedovanjem mednarodno priznanega certifikata o poznavanju tega jezika, in da jim madžarski jezik ni materni. Najpogosteje se certifikat zahteva, če se želite prijaviti za službo v podjetju na Madžarskem, ali pa se želite šolati v tej državi, čeprav obstajajo tudi drugi razlogi za posedovanjem tega certifikata.

Katere so vse ravni izpita preverjanja znanja madžarščine kot tujega jezika?

Čeprav je izpit preverjanja znanja madžarskega jezika za tujce usklajen s Skupnim evropskim referentnim okvirom za jezike, se izpit trenutno izvaja za skupno 4 ravni in to od A2 kot najnižje do C1 kot najvišje ravni znanja madžarščine kot tujega jezika.

V nadaljevanju besedila je kratek prikaz znanja, ki se pričakuje od kandidata na določeni ravni, pri čemer se vsekakor priporoča, da kandidat opravi preizkus samoocenjevanja v okviru pooblaščenega preizkusnega centra, ali pa na podlagi liste, ki jo ponuja CEFR, ugotovi, katero raven znanja poseduje.

1. Raven A2 - Belépõ (Osnovna raven)

Ker je to edina raven, ki ni predmet certificiranja, je namenjena predvsem temu, da pridobi boljši vpogled v raven svojega znanja madžarskega jezika. Na tej ravni se od kandidata pričakuje, da lahko vodi najosnovnejši pogovor, ki vključuje vsakodnevne situacije ali pa ima osnovno znanje tega jezika.

2. Raven B1 - Alapfok (Srednja nižja raven)

Na tej ravni poteka preverjanje osnovnih komunikacijskih veščin kandidata in ocenjuje se, ali se je sposoben znajti v situacijah, povezanih s poslovnimi, socialnimi obveznostmi in splošnimi zadevami v organih, v katerih je madžarski jezik uraden.

3. Raven B2 - Középfok (Srednja viši raven)

Srednja viši raven znanja pomeni, da se kandidat lahko znajde v skoraj vsakem položaju, in da precej spretno vodi razgovor z osebami, ki so izvorni govorci madžarskega jezika, kot tudi bere in piše besedila različne vsebine, oblike in teme v madžarskem jeziku.

4. Raven C1 - Felsõfok (Napredna raven)

To je hkrati tudi najvišja raven znanja, ki jo lahko poseduje kandidat, ki mu madžarski jezik ni materni, pa se od njega pričakuje, da je popolnoma sposoben govoriti, brati in pisati v madžarskem jeziku in razume sogovornika brez kakršnih koli težav.

Kako je videti izpit madžarskega jezika za tujce

Izpiti za preverjanje madžarskega jezika so prav tako usklajeni s pravili CEFR - ja, vsak od njih pa je sestavljen iz dveh delov, in sicer pismenega in ustnega. V okviru izpita poteka preverjanje 4-ih osnovnih področij, in sicer: Branje in razumevanje prebranega, Pisanje, Poslušanje in razumevanje poslušanega, kot tudi Konverzacijske veščine. Izpit preverjanja znanja za več ravni znanja ima tudi dodatna področja preverjanja znanja. V večini primerov pismeni in ustni del potekata istega dne, kandidat pa mora v obeh delih izpita uspešno obvladati 60 %, da bi veljalo, da je opravil izpit. Pismeni del izpita vključuje preverjanje področij Branja in Pisanja, medtem ko se preverjanje Poslušanja in Konverzacije izvaja v okviru ustnega dela izpita.

1. Izpit za preverjanje znanja A2 ravneh - Belépõ (Osnovna raven)

Pismeni del izpita za ta raven traja skupno 60 minut, in prinaša skupno 20 točk oziroma 10 točk na področju Branje in prav toliko na področju Pisanje. Kandidat ima nalogo, da prebere krajše besedilo in odgovori na vprašanja v zvezi s tem, kar je prebral. V okviru preverjanja znanja področja Pisanja ima nalogo napisati na primer krajše sporočilo, ali pa izpolniti določeni obrazec.

V okviru preverjanja znanja na področju Poslušanja kandidat lahko osvoji največ 10 točk, preverja pa se razumevanje prebranega besedila, ki je prevzeto na primer iz časopisa, ali je v obliki dialoga, potem ima nalogo, da rešuje test, ki vsebuje vprašanja v zvezi z vsebino, ki ko je imel priložnost poslušati. Preverjanje tega področja traja skupno 20 minut.

Preverjanje področju Konverzacije traja 10 minut in to dva krat po 5 minut, kandidat pa lahko osvoji največ 30 točk na tem področju. V prvih petih minutah preverjanja znanja se vodi strukturni razgovor z izpraševalcem, medtem ko se v drugem delu simulira razgovor na temo, ki jo izbere kandidat. Običajno ima možnost izbire med dvema temama.

2. Izpit za preverjanje znanja B1 ravneh - Alapfok (Srednja nižja raven)

V okviru tega izpita kandidat lahko osvoji največ 110 točk, sam izpit pa traja skupno 160 minut.

Pismeni del izpita vključuje preverjanje Branja, Pisanja ter Uporabo jezika oziroma preverjanje poznavanja slovničnih in pravopisnih pravil in ta del preverjanja znanja traja 120 minut, kandidat pa za preverjanje teh področij lahko osvoji maksimalno 50 točk. Tokom preverjanja znanja na področju Branja ima kandidat nalogo, da prebere eno ali dve besedili različne dolžine, vsebine in teme in da pokaže razumevanje vsebine, odgovarjajoč na vprašanja v testu. Preverjanje področja Pisanja vključuje pisanje sestavka dolžine približno 100 besed na podlagi navodil, ki jih dobi, pri čemer sta mu ponujeni dve temi, med katerima lahko izbere, o čem bo pisal. Preverjanje poznavanja Slovnice in slovničnih pravil vključuje preizkus, sestavljen iz 20 nalog, ki jih mora kandidat rešiti. Naloge so različnih vrst in poleg običajnih nalog, ki vključujejo zaokroževanje točnih odgovorov kot tudi dopolnjevanje, obstajajo tudi tako imenovani lažni odgovori, ki jih mora prepoznati.

Ustni del izpita traja skupno 40 minut, od česar je 30 minut posvečeno preverjanju področja Poslušanje, medtem ko je 10 minut določeno za preverjanje področja Konverzacije, kandidat pa lahko osvoji največ 60 točk v teh področjih in to 20 za Poslušanje in 40 za Konverzacijo. V okviru preverjanja znanja področju Poslušanje kandidat najprej posluša zvočni material različne vsebine in oblike ter odgovarja na vprašanja v testu, ki se uporabljajo za oceno razumevanja poslušanega. Preverjanje področja Konverzacije je razdeljeno na tri dele, dolžina trajanja po delih pa je 4 minut, pa dva krat po 3 minut. Prvi del vključuje predstavljanje kandidata in odgovarjanje na vprašanja izpraševalca in ta del preverjanja znanja traja približno 4 minut. Drugi del vključuje opis slik, ki jih kandidat dobi, in odgovarjanje na vprašanja v vezi z njimi. Kandidat ima možnost izbire med dvema skupinama slik, ki so mu ponujene. Na koncu izbere temo, na katero bo simuliral situacijo in ob interakciji z izpraševalcem razvije dialog. Ocena področju Konverzacije se izvaja s stališča poznavanja besednega zaklada, natančnosti pri izražanju in ocene pravilnosti izgovora.

3. Izpit za preverjanje znanja B2 ravni - Középfok (Srednja viši raven)

Na tem izpitu kandidat lahko osvoji največ 130 točk, skupni čas trajanja tega izpita za preverjanje znanja madžarščine kot tujega jezika pa je 225 minut. Pismeni del izpita traja 180 minut, kandidat pa v tem delu izpita lahko maksimalno osvoji 60 točk. Kot tudi pri predhodnem izpitu, tako se tudi tukaj v okviru pismenega dela preverjajo tri področju, in sicer: Branje, Pisanje in Slovnica in slovnična pravila.

V okviru področju Branja kandidat lahko osvoji največ 20 točk, ima pa nalogo prebrati enega ali več krajših besedil, skupne dolžine med 500 in 600 besedami oziroma 3 200 in 3 600 znaki in potem tega odgovarja na vprašanja v vezi s prebranim. V okviru preverjanja znanja področja Pisanje imajo kandidati nalogo napisati besedilo dolžine približno 150 besed na eno od dveh tem, ki so jim ponujene in na osnovi specifičnih navodil. Test za preverjanje poznavanja Slovnice in slovničnih pravil vsebuje 40 nalog in ta del preverjanja znanja lahko kandidatom prinese največ 20 točk.

Ustni del izpita traja skupno 45 minut, maksimalno število točk, ki jih kandidati lahko osvojijo v tem delu, je 70 oziroma 25 točk v okviru preverjanja znanja področja Poslušanje in 45 točk za Konverzacijo. Preverjanje področja Poslušanje traja skupno 30 minut, kandidat pa najprej posluša besedila različne tematike in forme in potem v okviru testa odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na tisto, kar je slišal. Preverjanje področja Konverzacije je sestavljeno iz 3 delov, preverjanje vsakega posamičnega dela v povprečju traja 5 minut. Prvi del vključuje tako imenovani strukturni razgovor, v okviru katerega se kandidat najprej predstavi, pa odgovarja na vprašanja izpraševalca. Zatem sledi kandidatov prikaz določene slike, ki mu je ponujena, pri čemer sta ponujeni dve seriji slika, on pa izbere eno, o kateri bo govoril, tretji del pa vključuje simuliranje razgovora o temi, ki je kandidat izbral med dvema, ki sta mu bili ponujeni.

4. Izpit za preverjanje znanja C1 ravneh - Felsõfok (Napredna raven)

Izpit za preverjanje znanja najvišje ravni poznavanja madžarskega jezika, kot tujega, skupno traja 300 minut, maksimalno število točk, ki jih kandidat lahko osvoji, je 170 in to 90 v ustnem in 80 v pisnem delu. Ta izpit glede na področja preverjanja znanja razlikuje od ostalih, pa se v okviru pismenega dela preverjajo 4 področja, od katerih vsako prinaša po 20 točk. Področja preverjanja znanja v tem delu izpita so: Branje, Pisanje, Tolmačenje besedila in Test, ki je povezan z uporabo jezika. Tudi preverjanje v okviru ustnega dela se razlikuje glede na ostale izpite, področja, ki se preverjajo, pa so: Osnovni razgovor, Razgovor na postavljeno temo, Simulacija situacije, Tolmačenje besedila in Poslušanje. Preverjanje področju Konverzacija lahko kandidatom prinese maksimalno 60 točk, medtem ko se področje Poslušanja ocenjuje z maksimalnih 30 točk.

Preverjanje področja Branja vključuje branje več krajših besedil skupne dolžine med 3 600 in 4 000 znaki oziroma 500 in 700 besedami, kandidat pa zatem odgovarja na vprašanja iz testa, ki so povezana za oceno razumevanja tistega, kar je prebral. Potem sledi preverjanje področja Pisanje v okviru katerega ima kandidat nalogo napisati besedilo dolžine približno 200 besed na postavljeno temo. Področje Tolmačenje besedila pomeni, da kandidat mora napisati besedilo dolžine približno 200 besed, v katerem bo izrazil svoja stališča o določenem besedilu, kot tudi njegovo tolmačenje. Preverjanje Slovnice in slovničnih pravila vključuje reševanje testa s skupno 40 vprašanji.

Ustni del izpita vključuje najprej preverjanje področja Konverzacija, ki je sestavljeno iz 4 področij, vsaka od njih pa se v povprečju preverja približno 5 minut. Najprej se kandidat predstavi in odgovarja na vprašanja izpraševalca. Potom sledi razgovor o določeni temi, ki jo je izbral, najpogosteje pa jim se ponujata dve seriji slik, ki jih morajo oni opisati. Simulacija situacije pomeni, da ima nalogo kandidat prikazati določeno situacijo in da vstopa v interakcijo s predavateljem v vezi z njo oziroma postavlja vprašanja in odgovarja na vprašanja, ki mi jih postavlja izpraševalec v vezi z izbrano situacijo. Zadnje področje preverjanja znanja, ki je povezano s preverjanjem Konverzacije pomeni, da ima kandidat nalogo tolmačiti kratko besedilo, ki mu je ponujeno. V okviru preverjanja znanja področju Poslušanje najprej posluša različne zvočne materiale dolžine približno 500 besed, potem pa rešuje test, ki vsebuje vprašanja v vezi z zvočnim materialom, ki ga je poslušal.

Kaj morate še vedeti o izpitih preverjanja znanja madžarskega jezika za tujce

Izpit preverjanja znanja madžarskega jezika, kot tujega se organizira od 2 do 5 krat v enem koledarskem letu, vendar v skladu z razporedom pooblaščenega preizkusnega centra.

Izpitno komisijo, ki izvaja izpraševanje v ustnem delu izpita, sestavljajo trije pooblaščeni izpraševalci, pri čemer je vedno eden od njih zadolžen za vodenje konverzacije s kandidati.

Da bi kandidat uspešno opravil izpit, mora tako v ustnem kot tudi v pisnem delu izpita uspešno opraviti vsaj 60 % izpita.

Najkasneje v obdobju od 4 do 6 tednov po opravljanja izpita kandidati dobijo obvestilo o uradnih rezultatih preverjanja znanja. Pred tem jim se v večini primerov daje možnost, da pristopijo spletni strani pooblaščenega centra, na kateri lahko dobijo samo preliminarne rezultate.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!