Škola nemačkog jezika, kursevi

O nemačkom jeziku

Jedan od jezika koji je deo zapadne grupe u okviru germanskih jezika je ujedno i maternji za veći broja stanovnika teritorije Evropske Unije.

Izuzev u Nemačkoj, nemački jezik se govori i na teritoriji Austrije, zatim na području Lihtenštajna, kao i u delovima Švajcarske i pokrajine južni Tirol na području Italije. Izuzev toga, nemački jezik koriste i stanovnici pograničnih delova Danske, ali i određenih kantona na području Belgije.

Prema zvaničnim podacima nemački jezik je maternji za oko 105 miliona ljudi u celom svetu. Kao strani jezik koristi ga čak oko 80 miliona ljudi na celoj planeti. Naravno, pretpostavlja se da je ipak taj broj govornika veći, zato što su kursevi nemačkog jezika je generalno često traženi i dobro posećeni. Uz sve to, jedan je i od zvaničnih jezika Evropske Unije.


Zanimljivo je da je nemački jezik zvaničan u jednoj slovačkoj opštini, te da je službeni jezik u Namibiji i u određenim opštinama na području Poljske. Takođe, Švajcarska garda koja obitava na teritoriji države Vatikan koristi upravo nemački jezik kao administrativni i upravni.

Pored svega navedenog, ovaj jezik je priznat kao manjinski, između ostalog i na području Češke i Mađarske, te Rumunije, Ukrajine i Italije, odnosno na teritoriji Kazahstana, Bosne i Hercegovine, Brazila i još nekih država.

Budući da je nemačka dijaspora izuzetno rasprostranjena na područje Sjedinjenih Američkih Država, to se smatra upravo područje Amerike najvećom zajednicom govornika ovog jezika van matice.

Takođe, nemačke emigracije ima i na području Islanda, Paragvaja i Kanade, odnosno Australije, Tajlanda i Čilea, te Meksika, Venecuele i Argentine.

Smatra se da je ono što danas nazivamo standardnim nemačkim jezikom zapravo nastao od nekoliko različitih dijalekata. U pitanju su dijalekti, čiji su tvorci bili neki od najpoznatijih intelektualaca. Martin Luther je, primera radi, tokom 16-og veka preveo Bibliju na nemački jezik.

Standardizacija nemačkog jezika je doživela svoj vrhunac tokom 18. veka, kada su stvarali čuveni književnici Šiler i Gete. Zapravo se javila želja mnogih pisaca koji su stvarali na tom jeziku da njihovo delo bude razumljivije što većem krugu ljudi, pa je tako vremenom došlo i do standardizacije nemačkog jezika.

Po zastupljenosti na internetu, nemački se nalazi na visokom trećem mestu i učestvuje na blizu 6% web sajtova. Pre njega su samo online sadržaji na engleskom i ruskom jeziku.

Postoje dijalekti ovog jezika, a razlike među njima su izuzetno velike. Čak idu dotle da se govornici standardnog nemačkog jezika, koji koriste različite dijalekte, prilično teško mogu razumeti.

Najmanja razlika između nemačkog jezika koji se govori u različitim zemljama u kojima je i zvaničan jezik je uočljiva u gramatici. Takođe, kada je u pitanju rečnik, ta razlika uopšte nije mala.

U nemačkom jeziku postoje tri deklinacije, koje se koriste za promenu imenica, kao i tri roda i dva broja, dok padežni sistem obuhvata svega četiri padeža i to nominativ, genitiv, dativ i akuzativ. U pitanju je takozvani infleksijski jezik. A osnovna karakteristika takvih jezika jeste da se promenom reči, to jest dodavanjem nastavaka za broj, rod, vreme ili padež, na primer, menjaju reči i na taj način se stvaraju odnosi između različitih rečeničnih delova.

Što se tiče glagola, postoje slaba i jaka konjugacija, a oko 200 glagola podrazumevaju nepravilnu promenu. Naravno, postoje tri lica i dva broja, kao i aktiv i pasiv kao dva glagolska roda. Tri su glagolska načina i to kondicional, indikativ i imperativ, te dva prosta vremena i četiri složena u nemačkom jeziku.

Osnovno značenje glagola u nemačkom jeziku može se proširivati i menjati uz korišćenje različitih prefiksa. U principu, red reči nije naročito strogo određen, te se može po potrebi korigovati. Smatra se da jezički fond nemačkog jezika uglavnom potiče od jezika koji pripadaju istoj, indoevropskoj porodici. Takođe se mogu naći i reči koje vode poreklo kako iz latinskog, tako isto i iz slovenskih jezika, odnosno iz engleskog i francuskog jezika.

U alfabetu nemačkog jezika se nalazi 26 latiničnih znakova, a postoje i samoglasnici sa takozvanim umlautima ili preglasima, kao i jedan poseban znak.

Često se traže kursevi nemačkog jezika, zato što mnogi naši ljudi odlaze u potrazi za poslom u ovu zemlju, odnosno u zemlje u kojima se taj jezik govori ili jednostavno ovde rade u kompanijama, koje sarađuju sa nemačkim. U tom smislu je potrebno da naglasimo i to da Škola stranih jezika Akademije Oxford nastavu organizuje u skladu sa pravilima, koja navodi takozvani CEFR (The Common European framework for languages), to jest Zajednički evropski referentni okvir za jezike.

Pravila tog okvira su vrlo jednostavna i podrazumevaju da se se kurs nemačkog jezika može organizovati na jednom od šest nivoa, a što sve zavisi od toga da li kandidat ima znanje jezika od ranije ili ne. Nivoi se kreću od početnog ili A 1, odnosno više početnog ili A 2, preko B 1 i B 2 nivoa, koji se karakterišu kao niži i viši srednji, pa do C 1 i C 2 nivoa, odnosno nižeg i više naprednog.

S obzirom na to da je Škola stranih jezika Akademije Oxford zvanično priznata obrazovna institucija na teritoriji naše zemlje, to svako ko bude odlučio da pohađa kurs nemačkog jezika stiče sertifikat o tome i to nakon što odgovori adekvatno na zahteve predviđenog ispita. A kada bude stekao certifikat, kandidat ima pravo i da kontaktira zaposlene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i od njih zahteva da izvrše upis informacije o posedovanju sertifikata u njegov radni dosije.


Individualna nastava

Individualna nastava

Nastava se organizuje prema principu jedan na jedan. Ukupan nastavni fond je 40 časova. Polaznik i profesor definišu način organizacije nastave.

Mikro grupa

Mikro grupa

Jedna od opcija kada su u pitanju grupni kursevi nemačkog jezika jeste i rad sa manjim brojem polaznika. Zapravo, Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi mogućnost svim prijavljenim fizičkim licima da časove pohađaju u okviru mikro grupe.

Mala grupa

Mala grupa

Postoji mogućnost da svi kojima odgovara grupni kurs nemačkog jezika odaberu da časove pohađaju u društvu još tri ili četiri osobe. Stvar je u tome da mala grupa, koja je takođe u ponudi, podrazumeva da ili četvoro ili petoro polaznika treba da pohađaju predavanja.

Grupa 6+

Grupa 6+

Kada je u pitanju ovakav način organizacija nastave, važe strogo definisana pravila. Prvo i osnovno jeste da mora minimum šestoro ljudi u jednoj od poslovnica ove škole da izvrše prijavu i navedu da im odgovara kurs nemačkog jezika da pohađaju upravo na ovaj način.


CEFR nivoi nemačkog jezika

Naša Škola stranih jezika organizuje kurseve nemačkog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages). To zapravo znači da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja nemačkog jezika, stim što se A 1 nivo smatra početnim, dok je C 2 nivo najviši nivo poznavanja ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika mogu da pohađaju svi oni koji žele da se upoznaju sa njim, kako bi pružili sebi priliku da nauče još jedan jezik, napreduju u poslu ili, pak imaju potrebu da steknu međunarodno priznat sertifikat o poznavanju nemačkog jezika, jer žele da studiraju na univerzitetima ili pronađu posao u brojnim kompanijama širom Nemačke i Austrije.

Pravila pomenutog okvira za jezike su precizno određena i zna se tačno šta se od kandidata očekuje na kom nivou znanja.


A1

A1 je početni nivo učenja jezika, a kandidat na ovom nivou znanja treba da je u stanju da prepozna reči i fraze koje se najčešće koriste u govoru, kao i reči koje se odnose na njega lično, njegovu porodicu i okolinu, ali samo pod uslovom da se izgovaraju sporo i jasno, kao i da može da pročita prostije rečenice, poput onih na reklamnim bilbordima i na flajerima. Što se komunikacije tiče, kandidat na ovom nivou znanja može da pita i razume odgovor, ali samo ukoliko je dobro upoznat sa temom, te da razume kraće rečenice koje izvorni govornici jezika izgovaraju razgovetno i relativno sporo, kao i da napiše kraće poruke, popuni osnovne formulare i slično.

A2

A2 nivo odnosno početni viši nivo podrazumeva da je kandidat sposoban da razume reči i izraze koje su često u upotrebi, te da može da učestvuje u razgovoru sa izvornim govornicima jezika i da razume o čemu govore, iako se na ovom nivou od kandidata ne očekuje da razume sve reči i fraze koje se koriste u razgovoru. Može i da čita kraće tekstove, da ih razume, kao i da prilično lako pronađe relevatne informacije u tekstu, te da komunicira o uobičajenim temama, koristeći uobičajene fraze kako bi opisao sebe, svoju porodicu, mesto gde živi, govori o svom obrazovanju, poslu i slično. Uz sve to, kandidat na ovom nivou znanja je sposoban i da napiše jednostavna pisma, beleške i poruke, koje se odnose na njegovo neposredno okruženje.

B1

B1 nivo se smatra srednjim nivoom znanja nemačkog jezika, tačnije u pitanju je niži srednji nivo, a od kandidata se očekuje da može da razume, ali i učestvuje u razgovoru koji se odnosi na temu koja je njemu bliska, poput onih koje su vezane za njegovo obrazovanje, posao i uopšte život koji vodi, te da može da razume osnovni smisao televizijskih i radio emisija koje govore o aktuelnim temama. Kandidat na ovom nivou znanja može da čita tekstove koji se odnose na primer na njegovo poslovno okruženje, kao i tekstove iz novina, pisma i slično, te da može da se snađe u većini situacija koje mogu da se dogode tokom putovanja u zemlje u kojima se govori ovaj jezik. Takođe, kandidat je sposoban da učestvuje u razgovoru o raznim temama sa osobama kojima je nemački jezik maternji, stim što se može dogoditi da pravi kraće pauze kako bi se setio određene reči ili izraza. Pored svega ovoga se od kandidata na ovom nivou znanja očekuje i da pravilno povezuje reči i rečenice, te da slobodno iskazuje svoje mišljenje, opisuje događaje, svoja iskustva, govori o knjizi koju je čitao ili filmu koji je gledao, kao i da piše ne tako komplikovane tekstove o temama koje su mu bliske.

B2

B2 je viši srednji nivo znanja jezika, a kandidat koji poseduje znanja ovog nivoa je sposoban da razume razgovor o različitim temama, te da prati svakodnevni radio i televizijski program, kao i filmove na nemačkom jeziku bez titla. Takođe može i da čita i razume novinske članke, knjige i da učestvuje u razgovorima sa osobama kojima je nemački jezik maternji, čak i ukoliko mu tema nije naročito poznata, kao i da jasno opiše brojne situacije i stvari koje spadaju u njegovo polje interesovanja, iznese svoje mišljenje o nečemu, te da piše eseje, izveštaje i tekstove u kojima će jasno izneti informacije koje su mu dostupne. Na ovom nivou se od kandidata ne očekuje da pravi gramatičke greške, a ako ih čak i napravi, one bi trebalo da su zanemarljive i da ne utiču na kvalitet njegovog pismenog ili usmenog izlaganja.

C1

C1 nivo je prvi među višim nivoima i prema pravilima CEFR - a se zove niži napredni nivo. Od kandidata se očekuje da može da razume razgovor među izvornim govornicima jezika, čak i kada se ne govori baš precizno, te da nesmetano prati televizijski i radijski program, uz gotovo potpuno razumevanje. Može i da razume duže, komplikovane tekstove, bez obzira da li su u pitanju članci u novinama, časopisima ili literarni tekstovi. Takođe, može da razume i tehnička uputstva bez obzira da li se odnose na opremu koju koristi ili ne, te da može nesmetano da stupi u razgovor sa osobama kojima je nemački jezik maternji, da postavlja pitanja, odgovara na pitanja koja su mu postavljena, iznosi svoje mišljenje uz argumente, opisuje događaje i situacije uz mnogo detalja i da može da piše duže tekstove o različitim temama, čak i ukoliko mu nisu naročito bliske.

C2

C2 nivo je ujedno i najviši nivo Od kandidata sa višim naprednim nivoom znanja se očekuje da može da razume svaki razgovor među izvornim govornicima, bez obzira na njegov kvalitet, kvantitet, brzinu govora i temu, te da čita nesmetano svaku vrstu tekstova koji su napisani na nemačkom jeziku i da ih razume u potpunosti. Kandidat na ovom nivou znanja poseduje bogat rečnik, pa čak i ukoliko u razgovoru ne može da se seti precizne reči ili izraza, zahvaljujući dobrom poznavanju vokabulara će lako zameniti reč, tako da se u razgovoru to neće ni primetiti, a trebalo bi da je sposoban i da piše sve vrste tekstova, različitim stilovima, iznoseći jasno svoje stavove i najvažnije tačke teksta, kao i da piše prikaze književnih delaSvako ko želi da pohađa kurs nemačkog jezika najpre treba da odabere u kom mestu želi da ga pohađa.

Pošto bude odabrao na kojoj lokaciji mu najviše odgovara da pohađa nastavu, moći će da vidi i koliko koštaju izabrani kursevi nemačkog jezika u okviru ove škole.


 
GRUPNA
četiri i po meseca, 60 časova
MALA GRUPA
50 školskih časova
MIKRO GRUPA
40 školskih časova
INDIVIDUALNA
40 školskih časova
ONLINE
40 školskih časova
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
5798
mesečno
5398
mesečno
3180
mesečno
3180
mesečno
5520
mesečno
5798
mesečno
5798
mesečno
5798
mesečno
5798
mesečno
3980
mesečno
4000
mesečno
4000
mesečno
4600
mesečno
3800
mesečno
3800
mesečno
4380
mesečno
4000
mesečno
3000
mesečno
3600
mesečno
4380
mesečno
4380
mesečno
3580
mesečno
2500
mesečno
3580
mesečno
4380
mesečno
4380
mesečno
3380
mesečno
3380
mesečno
2980
mesečno
2980
mesečno
2980
mesečno
2980
mesečno
3580
mesečno
2980
mesečno
3980
mesečno
5798
mesečno
3980
mesečno
3599032990219002190034800359903599035990359902390023000230002500023000230002940023000219002190021900294002940021900150002190029400294002190021900179001790017900179002190017900239003599023900
3999035990289002890041400399903999039990399902890029000290002900029000290003660029000259002590025900366003660028900209002890036600366002890028900259002590025900259002890025900289003999028900
5999053990449004490048000599905999059990599904490041900419004190041900419004380041900399003990039900438004380039900399003990043800438003990039900399003990039900399003990039900449005999044900
5999053990449004490048000599905999059990599904490041900419004190041900419004380041900399003990039900438004380039900300003990043800438003990039900399003990039900399003990039900449005999044900

Učenje nemačkog jezika predstavlja prioritet današnjice svakog pojedinca koji ima za cilj saradnju sa kompanijama koje se nalaze na terotorijama nemačkog govornog područja. Zato smo za naše polaznike pripremili različite metode učenja nemačkog jezika, pri čemu smo sigurni da je željeni nivo savladavanja jezika maksimalno kvalitetan i siguran.

Kursevi nemačkog jezika za početnike posebno su aktuelni kursevi u poslednje vreme, kada je u pitanju naša škola jezika. Škola nemačkog jezika Akademije Oxford posluje u više od osamnaest centara širom Srbije, a pripremila je nekoliko stotina polaznika od samog početka, za neke više nivoe znanja, koji su im neophodni, kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Opšti kurs ovog jezika se organizuje u manjim grupama, koje broje najčešće od 3 do 12 polaznika, a nastava se odvija dva puta u toku jedne nedelje, u trajanju od 90 minuta, odnosno dva školska časa. Ukupno vreme trajanja kursa je od 5 do 6 meseci. Tokom trajanja kursa se primenjuju najsavremenije tehnike obuke sa ciljem da se polaznici osposobe u potpunosti za korišćenje nemačkog jezika, bez obzira da li žele da ga nauče iz hobija ili žele da studiraju ili rade u zemljama nemačkog govornog područja.

Kurs - priprema za međunarodne ispite iz nemačkog jezika u školi stranih jezika Akademije Oxford namenjena je polaznicima koji žele da pohađaju osnovne, master, specijalističke ili doktorske studije u nekoj od zemalja u kojima se govori nemački jezik, onima koji žele profesionalno usavršavanje, odnosno onima koji jednostavno žele da provere svoj nivo znanja i da poseduju međunarodno priznati sertifikat.

Naša škola nemačkog jezika organizuje pripremne kurseve za polaganje ovih ispita za svih šest nivoa po programu koji podržava formu ispita i usredsređen je na čitanje, govor, slušanje i pisanje.

Svi oni kandidati koji su zainteresovani za učenje nemačkog jezika, a nemaju baš mnogo vremena za to mogu da upiši ubrzani kurs u našoj Školi stranih jezika. Na taj način dobijaju mogućnost da vrlo brzo savladaju nemački jezik, mada ovaj kurs mogu pohađati i kandidati koji poseduju znanje ovog jezika, a žele samo da ga obnove.

Dinamika održavanja časova se u ovom slučaju u potpunosti prilagođava potrebama polaznika.

Ukoliko neko već ima znanje ovog jezika, a želi sada da se fokusira samo na razvoj komunikacijskih veština, treba da zna da Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi isto tako i tu mogućnost.

U ovom momentu se kurs konverzacije nemačkog jezika organizuje na preko 40 lokacija.

Svaki prijavljeni kandidati će odabrati kako želi nastavu da pohađa. U opticaju su klasični i online konverzacijski kursevi nemačkog jezika.

A nakon što se budu opredelili između te dve opcije, kandidati bi trebalo da odaberu i da li im odgovara individualni rad ili rad u grupi.

Kada su u pitanju grupni konverzacijski kursevi nemačkog jezika, od svakog polaznika se zahteva da odluči koji tip grupe od svih ponuđenih mu najviše odgovara. Nastava može biti organizovana u formi grupe 6 +, kod koje je neophodno prijavljivanje najmanje šestoro ljudi za formiranje grupe i početak nastave tog tipa.

Takođe je dostupna i opcija da konverzacijski kurs nemačkog jezika bude organizovan u okviru male ili mikro grupe. Razlika je svakako u broju polaznika, uzevši u obzir da četvoro ili petoro njih pohađaju predavanja kada je u pitanju mala grupa, a dvoje ili troje kada se nastava organizuje za mikro grupu.

Ako iz bilo kog razloga neko želi da znanja nemačkog jezika upotpuni, ali vezano samo za neku oblast, dostupni su specijalizovani (stručni) kursevi nemačkog jezika.

Naravno da polaznik može izabrati da li će pohađati specijalizovani kurs nemačkog jezika u oblasti medicine ili će se fokusirati na oblast menadžmenta, odnosno na bilo koju drugu.

Najbitnije je da svi koji su zainteresovani za pohađanje nastave ove vrste znaju da je akcenat stavljen na prezentovanje gradiva, koje se tiče samo određene oblasti. Između ostalog, kandidati će se u tom slučaju upoznati najpre sa svim onim pojmovima i izrazima, koji su karakteristični baš za tu oblast.

Polaznici koji imaju potrebu da savladaju nemački jezik u poslovnom smislu mogu da pohađaju kurs poslovnog nemačkog jezika, koji je osmišljen sa ciljem da polaznike uputi u korišćenje nemačkog jezika u poslovnom smislu, te kako se vodi poslovna korespondencija na ovom jeziku, šta je potrebno za adekvatno vođenje poslovne dokumentacije, poslovnih sastanaka i slično.

Tokom trajanja kursa se obrađuju brojne oblasti koje se odnose na poslovni segment korišćenja nemačkog jezika, poput : marketinga, administracije, komercijalnog dela poslovanja, finansijskog i drugih.

Prijavljeni kandidati kojima najviše odgovara da kurs nemačkog jezika bude organizovan prema pravilima individualne nastave, trebalo bi da u trenutku prijavljivanja, odnosno kada vrše zvaničan upis odluče i da li će časove pohađati prema klasičnom principu ili će se opredeliti za učenje na daljinu, što je opcija takođe dostupna u okviru ove škole.

Ukupan nastavni fond je 40 školskih časova. Način organizacije nastave je u ovom slučaju fleksibilan, tako da se polaznik dogovara sa profesorom kako o datumu početka, tako i o terminima i o dinamici održavanja časova. Zahvaljujući tome, oni se usaglašavaju i oko toga koliko će invidualna obuka da traje. Sve navedeno se odnosi na na svih 6 dostupnih nivoa ove edukacije.

Da napomenemo i to da Škola stranih jezika Akademije Oxford na ukupno 40 lokacija u ovom momentu ima poslovnice. Upravo tu će biti organizovana klasična individualna škola nemačkog jezika.

Kome god ne bude ta varijanta za pohađanje nastave odgovarala, može se odlučiti za onu, koja podrazumeva praćenje predavanja online. A od kandidata se u tom slučaju kao prvo očekuje da obezbedi kompjuter, čije performanse će biti u skladu sa propisima. Takođe njegova je obaveza da izvrši i instalaciju namenskog programa na taj računar i da odabere pažljivo prostor iz koga će pratiti časove, jer je neophodno da veza sa internetom bude u toku svakog časa stabilna, pošto se na taj način osigurava i kvalitet edukacije.

Ne samo da je fizičkim licima na raspolaganju mogućnost da budu organizovani online i klasični grupni kursevi nemačkog jezika, nego nastavu mogu pohađati i u različitim vrstama grupa.

Stvar je u tome da Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja časova u tri različite vrste grupe. Zapravo bi prilikom prijavljivanja i upisivanja kandidat trebalo da izabere hoće li časove pohađati u okviru mikro grupe (dvoje ili troje kandidata), odnosno male grupe (četvoro ili petoro njih prate predavanja), te grupe 6 + (minimalan broj polaznika potrebnih za organizaciju nastave ovog tipa jeste šestoro).

Pošto budu odabrali u okviru koje vrste grupe žele da pristupe časovima, svi koje bude zanimao kurs nemačkog jezika bi trebalo da odluče da li će nastavu da pohađaju direktno u prostorijama ove škole u bilo kom gradu ili će to učiniti online, odnosno uz korišćenje ličnog računara.

Izuzev mogućnosti da škola nemačkog jezika bude organizovana prema standardnim pravilima, odnosno u prostorijama institucije organizatora, dostupna je i mogućnost da polaznici predavanja pohađaju online, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu.

Ko god se bude opredelio za tu opciju mora koristiti sopstveni računar. Taj uređaj bi trebalo da ima tačno definisane performanse, kako bi edukacija bila organizovana na propisanom nivou.

Pre nego što bude počeo online kurs nemačkog jezika, od kandidata se zahteva da samostalno izvrši instalaciju propisanog programa za praćenje nastave. Isto tako će biti obavešten o tome da je obaveza svakoga od njih da stabilnost veze sa internetom u toku predavanja osigura.

Škola nemačkog jezika Akademije Oxford organizuje i kurseve za najmlađe polaznike. Kursevi nemačkog za decu su namenjeni predškolcima i školarcima, a nastava se održava u manjim grupama, koje čini 3 do 8 polaznika. Postoji mogućnost organizovanja i individualnih kurseva jezika za decu.

Poznato je da deca u ovom uzrastu prilično lako usvajaju nova znanja, posebno ukoliko su za to zainteresovani. Iz tog razloga se nastava u našoj školi odvija sa puno dinamike i zanimljivosti, kako bi se naši najmlađi polaznici zainteresovali za učenje nemačkog jezika i savladali ga što lakše.

S obzirom na to da mnogi medicinski stručnjaci odlučuju da pokušaju posao da pronađu na teritoriji Nemačke i drugih zemalja, u kojima je ovaj jezik zvaničan, to uopšte nije čudno što su kursevi nemačkog jezika za medicinske radnike izuzetno dobro posećeni.

Ono što će biti omogućeno svakom pojedinačnom polazniku tokom te edukacije, jeste da se upozna sa specifičnom terminologijom, koja je karakteristična za oblast medicine. U tom smislu će oni biti u prilici da po završetku ove edukacije steknu validan sertifikat, kao dokaz o posedovanju određenog nivoa znanja nemačkog jezika, što će svakako doprineti i pronalaženju boljeg zaposlenja u ovoj struci.

Svaki zainteresovani kandidat, u principu može odabrati kako mu odgovara da škola nemačkog jezika za medicinske radnike bude organizovana. Fokus se svakako stavlja na individualni rad, ali ukoliko se u jednoj od poslovnica ove škole prijavi dovoljno kandidata i oformi jedna od ponuđenih vrsta grupa, nema nikakvog razloga da nastava ne bude organizovana i u formi grupne.

Takođe bi trebalo napomenuti da Škola stranih jezika Akademije Oxford može izaći u susret zahtevima nadležnih u različitim kompanijama, tako da bude organizovani korporativni kurs nemačkog jezika za medicinske radnike po njihovom zahtevu.

Ne samo inženjeri mašinstva i građevine, nego i u svim drugim oblastima imaju mogućnost da se upoznaju sa poslovnom primenom nemačkog jezika u okviru oblasti, za koju su specijalizovani.

Razlozi zbog kojih neko odluči da pohađa poslovni kurs nemačkog jezika za inženjere su brojni. Obično su to ljudi koji odlučuju da se zaposle u zemljama nemačkog govornog područja ili jednostavno oni, koji zbog prirode svog posla dolaze u dodir sa ljudima, koji komuniciraju na nemačkom jeziku. No, bez obzira koji da je razlog, važna je informacija da Škola stranih jezika Akademije Oxford ima i ovu stručnu edukaciju u ponudi.

Profesori će se u toku svakog predavanja potruditi da maksimalno upoznaju polaznike sa stručnom terminologijom i omoguće im sticanje dodatnih znanja.

Iako Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi brojne mogućnosti za učenje ovog jezika, zainteresovanim kandidatima su na raspolaganju i časovi nemačkog jezika.

Pored toga što se organizuju prema pravilima individualne nastave, kada je samo jedna osoba prisutna tokom edukacije, časovi mogu biti organizovani i na različitim lokacijama.

A to znači da bi svaki prijavljeni kandidat prilikom upisivanja trebalo da odluči da li mu odgovara da časovi nemačkog jezika budu održani u prostorijama škole u bilo kom gradu ili u njegovom domu. Čak, ako za tim postoji potreba i zahtev, ovaj vid edukacije može biti organizovan i online.

Sa ciljem da svima koji žele da steknu osnovna znanja nemačkog jezika ili pak, da ranije stečena znanja podignu na viši nivo, to i omogući da učine, Škola stranih jezika Akademije Oxford može da se pohvali i time da zainteresovanima nudi mogućnost da pohađaju nastavu i na ovaj način.

U principu, privatni časovi nemačkog jezika se organizuju prema pravilima takozvane nastave jedan na jedan. Zapravo je u pitanju individualni tip edukacije, tako da se časovi organizuju praktično za samo jednog polaznika.

Trebalo bi da svako od prijavljenih odabere i da li mu odgovara da budu organizovani u prostorijama ove škole u izabranom gradu ili u domu polaznika. Takođe, privatni časovi nemačkog jezika mogu biti organizovani i online, ukoliko to kandidati budu zahtevali.

Takozvane austrijske jezičke diplome su zvanično priznati sertifikati o nivou znanja nemačkog jezika.

U principu se zvanično priznaju ne samo na teritoriji Nemačke, nego i Švajcarske i Austrije, odnosno u zemljama koje se karakterišu kao nemačko govorno područje.

Prema podacima, više od milion ljudi u toku godine polaže ispit za sticanje ÖSD sertifikata.

Inače, u pitanju je sertifikat koji može da ima različitu primenu. Između ostalog se koristi i kada neko aplicira za dobijanje nemačkog ili austrijskog državljanstva, odnosno kada želi da studira ili se školuje na području ovih zemalja, te kada je u pitanju proces spajanja porodice i u mnogim drugim situacijama.

Ukoliko je nekome potreban međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja nemačkog jezika, a prvenstveno zato što želi da studira u Nemačkoj ili tamo gde se TestDaF sertifikat priznaje, može da se pripremi u okviru ove škole stranih jezika za polaganje.

S obzirom na to da postoje 3 ispita, odnosno tri nivoa provere, to se svakako zahteva da kandidat koji odluči da polaže ispit sa ciljem sticanja TestDaF sertifikata, poseduje znanja nemačkog jezika na nivoima od B 2 do C 2.

Svakako, Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi mogućnost svima da pohađaju pripremni kurs i upoznaju se sa svim zahtevima ovog specifičnom ispita.

U većini slučajeva se kandidati odlučuju da polažu ispit, sa ciljem sticanja sertifikata na nivoima B 1 i B 2, a prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Svakako da se u ponudi nalaze i ispiti i za ostale nivoe i za mlađe kandidate, ali su ipak ovi svakako mnogo češće zahtevani širom sveta.

Da bi neko mogao sa uspehom da položi ispit i stekne Zertifikat Deutsch (ZD) na određenom nivou znanja nemačkog jezika, potrebno je da pohađa kurs nemačkog jezika na konkretnom nivou i to u trajanju od 350 do 600. Zapravo je to preporuka, a ova škola u ponudi ima i pripremnu nastavu za polaganje ovog ispita.

Ne samo da Škola stranih jezika Akademije Oxford može da se pohvali kursevima nemačkog jezika za odrasle, nego je u ponudi i škola nemačkog jezika za decu, ali i mnogi specijalizovani kursevi nemačkog jezika.


Pored svega pomenutog, klijenti su na raspolaganju i stručni prevodi sa nemačkog jezika na srpski, zatim prevođenje sa srpskog jezika na nemački i to ne samo za dokumenta, nego i za bilo koji drugi sadržaj.

Ukoliko je nekome potreban prevod sa nemačkog na engleski jezik ili u obrnutom smeru, ali i sa nemačkog na bilo koji drugi jezik, odnosno sa ma kog stranog jezika na nemački, prevodioci i sudski tumači će se potruditi da u najkraćem mogućem roku tu uslugu pruže maksimalno profesionalno. A pored svega toga, klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa nemačkog jezika na srpski ili sa srpskog jezika na nemački, odnosno u bilo kojoj drugoj kombinaciji, u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford mogu da dobiju i uslugu overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Na taj način će u velikoj meri da uštede svoje vreme, budući da će u jednoj od 40 poslovnica, koliko ih postoji za sada, dobiti kompletnu obradu bilo kog dokumenta.Čak i ukoliko imate potrebu za prevodima, sa ili na nemački jezik, uslugama sudskih tumača, nemate razloga za brigu, jer uz već pomenute kurseve nemačkog jezika, nudimo Vam i usluge stručnih prevodilaca i sudskih tumača. Bez obzira da li su u pitanju lični ili poslovni dokumenti, sudska dokumentacija, prevodi sa nemačkog ili na nemački, stručni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će vrlo brzo odgovoriti na Vaše zahteve. Prevedena dokumenta se klijentima dostavaljaju u skladu sa zahtevima, što podrazumeva štampani i/ili elektronski oblik.ÖSD - austrijske jezičke diplome - međunarodni ispit
Engleski rečnik
JPOA - Nemački jezik B1
Posao u Nemačkoj za zdravstvene radnike
Kursevi stranih jezika - česta pitanja

ŠKOLE NEMAČKOG JEZIKA

Profesor nemačkog jezika
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!