English for accounting

Iako možda poslujete isključivo na tržištu naše zemlje, te obavljate knjigovodstvene i računovodstvene usluge, činjenica je da je sve veći broj stranih kompanija prisutno u našoj zemlji, pa se samim tim i mogućnosti za proširenje vaših poslova neprekidno šire, tako da ćete možda u nekom trenutku imati potrebu da vodite knjige nekom stranom preduzeću. A da biste to mogli da učinite biće vam, sasvim sigurno osim iskustva, potreban i određeni nivo znanja engleskog jezika, ali onoga koji se koristi u oblasti knjigovodstva, odnosno računovodstva.

Sa druge strane, ako ste zaposleni u određenoj kompaniji na ovim poslovima prilično je moguće da će poslodavac tražiti od vas da posedujete određenu potvrdu, odnosno sertifikat da poznajete stručni engleski jezik koji se koristi u oblasti za koju ste zaduženi. I na kraju, čak i ako ne spadate ni u jednu od navedenih grupa, ali ste ipak završili ekonomsku školu ili fakultet, odnosno kurs za knjigovođu, te želite da se bavite ovim poslom, vrlo je važno da u svojoj Radnoj biografiji (CV) prilikom konkurisanja za određeno radno mesto priložite i međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika koji se koristi u oblasti knjigovodstva i računovodstva.

Samim tim što je u svetu ova oblast izuzetno zastupljena, jer je vrlo važna za poslovanje kako samostalnih preduzetnika, tako i čitavih organizacija, te je i potreba za sertifikatima o poznavanju stručnog engleskog jezika u ovoj oblasti velika, u ponudi je trenutno veliki broj sertifikata različitih vrsta. Među njima su najzastupljeniji upravo oni koje je osmislila Londonska privredna komora (London Chamber od Commerce and Industry), a koji su usmereni upravo na proveru nivoa znanja jezika u oblasti knjigovodstva i računovodstva. Samim sticanjem ovog sertifikata sebi otvarate put da se bavite ovim poslom i na međunarodnom nivou, što će se vremenom sasvim sigurno odraziti pozitivno i na vašu finansijsku situaciju.

English for Accounting ispit možete polagati i u našoj zemlji i to u ovlašćenom LCCI test centru Akademije Oxford u mnogim gradovima širom Srbije.

Iako postoji samo jedan English for Accounting ispit on je u potpunosti usklađen sa nivoom B 2 prema pravilima CEFR - a (Common European Framework of Reference), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Reč je o višem srednjem nivou poznavanja engleskog jezika u oblasti knjigovodstva i računovodstva.Kada se uzme u obzir činjenica da je u pitanju uskostručni ispit, te da je u pitanju provera za prilično visok nivo znanja preporuka, ali ne i obaveza je da kandidati najpre pohađaju pripremnu nastavu. Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi niz specijalističkih pripremnih obuka, tako da je dovoljno da nas kontaktirate kako bismo pronašli upravo onu koja odgovara vašim potrebama, odnosno vašem nivou znanja engleskog jezika u ovoj oblasti.

Da bi kandidat mogao da se prijavi za polaganje English for Accounting ispita uz određeni nivo znanja stručnog engleskog jezika koji se koristi u oblasti knjigovodstva i računovodstva mora da ispuni i uslov da mu ovaj jezik nije maternji.Koji sve nivoi English for Accounting ispita postoje

U okviru English for Accounting postoji samo jedan nivo i to B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. A budući da je u pitanju viši srednji nivo znanja engleskog, od kandidata se očekuje da može nesmetano da vodi poslovnu korespondenciju i usmenu komunikaciju, kako u svakodnevnim životnim situacijama, tako i u poslovima koji su vezani za oblast računovodstva, to jest knjigovodstva.

Nemojte da vas zbuni kategorizacija, budući da je English for Accounting B 2 nivoa po CEFR - u okarakterisan kao nivo 3 (Level 3) prema pravilima Londonske privredne komore.

Samim tim, kandidat bi trebalo da može da opisuje ljude i njihove uloge u okviru oblasti knjigovodstva, te da može da opiše sve knjigovodstvene i računovodstvene radnje i funkcije ljudi koji su za njih zaduženi, kao što je recimo savetovanje, revizija i slično. Podrazumeva se da može da opiše i poslovnu mrežu neke kompanije u sferi svog delovanja, te da je upoznat sa međunarodnim pravilima i propisima u oblasti računovodstva, to jest knjigovodstva. Pored toga, može da čita i vodi samostalno svu knjigovodstvenu dokumentaciju na engleskom jeziku, pod čime se najpre podrazumeva sastavljanje različitih izveštaja (bilansi stanja, bilansi uspeha, godišnji izveštaji, završni računi i drugo), te da zna da radi reviziju dokumenata u skladu sa propisima, ali i da je upoznat sa svim terminima koji su vezani za sistem oporezivanja na međunarodnom nivou.

Dakle, ukratko rečeno: kandidat koji želi da polaže English for Accounting ispit nivoa 3 mora da bude odlično upoznat sa svim pravilima i zakonima vezanim za oblast knjigovodstva i računovodstva na međunarodnom nivou, te da zna da precizno tumači stručnu terminologiju i skraćenice, a sve to na engleskom jeziku.

Kako izgleda English for Accounting level 3 ispit

Kada se uzme u obzir podatak da je English for Accounting nivoa 3 uskostručan, te da postoji samo jedan nivo znanja, opravdano je i što je sam ispit zamišljen tako da se proverava samo u pisanom obliku, stim što u okviru ovog testa postoji i deo kojim se proverava sposobnost čitanja, odnosno razumevanja pročitanog. To zapravo znači da kandidati rade jedan test sa nizom različitih zadataka, kroz koje se proverava njihovo poznavanje engleskog jezika koji se koristi u oblasti računovodstva i knjigovodstva.

U okviru ovog testa postoji ukupno 40 pitanja, a ukupno vreme trajanja English for Accounting level 3 ispita je 50 minuta. Na samom početku, kandidati od dežurnog profesora dobijaju precizna uputstva koja moraju da poštuju ukoliko žele da im odgovori budu priznati.

Pitanja u okviru testa su različitih vrsta, pa tako ima onih koji podrazumevaju da kandidat treba da zaokruži tačan odgovor, ali i onih u kojima je potrebno da kandidat sam dopiše odgovor. Takođe, tu su i pitanja u kojima se od kandidata zahteva da napiše šta određena skraenica znači i slično.

Oblast čitanja se proverava u posebno delu testa, a kandidat ima zadatak da najpre pročita tekst, te da navede koje je greške u njemu uočio, ali i da odgovori na pitanja koja su isključivo vezana za ono što je u tom tekstu navedeno.

Da bi se smatralo da je kandidat uspešno položio English for Accounting ispit nivoa 3, te da bi stekao međunarodno priznat sertifikat o poznavanju engleskog jezika koji se koristi u oblasti knjigovodstva i računovodstva B 2 nivoa, mora imati minimum 24 poena, od maksimalnih 40, uzevši u obzir da svako od pitanja, odnosno zadataka u testu nosi po 1 poen.

Šta još treba da znate o English for Accounting nivo 3 ispitu

Svi kandidati koji žele da polažu English for Accounting ispit nivoa 3 se moraju prijaviti u propisanom roku, a o čemu će biti precizno obavešteni ukoliko kontaktiraju ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford koji im je najbiži. Najčešće se ovi ispiti organizuju tri puta tokom godine i to u aprilu, junu i krajem oktobra ili početkom novembra, stim što ovlašćeni test centar ima pravo da ih organizuje i češće, a u skladu sa brojem kandidata koji su zainteresovani za polaganje.

Kandidati su u obavezi da se prijave za polaganje na propisan način, te u roku od nedelju dana od prijave oni dobijaju sve potrebne informacije vezano za plaćanje nadoknade za polaganje i ostale detalje koji se tiču uslova za polaganje.

Na dan održavanja ispita, kandidati su u obavezi da u prostorije u kojima će English for Accounting ispit biti održan dođu 30 minuta pre zakazanog termina, te da sa sobom ponesu i validan lični dokument. U ovom slučaju, validan lični dokument je onaj koji sadrži i fotografiju, odnosno lična karta, pasoš ili vozačka dozvola.

Kandidati treba da ponesu i hemijsku olovku, ali isključivo onu koja sadrži minu plave ili crne boje. U prostoriju u kojoj će se održati ispit ne smeju uneti svoje mobilne telefone i druge uređaje koji mogu uticati na kvalitet njihovog rada tokom ispita. Takođe, zabranjeno je korišćenje rečnika, ali i korektora. Ukoliko imaju potrebu, kandidati mogu poneti flašicu sa vodom, koju smeju uneti u učionicu.

Najmanje 1 ispitivač mora biti prisutan tokom ispita, a ako je broj kandidat koji polažu English for Accounting ispit level 3 veći od 25, ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford je u obavezi da obezbedi prisustvo najmanje 2 dežurna profesora.

Tokom trajanja ispita dežurni profesor ima pravo da zamoli kandidata da napusti prostoriju ukoliko primeti bilo kakav pokušaj varanja, te da od njega zahteva da mu preda sav ispitni materijal pre nego što napusti učionicu. Po završetku ispita, dežurni ispitivač je u obavezi da stručnoj komisiji podnese zvaničan izveštaj o tom slučaju, a komisija zatim donosi odluku da li će tom kandidatu biti trajno zabranjeno polaganje ovog ispita ili će mu, pak biti izrečena privremena zabrana.

Kandidat koji tokom ispita dobije dozvolu od dežurnog profesora da sme da ode u toalet, mora očekivati da ga profesor otprati, jer tako nalaže važeći LCCI pravilnik, uzevši u obzir da je to jedini način da dežurni ispitivač bude siguran da neće doći do zloupotrebe od strane kandidata.

U slučaju da iz bilo kog razloga dođe do prekida ispita čije trajanje je duže od pola sata, ovlašćeni test centar je obavezan da taj ispit otkaže, a da kandidatima obezbedi prvi sledeći slobodan termin za ponavljanje polaganja.

Od kandidata se zahteva da pišu štampanim slovima i maksimalno čitko, te da posebnu pažnju obraćaju na preciznost u zaokruživanju ili štikliranju tačnih odgovora u ovom testu, jer ukoliko postoji i najmanje dvoumljenje prilikom pregleda testova, takvi odgovori se neće priznavati, što će uticati na krajnji rezultat.

Rezultati se objavljuju najkasnije 9 nedelja nakon poslednjeg datuma kada je ispit održan, a sertifikati se dostavljaju kandidatima na propisan način u roku od najkasnije 2 nedelje po objavljivanju rezultata.

Duplikat sertifikata izdaje ovlašćeni test centar Akademije Oxford na zahtev kandidata. Stim što je neophodno da kandidat o tome obavesti najpre test centar, koji će mu nakon izvršene uplate za izdavanje duplikata sertifikata, taj dokument i izdati, te mu ga dostaviti na način propisan pravilnikom.

Kada je kod kandidata prisutna bilo kakva fizička, psihička ili čulna ometenost, u obavezi je da nas o tome obavesti već prilikom prijave, te u propisanom roku dostavi validnu medicinsku dokumentaciju, kako bismo mogli da mu omogućimo da English for Accounting ispit nivoa 3 polaže u uslovima koji odgovaraju njegovom zdravstvenom stanju.

Ako se dogodi da kandidat propusti termin ispita za koji se prijavio zbog opravdanog razloga (smrt bliskog člana porodice, povreda i slično) trebalo bi da nam u najkraćem mogućem roku dostavi adekvatan dokaz o tome, kako bismo mu omogućili da naknadno polaže English for Accounting ispit.

Takođe, ako klijent ima potrebu da odloži polaganje English for Accounting ispita može u propisanom roku, uz adekvatnu dokumentaciju tražiti dozvolu za odlaganje, koja se izdaje na period od 6 meseci. Jedini uslov da ova dozvola bude validna jeste da bude odobrena pre zakazanog termina za polaganje, što znači da kandidat mora u propisanom roku dostaviti zahtev i adekvatnu dokumentaciju za izdavanje ove dozvole.

Spisak gradova za English for Accounting

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje