Kurs bugarskog - Bugarski kao strani jezik

Polaganje ispita za proveru znanja bugarskog jezika je namenjeno svim kandidatima kojima ovo nije maternji jezik, a koji imaju potrebu za sticanjem sertifikata.

Iako je učenje ovog jezika takođe usklađeno sa pravilima međunarodne standardizacije, odnosno sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike - CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages), ipak postoji ukupno 5 nivoa poznavanja bugarskog kao stranog jezika, umesto 6 kako nalažu pravila CEFR - a. Jedina razlika jeste u nivou A 1 koji u proveri znanja bugarskog kao stranog jezika praktično ne postoji.

Kao i za sve ostale ispite provere znanja koji su usklađeni sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezika, tako i za bugarski jezik kao strani važi pravilo da se tokom ispita vrši provera u okviru sve četiri oblasti, to jest : slušanje i razumevanje odslušanog materijala, čitanje i razumevanje pročitanog, pisanje i konverzacija.


Koji sve nivoi ispita bugarskog kao stranog jezika postoje

Kako je provera znanja bugarskog jezika takođe usklađena sa nivoima po CEFR - u, sasvim je jasno da bi trebalo da postoji ukupno 6 nivoa znanja bugarskog jezika za osobe kojima to nije maternji jezik. Međutim, izostavljen je nivo A 1, pa se tako provera znanja bugarskog kao stranog jezika vrši u 5 nivoa.

To zapravo znači da kandidati mogu da steknu sertifikate za početni nivo znanja, odnosno nivo A 2, te za srednji nivo znanja, odnosno nivoe B 1 i B 2, kao i za napredne nivoe poznavanja bugarskog jezika kao stranog, odnosno za nivoe C 1 i C 2.

Kada kandidat polaže ispit za A 2 nivo, od njega se očekuje da je sposoban da samostalno razume osnovne reči i izraze, te da ih koristi u govoru, kao i da može da pročita kraći tekst, te da ga razume, odnosno da sagleda informacije koje on daje. Takođe bi trebalo da zna da piše kraće, jednostavnije poruke, te da zna da opiše recimo mesta, ljude, objekte ili neki događaj jednostavnijim rečima. Što se segmenta konverzacije tiče, od kandidat na ovom nivou znanja se očekuje razgovor o opštim temama, ali se često događa da mu je potrebna pomoć za pronalaženje adekvatne reči ili izraza.Da bi uspešno položio B 1 nivo, kandidat treba da je sposoban da razume reči i izraze koji su često u upotrebi, te da može da samostalno shvati o čemu se govori, čak i ako ne razume baš svaku reč. Trebalo bi i da zna da čita relativno tečno tekstove koji obrađuju opšte teme, dok bi tekstove koji govore o nečemu što mu je blisko trebalo da čita potpuno tečno. Pored toga, kandidat je sposoban i da piše tekstove na zadatu temu, opisuje ljude, mesta i događaje, te da piše detaljno o temama koje su mu bliske, kao i da o njima govori potpuno samostalno.

Nivo B 2 podrazumeva da kandidat može u potpunosti da razume i razgovara o temama koje su mu bliske, bilo da su iz njegovog ličnog ili poslovnog okruženja. Trebalo bi da može da razume većinu informativnih emisija kao i da učestvuje u razgovoru bez zamuckivanja i bez obzira da li mu je tema u potpunosti bliska. Zna i da izrazi svoje mišljenje, pa čak i da učestvuje u raspravama, ukoliko je upoznat sa temom rasprave. Takođe, kandidat na ovom nivou zna tečno da čita mnoge vrste testova i da piše o različitim temama, bez obzira da li su one iz sfere ličnog ili poslovnog života.

Kako nivo C 1 predstavlja prvi stupanj naprednijeg znanja bugarskog kao stranog jezika, od kandidata se očekuje da pored toga što može da razume različite tekstove i razgovor koji čuje, može i da prenese i parafrazira određene delove, te da je u stanju da razume pročitane tekstove u potpunosti i u njima uoči informacije koje su važne. Uz sve navedeno, kandidati na ovom nivou znanja jezika znaju i da se adekvatno pismeno i usmeno izraze o različitim temama.

Najviši stupanj znanja nivo C 2 podrazumeva da kandidat može u svakoj situaciji i u svakoj oblasti provere da se potpuno samostalno snađe, gotovo kao da mu je bugarski jezik maternji.

Kako izgleda ispit provere znanja bugarskog za strance

U okviru svakog nivoa se proveravaju 4 pomenute oblasti, stim što je satnica za svaki nivo u principu različita. Pa, tako je ukupno vreme provere za nivoe A 2, B 1 i C 1 180 minuta, za nivo B 2 je 260 minuta, dok je za najviši nivo poznavanja bugarskog kao stranog jezika ukupno vreme trajanja ispita 4 sata, odnosno 240 minuta.

1. Osnovni nivo - A 2 po CEFR - u

Provera oblasti Slušanje traje 40 minuta, a kandidat u ovoj oblasti može da osvoji između 28 i 55 poena. Kandidat ima zadatak da odsluša nekoliko kraćih tekstova, te da odgovori na pitanja koja se odnose na ono što je odslušao. Najčešće, audio materijal podrazumeva : kraće jednostavnije dijaloge, priče o uobičajenim temama u kojima se pominje nekoliko likova ili rečenice koje nisu naročito komplikovane.

U oblasti Čitanje postoje dva zadatka i to čitanje tekstova i odgovori na pitanja koja su vezana za ono što je kandidat pročitao. Maksimalan broj poena koje može da osvoji u ovoj oblasti provere je 35, minimala 18, dok je ukupno vreme provere 15 minuta.

Za proveru oblasti Pisanja je namenjeno 105 minuta, a kandidati imaju zadatak da popune prazna mesta u pitanjima ili rečenicama, te da dopune dijaloge, postave pitanje, napišu kraći opis na zadatu temu i slično. Maksimalan broj poena koje kandidati mogu da osvoje u ovoj oblasti provere je 135, dok je minimalan 68 poena.

Poslednja oblast provere je Konverzacija i ona traje 20 minuta, a kandidat može da osvoji između 30 i 60 poena. Kandidati imaju najpre zadatak da se kratko predstave, te da korišćenjem jednostavnijih reči i izraza govore na zadatu temu, odnosno izraze svoje mišljenje o nečemu, kao i da ostvare interakciju sa ispitivačem o opštim temama, odnosno da odgovaraju na postavljena pitanja i postavljaju pitanja ispitivaču. Da bi kandidat prošao ovaj ispit mora da osvoji minimalno 144 poena, dok je maksimalan broj poena koje može da osvoji 285.

2. Srednji nivo - B 1 po CEFR - u

Ukupno vreme trajanja provere oblasti Slušanje traje 40 minuta, a kandidat može da osvoji minimalno 48, a maksimalno 95 poena. Kandidat sluša tekstove različite tematike i forme, poput kraćih dijaloga, tekstova koji sadrže imperativne i upitne rečenice, a potom odgovara na pitanja koja podrazumevaju : unošenje znakova interpunkcije u vezi sa saslušanim tipovima rečenica, te ponuđeno više odgovora, a kandidat treba da zaokruži onaj koji je tačan i dopisivanje delova teksta koji su odslušali, kako bi se procenio stepen razumevanja.

U okviru provere Čitanja koje traja 30 minuta, kandidat može da osvoji od 28 do 55 poena, a ima zadatak da pročita nekoliko tekstova različite dužine, tematike i forme, te da odgovori na pitanja u vezi sa njima.Provera oblasti Pisanje traje ukupno 100 minuta, a kandidat ima zadatak da popuni praznine u rečenicama, te da napiše tekstove na zadatu temu. Maksimalan broj poena koje može da osvoji u ovom segmentu provere je 155, a minimalan 78.

Provera oblasti Konverzacija podrazumeva najpre predstavljanje kandidata koje traje od 5 do 10 minuta, odgovore na pitanja vezana za njegovo predstavljanje, te interakciju sa ispitivačem koji kandidatu zadaje temu o kojoj on treba da iskaže svoje mišljenje i stavove ili da analizira određenu situaciju, opiše događaj i slično. Broj poena u ovoj oblasti se kreće od 30 do 60, a ukupno vreme provere je 10 minuta.Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji u okviru ovog ispita je 365, a da bi prošao ispit mora da ima minimum 184 poena.

3. Viši srednji nivo - B 2 po CEFR - u

Satnica u okviru polaganja ispita o poznavanju bugarskog jezika kao stranog za viši srednji nivo znanja izgleda ovako : Slušanje - 60 minuta, Čitanje - 90 minuta, Pisanje - 90 minuta i Konverzacija - 20 minuta. Minimalan broj poena u oblasti Slušanje je 51, a maksimalan 85, u oblasti Čitanje se raspon poena kreće od 36 do 60, Pisanje od 93 do 155 i u oblasti Konverzacije od 8 do 20. Provera oblasti Slušanje se sastoji najpre od puštanja audio materijala različite dužine i težine, a kandidati potom imaju zadatak da odgovore na pitanja vezana za odslušani materijal. U okviru oblasti Čitanje kandidati imaju zadatak da pročitaju tekstove poput : popularnih naučnih tekstova, kratkih dijaloga, informativnih tekstova i slično, te da odgovore na pitanja koja se odnose na procenu stepena razumevanja pročitanih tekstova.

U okviru provere sledeće oblasti kandidat ima zadatak da napiše esej na zadatu temu, koja mu ne mora nužno biti bliska, te da napiše priču prema zadatoj situaciji i da napiše odgovor na postavljena pitanja.Procena nivoa konverzacijskih veština kandidata podrazumeva da najpre daje osnovne podatke o sebi, odnosno predstavlja se, odgovara na pitanja ispitivača, izražava lino mišljenje o nekoj temi i slično.Smatra se da je kandidat uspešno položio ovaj ispit ukoliko ima ukupno 180 poena, dok je maksimalan broj poena koje može da osvoji 300.

4. Napredni nivo - C 1 po CEFR - u

U okviru provere Slušanja kandidat ima zadatak da sluša tekstove različite tematike i forme, poput : dijaloga, imperativnih i upitnih rečenica, te tekstova koji sadrže idiome, a zatim da odgovara na pitanja vezana za odslušano. Minimalan broj poena u ovoj oblasti je 28, a maksimalan 55, dok je ukupno vreme trajanja provere 40 minuta.

Provera oblasti Čitanje podrazumeva čitanje komplikovanijih tekstova, koji su bogati sadržajem, odnosno informacijama, a kandidat potom ima zadatak da odgovara na pitanja vezana za ono što je pročitao. Vreme trajanja provere ove oblasti je takođe 40 minuta, dok se raspon poena kreće od 30 do 60.Ukupno 85 minuta traje provera oblasti Pisanje, a kandidati imaju zadatak da napišu nekoliko tekstova različite tematike, dužine i forme. Minimalan broj poena koji mogu da osvoje je 63, a maksimalan 125 poena.

Raspon poena u okviru provere oblasti Konverzacije se kreće od 35 do 60, a ukupno vreme trajanja provere je 15 minuta. Kandidat ima zadatak da pored ličnog predstavljanja odgovara i na pitanja ispitivača o raznim temama.Maksimalan broj poena u okviru ovog ispita je 300, a da bi kandidat položio ispit mora da osvoji najmanje 156 poena.

5. Napredni viši nivo - C 2 po CEFR - u

Najviši nivo poznavanja bugarskog kao stranog jezika, takođe podrazumeva proveru 4 navedene oblasti, a satnica ispita izgleda ovako : Slušanje - 40 minuta, Čitanje i Pisanje - po 90 minuta i Konverzacija - 20 minuta.Provera prve oblasti podrazumeva slušanje kompleksnijih tekstova, koji sadrže frazeologizme i ne tako česte rečenične konstrukcije, a kandidat potom ima zadatak da odgovara na pitanja vezana za tekstove koje je slušao. Poeni koje može da osvoji u ovoj oblasti se kreću od 72 do 120.Provera oblasti Čitanje podrazumeva čitanje, često autentičnih, ne tako jednostavnih informativnih tekstova, naučnih, književnih tekstova i sličnih, a kandidati imaju zadatak da odgovaraju na pitanja koja su vezana za tekstove koje su pročitali. Minimalan broj poena u ovoj oblasti je 53, a maksimalan 88.

U okviru provere sledeće oblasti kandidat ima zadatak da napiše ukupno pet tekstova različite tematike i forme, a može da osvoji od 55 do 92 poena.Oblast Konverzacija koja donosi kandidatima od 8 do 20 poena podrazumeva najpre kratko predstavljanje kandidata, a potom i razgovor sa ispitivačem o aktuelnim temama, književnosti, komentarima određenih izreka i citata i slično.Da bi kandidat uspešno položio ovaj ispit mora da ima minimum 180 poena, dok je maksimalan broj poena koje može da osvoji 300.

Šta još treba da znate o ispitima bugarskog kao stranog jezika

Iako se ne zahteva pohađanje pripremne nastave za polaganje bilo kog nivoa poznavanja bugarskog kao stranog jezika, svakako se preporučuje kandidatima koji žele da steknu sertifikate o najvišim nivoima poznavanja ovog jezika. Naravno, pod uslovom da ne poseduju dovoljno znanja, a ipak imaju potrebu da steknu ove sertifikate.


Spisak gradova za kurs i obuku za Bugarski kao strani jezik

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje