JPOA - Engleski jezik - nivo A2

U skladu sa rešenjem broj 610 - 04 - 054 / 2021 / 3, a koje je na dan 30. septembra 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, Beograd " Akademija Oxford - Agent DOO ", Jagodina je dobila odobren status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Donoseći ovo rešenje nadležni u Agenciji za kvalifikacije su se rukovodili Zakonom o javnim agencijama i to članom 3 tačka 2 tog zakona, koji je zvanično objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 05, broj 81 / 05 - ispr. i broj 47 / 18, potom su se rukovodili članom 40 stav 1, članom 42 stavovima 9 i 11 aktuelnog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 18 i broj 6 / 2020, te članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( " Službeni glasnik Republike Srbije " ) , broj 18 / 2016 broj 95 / 2018.

U skladu sa trenutno aktuelnim zakonskim aktima je predviđeno da će svaki kandidat koji bude pohađao JPOA obuku za engleski jezik - nivo A 2 u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za žive jezike po završetku i teoretskog i praktičnog dela da stekne potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik nivo A 2 za stečene kompetencije na nivou A 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika. Uzevši u obzir da je " Akademija Oxford - Agent DOO ", Jagodina stekla status Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, a u skladu sa pomenutim rešenjem, to znači da kandidat koji bude postao vlasnik te potvrde i koji u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje ima već otvoren radni dosije može da od nadležnih u okviru te institucije zahteva upis konkretne potvrde, kako bi na taj način imao relevantan dokaz o poznavanju engleskog jezika na konkretnom nivou.


JPOA - Engleski jezik - nivo A2

Ističemo da je kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, " Akademija Oxford - Agent DOO ", Jagodina, a na osnovu pomenutog rešenja u potpunosti ispunila sve zakonom propisane zahteve koji su vezani kako za neophodnu opremu i nastavna sredstva za sprovođenje ove obuke, tako i one koji se tiču programa, prostora i nastavnog kadra.

Isto tako je vrlo važno da istaknemo i podatak da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 isključivo organizuje uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnog jezičkog standarda za evropsko tlo, odnosno CEFR - a ( The Common European Framework for languages ), a što je zapravo Zajednički evropski referentni okvir za jezike. U tom smislu ovaj standard karakteriše A 2 nivo kao viši osnovni ili viši početni nivo znanja, pa će kandidati koji budu pohađali ovu JPOA obuku steći znanja koja odgovaraju tom nivou. Ukoliko budu želeli kasnije, mogu pohađati obuku na višim nivoima, te na taj način svoja znanja unaprediti.

U već pomenutom rešenju je navedeno da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike organizuje u dva segmenta, tako da kandidati pohađaju i teorijski i praktični deo ove obuke. Konkretnim rešenjem je navedeno da će oba dela biti organizovana u prostorijama „ Akademije Oxford - Agent DOO “ u Beogradu, koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 53. A pošto budu završili pohađanje i jednog i drugog dela ove JPOA obuke, kandidati postaju vlasnici potvrde o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo A 2 za stečene kompetencije na nivou A 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

Od svakoga koji je zainteresovan se očekuje da ispoštuje pravilo navedene obrazovne institucije i da izvrši prijavljivanje i upisivanje. U principu, iako je predviđeno da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike organizuje u prostorijama ove obrazovne institucije na ranije navedenoj adresi u Beogradu, kandidatima je je dozvoljeno da prijavljivanje izvrše u svakoj od preko 40 poslovnica, koliko ih broj u ovom trenutku Obrazovni centar Akademije Oxford u celoj našoj zemlji.

U tom smislu se od njih zahteva da prijavljivanje izvrše ili elektronski, kada šalju zahtevane informacije na mejl adresu odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije ili da to učine direktno u prostorijama poslovnice, odnosno preko telefona, a u toku radnog vremena. Koji god način da odaberu kandidati, svakako imaju obavezu da tom prilikom dostave svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona, kako bi ih nadležni naknadno kontaktirali i obavestili o detaljima vezano najpre za upis.

Od prijavljenih se zahteva i da lično budu prisutni u vreme upisa, kao i da tom prilikom dostave sva zahtevana dokumenta.

Uzevši u obzir da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike isključivo organizuje za punoletna lica, odnosno za kandidate koji u trenutku prijavljivanja i upisivanja imaju najmanje 18 godina, to znači da oni imaju obavezu u tom momentu da dostave i relevantan dokaz o ispunjenosti ovog zahteva, odnosno validan lični dokument.

Isto tako će kandidati zainteresovani za pohađanje ove JPOA obuke dobiti informaciju o tome da " Akademija Oxford - Agent DOO ", Jagodina kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih ih ima pravo da ovu obuku isključivo organizuje za lica koja pre toga imaju završenu osnovnu školu najmanje. Upravo iz tog razloga se od kandidata zahteva da o tome prilože relevantan dokaz, a u slučaju da su imali prilike da se dalje školuju, te osim svedočanstva osnovne škole poseduju i diplomu neke ili srednje ili više škole, trebalo bi samo taj dokument da dostave u trenutku upisivanja. Isto se odnosi i na kandidate koji su pre toga stekli fakultetsko obrazovanje.

Kako se upisuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Trenutno aktuelnim zakonom navedeno je da sva lica koja interesuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, a koju kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih organizuje " Akademija Oxford - Agent DOO ", Jagodina moraju ispuniti dva vrlo važna zahteva, sa čime će svako od njih da bude upoznat.

Na prvom mestu se od kandidata zahteva da budu punoletni, odnosno da prema zakonima Republike Srbije imaju najmanje 18 godina u momentu kada se upisuju, a odmah zatim je važno da imaju dokazi o tome da su stekli osnovno obrazovanje, odnosno da su pre toga najmanje završili osnovnu školu. Sve to u suštini znači da kandidati imaju obavezu da u momentu zvaničnog upisivanja dostave relevantan dokaz o tome da su punoletni, što znači da moraju dostaviti validan lični dokument, kojim će to potvrditi i da su u obavezi da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Ukoliko je neko pre toga školovanje nastavio nakon osnovne škole i stekao diplomu neke srednje ili više škole, ali i fakulteta, trebalo bi svakako da u trenutku zvaničnog upisivanja priloži dokument kojim će to i dokazati.

Svakako je važno da kandidati izvrše prijavljivanje na propisani način. A to znači da bi osnovne informacije o sebi trebalo da dostave u bilo koju poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford na teritoriji naše zemlje.

Moramo napomenuti da JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike podrazumeva dva dela, odnosno teorijski i praktični deo. U rešenju kojim je " Akademija Oxford - Agent DOO ", Jagodina stekla status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obuka za engleski jezik - nivo A 2 jasno je navedeno da će oba dela ove obuke biti organizovana u prostorijama te obrazovne u Beogradu,a koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 53. Međutim, iako je vrlo jasno navedeno gde će biti organizovana ova JPOA obuka, kandidatima se na raspolaganje stavlja mogućnost da prijavljivanje izvrše praktično u kojoj god poslovnici ove obrazovne institucije im to najviše i odgovara.

Ovom prilikom ističemo podatak da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze u našoj zemlji na čak više od 40 lokacija. Baš zato i napominjemo da svaki zainteresovani kandidat ima pravo da izabere da li će prijavljivanje izvršiti telefonskim putem ili direktno u prostorijama poslovnice koja mu je najbliža, s tim što je otvorena mogućnost i da na mejl adresu izabrane poslovnice pošalju osnovne informacije o sebi. Zapravo je za prijavljivanje bitno da navedu svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, te broj telefona.

A posle prijavljivanja će kandidati biti obavešteni o tome da JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike uključuje i teorijski, ali i praktični deo, te da će oni po završetku pohađanja postati vlasnici potvrde o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo A 2 za stečene kompetencije na nivou A 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika. Uz sve to, nadležni u okviru konkretne poslovnice ove obrazovne institucije, u kojoj se kandidati budu prijavljivali će ih informisati i o tome da se nastava organizuje uz poštovanje svih smernica koje navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, uzevši u obzir da je u pitanju standard za nastavu stranih jezika koji je trenutno aktuelan. Sve to u praksi znači da će kandidati steći znanje koje odgovara višem osnovnom ili više početnom nivou, kako A 2 nivo karakteriše Zajednički evropski referentni okvir za jezike.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za JPOA obuku za engleski jezik - nivo A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

Predviđeno je pravilnikom da će JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 u potpunosti poštovati sva pravila koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike za viši osnovni ili viši početni nivo, odnosno A 2, jer je tako definisano pravilnikom.

S obzirom na to da ova edukacija obuhvata i teorijski i praktični deo, to u suštini podrazumeva da će svako ko bude pohađao nastavu imati priliku ne samo da kroz teoriju upozna znanja i veštine koje su predviđene za konkretni nivo, nego i da nauči praktično da ih koristi.

Inače, Zajednički evropski referentni okvir za jezike vrlo jasno definiše šta bi trebalo kandidat da zna nakon što završi ovu edukaciju, odnosno da bi mogao da stekne potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo A 2 za stečene kompetencije na nivou A 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

U tom smislu je pažnja biti usmerena na 5 segmenata, koje konkretni standard definiše, a to su ne samo tečnost govora i stepen interakcije, nego i tačnost, to jest preciznost u izražavanju, a zatim domet i povezanost.

Sama činjenica da Zajednički evropski referentni okvir za jezike nivo A 2 karakteriše kao viši osnovni ili viši početni jasno ukazuje na to da će kandidati imati prilike i kroz teoriju i kroz praksu da se upoznaju sa snalaženjem u situacijama, koje se mogu smatrati svakodnevnim. U tom smislu je JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 čim pružiti mogućnost da se upoznaju sa onim rečima i izrazima, koji se najčešće koriste u svakodnevnom govoru, ali i u pisanoj komunikaciji.

Gramatika koju će kandidati savladati je takođe na osnovnom nivou, pa će u tom smislu oni imati prilike da se u poznaju sa onim gramatičkim strukturama koje se smatraju jednostavnim.

Trebalo bi da nauče brojne reči i izraze koji su njima bliski, odnosno sa kojima često dolaze u dodir u svakodnevnom govoru, te da kroz praktični deo koji takođe obuhvata JPOA obuka za engleski jezik - nivo A 2 nauče da ih u praksi koriste.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje