JPOA - Engleski jezik - nivo A1

U rešenju koje je 25. oktobra 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije i zavela pod brojem 610 - 04 - 052 / 2021 / 3 navedeno je da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunila sve zakonom propisane zahteve, tako da joj je odobren status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obuke za engleski jezik - nivo A 1.

Konkretni nivo se definiše prema CEFR - u ( The Common European Framework for languages ), odnosno Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike kao osnovni ili početni.

Pomenuto rešenje doneto je najpre na osnovu Zakona o javnim agencijama i to člana 3 tačke 2 tog zakona, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 05 - 81 / 05 - ispr i 47 / 18, te u skladu sa članom 40 stav 1 i članom 42 stavovi 9 i 11 Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 18 i broj 6 / 2020. Uz to, pomenuto rešenje se poziva i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.


JPOA - Engleski jezik - nivo A1

Nadležni u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije su nakon procene dostavljene dokumentacije utvrdili da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina u potpunosti ispunila sve zahteve koji se odnose i na prostor i na kadar, odnosno na potrebnu opremu i predviđena nastavna sredstva, te na dostavljeni program JPOA obuke za engleski jezik - nivo A 1 prema Evropskom okviru za poznavanje jezika.

Predviđeno je da kandidati po završetku i teoretskog i praktičnog dela steknu potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo A 1 za stečene kompetencije na nivou A 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika. Samim tim što je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, to se konkretna potvrda smatra pravno validnom i kao takva je upisiva u radni dosije svakog kandidata, a ukoliko ga on ima otvorenog u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. U praktičnom smislu to znači da kandidat koji bude završio i teoretski i praktični deo ove obuke, te postao vlasnik potvrde o savladanom programu JPOA obuke za engleski jezik - nivo A 1 za stečene kompetencije na nivou A 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika treba da se obrati nadležnima u toj službi i od njih zahteva da podatak o tome upišu u njegov radni dosije.

Pravilnikom je predviđeno da je JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike obuhvati dva dela i to teoretski i praktični deo. U skladu sa već pomenutim rešenjem navedeno je da će " Akademija Oxford - Agent " DOO organizovati oba dela ove obuke u prostorijama te obrazovne institucije, koje se nalaze u Beogradu i to na adresi Makenzijeva broj 53.

Prethodno je neophodno da svaki kandidat izvrši prijavljivanje u skladu sa pravilima i naravno da se upiše.

Svima njima su na raspolaganju tri mogućnosti za prijavljivanje, što znači da mogu izabrati da li će zahtevane informacije da pošalju na mejl adresu, odnosno da prijavljivanje izvrše putem telefona ili lično i to ne samo u prostorijama ove obrazovne institucije u Beogradu, gde će biti i organizovana JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, već i u bilo kojoj drugoj poslovnici širom Srbije. A samim tim što se one nalaze na više od 40 lokacija, to znači da kandidati imaju brojne mogućnosti za prijavljivanje.

Naročito je važno da svi oni imaju na umu i to da je aktuelnim zakonom navedeno da JPOA obuku za engleski jezik - nivo A 1 isključivo mogu da pohađaju lica koja u trenutku prijavljivanja i zvaničnog upisivanja imaju navršenih 18 godina, odnosno koja su prema zakonu Republike Srbije punoletna i koja imaju relevantan dokaz o tome da su pre toga minimum završila osnovnu školu. Upravo ta dva zahteva su vrlo važna i moraju biti neizostavno ispunjena da bi nekome bilo omogućeno da pohađa ovu JPOA obuku.

Maksimalno će biti poštovana sva pravila koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike kada je u pitanju nivo A 1 jezičkih kompetencija, što u praksi znači da će kandidati zapravo imati priliku da steknu osnovna znanja tog jezika, uzevši u obzir da je u pitanju početni ili osnovni nivo, kako ga karakteriše Evropski okvir za poznavanje jezika.

Kako se upisuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

S obzirom na to da je aktuelnim zakonom predviđeno da je JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike isključivo namenjena punoletnim licima, to jest svima onima koji imaju najmanje 18 godina u momentu prijavljivanja i zvaničnog upisivanja, to se na prvom mesto od kandidata zahteva da dostave relevantan dokaz o tome da taj uslov ispunjavaju. A sve to dalje podrazumeva da će biti u obavezi da u momentu zvaničnog upisivanja nadležnima u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford dostave važeću ličnu kartu, odnosno drugi važeći lični dokument.

Zatim je zakonom propisano da isključivo oni kandidati koji pre toga imaju minimum završenu osnovnu školu imaju i pravo da pohađaju ovu JPOA obuku. A da bi to bilo dozvoljeno, zahteva se da prilože relevantan dokaz o tome da su završili osnovnu školu, što znači da moraju u trenutku zvaničnog upisivanja da dostave validno svedočanstvo osnovne škole.

Svako koga interesuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, odnosno ko želi da stekne potvrdu, a ko je eventualno pre toga završio neku srednju školu ili višu, treba u momentu upisivanja da o tome dostavi relevantan dokaz.

Na više od čak 40 lokacija se u ovom momentu nalaze poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i i u okviru svake od njih zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavljivanje. Međutim, napominjemo da se upisivanje isključivo vrši u prostorijama ove obrazovne institucije u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, gde će biti i organizovana JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Ali da bi bilo olakšano zainteresovanima, ova obrazovna institucija nudi mogućnost prijavljivanja na brojnim lokacijama. Tom prilikom je potrebno da kandidat navede svoje prezime i ime, datum rođenja i broj telefona.

Svaki pojedinačni kandidat može odabrati da li će konkretne podatke dostaviti na mejl adresu najbliže poslovnice ili će prijavljivanje izvršiti preko telefona, odnosno direktno u prostorijama. U principu je potpuno svejedno koji od svih načina će odabrati.

Najbitnije je da ispuni zakonom propisane zahteve, odnosno da ukoliko ga interesuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike i sticanje potvrde, kandidat ima najmanje18 godina i završenu osnovnu školu pre toga, odnosno da o tome prilikom zvaničnog upisa dostavi relevantne dokaze.

Svakako će kandidati dobiti informaciju i o tome da je ova edukacija sačinjena od dva dela, tako da moraju pohađati i teoretski i praktični deo.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za JPOA obuku za engleski jezik - nivo A 1

S obzirom na to da je JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike maksimalno usklađena sa svim pravilima koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, to jest CEFR ( The Common Europian Framework for languages ), to znači da će se i teoretski i praktični deo ove obuke, a koji se organizuje u prostorijama Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, odnosno „ Akademije Oxford - Agent DOO “ u Makenzijevoj ulici 53u Beogradu, to znači najjednostavnije da će kandidati imati priliku da najpre teoretski steknu osnovna znanja tog jezika, a zatim i da nauče da ih primenjuju u praksi.

Velika je prednost ove edukacije u tome što će kandidatima biti omogućeno i da nauče na koji način stečena znanja mogu da primenjuju, odnosno imaće priliku da se upoznaju sa umećem konverzacije na engleskom jeziku i to na početnom ili na osnovnom nivou.

Treba imati na umu i to da Zajednički evropski referentni okvir za jezike vrlo precizno navodi šta će kandidati imati prilike da nauče ukoliko pohađaju nastavu na A 1 ili osnovnom nivou, te koje kompetencije treba da imaju po završetku.

Podrazumeva se da će svako od njih saznati i da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina izdaje svakom kandidatu potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo A 1 za stečene kompetencije na nivou A 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika, a nakon što završi sa pohađanjem oba dela, to jest i teoretskog i praktičnog, jer je tako predviđeno aktuelnim nastavnim programom.

Uzevši u obzir da Zajednički evropski referentni okvir za jezike propisuje ukupno pet aspekata za učenje i engleskog i svakog drugog stranog jezika, to znači da se pažnja obraća na domet, zatim na preciznost ili tačnost, kao i na stepen interakcije, te povezanost i na tečnost govora. U tom smislu će i JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike pružiti svakom kandidatu mogućnost da na konkretnom nivou stekne maksimalno kvalitetna znanja.

Ne treba međutim zaboraviti da je reč o početnom ili o osnovnom nivou, pa se iz tog razloga očekuje da kandidati koji budu sa uspehom završili ovu obuku upoznaju najosnovnije reči i izraze, koji se najčešće nalaze u svakodnevnoj upotrebi. Obično su u pitanju reči i izrazi koji se isključivo odnose lično na kandidata.

A što se gramatike tiče, JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike će pružiti mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da se upozna sa jednostavnim gramatičkim pravilima, a takođe se očekuje da svako od njih po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela edukacije bude upoznat sa osnovnom komunikacijom na engleskom jeziku. Svakako će se upoznati bolje sa korišćenjem običnog sadašnjeg vremena, koje će znati i samostalno da koriste u praksi.

Dakle, kao što smo ranije naveli, JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike nudi mogućnost svakom pojedinačnom kandidatu da stekne osnovna znanja ovog jezika, a kasnije će imati priliku ako to želi i da ta znanja podigne na viši nivo, s obzirom na to da Zajednički evropski referentni okvir za jezike kao trenutno važeći standard za nastavu stranih jezika propisuje čak ukupno šest nivoa znanja.

Pravilnikom je predviđeno da JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike osim teorijskog dela, u kome će profesor upoznati polaznike sa osnovnim gramatičkim pravilima, potom sa osnovnim rečima i izrazima i svim ostalim segmentima aktuelnog nastavnog programa, uključuje i praktični deo, koji će takođe da bude organizovan u prostorijama " Akademije Oxford - Agent " DOO u ulici Makenzijevoj broj 53 u Beogradu. A pod tim se misli da će profesor nastojati da pruži mogućnost kandidatima da uzmu učešće u časovima konverzacije, kako bi na što jednostavniji način znanja koja steknu u okviru teoretskog dela naučili da primenjuju u praksi. Ne treba, naravno zaboraviti da je JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike vezana za početni ili za osnovni nivo znanja ovog jezika u skladu sa pravilima konkretnog jezičkog okvira, kao aktuelnog standarda, pa se u tom smislu profesor trudi da uključi kandidate u konverzaciju, ali tako da oni mogu da iskoriste znanja koja su stekli kroz teoriju, pa da istovremeno ne budu uplašeni i zbunjeni što praktično imaju samo osnovna znanja, prosto zato što upravo tako i predviđa konkretni nivo prema pravilima ranije pomenutog standarda.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje