Kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača

U ciljnu grupu, odnosno osobe kojima je primarno namenjen stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača su svrstani kako predstavnici različitih kompanija i poslodavci, tako i lica koja su zaposlena u odeljenju ljudskih resursa, ali i osobe sa završenim Pravnim fakultetom, to jest pravnici i advokati, te svi oni koji imaju interesovanja da se edukuju u navedenoj oblasti.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford ima predstavništva na preko 20 lokacija u zemlji, svi zainteresovani mogu da se prijave direktno u njima, ali isto tako imaju mogućnost i da to učine preko telefona ili elektronskim putem. Za one kojima više odgovara da pošalju mejl na zvaničnu adresu ove institucije i izvrše prijavu na taj način je navedena obaveza da u njemu, izuzev prezimena i imena, te datuma rođenja, navedu i informacije za kontakt, a kako bi mogli da budu obavešteni o obavezama koje se odnose na upisivanje.

Svakako je neophodno da upisu svi prijavljeni lično prisustvuju, ali i da tada dostave dokumentaciju koje se smatra obaveznom, a o čemu će na propisan način prethodno i da budu obavešteni.


U zvaničnoj ponudi ove institucije se nalazi ne samo klasična obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, kada polaznici časove prate u jednoj od poslovnica organizatora, nego i online edukacija. Naravno da će nju pratiti preko sopstvenog računara i to uz korišćenje namenskog softvera, a koji će morati da instaliraju pre nego što edukacija bude počela.

Određeno je da se svaki prijavljeni opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa individualno, u paru ili u grupi, a kako bi saznao po kom principu se ona tačno organizuje. Grupni kurs uključuje prisustvo od četvoro do maksimalno osmoro ljudi, a zvanično ovlašćeno lice u instituciji organizatora tek nakon prijavljivanja minimalnog broja osoba definiše termine održavanja, dinamiku i datum njenog početka. Posle svega toga on obaveštava prijavljene o detaljima, s tim da je naglašeno da se sve to ne može ni u kom slučaju izmeniti, a ako neki kandidat eventualno bude zahtevao.

Ukoliko je neko zainteresovan da edukaciju pohađa individualno ili u paru, trebalo bi da zna da se ta dva tipa nastave organizuju na potpuno isti način, koji je i vrlo slobodan. Predviđeno je tada da se polaznik o datumu početka, odnosno o terminima održavanja, ali isto tako i o dinamici dogovora sa koordinatorom za nastavu i sa onim profesorom koji će konkretni vid edukacije da vodi.

U situaciji kada predstavnik neke kompanije zahteva da bude organizovan korporativni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, biće mu dozvoljeno da se o načinu njegovog sprovođenja dogovori direktno sa ovlašćenim licem konkretne poslovnice organizatora. A izuzev dogovora o dinamici održavanja i terminima, odnosno o datumu početka, to podrazumeva svakako i precizan dogovor o mestu održavanja tog tipa nastave. Naime, isključivo korporativni kurs može da bude organizovan na nekoj drugoj lokaciji, ali će tada predstavnik zainteresovane firme biti precizno obavešten o zahtevima koje konkretna lokacija mora da ispuni, da bi zaposleni mogli nastavu tu da pohađaju.Plan i program stručne obuke za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača

Iako možda ne zvuči tako, činjenica je da je tema kojom se bavi stručni seminar vrlo važna, naročito za poslodavce. Sa aspektima pomenutog zakona će biti upoznat svaki polaznik na samom početku ovog kursa, kako bi mu bila jasnija tematika.

Svakako će prisutnima predavači da objasne detaljno i određene pojmove koji su vezani za taj zakon, a zatim će se fokusirati na objašnjenje samog pojma uzbunjivanja, odnosno uzbunjivač, a kako bi mogli precizno da im objasne i zbog čega je primena odredbi ovog zakona naročito važna. Stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivačao će prisutnima ponuditi i detaljna objašnjenja o tome koja lica se mogu smatrati uzbunjivačima i zbog čega upravo oni moraju da budu zaštićeni.

S obzirom na to da u praksi postoji nekoliko različitih vrsta uzbunjivanja, to će predavači vrlo precizno da navedu karakteristike uzbunjivanja javnosti, ali će objasniti prisutnima i šta se smatra za unutrašnje, a šta za spoljašnje uzbunjivanje. U tom delu će biti prezentovani i primeri iz prakse, a čija bi primena trebalo da u velikoj meri olakša shvatanje konkretne materije.

Sa obavezama koje poslodavac ima u tom slučaju će se, takođe upoznati svako ko bude pohađao ovu obuku, a zatim će predavači objasniti i kada se ostvaruje pravo uzbunjivača na naknadu štete, odnosno kako se odredbe ovog zakona odražavaju na različite sudske sporove koji se vode.

Vrlo je važno to što obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača uključuje i brojne primere iz prakse, jer upravo na osnovu toga prisutni i imaju mogućnost da znatno lakše i brže razumeju ovu temu.

Podrazumeva se, takođe da će praktično biti pokazano i koje sve elemente treba da sadrži takozvani Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju, a koji je obavezan apsolutno svaki poslodavac koji zapošljava više od deset osoba, da ima.

Uz to će biti govora i o različitim procesima zaštite uzbunjivača koji se primenjuju primarno u slučaju unutrašnjeg uzbunjivanja, a kako bi se tom prilikom poslodavac maksimalno zaštitio. Predviđeno je da ovaj specijalizovani kurs obradi temu koja je vezana za situacije u kojima će poslodavac biti odgovoran i kao takav će biti u obavezi da pred nadležnim institucijama odgovara.

Sa glavnim ciljem da se svaki poleaznik maksimalno osposobi za primenu odredbi konkretnog zakona je i osmišljen stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, a očekuje se da svako nakon njegovog završetka može, sve ono što je naučio da maksimalno korektno i profesionalno primeni u poslovanju bilo svoje firme, bilo one u kojoj je zaposlen.

Gde se održava kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača i kada?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford, koji i zvanično organizuje stručni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, ima poslovnice na preko 20 lokacija u celoj zemlji, to se nastava odvija najpre u okviru njih, a na klasičan način, ali i online. Kandidati koje bude više interesovao online tip edukacije su dužni da predavanja prate preko sopstvenog računara, a na koji će pre početka morati da instaliraju određeni tip softvera. Sve dodatne informacije i o samom postupku njegove instalacije i o načinu na kojoj se organizuje ovaj vid edukacije će oni, svakako da dobiju na vreme od ovlašćenog predstavnika one poslovnica organizatora u kojoj se budu upisali.

Kako online, tako i klasičan kurs se mogu organizovati na tri načina, tako da se pred svakim prijavljenim nalazi izbor između mogućnosti da prate nastavu u grupi, individualno i u paru, a putem takozvane poluindividualne.

Termine i dinamiku održavanja, kao i datum početka kod grupnog tipa edukacije definiše institucija organizatora, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik. Jedini zahtev koji mora da bude ispunjen da bi se nastava u grupi održala jeste da se minimum 4 osobe u jednoj poslovnici prijave ili za praćenje klasične ili onlajn nastave. Zapravo, organizator definiše sve prethodno pomenuto tek kada se kreira grupa, a maksimalan broj osoba koje mogu da pohađaju predavanja na ovaj način jeste osmoro. Inače, u ovom slučaju ne postoji mogućnost promene ni datuma početka, ali ni trajanja, odnosno dinamike, kao ni utvrđenih termina, pa bi svakako bilo poželjno da se za ovaj vid nastave prijavljuju isključivo kandidati koji mogu da se uklope u sve pomenuto.

A u situaciji kada nekome ne odgovara takav vid organizacije nastave, na raspolaganju mu je kako poluindividualna, tako i individualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača. Naime, princip njihove organizacije je potpuno drugačiji nego kada se nastava odvija u grupi, budući da se tom prilikom očekuje da će kordinator za nastavu, profesor i svaki prijavljeni kandidat da se dogovore na koji način će se jedna ili druga vrsta nastave odvijati. A zapravo to znači da će oni definisati datum njenog početka, zatim termine u kojima bi časovi trebalo da se organizuju i na kraju, da će zajedno odrediti kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena.

Prilikom organizacije posebne vrste edukacije namenjene isključivo zaposlenim licima se naročita pažnja obraća na njihove zahteve. U tom smislu, korporativna obuka se može organizovati onda kada to najviše odgovara zaposlenima, to jest onom dinamikom i u tačno onim terminima koje će precizno definisati direktor zainteresovane kompanije, to jest njen ovlašćeni predstavnik i koordinator za nastavu u izabranoj poslovnici organizatora. Vezano za to bi valjalo napomenuti i podatak da se edukacija za zaposlene, to jest korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, a isključivo po zahtevu i želji klijenta može organizovati i na drugoj lokaciji, ali uz uslov da ispunjava tačno definisane zahteve. Naravno da će zvanični predstavnik zainteresovane kompanije dobiti sve potrebne informacije o karakteristikama koje konkretni prostor mora da poseduje da bi mogla korporativna obuka tu da bude organizovana.

Po kom principu se organizuje stručna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača?

Vrlo je jednostavan način na koji se specijalizovani seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača organizuje, budući da praktično rečeno, sve zavisi od želje, ali i izbora pojedinačnog kandidata.

Naime, u ponudi je online i klasična nastava, a obe se organizuju ili u paru ili u grupi ili za pojedinačnog polaznika.

Prvo što se očekuje od svakog prijavljenog jeste da odluči da li će predavanja da prati uz primenu ličnog računara, a online, kada je vrlo važno i da se pridržava pravila vezano za instalaciju tačno određene vrste softvera. A podrazumeva se da će o svemu tome prijavljeni biti detaljno informisan od strane organizatora. Kada je u pitanju klasična nastava, od njega se očekuje da u zakazano vreme dolazi u prostorije jedne od mnogobrojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i da prati predavanja.

Dalje se očekuje da prijavljeni izabere da li će nastavu da prati potpuno individualno ili mu više odgovara da to bude sa još jednim polaznikom, a kada se sprovodi poluindividualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, s tim da je u ponudi ove institucije i nastava koju prati od četvoro do osmoro polaznika, to jest grupna.

Pravilo vezano za organizaciju poluindividualne i individualne obuke je vrlo jednostavno i podrazumeva da polaznik koji se za jednu od njih odluči, treba da definiše datum početka sa profesorom koji će tu edukaciju da vodi, kao i sa ovlašćenim licem određene poslovnice institucije organizatora. Takođe, sa njima zajedno on odlučuje i u kojim terminima i kakvom dinamikom će se jedna ili druga vrsta nastave sprovoditi.

A princip koji se primenjuje kada se organizuje grupni kurs je potpuno drugačiji od pomenutog, na prvom mestu zato što organizator definiše i termine održavanja i dinamiku, ali isto tako određuje i datum početka. Drugi razlog zbog čega se pomenuti tipovi nastave razlikuju jeste što je početak rada u grupi uslovljen njenim formiranjem, to jest zvaničnim prijavljivanjem najmanje 4 osobe. Upravo onog trenutka kada se u jednoj od poslovnica institucije organizatora bude kreirala grupa, s tim da u njoj može maksimalno da bude 8 osoba prisutno, organizator će odrediti po kom principu će se nastava odvijati i sve to neće moći da se promeni po zahtevu kandidata.

Još nam je preostalo da naglasimo i to da se u našoj ponudi nalazi i korporativni kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, a da se ta vrsta nastave isključivo sprovodi kada nadležno lice neke kompanije zahteva. U principu, osim svih pomenutih načina organizacije, kod korporativnog seminara važi pravilo da zaposleni edukaciji mogu da pristupaju i u svojoj firmi ili na nekom drugom mestu, a što je sve stvar dogovora između ovlašćenog lica konkretne poslovnice organizatora i firme koja je zainteresovana.

Koliko bi trebalo kurs i obuka za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača da traje?

Isključivo kandidati koji odluče da prate grupni seminar za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača imaju mogućnost da, pre njegovog početka dobiju informacije o trajanju. Samo za taj vid nastave je organizator zadužen da definiše po kom principu će se odvijati, a što ima pravo da uradi tek nakon što se bude ispunio glavni uslov, to jest formirala grupa od najmanjeg broja članova.

Ukupno 4 dana traje edukacija u tom slučaju, tako da 8 školskih časova, koliko uključuje nastavni plan, treba da bude sprovedeno tako da polaznici prate predavanja svakoga dana i to u trajanju od po 2 školska časa.

Ako nekoga zanima individualna ili poluindividualna obuka i kurs za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača, podatke o trajanju će saznati kada se bude usaglašavao oko načina sprovođenja izabranog tipa nastave sa profesorom i ovlašćenim licem organizatora. A sve to isto važi i kada se organizuje korporativni seminar, pošto je tako definisano načinom njihove organizacije.

Spisak gradova za kurs i obuku za primenu odredbi Zakona o zaštiti uzbunjivača

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje