Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za hebrejski jezik

Ovlašćeni sudski tumači za hebrejski jezik bivaju izabrani konkursom, koji zvanično na teritoriji naše zemlje objavljuje Ministarstvo pravde, ali ne postoji tačno vreme kada se taj konkurs objavljuje, budući da samo onda kada se u određenom gradu javi manjak ovih stručnjaka, navedena institucija pristupa objavljivanju konkursa.

Prisutni su brojni uslovi, koje obavezno mora svaki prijavljeni da ispoštuje, a osnovni je svakako poznavanje radnog jezika, što je u ovom slučaju hebrejski. Svakako nije naglašeno da pojedinačni kandidat mora prethodno steći diplomu Filološkog fakulteta, već da jednostavno mora da ima validan dokaz o tome. Svaki pojedinac, koji ne bude bio u mogućnosti da tu potvrdu dostavi u okviru konkursne dokumentacije će pristupiti zvaničnom polaganju ispita, a da bi uspeo da dokaže na kom nivou hebrejski jezik poznaje.

Takođe, u konkursu se navode i drugi uslovi, a pohađanje namenske edukacije je jedan od njih. Zato i napominjemo da se u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, tokom godine organizuje stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik, a po završetku polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju i nju dodaju uz ostala dokumenta, koja treba da prilože kada se javljaju na konkurs.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za hebrejski jezik

Nastava se može pohađati ili na klasičan način ili online, a očekuje se da svaki pojedinac odluči hoće li časovima pristupati prema pravilima individualne ili grupne nastave. Svakako je neophodno da dolazi kako bi pratio predavanja u predstavništvu ove institucije. Svaki polaznik koji se opredeli za tradicionalan princip organizacije.

Kako se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik organizuje uz korišćenje specijalnog programa, koji kandidat treba da instalira na svoj računar, to znači da u tom slučaju nastavu može pohađati odakle god želi, a ukoliko na konkretnoj poziciji ima vezu sa internetom. Svi prijavljeni će biti informisani o postupku instalacije softvera, a podrazumeva se da im je dostupna i profesionalna tehnička podrška, ako im bude bila neophodna.

Predviđeno je da se i klasična i online edukacija prate ili kroz grupnu nastavu, kada je prisutno najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika ili putem individualne.

TESTOVI


S obzirom na to da je organizator tačno odredio broj osoba, koje imaju pravo da učestvuju u okviru grupne nastave, podrazumeva se da se prvo minimalan broj njih mora prijaviti, to jest da je neophodno da bude oformljena grupa. Zvanično ovlašćeno lice poslovnice u kojoj se minimum četvoro kandidata bude prijavilo, određuje kako će se nastava odvijati. Tačnije, ova institucija je dinamiku sprovođenja grupne edukacije unapred odredila i to važi za svako predstavništvo, a koordinator za nastavu naknadno definiše datum kada će grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik početi i određuje tačne termine. Svaki prijavljeni pojedinačno biva detaljno obavešten o tome, uz napomenu da se izmene ne vrše, a ukoliko pojedinac izrazi potrebu za tim.

Znatno je jednostavniji način na koji se edukacija za jednu osobu organizuje, budući da se kandidat u tom slučaju mora o svemu dogovoriti i to kako sa profesorom, koji je nadležan za vođenje individualne edukacije, tako i sa onim licem, koje je u konkretnoj poslovnici ovlašćeno za organizaciju nastave. Zapravo će oni zajedno definisati kog datuma će početi predavanja, ali i u kojim terminima će biti organizovan individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski i prema kakvoj dinamici će polaznici da pohađaju časove.

Neophodno je da svaki zainteresovani kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije ili putem telefona ili na mejl i tako se prijavi, ali je dopušteno i da kandidat prijavu izvrši lično. Potrebno je da tom prilikom navede kako svoje prezime i ime, tako i datum rođenja, ali i da ostavi broj telefona, a kako bi ga koordinator za nastavu kontaktirao za dalje instrukcije.Podrazumeva se da će svaki prijavljeni dobiti podatke o svoj dokumentaciji, koju je obavezan da priloži, ali će mu biti posebno predočeno da je njegovo prisustvo obavezno prilikom sprovođenja upisa.

Naglasili bismo i to da osobe koje se budu prijavile na konkurs, a kako bi dobile zvanje sudski prevodilac za hebrejski jezik, nakon ispunjenja svih neophodnih zahteva dobijaju zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. Prema aktuelnim pravilima, oni posle toga polažu zakletvu i obavezuju se zvanično da će čuvati sve one informacije, sa kojima dolaze u dodir, te da će brinuti o poslovnoj tajni na propisan način.

Nakon toga, ovi stručnjaci imaju obavezu da se shodno potrebama, odazivaju na poziv suda i ostalih nadležnih institucija, te takođe usluge mogu da pružaju i zainteresovanim pravnim, ali i fizičkim licima.

Kojim temama se bavi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik?

Praktično govoreći, ova edukacija je sačinjena od dva dela, od kojih je jedan usmeren na sticanje znanja vezano za sam posao, koji obavlja sudski prevodilac za hebrejski jezik, a drugi se odnosi na postupak sticanja tog zvanja.

Tokom početnog predavanja će profesori polaznike da upute u sve radne obaveze, koje ovo lice neizostavno mora da izvršava. A nakon toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik pažnju posveti pravnoj terminologiji, to jest da omogući prisutnima da se detaljno upoznaju sa brojnim stručnim terminima, sa kojima će tokom obavljanja ovog posla dolaziti u dodir.

Takođe je predviđeno nastavnim programom, da prisutni učestvuju u posebno osmišljenim vežbama, te da na taj način steknu zadovoljavajući nivo znanja u oblasti overavanja najrazličitijih dokumenata. Budući da sudski tumači za hebrejski jezik imaju obavezu da obrađuju kako dokumenta za koja se vrši prevod sa hebrejskog jezika na srpski, tako i ona koja se moraju prevesti sa našeg jezika na hebrejski, to će jedan segment svakako biti posvećen njihovoj pravilnoj obradi. Ali ovi stručnjaci često dolaze u dodir i sa onim dokumentima, za koja se vrše direktni prevodi sa hebrejskog jezika na češki ili sa hebrejskog jezika na nemački, engleski, to jest bilo koji strani jezik, kao i sa onim dokumentima, koja se obrađuju u drugačijim varijantama jezika, pa će svakako profesori govoriti i o postupku obrade takvih sadržaja.

Podrazumeva se da je u nastavni program, prema kome se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski odvija, uključen i onaj deo koji je vezan za pravilno vođenje evidencije poslova ovog stručnjaka, a pored ostalog će polaznici naučiti i na koji način se popunjava Dnevnik stranaka i poslova. Takođe će im profesori na primerima pokazati i kako se pristupa obradi dokumenata, da ne bi dolazilo do grešaka, a objasniće im i na koji način sudski tumači za hebrejski jezik naplaćuju svoje usluge, odnosno kako se one tarifiraju.

Poseban segment ove edukacije će biti usmeren na overu Apostille pečatom, a koji je takođe poznat i kao Haški. Naime, pomenuti stručnjaci nisu ovlašćeni od strane nadležnih institucija da vrše tu vrstu overe, a ako je potrebno, ali ne znači da treba da budu neinformisani. Zapravo se klijenti često obraćaju upravo njima, a kako bi saznali da li se za konkretna dokumenta postupak overe Haškim pečatom podrazumeva ili ne, pa će profesori prisutnima objasniti i u okviru kojih institucija se taj tip overe sprovodi, zatim za koja dokumenta generalno i kako funkcioniše postupak njihove obrade.

A polaznici navedene edukacije će saznati i zbog čega su klijenti u obavezi da dostave na uvid originalna dokumenta, te će se ukratko profesori osvrnuti i na uslugu usmenog prevoda, a koja podrazumeva i hebrejski jezik u bilo kojoj varijanti. Radi se o tome da pomenuti stručnjaci u određenim slučajevima moraju da izvrše i uslugu šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda, najčešće, pa će upravo njima i biti posvećen taj deo nastave. Prisutnima će biti predočeno i da Obrazovni centar Akademije Oxford, takođe organizuje posebnu vrstu edukacije, tokom koje se zainteresovani osposobljavaju upravo da vrše usmeni prevod sa hebrejskog jezika na srpski i engleski ili u nekim drugim jezičkim kombinacijama.

Definisano je da završni deo, koji uključuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik bude posvećen postupku sticanja ovog zvanja. A tom prilikom će kandidati saznati i zašto se ne može odrediti tačan datum, kada Ministarstvo pravde raspisuje konkurs, ali će im takođe biti predočeni i brojni uslovi, koje će morati da ispune, ukoliko žele da postanu sudski tumači za hebrejski jezik.

Sem toga, profesori će govoriti i o polaganju zakletve, odnosno objasniće prisutnima šta biva pošto im bude izdato rešenje o postavljenju za sudskog tumača.

Potrebno je naglasiti da navedena institucija organizuje i nastavu brojnih stranih jezika, tako da je u ponudi i obuka i kurs hebrejskog jezika, čijim pohađanjem se njima omogućuje da značajno poboljšaju nivo poznavanja tog jezika i time, takođe povećaju i šanse da zvanično budu proglašeni sudskim tumačima.

Kada bude bila završena ova edukacija, organizator svakom pojedincu izdaje potvrdu o pohađanju, a on treba upravo taj dokument da priloži uz ostalu dokumentaciju, kada bude odgovarao na zahteve aktuelnog konkursa.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik?

Kako pomenuta institucija nudi nekoliko varijanti za praćenje nastave, to svako koga interesuje u kojim terminima i na kom mestu se organizuje stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik, sve te podatke dobija prilikom upisa. A tada je vrlo važno da pojedinac odluči da li će časove pohađati u okviru grupne ili, pak individualne nastave, te da li mu više odgovara opcija dolaska u predstavništvo institucije organizatora, a zarad praćenja predavanja na klasičan način ili mu više odgovara opcija da to učini online.

Ističemo da je grupna edukacija specifična u tom smislu što apsolutno sve određuje organizator, tačnije koordinator za nastavu predstavništva u kome bude ostvaren glavni uslov za početak, a jedino što ne zavisi od njega jeste datum početka. Radi se o tome da jednu grupu čini između četvoro i osmoro ljudi, pa se ona prvo mora kreirati, da bi uopšte moglo da se definiše kog datuma će početi, kojim tempom će se odvijati predavanja i u kojim će to terminima biti. Dakle, nakon što najmanje 4 osobe bude izvršilo prijavu u određenoj poslovnici, koordinator formira grupu, definiše datum početka, termine i pridržava se dinamike, koja je prethodno na nivou cele institucije određena, te obaveštava sve prijavljene o tome. Polaznici kojima određeni segment ne bude odgovarao, pa čak i ako upute zvaničan zahtev organizatoru za njegovom promenom, treba da znaju da se ti zahtevi ne ispunjavanju kod ove vrste nastave.

Zato ako neko ne može da se uklopi u princip, koji podrazumeva grupna edukacija, može da se odluči za individualni pristup. A u tom slučaju se sa profesorom koji je nadležan za sprovođenje te vrste edukacije, te sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice, pojedinačni polaznik dogovara kada će tačno da počne individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik. Isto tako, oni treba da preciziraju i sve detalje vezano za sprovođenje predavanja, a u smislu termina njihovog održavanja i dinamike.

Potrebno je još reći i to da oni kandidati, koji odluče predavanjima u grupi ili individualno da pristupaju online, moraju da koriste sopstveni računar, a tom prilikom je iznet zahtev i da na konkretni uređaj instaliraju program, koji je namenjen za praćenje tog tipa edukacije. Svim pojedincima, koji ne budu sa uspehom instalirali softver će biti ponuđena pomoć informatičkih stručnjaka, koje pomenuta institucija isto tako zapošljava.

Prema kom principu se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik održava?

Smernice koje organizator navodi vezano za sprovođenje ove edukacije su takve da se pred svakog zainteresovanog stavlja zahtev da odluči da li će nastavu da prati u grupi ili individualno, te da li će dolaziti u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford ili će predavanja pohađati online.

Oni polaznici kojima najviše odgovara individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik, svakako moraju znati da su dužni da se o principu sprovođenja dogovaraju sa dve osobe, to jest sa profesorom i sa licem, koje je u konkretnoj poslovnici zvanično ovlašćeno za organizaciju nastave. Pored dogovora o terminima u kojima će se individualna edukacija sprovoditi, potrebno je da se oni usaglase i oko datuma kada će početi, te da preciziraju kakvom dinamikom će se predavanja održavati.

Naročito je važno naglasiti da grupna edukacija podrazumeva prisustvo većeg broja osoba, a da je organizator predvideo da od četvoro najmanje do 8 njih najviše bude prisutno u okviru jedne grupe. shodno tome se i zahteva prvo prijava dovoljnog broja zainteresovanih, a kako bi se grupa kreirala. Nedugo nakon toga koordinator za nastavu u toj poslovnici će da obavesti prisutne o datumu početka, zatim o terminima održavanja, a ova institucija dinamiku za sprovođenje grupne nastave definiše prethodno, te se toga pridržava svaka poslovnica. Ukoliko neki kandidat ne bude mogao da se uklopi u ove termine ili mu možda ne odgovara datum početka, te smatra da to treba promeniti i uputi zvaničan zahtev, naglašavamo da to nije dozvoljeno važećim pravilnikom, prema kome se grupna edukacija sprovodi.

Nakon što se bude opredelio između ove dve opcije, polaznik će svakako odlučiti i da li mu više odgovara klasični kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik ili online nastava.

Ukoliko odluči da časove pohađa na tradicionalan način, to automatski znači da će im prisustvovati u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Preko sopstvenog kompjutera polaznici prate nastavu online, ali uz obavezu da na njega instaliraju program koji služi za praćenje predavanja. Tim IT stručnjaka je zaposlen, takođe u svakom predstavništvu pomenute institucije i onim kandidatima, koji ne uspeju da instaliraju konkretni softver, upravo oni pružaju adekvatnu pomoć.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik - trajanje

Važeći nastavni program, prema čijim pravilima se organizuje kako individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik, tako i nastava u grupi, podrazumevaju drugačiji nastavni fond. A kako se razlikuje ukupan broj časova, sasvim je logično da je i trajanje ova dva tipa edukacije drugačije.

Svaki kandidat, koji se opredeli časovima da pristupa potpuno samostalno, mora znati da se ta vrsta edukacije sprovodi na prilično slobodan način. Zapravo će polaznik da se dogovori sa predstavnikom određene poslovnice, odnosno sa predavačem koji je dužan da sprovodi individualnu edukaciju, kako će 80 školskih časova da bude raspoređeno na četiri meseca, koliko je predviđeno da ona traje. Dobro bi bilo da polaznik u tom slučaju na dnevnom nivou ima po 2 školska časa predavanja, što ustvari znači da treba da ima 40 puta po dva školska časa u navedenom vremenskom periodu.

Uzevši u obzir da je 192 časa zastupljeno u nastavnom fondu, prema čijim pravilima se organizuje grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik, a da Obrazovni centar Akademije Oxford ima jedino pravo da definiše dinamiku, jasno je da je sve unapred određeno. Tačnije, grupna edukacija će trajati 8 meseci, a navedeni broj časova će biti raspoređen tako da članovi jedne grupe, 2 puta tokom sedmice imaju nastavu, koja bi trebalo da traje po 135 minuta, što je ustvari po tri školska časa na dnevnom nivou.

Koliko ukupno košta stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik?

Razlika u broju časova uključenih u nastavni program je dovela do toga da se razlikuje i cena, koju podrazumeva sa jedne strane individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik, a sa druge grupna nastava.

Dakle, svaki pojedinac koji se opredeli da samostalno pohađa predavanja će biti obavezan da plati 1.300 evra ili u celosti ili na rate. A ako se odluči za drugu varijantu, to jest za plaćanje na rate, mora znati da je pomenuti iznos podeljen ukupno na četiri dela, jer upravo toliko meseci i traje individualna nastava, pa 325 evra iznosi jedna mesečna rata.

Pojedinci kojima više odgovara rad u grupi će biti obavezni da plate 500 evra manje, zato što grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za hebrejski jezik košta ukupno 800 evra. A kako edukacija traje osam meseci, dozvoljeno je plaćanje na isto toliko mesečnih rata, tako da bi po 100 evra trebalo polaznik da izdvaja, kako bi u skladu sa pravilima ugovora platio jednu ratu.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje uz maksimalno poštovanje zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije, to je naročito važno naglasiti da se navedeni iznosi moraju platiti u dinarima, a podrazumeva se da će prema važećem kursu za tu valutu biti obračunat i konkretni iznos, a nevezano za to da li kandidat želi da ga plati u ratama ili se odluči za plaćanje iz jednog dela.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za hebrejski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za hebrejski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje