Kurs i obuka - Kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list

Izneta je najtoplija preporuka da pojedinci i predstavnici organizacija koje profesionalno koriste hemikalije u svojoj delatnosti pohađaju predavanja koja će osvedočeni eksperti držati dok se bude održavala obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Pomenutom edukacijom bi valjalo da budu obuhvaćeni i savetnici za hemikalije, kao i sve osobe koje, posredno ili neposredno učestvuju u izradi bezbednosnih listova.

Oni koji su zainteresovani za pomenuti seminar treba prvo da izvrše prijavljivanje u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, a to mogu da učine i preko telefona, kao i slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Potrebno je da navedu svoje lične podatke, to jest prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a ubrzo zatim organizovaće se zvanični upis na kurs kome svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju i da tom prilikom nadležnom licu predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i svi ostali detalji vezani za ovu proceduru biće im, naravno na vreme saopšteni.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da rade na klasični način i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, a njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Za ovaj tip nastave moraju, međutim da se unapred pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju poseban namenski softver. Taj informatički zadatak nije težak i uglavnom kandidati uspevaju da ga obave samostalno, ali ni oni koji se ne snađu ne treba da brinu, jer je u svakom predstavništvu navedene institucije obezbeđena tehnička podrška od strane informatičara koji su tamo zaposleni.


Nezavisno od toga za koji se od pomenuta dva pristupa odluče, pojedinačni polaznici mogu da izaberu poluindividualnu nastavu i da po dvoje pohađaju časove. Ovaj vid edukacije pokazao se kao vrlo efikasnim kod podizanja motivacije učesnika, a uz to omogućava i njihovu aktivnu komunikaciju tokom koje će razmenjivati ideje, iskustva i mišljenja, te i na taj način proširivati i produbljivati svoja znanja. Reč je, zapravo najjednostavnijem obliku grupne nastave kada oba polaznika podjednako dolaze do izražaja, a omogućeno im je i da navedu vreme početka edukacije, termine i učestalost održavanja časova koje smatraju najpogodnijim. Ukoliko se sa tim predlogom saglasi njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije, traženi raspored će postati zvaničan i to će kandidatima omogućiti da se dobro organizuju i ovaj program prođu bez mnogo stresa i opterećenja.

Pomenuti polaznici mogu da predavanja prate u društvu više ljudi, to jest da se opredele za grupni seminar - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Oni će biti ponekad obavezni da sačekaju izvesno vreme dok grupa ne bude formirana, jer je za to neophodno da se ispuni uslov vezan za minimalni broj prijavljenih. Dotični kandidati će biti obavezni da se prilagode rasporedu koji bude napravio ovlašćeni koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao ni oko datuma početka kompletnog programa neće moći da postavljaju neke svoje uslove ili zahteve, jer oni neće moći da se uvaže.

Svi koji smatraju da je samostalni rad ključ uspeha u obrazovanju mogu da pohađaju individualnu nastavu i budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati za vreme ovog kursa. To će im omogućiti da predviđena znanja i veštine usvajaju tempom koji im odgovara, s obzirom na to da neće imati kome da se prilagođavaju za vreme trajanja nastave. Pored toga, moći će da raspored po kome će se odvijati edukacija maksimalno prilagode svom načinu života i ostalim dužnostima koje treba da izvrše. Oni će biti slobodni da naznače kada im tačno odgovara da seminar počne, kao i kojim danima i koliko često bi želeli da imaju predavanja. Da bi taj raspored zaista počeo da se primenjuje mora biti u potpunosti odobren od strane zvaničnog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora.Radnicima određene firme koji žele da prate ovaj obrazovni program biće ponuđena korporativna obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Oni će predavanja moći da prate online, ali i uživo, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko mesta za njihovo sprovođenje. Na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice naznačene institucije, odgovarajući prostor u njihovoj kompaniji, kao i bilo koja druga lokacija na kojoj postoje predviđeni uslovi za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Datum početka seminara, termine i učestalost održavanja časova zajedno će odrediti koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koju je za to imenovala firma čiji radnici pohađaju predavanja.

Kojim oblastima se bavi kurs i obuka - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list?

Poslovi u vezi sa proizvodnjom i prometom hemikalija pravno su regulisani evropskim zakonima i standardima objedinjenim u sistem REACH, koji je u Republici Srbiji harmonizovan sa domaćim zakonodavstvom. S tim u vezi, osobama koje budu pratile seminar - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list biće spomenut Zakon o hemikalijama i prateće podzakonske akte, recimo Pravilnik o registru hemikalija, Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista, Pravilnik o detergentima, Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih hemikalija, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN, harmonizovanim na globalnom nivou, kao i drugi pravilnici, uredbe i spiskovi klasifikovanih supstanci. Biće im naglašeno da je obaveza proizvođača i uvoznika informisanje korisnika kroz obeležavanje na etiketama i bezbednosne listove, sa podacima o opasnostima i rizicima koje predstavljaju hemikalije sadržane u proizvodima.

Ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da su zakonske regulative koje se odnose na bezbednosni list u nadležnosti Agencije za hemikalije, vladinog stručnog tela formiranog u skladu sa Zakonom o hemikalijama. Ova Agencija je donela pravilnik koji propisuje sadržaj bezbednosnog lista, dokumenta koji snabdevač (proizvođač ili uvoznik) dostavlja svakom distributeru, daljem korisniku ili uvozniku, u slučaju izvoza u stranu državu. Bezbednosni list, dakle sadrži podatke o opasnim hemikalijama (perzistentnim, bioakumulativnim, toksičnim), identifikaciju, način korišćenja, preventivne mere, mere za smanjivanje rizika, kao i informacije o snabdevaču.

Polaznici će saznati da izrada bezbednosnog lista, po poglavljima obuhvata 16 delova, te da dentifikacija hemikalije i podaci o licu koje hemikaliju stavlja u promet govore o načinima za upotrebu i postupcima koji se ne preporučuju, kontaktima i brojevima telefona za hitne slučajeve. Identifikacija opasnosti je poglavlje o klasifikaciji hemikalije, elementima obeležavanja i podpoglavlje o ostalim opasnostima. Profesori će objasniti i da podaci o sastojcima sadrže informacije o sastojcima supstance i sastojcima smeše, dok mere prve pomoći opisuju najvažnije simptome, efekte, akutne i odložene, kao i uputstva za hitnu medicinsku pomoć i poseban tretman. Kandidati će saznati i da mere za zaštitu od požara daju uputstva o sredstvima za gašenje požara, posebnim opasnostima i drugim savetima za vatrogasce, a poglavlje o postupcima u slučaju udesa bavi se ličnom predostrožnošću, zaštitnom opremom i koracima u slučaju udesa, ali i merama za zaštitu životne sredine koje bi trebalo preduzeti za sanaciju i sprečavanje širenja nezgode. Dok se održava obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list govoriće se i o rukovanju i skladištenju, poglavlju koje se bavi je bezbednim korišćenjem i čuvanjem hemikalija, kao i uputstvima za posebne načine njihove upotrebe. Predavači će naznačiti da kontrola i izloženost daju bitne parametre za ličnu zaštitu od izloženosti štetnim dejstvima hemikalije, a osvrnuće se i na poglavlja o fizičkim i hemijskim svojstvima, o stabilnosti i reaktivnosti, o toksikološkim podacima i toksičnim efektima, te o ekotoksikološkim podacima (toksičnost, perzistentnost, razgradljivost, mobilnost u zemljištu). Objasniće da poglavlje o odlaganju propisuje metode tretmana otpada, ali i da podaci o transportu sadrže UN broj, UN naziv za teret u transport, klasu opasnosti u transport, ambalažnu grupu, opasnost po životnu sredinu i podpoglavlje o transport u rasutom stanje. Preostala dva poglavlja su o regulatornim podacima o propisima, konačno i o ostalim podacima koji nisu dati u drugim poglavljima.

Tokom nastave polaznici će biti obavešteni da se podaci za izradu bezbednosnog lista dobijaju na osnovu ispitivanja koja nisu obavljena na ljudima, onih koja su izvršena na taj način, zatim na temelju podataka iz epidemioloških studija i iskustava o efektima na ljude. U ovu svrhu koriste se i statistički podaci o hemijskim udesima ili profesionalnim oboljenjima, nova saznanja iz naučnih istraživanja i drugi podaci koji se dobijaju u međunarodno priznatim programima o hemikalijama.

Nadležni predavači će objasniti da se klasifikacijom hemikalije, supstance i smeše svrstavaju u jednu ili više klasa opasnosti, na osnovu fizičkih i hemijskih svojstava i kriterijuma datih u prilozima pravilnika. Klase opasnosti obuhvataju eksplozive, zapaljive gasove, zapaljive aerosole, oksidujuće gasove, gasove pod pritiskom, zatim zapaljive tečnosti, zapaljive čvrste supstance ili smeše, samozapaljive supstance ili smeše, samoreaktivne hemikalije, samozagrevajuće hemikalije, te supstance ili smeše koje pri dodiru sa vodom hemijski reaguju oslobađajući zapaljive gasove, oksidujuće tečnosti, čvrste supstance ili smeše, organske perokside i hemikalije korozivne za metale. U smislu opasnosti po zdravlje ljudi hemikalije mogu da se klasifikuju kao opasne zbog akutne toksičnosti, korozivnog oštećenja i iritacije kože, iritacije i teškog oštećenja očiju, nadražaja disajnih organa ili kože, kao i zbog izazivanja mutacija germinativnih ćelija, kanceroznog dejstva, toksičnosti po reprodukciju, specifične toksičnosti na pojedine organe, te u slučajevima višekratne izloženosti.

Na časovima koje obuhvata kurs i obuka - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list biće objašnjen i postupak izrade etikete za ambalažu supstance ili smeše koja je klasifikovana kao opasna, na osnovu odgovarajućih podataka. Ona sadrži informacije o snabdevaču, nominalnu količinu supstance koja je namenjena za opštu upotrebu, identifikator proizvoda, piktogram opasnosti, kao i reči upozorenja, obaveštenja o opasnosti i merama predostrožnosti. Etiketa bi morala da bude ispisana na srpskom jeziku, a može da bude i na više jezika.

Spre kraja seminara, kandidati će biti obavešteni da se stari sistem obeležavanja i klasifikacije, DSD/DPD koristio do 1. juna 2017. Posle tog datuma, obaveza snabdevača, proizvođača ili uvoznika je da klasifikuju, pakuju i obeležavaju supstance i smeše u skladu sa pravilnikom GHS UN (globalno harmonizovani sistem klasifikacije i obeležavanja hemikalija, usvojen na nivou UN) i u skladu sa CLP Uredbom EU, harmonizovanom kroz nacionalne propise o klasifikaciji i obeležavanju hemikalija.

Profesori će napomenuti da je prelaskom na sistem CLP/GHS potrebno izvršiti usaglašavanje poglavlja revizijom klasifikacije, identifikovanjem relevantnih podataka pomoću evropske (ECHA) baze podataka o registrovanim supstancama i smešama, ali i procenom opasnosti na osnovu primene kriterijuma iz Pravilnika GHS UN.

U kojim terminima i gde se održava seminar - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list?

Zaposleni u nekom preduzeću koji žele da pohađaju navedenu edukaciju radiće prema rasporedu koji zajedno budu napravili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Ova službena lica odrediće datum kada će početi korporativna obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Dotični polaznici mogu da pohađaju časove preko interneta, u prostoru koji sami budu odabrali ili da se edukuju na standardni način, u prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, u svom radnom okruženju ili na bilo kom mestu koje ispunjava uslove za kvalitetno sprovođenje nastave.

Osobe kojima je vrlo važno da vreme održavanja časova, tempo rada i termin početka kompletnog programa usklade sa svojim ostalim obavezama mogu da pohađaju individualnu nastavu i da najverovatnije rade prema rasporedu koji sami naprave. Za to će, međutim morati da dobiju odobrenje svog profesora i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije, a ukoliko bude bilo neophodno da se željeni raspored u određenom smislu promeni, svakako će se voditi računa o željama konkretnog kandidata i nastojaće se da konačna verzija plana po kome će se sprovoditi edukacija bude što više usaglašena sa njima.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list takođe će biti u prilici da utiču na formiranje rasporeda prema kome će se sprovoditi nastava. Oni će najpre jedno sa drugim moći da se dogovore i preciziraju termine za održavanje časova, njihovu učestalost, kao i vreme početka seminara, a zatim će u vezi sa tim morati i da se iskonsultuju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, pošto sa svim detaljima obrazovnog procesa ova službena lica moraju biti upoznata i saglasna.

Oni koji budu odabrali grupnu edukaciju biće, međutim obavezni da prihvate vreme sprovođenja predavanja koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Takođe će morati da se prilagode definisanom tempu rada i datumu za početak obuke i u vezi sa tim neće moći da ulažu bilo kakve prigovore niti naknadne zahteve, jer se jednom utvrđeni raspored neće menjati do kraja sprovođenja programa. Treba istaći da na ovaj način nastavu može da prati najmanje četvoro, a ne više od osmoro polaznika, jer bi u prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi mogao da bude ugrožen kvalitet obrazovnog delovanja.

Bilo da se odluče za rad u paru, u grupi ili odvojeno od ostalih, ovi kandidati mogu da pohađaju klasični seminar - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Tada će na časove u određeno vreme dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora, gde će se edukovati u savremeno opremljenim prostorijama i uz korišćenje svih potrebnih obrazovnih sredstava. Takođe im je na raspolaganju nastava koja se prati preko interneta, a za to su obavezni da prethodno na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera. Za ovaj postupak biće im data sva potrebna objašnjenja i uputstva, a ukoliko ne budu mogli da ga obave samostalno, svakog dana tokom radnog vremena mogu se obratiti za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Po kom principu se odvija obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list?

U slučaju da je potrebno organizovati nastavu za radnike neke kompanije, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Ovi polaznici mogu da predavanja prate uživo i da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Klasične časove takođe mogu da pohađaju u adekvatnom prostoru svoje firme, ali i na bilo kom drugom mestu gde postoji mogućnost za valjano odvijanje obrazovnog procesa. Vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak kompletnog programa zajedno će odrediti lice koje je ovlašćeno od strane konkretnog preduzeća i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da predavanja prate uživo, ali će klasični časovi za njih biti organizovani isključivo u određenom predstavništvu organizatora. Za njih može da se sprovede i online kurs, ali tada moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, na koji će takođe blagovremeno instalirati posebnu vrstu softvera. Ako ovaj zadatak ne budu mogli da urade samostalno, mogu da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka koji će im pružiti tehničku podršku.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama predavanja mogu da prate kandidati koji budu odabrali individualni seminar - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list. Iako će raditi samostalno i pratiti interaktivno izlaganje gradiva od strane ovlašćenog stručnjaka, ovi polaznici svakako neće biti pasivni u toku obrazovnog procesa niti će funkcionisati kao primalaoci gotovih znanja od predavača. Naprotiv, sve vreme će biti podsticani na aktivnost, te će tokom komunikacije sa profesorom moći da pitaju ono što im nije jasno, da traže objašnjenja, osporavaju ili se saglašavaju sa iznetim činjenicama. Osim toga, biće u prilici da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. Ako taj predlog prihvati njihov predavač i zvanični predstavnik institucije organizatora, traženi raspored će biti proglašen zvaničnim.

Prijavljenima je na raspolaganju i poluindividualna nastava, kada nadležni stručnjak podučava istovremeno dve osobe. Među njima se uspostavlja kvalitetna dvosmerna komunikacija, te zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine i olakšavaju jedno drugom učenje. Kako i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj ljudi, moguće je izaći u susret željama kandidata koje su vezane za raspored rada. Tako će oni prvo međusobno, a zatim i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora da se dogovore u vezi sa tim i da utvrde termine i ritam sprovođenja časova, kao i vreme početka seminara koji će svima da idu na ruku.

Grupna obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list sprovodi se, međutim po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. Ovde se, pre svega misli na formiranje rasporeda po kome će se odvijati edukacija, budući da je predviđeno da termine održavanja časova, tempo rada i datum početka nastave odredi isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Da bi grupa valjano funkcionisala mora biti odgovarajuće veličine, te tako na ovaj način nastavu može da prati najmanje četvoro kandidata, ali ih u grupi ne sme biti ni više od osmoro. Procenjeno je da je taj broj osoba adekvatan za kvalitetnu i bogatu interakciju na kojoj se bazira ovaj pristup, ali i za odgovarajućeg napretka svakog pojedinaca.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list?

Za polaznike koji budu pohađali grupni seminar - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list, jer kod takvog pristupa termine i učestalost održavanja časova definiše isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Naznačeno je da će korporativna nastava takođe trajati isti fond časova, ali treba imati u vidu da tada termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi zajedno određuju ovlašćeni predstavnik organizatora i lice koje je imenovala konkretna firma, pa se tako značajno raspored može razlikovati od prethodno navedenog.

Osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list, kao i polaznici koji budu pohađali poluindividualni seminar imaće takođe isti broj časova, ali će moći da termine njihovog održavanja i ritam rada prilagode svojim potrebama i da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju u vezi sa rasporedom po kome će se odvijati nastava.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako se izrađuje i primenjuje bezbednosni list"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje