Online tečaj in usposabljanje za poslovno komuniciranje v italijanskem jeziku


Kdor koli poseduje znanje italijanskega jezika, ki ustreza B1 ravni, in to v skladu z določbami Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope, ima možnost za udeležbo na usposabljanju, ki se organizira preko spleta. Prav tako omenjena institucija organizira tudi korporativno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku na zahtevo podjetje. Prav tako je predvideno, da se tega usposabljanja udeležijo tudi ljudje, ki so zaposleni pa tudi tisti, ki iščejo ustrezno zaposlitev oziroma vsakdo, ki ima željo, da veščine poslovne komunikacije v navedenem jeziku izboljša. Glede na to, da predavanja potekajo v italijanskem jeziku, se zato tudi zahteva, da vsak tečajnik poseduje vsaj B1 raven znanja in vsekakor biti bo neposredno pred začetkom opravil tudi preizkus oziroma moral bo opraviti umestitveni test v skladu s pravili, ki jih določa CEFR (The Common European Framework for languages). Prav tako je treba poudariti, da se vsak tečajnik, ki italijanski jezik pozna na višji ravni, seveda lahko udeleži spletnih predavanj, saj mu bo glede na to precej lažje, da jih spremlja.

Ko tečajnik izbere med omenjenima vrstama predavanj, se mora tudi odločiti, ali se bo spletnih predavanj udeleževal v skupini, ko je lahko prisotnih njih štiri do osem istočasno oziroma lahko izbere tudi polindividualna kot tudi individualna predavanja.

Poluindividualni tečaj in usposabljanje za poslovno komuniciranje v italijanskem jeziku ter individualna spletna predavanja se razlikujejo izključno po številu prisotnih tečajnikov, ker bosta v okviru poluindividualnih prisotna dva in samo eden pri organiziranju individualnih predavanj, pri čemer je način organizacije popolnoma enak. To pravzaprav pomeni, da se tečajniki, ki se opredelijo za eno od teh vrst usposabljanj, datum začetka opredelijo s profesorjem, ki bo izvajal tečaj, prav tako pa se skupaj dogovarjajo tudi v katerih terminih bodo potekala predavanje kot tudi s kakšno dinamiko.


Treba je tudi poudariti, da je način, na katerega se skupinsko usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku izvaja drugačen, in to v smislu, da mora termine predavanj kot tudi dinamiko v tem primeru določiti organizator pa tudi zato, ker je datum začetka odvisen od števila prijavljenih. Natančneje rečeno, najprej se zahteva, da se prijavijo najmanj štirje 4 tečajniki in potem se oblikuje skupina oziroma opredelijo se dinamika in termini, vsak posamezni tečajnik pa od organizatorja prejme natančne informacije o tem, kar smo predhodno omenili.

Katera področja obsega online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku?

Z določbami uradnih učnih programov, ki jih v celoti spoštuje usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku, je predvideno, da se vsi tečajniki na začetku seznanijo s pravili vedenja v Italiji, še posebej s pravili, ki se spoštujejo v poslovnem svetu in to ko se v interakcijo stopa z osebami, ki jim je italijanščina materni jezik.

Da bi lahko vzpostavili ustrezno komunikacijo s potencialnimi delodajalci, ki uporabljajo navedeni jezik, se morajo tečajniki naučiti, kako se piše motivacijsko pismo in CV v tem jeziku, kar je tudi tema začetnega področja na tem tečaju. V principu se predavatelji trudijo, da prisotnim omogočijo seznanjanje z vsemi vidiki poslovne komunikacije, tako da bo govor o vodenju pogovora po telefonu pa tudi osebno in zatem tudi o poslovni korespondenci, in to predvsem po elektronski pošti oziroma o načinu organiziranja sestankov in sestavljanju poslovnih poročil, toda zelo pomemben segment pripada tudi izdelavi predstavitev za govorce italijanskega jezika kot tudi pravilom, ki so povezana z uspešnim pogajanjem.

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku se nanašata tudi na tisti segment, ki je v strokovnem jeziku opredeljen kot socializacija in pomeni, da bodo predavatelji prisotne naučili, na kakšen način je treba stopiti v stik z govorci italijanskega jezika oziroma kako se je treba vesti, ko pridejo poslovni partnerji iz te države ter kako je treba pristopiti spoznavanju, prav tako pa se trudijo pojasniti, kako potekajo uradni in neuradni pogovori, ki v glavnem potekajo pred začetkom pogajanj ali sestanka. Glede na to, da se poslovni partnerji pogosto vodijo tudi v ogled določenega podjetja ali mesta, ki ga obiščejo, se profesorji tečajnikom trudijo predstaviti tudi in veščine, ki se pri tem morajo uporabiti pri komunikaciji in simulirajo različne situacije. S tem mislimo na to, da izvedejo prikaz situacije, ki se nanaša na vedenje, na primer v restavraciji pri poslovnem kosilu in v podobnih situacijah. Da bi vsem, ki so prisotni na tem usposabljanju zagotovili ustrezna znanja iz navedenih področij, bodo profesorji v skladu s potrebami izvajali tudi praktične vaje, kar pomeni, da izvajajo prikaz različnih situacij, v katerih vsekakor sodelujejo tečajniki in pri tem se naučijo, kako se je treba vesti in katera pravila je treba upoštevati. Predpostavlja se tudi, da bodo tečajniki tedaj vsekakor naredili določene napake, toda profesorji jih nanje takoj opozorijo in pojasnijo, kako se jim izogniti v praksi.

Naučili se bodo tudi izdelovati poročila, pri čemer profesorji pozornost v glavnem usmerjajo na tista poslovna poročila, ki se najpogosteje uporabljajo v praksi. Če določeno podjetje zahteva, da se organizirata korporativno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku, ima njen menedžment pravico zahtevati, da se pozornost v tem segmentu usmeri na posebno vrsto poročil, ki jih izdeluje prav to podjetje.

Predavatelji bodo prisotnim prav tako pojasnili, na kakšen način poteka komuniciranje po telefonu oziroma se je treba predstaviti, se dogovoriti za sestanek ali za morebitni obisk konkretnemu podjetju. Prav tako bo v tem segmentu govora tudi o podrobnostih, ki so povezane na primer z načinom potovanja oziroma prihoda v določeno mesto ali podjetje. Naučili se bodo tudi, kako se prestavi sestanek ali spremeni ura, za katero je dogovorjen in podobne podrobnosti, ki so pomembne za telefonsko komunikacijo.

Poleg tega bodo profesorji tečajnike seznanili tudi s pravilnim načinom pogajanj v tem jeziku, tako da bodo razen z umetnostjo odpiranja poslovnih pogajanj seznanjeni tudi z različnimi taktikami, ki se pri tem uporabljajo ter generalno z vodenjem celotnega pogajalskega procesa, posebna pozornost pa bo usmerjena tudi na pogajanja o specifičnih pogojih, kot so na primer cene ali način plačila, naučili pa se bodo tudi to, kako se je treba izražati oziroma predstaviti pogoje, da ne bi prišlo do nesporazuma oziroma na kakšen način se pristopa zapiranju konkretnih pogajanj. Toda pri tem bodo prisotni vsekakor sodelovali tudi pri simulaciji pogajanj med dvema stranema in vse jim bo precej bolj jasno.

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku tečajnikom ponuja tudi praktična znanja, ki so povezana s predstavitvijo ali poslovanjem nekega podjetja generalno ali storitve, ki je predmet pogajanj oziroma izdelka, naučili pa se bodo tudi, na kakšen način se vodi poslovni sestanek s partnerji, ki jim je italijanski jezik materni. To pomeni, da bodo seznanjeni s postopkom dogovarjanja sestankov na različne načine (po telefonu, po elektronski pošti ali osebno) pa tudi s predhodnim potrjevanjem dogovora in predavatelji jim bodo tudi pojasnili, katere so to vse tehnike, ki se uporabljajo pri vodenju sestankov oziroma na kakšen način ga je treba voditi. Naučili se bodo tudi, kako se jasno izražajo stališča pa tudi, na kakšen način se prisotne osebe vključujejo v pogovor, da je to v skladu s poslovno etiko. Poleg vsega tega se bodo tudi naučili, kako naj bi bilo videti pravilno napisano elektronsko sporočilo oziroma na kakšen način se odgovarja na prejeto sporočilo elektronske pošte ter na splošno, kako poteka pisana komunikacija s poslovnimi partnerji iz Italije pa tudi z osebami, ki so zaposlene v okviru določenega podjetja, ki jim je to materni jezik.

Kako poteka online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku?

V uradni ponudbi je individualno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku in potem tudi poluindividualni usposabljanje in delo v skupinah, tako vsak se posamezni tečajnik opredeli za eno od njih.

Vsakdo, ki se želi udeležiti spletnega usposabljanja v skupini, mora vedeti, da ti vključuje štirim do osem tečajnikov, ki so prisotni, kot tudi točno določene termine pa tudi dinamiko, ki je predhodno opredeljena s strani uradnega organizatorja. Najprej mora počakati, da se oblikuje skupina, ki šteje najmanj štiri tečajnike in šele potem strani organizatorja dobi obvestilo o podrobnostih s.

Če nekoga zanima individualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku ali pa mu bolj ustrezajo predavanja v paru oziroma poluindividualna, potem se o datumu začetka tedaj dogovori s pooblaščeno osebo Akademije Qxford oziroma s predavateljem, ki je zadolžen za vodenje te vrste usposabljanja. Prav tako se morajo nanatnčno dogovoriti tudi o dinamiki organizacije konkretne vrste tečaja kot tudi o terminih, v katerih bo ta vrsta usposabljanja organizirana.

Poleg vsega tega naša institucija vsem zainteresiranim podjetjem ponuja možnost, da se njeni zaposleni udeležijo tega online tečaja. O vsem, kar je povezano z organizacijo te vrste online tečaja se predstavnik Akademije Oxford in določenega podjetja podrobno dogovorita.

Komu je namenjen online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku?

Ne glede za to, ali je nekdo, ki ga zanima usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku, trenutno v statusu zaposlene ali nezaposlene lica, vsekakor omenjeni jezik poznati na nižji srednji oziroma B1 ravni po CEFR - v (The Common European Framework for languages). Prav to je tudi edini in osnovni pogoj, ki ga vsak zainteresirani tečajnik mora izpolniti.

Koliko traja usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku?

Določeno je, da online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku vsebuje skupno 32 šolskih ur, ki so točno razporejene, kar zadeva skupinsko vrsto predavanj, glede na to, da v tej situaciji uradna institucija, ki tudi organizira ta online tečaj, določa v katerih terminih in s kakšno dinamiko le-ta poteka. Toda o vsem tem se vsi prijavljeni, zainteresirani za obiskovanje te vrste usposabljanja točne informacije dobijo šele, ko se oblikuje skupina z najmanj štirimi tečajniki.

Glede na to, da poluindividualno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku kot tudi individualna vrsta predavanja predpostavljata, da se tečajniki s koordinatorjem za tečaje in pristojnim predavateljem dogovarjajo tudi o terminih poteka predavanj ter o dinamiki, se lahko zgodi, da ta vrsta predavanj traja manj ali več časa od tistega, ki ga predvideva skupinska vrsta usposabljanja.

Kako se organizira usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku?

Generalno je princip organizacije tega tečaja oziroma termini odvisen samo od toga ali nekoga zanima individualno ali skupinsko usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku oziroma ali se želi udeležiti poluindividualnih predavanj.

V okviru skupinskega spletnega usposabljanja, ki e ga udeležuje od štiri do osem tečajnikov istočasno, namreč termine določa organizator, ki prav tako tudi opredeljuje, v skladu s katero dinamiko bodo organizirana predavanja, kar pa ni primer pri ostalih vrstah predavanj. Tedaj se tečajniki pravzaprav, ne samo o tem, ampak se tudi o datumu za začetek dogovarjajo s pristojnimi v poslovalnici organizatorja.

Da bi skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v italijanskem jeziku sploh lahko bila izvedena, je treba, da se prijavijo najmanj 4 tečajniki, kar pomeni, da najprej mora biti oblikovana skupina, pa se o datumu začetka in o točni dinamiki kot tudi o terminih, vsakdo od prijavljenih posamezno obvešča na za to predpisan način.

Dodatne opombe:

  • prijavo zainteresirane osebe lahko opravijo v toku celega leta neposredno v poslovalnici organizatorja oziroma po elektronski pošti ali številko telefona Akademije Qxford
  • vse finančne obveznosti, ki jih imajo, tečajniki opravijo neposredno v poslovalnici, v kateri se vpisujejo na online tečaj poslovne komunikacije v italijanskem jeziku
  • od vsakega prijavljenega se zahteva, da pristopi reševanju umestitvenega testa preverjanja znanja italijanskega jezika in pri tem mora pokazati najmanj B1 raven znanja in to v skladu s pravili, ki jih opredeljuje Skupni evropski jezikovni okvir Sveta Evrope
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!