English for business (EfB)

Svako ko poseduje određeni nivo znanja engleskog jezika, a primarno ovaj jezik koristi u poslovne svrhe vrlo često ima potrebu za sticanjem sertifikata o nivou znanja jezika, stim što je u ovom slučaju najbitnije da to bude sertifikat koji je priznat na međunarodnom nivou. Razlozi zbog kojih se traže ovakvi sertifikati mogu biti različiti, ali prvenstveno zato što mnoge vodeće kompanije, kako u svetu tako i kod nas, od svojih zaposlenih traže posedovanje međunarodno priznatog sertifikata o poznavanju engleskog jezika u poslovnom smislu. Najačešće zahtevan je takozvani LCCI sertifikat koji je posebno osmišljen od strane Londonske privredne komore, to jest London Chamber od Commerce and Industry, te kao takav priznat u gotovo svim zemljama sveta, pa čak i poželjan.

A budući da je Akademija Oxford ovlašćeni test centar za polaganje ispita kojim se stiče pravo za dobijanje ovog međunarodno priznatog sertifikata, među mnogim drugim LCCI sertifikatima posebno se izdvaja Poslovni engleski, odnosno EfB sertifikat (English for Business) koji je upravo namenjen onim kandidatima koji žele da pokažu određeni nivo poznavanja ovog jezika u poslovnom smislu, te da steknu sertifikat o nivou znanja poslovnog engleskog jezika koji je priznat na međunarodnom nivou. Sama činjenica da kandidat poseduje ovaj sertifikat umnogome doprinosi poboljšanju njegove Radne biografije (CV), te sasvim sigurno čini da on bude u prednosti nad ostalim kandidatima koji konkurišu za isto radno mesto, a koji ne poseduju LCCI EfB sertifikat.

Iako su svi EfB ispiti usklađeni sa pravilima opšteprihvaćenog Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezika, to jest CEFR - a (Common European Framework of Reference), koja propisuju da postoji ukupno 6 nivoa poznavanja određenog jezika, English for Business ispiti su osmišljeni na nešto drugačiji način, tako da su određeni nivoi grupisani, te postoji ukupno 5 EfB ispita.

Polaganje ovog ispita je namenjeno svim onim kandidatima kojima engleski jezik nije maternji i koji poseduju određeni nivo znanja poslovnog engleskog jezika, te na osnovu njih žele da steknu sertifikat kojim mogu da unaprede svoju Radnu biografiju, uzevši u obzir da je u pitanju sertifikat koji je priznat širom sveta.Koji sve nivoi English for Business ispita postoje

U okviru English for Business ispita je ukupno 5 nivoa, koji su u potpunosti usklađeni sa pravilima pomenutog opšteprihvaćenog okvira za jezike. To zapravo znači da postoji takozvani Preliminary English for Business ispit, koji je ekvivalentan nivoima A 1, odnosno A 2 prema pravilima CEFR - a. Zatim sledi nivo 1 (Level 1), koji odgovara nivoima A 2 i B 1, te nivo 2 (Level 2) što je isto kao i CEFR nivoi B 1, odnosno B 2, koji se smatraju nižim, odnosno višim srednjim nivoima znanja. Sledeći je nivo 3 (Level 3), to jest viši srednji i niži napredni , odnosno B 2 i C 1 nivo i kao najviši, sledi nivo 4 (Level 4) koji odgovara nivou C 1, odnosno C 2, to jest nižem i višem naprednom nivou prema pravilima pomenutog okvira.

To zapravo znači da, praktično gledano za English for Business ispite nedostaje samo C 2 nivo kao samostalan, koji ujedno važi za najviši nivo znanja određenog jezika koji kandidatu nije maternji.

Znanja koja se očekuje da kandidat pokaže na ovim ispitima su takođe usklađena sa zahtevima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, stim što je fokus svakog ispita pojedinačno stavljen na primenu engleskog jezika u poslovnom smislu.Preliminary English for Business ispit

Polaganje ovog ispita je namenjeno svim onim kandidatima čiji nivo znanja okvirno odgovara A 1, odnosno A 2 nivou prema pravilima CEFR - a, to jest onim kandidatima koji poseduju samo osnovna znanja poslovnog engleskog jezika.

Da bi kandidat uspešno položio ovaj ispit, te stekao međunarodno priznat sertifikat o poznavanju poslovnog engleskog jezika osnovog nivoa, neophodno je da poznaje reči kojima se izražavaju osnovni podaci o sebi, ali i osnovne informacije u tekstu čija je tematika poslovna, te da su sposobni da slušajući razumeju osnovne poslovne termine, učestvuju u kratkim razgovorima čija tema je vezana za određenu oblast kojom se bave. Pored toga, od kandidata na ovom nivou se očekuje i da može nesmetano da obavlja osnovne poslove na engleskom jeziku, u smislu da čita osnovnu dokumenatciju i komunicira sa kolegama i klijentima na ovom jeziku, ali u okviru najosnovnije konverzacije i tema. Trebalo bi da može i da piše osnovne poruke poslovne prirode, te da može da napiše i prenese osnovne informacije o poslu kojim se bavi.

English for Business - level 1 (nivo 1)

Iako zvanično nosi naziv nivo 1, reč je zapravo o znaju polovnog engleskog jezika koje odgovara nivoima A 2 i B 1, odnosno višem osnovnom i nižem srednjem nivou prema pravilima CEFR - a. Polaganje ovog ispita je namenjeno svim onim kandidatima kojima engleski nije maternji, a koji su u mogućnosti da koriste poslovni engleski jezik na takozvanom funkcionalnom nivou.

Od kandidata na ovom nivou znanja se očekuje da može da čita i razume osnovne poslovne odnose u stručnim tekstovima, te da zna da piše engleski jezik, odnosno sve one termine koji se odnose na segment osnovnog poslovanja. Trebalo bi da može i da učestvuje u kratkim poslovnim razgovorima o uopštenim temama ili o temama koje su mu naročito bliske, te da kraći poslovni tekst može da prepriča na adekvatan način, kao i da prenese sagovorniku ili čitaocu njegovu osnovnu poruku.

English for Business - level 2 (nivo 2)

Ovaj nivo se izjednačava sa srednjim nivoima znanja jezika prema pravilima pomenutog okvira, a od kandidata se očekuje da poznaje poslovni engleski na višem nivou, te da je sposoban da vodi poslovnu komunikaciju efikasno uz minimalnu pomoć sa strane.

Takođe, trebalo bi da može nesmetano da učestvuje u poslovnim razgovorima, da čita poslovnu prepisku, te da vodi poslovnu dokumentaciju na engleskom jeziku gotovo bez ičije pomoći ili uz vrlo malu asistenciju.

Očekuje se da kandidat na ovom nivou znanja piše različite vrste poslovnih izveštaja, čita i piše poslovna pisma, poslovna obaveštenja, ta koristi svu neophodnu poslovnu dokumentaciju na ovom jeziku.

English for Business - level 3 (nivo 3)

Uzevši u obzir da je u pitanju nivo koji odgovara B 2, odnosno C 1 nivou prema pravilima CEFR - a, od kandidata se očekuje da pokaže zavidan nivo znanja poslovnog engleskog jezika.

Svako ko želi da polaže ovaj LCCI ispit bi trebalo da je sposoban da vodi poslovnu konverzaciju o širokom spektru tema, te da se snađe čak i u onima koje mu i nisu naročito blieske, kao i da piše gotovo bez greške.

Od kandidata na ovom nivou znanja se očekuje da vodi poslovnu prepisku i komunikaciju nesmetano i to kako sa kolegama, sa jedne strane, ali i sa klijentima, sa druge strane.

English for Business - level 4 (nivo 4)

Najviši nivo znanja poslovnog engleskog koji može da dostigne kandidat kome ovo nije maternji jezik je nivo 4, koji je isto što i nivo C 1 i C 2 prema pravilima CEFR - a.

Uspešnim savladanjem ovog ispita, kandidat umnogome ima šansu da vremenom unapredi i kvalitet svog poslovanja.

Kandidat koji se odluči za polaganje ovog ispita bi trebalo da ima znanje poslovnog jezika izuzetno visokog nivoa, te da može da čita i piše poslovne dokumnete i tekstove o gotovo svakoj temi, kao i da učestvuje u različitim poslovnim razgovorima, pa čak i ako mu njihova tema nije u potpunosti poznata. Trebalo bi da nesmetano piše na engleskom, te da razume praktično sve što čuje od svojih sagovornika koji su izvorni govornici engleskog jezika.

Kako izgleda EfB ispit

Kao i svi ostali slični ispiti, tako je EfB usklađen sa pravilima CEFR - a. Međutim, ova vrsta ispita je u velikoj meri specifična, budući da su samo oblasti čitanje i pisanje obavezne oblasti provere, te da se provera oblasti slučanja i umeća konverzacije isključivo obavlja na zahtev polaznika.

Preliminary EfB ispit

Sastoji se od provere oblasti čitanja i pisanja, kao obaveznih i oblasti slušanja i konverzacije, koje kandidat može polagati ukoliko to izričito zahteva od ovlašćenog test centra Akademije Oxford.

Ukupno vreme trajanja provere obaveznih oblasti, odnosno čitavog Preliminary English for Business ispita je 90 minuta, a za proveru oblasti konverzacije je namenjeno oko 10 minuta, stim što kandidati imaju 5 minuta za pripremu izlaganja. Provera oblasti slušanje traje oko 20 minuta, a sastoji se od 25 vrlo kratkih zadataka, koje kandidati najpre slušaju, a potom rešavaju test u vezi sa onim što su čuli. Test podrazumeva u jednom delu klasičan način provere, dok je drugi deo osmišljen tako da kandidat tri do četiri puta odsluša određeno pitanje i tačan odgovor na njega, a potom u testu zaokružuje onaj odgovor koji je tačan, od moguća tri, odnosno onaj koji je čuo prilikom slušanja audio materijala. Oblast konverzacija se proverava takođe u dva dela i to najpre tako što kandidat iznosi osnovne podatke o sebi, te odgovara na pitanja ispitivača o svom poslu ili poslovnoj budućnosti, a potom treba da učestvuje u razgovoru sa ispitivačem o odabranoj temi.

English for Business ispit za nivo 1

Ovaj ispit, kao i prethodni traje 2 sata, a isti je princip što se provere oblasti tiče, tako da su čitanje i pisanje obavezne oblasti provere, a slušanje i umeće konverzacije se sprovode ukoliko kandidat tako zahteva od ovlašćenog test centra.

Provera oblasti čitanja podrazumeva čitanje 4 teksta, koji su uglavnom kraći, a potom kandidat rešava test koji sadrži pitanja u vezi sa onim što je pročitao. Oblast pisanje se provera tako što kandidat ima zadatak da napiše tekst dužine oko 300 reči o odabranoj temi.

Umeće konverzacije se sprovodi na istovetan način kao i u prethodnom ispitu, stim što je fond reči koji se očekuje od kandidata na ovom nivou viši, a i teme su šire. Provera oblasti slušanja traje pola sata, a podrazumeva da kandidat najpre odsluša nekoliko tekstova različite težine i dužine, a onda popunjava test na kome treba da pokaže da je razumeo sve što je čuo.

English for Business ispit za nivo 2

Obavezne oblasti provere su takođe čitanje i pisanje, a provera umeća konverzacije i slušanja su opcione.

Ukupno vreme trajanja English for Business ispita za nivo 2 je 150 minuta, dok se konverzacija proverava oko 13, a slušanje oko 25 minuta.

Provera oblasti čitanje podrazumeva najpre čitanje različitih poslovnih izveštaja, novinskih članaka iz poslovnog sveta i drugih vrsta specijalizovanog materijala, a zatim kandidat rešava test odgovarajući na različite tipove pitanja o onome što je pročitao. Pisanje se proverava najčešće pisanjem poslovnog pisma ili drugog oblika pismenog izražavanja na zadatu temu.

Oblast slušanje i umeće komunikacije na ovom nivou se proverava na potpuno isti način kao i kod prethodnih, stim što je fond reči i tema mnogo obimniji i širi.

English for Business ispit za nivo 3

Potpuno isto kao i kod svih prethodno pomenutih EfB ispita, tako se i ovde proveravaju oblasti čitanja i pisanja, dok su i ovde slušanje i konverzacija proveravau samo ukoliko to kandidat zahteva od ovlašćenog test centra.

English for Business ispit za nivo 3 traje ukupno 3 sata, dok provera oblasti konverzacije traje 15, a slušanja oko 25 minuta.

Oblast čitanja se proverava kroz čitanje različitih poslovnih tekstova i drugih materijala, a nakon čega kandidat rešava test u kome se nalaze pitanja vezana za ono što je pročitao. Pisanje se proverava kroz pisanje poslovnog pisma, uputstva, internog izveštaja ili sličnog, što je zadatak u ovoj oblasti.

Provera oblasti konverzacija podrazumeva istovetnu proveru kao u prethodnim ispitima, kao i provera oblasti slušanja, stim što su sada zadaci koji se zadaju kandidatima izuzetno komplesksni i u potpunosti usklađeni sa zahtevima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike za ovaj nivo znanja.

English for Business ispit za nivo 4

Kao najviši nivo znanja engleskog jezika u poslovnom smislu, English for Business level 4 je ujedno i najzahtevniji, a ukupno vreme provere obaveznih oblasti, odnosno čitanja i pisanja je 3 sata, dok se umeće konverzacije proverava oko 17, a slušanje oko 30 minuta.

U okviru provere oblasti čitanje se od kandidata očekuje da odgovori na sva pitanja u vezi sa onim tekstovima i poslovnim informacijama koje je pročitao. Provera oblasti pisanja podrazumeva da je kandidat u obavezi da preformuliše tekst srednje dužine, te da napiše tekst koji odgovara zadatoj temi, ali i zadatom stilu.

Kao i u svim prethodno navedenim nivoima, tako i za nivo 4 važi da se provera oblasti slušanje i umeće konverzacije isključivo sprovodi ukoliko kandidat to zahteva o ovlašćenog test centra Akademije Oxford.

Šta još treba da znate o English for Business ispitima

Svi navedeni ispiti se u potpunosti sprovode prema najvišim pravilima kvaliteta, a u skladu sa pravilima LCCI - a.

Neophodno je da kandidat bude na mestu polaganja ispita najmanje 30 minuta pre njegovog početka i da obavezno ponese određeni lični dokument koji sadrži i fotografiju, kako bi ispitivač mogao da izvrši njegovu identifikaciju. To znači da može doneti ličnu kartu, vozačku dozvoli ili pasoš. Takođe, kandidat mora poneti plavu ili crnu hemijsku olovku, te prilikom popunjavanja testova se od njega zahteva da piše čitko i to štampanim slovima, kao i da ne nosi sa sobom mobilni telefon ili bilo koji drugi uređaj koji može da utiče na kvalitet EfB ispita. Korišćenje korektora je strogo zabranjeno.

Ukoliko je važećim pravilnikom za polaganje English for Business ispita određeno da se koriste lični računari za obradu teksta, neophodno je da ispitivač, odnosno komisija koja je određena od strane ovlašćenog test centra Akademije Oxford odvoji takve kandidate na adekvatan način, kako njihov rad ne bi ometao druge kandidate koji polažu ovaj sipit.

Kandidati su u obavezi da se blagovremeno prijave za polaganje, a što je najčešće do 30 dana pred zakazani termin. U većini zemalja se dokumenta predaju u prvoj polovini februara, aprila i oktobra, a okvirno vreme za održavanje ispita je prva polovina aprila i juna, te druga polovina oktobra. Svakako se savetuje da na vreme kontaktirate predstavnika ovlašćenog test centra za LCCI na vreme, kako biste dobili sve informacije o tačnim terminima kada će biti održan English for Business ispit određenog nivoa.

Iako pripremna nastava nije obavezna, već se preporučuje, možete odahnuti, jer Akademija Oxford između mnogih drugih obuka i kurseva, organizuje i pripremnu nastavu za polaganje LCCI poslovnog engleskog jezika.

Pravila za polaganje ovog ispita su prilično stroga, pa tako recimo ukoliko kandidat tokom trajanja ispita ima potrebu da ode do toaleta, predavači odnosno članovi komisije su u obavezi da mu obezbede adekvatnu pratnju, kako ne bi svoj izlazak upotrebio u loše svrhe, te bio diskvalifikovan sa ispita. U principu, pravila nalažu da ako ispitivač posumnja da kandidat na bilo koji način želi da falsifikuje rezultate testa ili vara na ispitu ima pravo da ga diskvalifikuje i izbaci sa ispita, a na osnovu razloga za diskvalifikaciju se i određuje da li je ona trajna ili privremena.

Kandidatima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona i bubica, ali i elektronskih rečnika i, uopšteno govreći svih onih uređaja koji mogu da ugroze kvalitet ispita, a što je precizno navedeno u važećem pravilniku za polaganje ovih ispita našeg zvanično ovlašćenog test centra.

Ukoliko nije drugačije određeno, kandidati mogu da koriste rečnike i leksikone, ali isključivo one koje propisuje naš pravilnik.

Po uspešno primljenoj prijavi za polaganje English for Business ispita, ovlašćeni test centar je u obavezi da najduže u roku od 7 dana po prijemu prijave sve zainteresovane kandidate obavesti o detaljima polaganja, stim što se očekuje da je kandidat izvršio uplatu nadoknade za polaganje ovog ispita. Međutim, ukoliko u tom roku ne dobijete meil potvrde, obavezno nas kontaktirajte kako bismo utvrdili razloge, te vam ipak omogućili da polažete ispit poslovnog engleskog odabranog nivoa.

Rezultati polaganja ovog ispita su dostupni kandidatima online i to najkasnije 9 nedelja po završetku poslednjeg ispita, budući da se šalju na pregled u specijalizovanu instituciju koja se nalazi u glavnom gradu Velike Britanije. Sertifikati o uspešno položenom ispitu se dostavljaju kandidatima u roku od najduže dve nedelje od datuma objavljivanja zvaničnih rezultata.

Ukoliko kandidat koji već poseduje ovaj sertifikat iz bilo kog razloga ima potrebu za dobijanjem duplikata, neophodno je da nam se obrati, te da najpre ispoštuje važeću proceduru, odnosno uplati odgovarajuću nadonadu za izdanaje duplikata EfB sertifikata i dostavi nam sve potrebne podatke kako bismo mu u zadatom roku omogućili da dobije duplikat LCCI English for Business sertifikata.

Kandidati koji imaju određenih zdravstvenih problema, u fizičkom ili mentalnom smislu, a žele da polažu EfB ispit su u obavezi da se u propisanom roku obrate predstavniku ovlašćenog test centra Akademije Oxford u određenom gradu kako bi dobili instrukcije koje su nam potrebne da bismo organizovali ispit koji će u potpunoti odgovarati njihovim potrebama. Takođe su u obavezi i da nam dostave odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

U slučaju više sile, ovašćeni test centar može otkazati polaganje ispita, ali je u obavezi da u najkraćem mogućem roku zakaže novi termin i da o tome obavesti na propisan način sve kandidate koji su bili prijaljeni za polaganje, odnosno koji su uplatili određnu nadoknadu za polaganje ovih ispita.

U slučaju opravdane potrebe, kandidati imaju mogućnost da traže posebnu dozvolu za odlaganje ispita, a koja važi maksimalno 6 meseci od termina kada je održan poslednji ispit, stim da ova dozvola mora biti odobrena pre planiranog datuma za održavanje ispita za koji se kandidat prijavio, a uz nju obavezno mora da se priloži i adekvatan dokaz o opravdanom razlogu za odlaganje ispita.

Spisak gradova za English for Business (EfB)

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje