Jetset esol

Kako je zahtev za znanjem engleskog jezika u savremenom svetu više osnovna potreba nego želja, sasvim je za očekivati što je sve veći broj ljudi u potrazi za odgovarajućim sertifikatom kojim će i potvrditi svoj nivo znanja ovog jezika. Razlog zbog koga se ljudi odlučuju na polaganje ispita za sticanje ovih, uglavnom međunarodno priznatih sertifikata jeste što gotovo svaka firma koja vodi računa o kvalitetu svoje radne snage kao jedan od osnovnih zahteva iznosi i posedovanje nekog od sertifikata o nivou znanja ovog jezika. I ne samo to! Sama činjenica da posedujete određeni sertifikat koji je priznat u mnogim državama sveta i to kako na njihovim univerzitetima, tak i u poslovnom svetu, vam sasvim sigurno otvara mnoga vrata, tako da lakše možete pronaći posao kojim želite da se bavite, a naročito ukoliko ste doneli odluku da svoju karijeru razvijate na međunarodnom nivou. Uz to, posedovanje jednog takvog sertifikaza vam sasvim sigurno pruža mogućnost da prilikom konkurisanja na određeno radno mesto budete u značajnoj prednosti u odnosu na one kandidate koji ga ne poseduju.

Ako vam je potreban, praktično univerzalan sertifikat, tu su LCCI sertifikati koji su priznati na svetskom nivou. Londonska privredna komora (London Chamber of Commerce and Industry) je tvorac brojnih kako opštih ispita za proveru nivoa znanja engleskog jezika, tako i onih koji su usko vezani za određene oblasti poslovanja, kao što su recimo knjigovodstvo, industrija, trgovina i turizam.

Ispit kojim se provera nivo znanja engleskog za kandidate koji spadaju u grupu juniora i seniora nosi naziv JET SET (Junior English Tests and Senior English Tests) ESOL (English for Speakers od Other Language) ispit. Kao što mu i sam naziv kaže, namenjen je i mlađoj i starijoj populaciji koja engleski jezik uči kao strani, to jest onim kandidatima kojima engleski nije maternji jezik.

Ovaj ispit podrazumeva sticanje međunarodno priznatog sertifikata o određenom nivou poznavanje engleskog jezika, te broji ukupno 8 nivoa znanja. Svi nivoi su usklađeni sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (Common European Framework of Reference), koji propisuje ukupno 6 nivoa znanja i to od A 1 kao osnovnog, do C 2 nivoa kao najnapredijeg, odnosno najvišeg nivoa znanja ovog jezika koji može da ima kandidat kome on nije maternji.

JETSET ESOL ispite od sada možete polagati i u našoj zemlji i to u okviru ovlašćenog LCCI test centra Akademije Oxford, u mnogim gradovima Srbije.Koji sve nivoi JETSET ESOL ispita postoje

Ono što može da donekle zbuni kandidate koji se odluče za polaganje ovog ispita jeste činjenica da su nivoi JETSET ESOL ispita usklađeni sa ukupno 6 nivoa CEFR - a, a da postoji 8 JETSET ESOL ispita. Međutim, stvar je vrlo jednostavna! LCCI je uveo nešto drugačiju kategorizaciju, pa tako za prva dva nivoa, koja su niža od znanja koje odgovara nivou A 1 po CEFR - u, a koji nose naziv JETSET Foundation i JETSET 1 se ne vrši sertifikacija, već su namenjeni jednostavnoj proveri nivoa znanja. Sertifikacija u okviru ovih ispita počinje od JETSET 2 nivoa, koji je ekvivalentan nižem osnovnom nivou znanja, odnosno A 1 nivou prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Stoga ovde nećemo govoriti o prva dva JETSET nivoa, jer oni nisu predmet sertifikacije ovlašćenog LCCI test centra Akademije Oxford, ali ukoliko kandidat zahteva da polaže ovaj ispit, neophodno je da nas kontaktira, kako bismo mu polaganje i omogućili.

Nivoi koji postoje u okviru ovog ispita su: JETSET 2 (CEFR nivo A 1), JETSET 3 (CEFR nivo A 2), JETSET 4 (CEFR nivo B 1), JETSET 5 (CEFR nivo B 2), JETSET 6 (CEFR nivo C 1) i JETSET 7 (CEFR nivo C 2).

Klasifikacija znanja je u potpunosti usklađena sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, pa samim ti se od kandidata očekuje da zadovolji propisane kriterijume. Nivoi po CEFR - u su jasno precizirani, tako da bi kandidat mogao i samostalno da izvrši procenu svojih znanja, a u skladu sa tim i da odluči za koji nivo JETSET ispita će se prijaviti.Ukoliko, pak niste sigurni kom nivou odgovara nivo znanja engleskog koji imate, tu je ovlašćeni test centar Akademije Oxford. Dovoljno je da nam se obratite i mi ćemo organizoovati za vas adekvatnu proveru nivoa znanja, koja se radi i prilikom donošenja odluke koji nivo kursa engleskog će kandidat pohađati.

Kako izgleda JETSET ESOL ispit

Svi nivoi JETSET ispita podrazumevaju obaveznu proveru tri oblasti i to: slušanje i razumevanje odslušanog, čitanje i razumevanje pročitanog i pisanje, dok se provera oblasti konverzacije, odnosno koverzacijskih veština organizuje na zahtev kandidata.

JETSET 2 ispit (CEFR nivo A 1)

Oblasti čitanje i slušanje, odnosno razumevanje pročitanog i odslušanog se proveravaju kroz testove. Pitanja u okviru testova su uglavnom osmišljena tako da kandidat ima zadatak da označi odgovor koji je tačan. U okviru JETSET 2 ispita se oblast pisanje proverava tako što kandidat ima zadatak da piše odgovore na pitanja, te se u zavisnosti od pitanja može zahtevati da odgovor bude kraći ili duži. Uzevši u obzir da je u pitanju osnovni nivo znanja, pitanja u okviru ovih testova su najčešće lične prirode, te spadaju u red onih tema koje su bliske kandidatu na ovom nivou znanja.

Provera oblasti čitanja traje 60 minuta, a kandidatu donosi ukupno 40 poena. Oblast slušanja i razumevanja odslušanog se proverava ukupno 30 minuta, a ocenjuje se sa maksimalnih 20 poena. Audio materijal koji kandidati slušaju sadrži dva dela i to kraću priču ili narativni tekst sa relativno ograničenim fondom reči, a što se glagola tiče može biti korišćeno i prosto prošlo vreme, a ne isključivo sadašnje. Kandidat tekstove sluša dva puta, a između slušanja je kraća pauza, jer se na taj način kandidatima pruža mogućnost da upišu tačne odgovore, a potom ih i provere. Ukupno vreme trajanja provere oblasti pisanja je 60 minuta, a kandidat može da osvoji maksimalno 40 poena. Oni dobijaju najpre 6 tekstova različitog tipa i dužine za čitanje, a potom odgovaraju na pitanja iz testa u vezi sa pročitanim tekstovima.

Iako nije obavezna oblast provere, trebalo bi da znate i kako izgleda provera konverzacijskih veština za JETSET 2 nivo. Naime, ukupno vreme trajanja je 5 minuta, a uglavnom su prisutna dva kandidata koja imaju zadatak da osmisle dijalog prema uputstvima ispitivača. U slučaju da je prisutan samo jedan kandidat, onda on stupa u interakciju sa ispitivačem na zadatu temu.

JETSET 3 ispit (CEFR nivo A 2)

Provera oblasti čitanje i razumevanje pročitanog traje ukupno 75 minuta za JETSET 3, a kandidati dobijaju 6 tekstova različite vrste i dužine. U ovom delu provere maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji je 40. Isto toliko traje i procena u okviru oblasti pisanja, koja funkcioniše po istom principu kao i provera oblasti čitanje, odnosno kandidat ima 6 zadataka koji donose maksimalno 40 poena. Oblast slušanje se u ovom ispitu proverava pola sata, a kandidat ima zadatak da nakon što odsluša audio materijal, odgovori na pitanja. Ova oblast se ocenjuje sa 20 poena maksimalno.

Ukupno 5 minuta traje provera oblasti konverzacije za JETSET 3 ispit, a najčešće se odvija u prisustvu ispitivača i dva kandidata, koji imaju zadatak da ispune određene zahteve, te da stupe u međusobnu govornu interakciju kako bi na što bolji način pokazali nivo veštine komunikacije koju poseduju na ovom jeziku.

JETSET 4 ispit (CEFR nivo B 1)

Uzevši u obzir da je u pitanju niži srednji nivo znanja jezika i oblasti provere su kompleksnije, pa samim tim i neke od njih traju duže nego u prethodnim nivoima. Pa tako, provera oblasti čitanje i pisanje traje ukupno 160 minuta, odnosno svaka se proverava po 80 minuta. U obe oblasti kandidati mogu da osvoje po 40 poena maksimalno. Kandidat najpre čita 6 tekstova različite dužine i kompleksnosti, pa rešava test, odnosno u segmentu pisanja ima zadatak da piše rečenice, izraze i druge vrste tekstualnog sadržaja, a prema uputstvima koje dobije. Maksimalan broj poena koje donosi provera oblasti slušanje je 20, a ukupno vreme trajanja provere ovog dela JETSET 4 ispita je pola sata.

Oblast konverzacije donosi maksimalno 20 poena, a traje oko 5 minuta. Kao i u prethodnim ispitima, tako se i u ovom umeće konverzacije najčešće proverava tako što ispitu prisustvuju dva kandidata koji ispunjavaju zadatke koje im navodi ispitivač, a koji najčešće podrazumevaju simulaciju dijaloga o određenoj temi. Ova oblast provere maksimalno može kandidatu doneti 20 poena.

JETSET 5 ispit (CEFR nivo B 2)

Ukupno je 8 zadataka u okviru provere oblasti čitanje, koja za JETSET 5 traje 90 minuta. I provera oblasti pisanje traje isto toliko, a sadrži i isti broj zadataka. Takođe, isti je i princip bodovanja za proveru ove dve oblasti, a kandidati mogu maksimalno osvojiti 120 poena, odnosno po 60 u obe navedene oblasti. Maksimalnih 30 poena osvajaju kandidati za proveru u okviru oblasti slušanja, a audio materijal koji im se prezentuje podrazumeva i dijaloge i najave, ali i različite segmente korišćenja engleskog jezika (kolokvijalni, formalni i polu - formalni). Između svakog od pročitanih tekstva postoji duža pauza, kako bi kandidati mogli da provere odgovore koje su napisali. Svi tekstovi se čitaju dva puta.

I na kraju, provera oblasti konverzacije, koja nije obavezna, u slučaju JETSET 5 ispita traje ukupno 8 minuta, a kandidatima donosi maksimalnih 40 poena.

JETSET 6 ispit (CEFR nivo C 1)

Ispiti koji su usmereni na proveru nivoa znanja koji odgovara C 1 nivou prema pravilima CEFR - a su izuzetno kompleksni, jer je ovaj nivo namenjen onim kandidatima koji imaju napredna znanja engleskog jezika. Upravo iz tog razloga je produženo vreme provere po oblasti u odnosu na niže nivoe. Oblast čitanja se proverava 90 minuta, a pred kandidatom je 8 različitih zadataka.

Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji u okviru ove oblasti ispita je 60. Zatim sledi provera pisanja, koja donosi isti maksimalan broj poena, a takođe sadrži ukupno 8 zadataka, stim što provera u ovom slučaju traje 105 minuta. Ukupno 45 minuta traje provera oblasti slušanje, a kandidatu donosi 30 poena maksimalno. Kandidatima je dozvoljeno da pročitaju pitanja koja su vezana za odslušani materijal i to 5 minuta pre nego što počne snimanje.

Maksimalno 40 poena donosi provera u okviru procene veština konverzacije, čija provera traje 8 minuta. Funkcioniše isto kao i provera ove oblasti u svim prethodno navedenim nivoima JETSET ispita.

JETSET 7 ispit (CEFR nivo C 2)

Najviši nivo znanja engleskog jezika zahteva i najkompleksniju proveru, pa iz tog razloga provera oblasti čitanje i pisanje u okviru JETSET 7 ispita traje po120 minuta svaka, a oblasti slušanje 45 minuta. Prve dve oblasti provere kandidatima donose maksimalnih po 60 poena, a u okviru oblasti slušanje najveći broj poena koji mogu da osvoje je 30. Kandidati dobijaju po 8 zadata u okviru provere oblasti čitanje i pisanje, dok je provera oblasti slušanje ista kao i u svim prethodnim nivoima, stim što je sačinjena iz tri dela različitih vrsta audio materijala koji kandidati slušaju dva puta, uz obavezne pauze između dva slušanja.

Opciono, provera veštine konverzacije traje 8 minuta za JETSET 7 ispit, a kandidat može najviše da osvoji 40 poena.

Šta još treba da znate o JETSET ESOL ispitima

Prijavljivanje za polaganje JETSET ispita određenog nivoa se vrši u skladu sa važećim pravilnikom, a najčešće je dovoljno da se prijavljivanje izvrši 30 dana pre zakazanog termina. U većini slučajeva ovi ispiti se održavaju tri puta godišnje i to u prvoj polovini aprila i prvoj polovni juna, te u drugoj plovini oktobra ili u prvoj polovini novembra, a u skladu sa važećim rasporedom polaganja.

Ukoliko kandidat u roku od 7 dana nakon izvršenog prijavljivanja ne dobije potvrdu od ovlašćenog LCCI test centra Akademije Oxford da je prijava uspešno izvršena, u obavezi je da nas kontaktira, kako bismo ustanovili razlog za ovaj propust i otklonili eventualnu grešku.

Na dan održavanja JETSET ESOL ispita, obaveza je kandidata da dođe 30 minuta pre početka ispita, te da sa sobom ponese važeći lični dokument, koji sadrži fotografiju, kako bi mogao da se uspešno identifikuje. Važeći lični dokument je u ovom slučaju lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

Sa sobom može poneti isključivo hemijsku olovku koja piše plavom, odnosno crnom bojom i flašicu vode, ako želi koju može uneti u prostoriju. Unošenje mobilnih telefona i drugih vrsta uređaja koji mogu da utiču na kvalitet polaganja ispita je zabranjeno unositi u prostoriju u kojoj se održava ovaj ispit. Takođe, zabranjeno je korišćenje elektronskih rečnika, ali i korektora, osim ukoliko važećim pravilnikom nije drugačije određeno.

Svaki kandidat kod koga dežurni profesor primeti da vara, mora odmah da napusti učionicu u kojoj se ispit održava, a u obavezi je i da dežurnom profesoru preda sav ispitni materijal, kada ovaj to od njega zatraži. Nakon što se završi JETSET ispit, dežurni ispitivač piše izveštaj o incidentu, koji se zatim prosleđuje ovlašćenoj komisiji. Na osnovu izveštaja, komisija donosi odluku da li će tom kandidatu biti izrečena trajna ili privremena zabrana polaganja ovog ispita.

Najmanje 1 ispitivač je prisutan u prostoriji tokom trajanja ispita. Ako grupa kandidata koji polažu ovaj ispit broji više od 25 njih, ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford je u obavezi da omogući prisustvo najmanje 2 dežurna ispitivača.

Ako kandidat tokom trajanja ispita ima potrebu da ide u toalet, može da zatraži dozvolu od dežurnog profesora da izađe na kratko. U tom slučaju, jedan od dežurnih profesora ima obavezu da otprati kandidata, sačeka da završi i vrati se sa njim u učionicu, kako bi se uverio da nije došlo do zloupotrebe.

U slučaju da prekid ispita usled izuzetnih okolnosti kao što su dojava o požaru ili podmetnutoj bombi traje duže od 30 minuta ovlašćeni test centar u većini slučajeva otkazuje polaganje ispita, te u skladu sa važećim pravilnikom o polaganju ispita u najkraćem roku određuje datum ponovnog polaganja ispita.

Obaveza kandidata je da piše štampanim slovima i to maksimalno čitko, kako bi izbegao da mu određeni odgovori ne budu priznati zbog nemogućnosti da se pročitaju.

Rezultati ispita su dostupni najdalje 9 nedelja nakon poslednjeg termina održavanja JETSET ispita, a u roku od 14 dana nakon toga se dostavljaju sertifkati kandidatima koji su ispit uspešno položili i to u skladu sa odredbama važećeg pravilnika.

Duplikat sertifikata se izdaje na zahtev klijenata, a ova usluga se naplaćuje prema standardnoj tarifi iz važećeg cenovnika.

U slučaju da kod kandidata koji se prijavi za polaganje ovog ispita postoji bilo kakva mentalna, fizička ili čulna poteškoća, neophodno je dostaviti ovlašćenom test centru Akademije Oxford svu potrebnu dokumentaciju kojom se to potvrđuje, kako bi bilo omogućeno kandidatu polaganje ovog ispita u skladu sa njegovim potrebama.

Opravdani razlog za nedolazak na ispit za koji se kandidat prijavio je iznenadna povreda, smrt člana bliske porodice i slično. U tom slučaju je neophodno da kandidat dostavi test centru adekvatan dokaz o tome, kako bi stručna komisija razmotrila mogućnost da mu obezbedi dodatni termin za polaganje.

Kandidat koji se prijavio za polaganje JETSET ispita bilo kog nivoa, a iz bilo kog razloga želi da odloži polaganje za neki naredni termin, može od test centra tražiti dozvolu za odlaganje. Da bi se ova dozvola smatrala validnom, uslov je da bude izdata pre termina održavanja ispita za koji je kandidat već izvršio prijavu.

Spisak gradova za JETSET ESOL

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje