JPOA - Engleski jezik - nivo B1

U rešenju broj 610 - 04 - 05 05 / 2021 / 3, ako je je 30. septembra 2021. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, sa sedištem na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu, " Akademija Oxford - Agent ", DOO Jagodina je dobila odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ).

Konkretno rešenje je donešeno na osnovu na osnovu člana 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, te člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

U tom rešenju je navedeno da će i teorijski i praktični deo koji podrazumeva JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1 da budu organizovani u prostorijama te obrazovne institucije u Beogradu, a koje su smeštene na adresi Makenzijeva broj 53 u blizini hrama Svetog Save i trga Slavija.


JPOA - Engleski jezik - nivo B1

Međutim, iako je konkretnim rešenjem predviđena tačna lokacija na kojoj će nastava da bude organizovana, svima koji su zainteresovani se pruža mogućnost da praktično na više od 40 lokacija u celoj zemlji izvrše prijavljivanje, s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford u gotovo svakom gradu ima makar po jednu poslovnicu.

Sa tim u vezi treba napomenuti da se od kandidata u trenutku zvaničnog prijavljivanja zahteva da navedu ime i prezime, datum rođenja i broj telefona, kako bi ih nadležni kasnije kontaktirali po potrebi. Svako koga interesuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B1, prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike mora imati na umu i to da je zakonom propisano da kandidati koji je pohađaju prema zakonima Republike Srbije moraju biti punoletni, što znači da u momentu zvaničnog upisivanja moraju imati najmanje 18 godina i o čemu moraju dostaviti validan dokaz u vidu lične karte ili nekog drugog ličnog dokumenta. Takođe je zakonom određeno da ovu obuku isključivo mogu pohađati ona lica, koja su do tog momenta najmanje stekla osnovno obrazovanje, o čemu takođe dostavljaju dokaz, a u vidu svedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

Podrazumeva se takođe da JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika može da bude pohađana i od strane lica koja su sa jedne strane punoletna, a sa druge stekla viši nivo kvalifikacija, odnosno završila ili neki fakultet ili neku srednju, te višu školu, o čemu poseduju takođe relevantan dokaz. Za te kandidate važi pravilo da u trenutku upisa dostavljaju ne treba da prilože svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već samo diplomu ili drugi dokument kao dokaz kvalifikacija koje su poslednje stekli.

Svi zainteresovani moraju znati i to da je njihovo lično prisustvo u momentu zvaničnog upisivanja obavezno, o čemu će ih naravno takođe na vreme obavestiti nadležni.

Inače je u već pomenutom rešenju jasno navedeno da svako ko bude završio sa pohađanjem ove specijalizovane obuke postaje vlasnik potvrde o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo B 1 za stečene kompetencije na nivou B 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika. Potvrda koju će kandidati nakon njenog pohađanja dobiti zvanično je priznata, pa samim tim može i da bude upisana u njihov radni dosije. Uslov je da budu naravno prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i da ispoštuju pravilo o upisu sertifikata, uverenja i potvrda, što znači da se prvo moraju direktno obratiti nadležnima u toj službi, odnosno u njenoj ispostavi u kojoj imaju radni dosije i zahtevati upis konkretne potvrde.

Da napomenemo i to da ovaj okvir za jezike nivo B 1 prepoznaje kao niži srednji nivo znanja, a u skladu sa pravilima tog standarda će kandidati biti u obavezi da savladaju ukupno pet kompetencija. One se odnose na domet znanja, zatim na preciznost ili tačnost u izražavanju, potom na tečnost govora i na stepen interakcije, odnosno povezanost ili koherenciju. Tek nakon što kandidat bude savladao nastavni program u skladu sa kojim se organizuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B1 Evropskog okvira za poznavanje jezika moći će i da stekne potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo B 1 za stečene kompetencije na nivou B1 evropskog okvira za poznavanje jezika i da zatim zahteva njen upis u svoj radni dosije. Takođe se podrazumeva da u svoju radnu biografiju, odnosno CV svaki kandidat treba da unese podatak o tome da je postao vlasnik konkretne potvrde, jer će mu to sigurno značiti za buduće zaposlenje.

Kako se upisuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1?

Bez obzira da li je neko završio možda fakultet, višu školu ili srednju, mora imati na umu podatak da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo B1, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih sprovodi " Akademija Oxford - Agent ", DOO Jagodina isključivo može pohađati od strane osoba, koje su pre toga najmanje stekle osnovno obrazovanje. Podrazumeva se da kandidati takođe moraju da budu u skladu sa zakonima Republike Srbije punoletni i da u trenutku zvaničnog upisivanja moraju dokazati da ta dva uslova ispunjavaju.

Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da je važeća lična karta ili neki drugi važeći dokument obavezan u trenutku zvaničnog upisa, uzevši u obzir da na taj način kandidat dokazuje da je u skladu sa zakonima Republike Srbije punoletan. Isto tako je neophodno da u trenutku zvaničnog upisivanja ove obuke dostavi svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, čime će dokazati da ispunjava drugi uslov, to jest da je minimum stekao osnovno obrazovanje. Naravno da osobe koje imaju viši nivo obrazovanja ne treba prilikom upisivanja da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu o srednjoj ili višoj školi koji su završili, odnosno dokaz o stepenu kvalifikacije.

Organizator navodi da je lično prisustvo u trenutku zvaničnog upisivanja obavezno i sa tom informacijom će naravno na vreme svaki pojedinačni prijavljeni kandidat da bude upoznat.

Kada je u pitanju prijavljivanje, svi zainteresovani moraju imati na umu da se predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji nalaze na više od 40 lokacija i da u okviru svakoga od njih mogu da izvrše prijavljivanje, ako to žele. Dovoljno je samo da pronađu poslovnicu koje im je najbliža i da ili lično ili putem telefona izvrše prijavljivanje, a dostupna je i opcija elektronskog prijavljivanja, kada će zahtevane podatke biti u obavezi da pošalju na mejl adresu najbližeg predstavništva institucije organizatora.

Potrebno je da prilikom prijavljivanja svako koga interesuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1 prema pravilima Evropskog okvira za poznavanje jezika navede kao prvo svoje ime i prezime, kao drugo datum rođenja i na kraju broj telefona, zbog budućeg kontakta.

Dobiće informacije kandidati i o tome da ova edukacije obuhvata kako teorijski deo, tako isto i praktični. Isto tako će saznati i da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike organizuje u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, gde se nalaze prostorije „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u tom gradu.

Podrazumeva se da će nadležni prilikom prijavljivanja informisati svakog pojedinačnog kandidata i o tome da će nakon završetka pohađanja teorijskog i praktičnog dela ove edukacije dobiti potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za engleski jezik - nivo B 1 za stečene kompetencije na nivou B 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika, kao što je i navedeno u već pomenutom rešenju. Zatim će svi oni kandidati, koji su prethodno prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje imati pravo da od nadležnih u toj službi zahtevaju upis konkretne potvrde u svoj radni dosije, kao dokaz o stečenim kvalifikacijama, odnosno o savladanim kompetencijama koje su predviđene nastavnim programom.

Program neformalnog obrazovanja odraslih za engleski jezik - nivo B 1

Uzevši u obzir da je Zajednički evropski referentni okvir za jezike trenutno važeći i priznati standard kada je u pitanju nastava jezika, to znači da se i JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 1 organizuje u skladu sa tim pravilima.

Kandidati koji žele da pohađaju ovu edukaciju svakako moraju imati određeni nivo znanja pre toga, jednostavno zato što Zajednički evropski referentni okvir za jezike nivo B 1 smatra nižim srednjim nivo znanja.

Samim tim što je ovaj standard vrlo precizno odredio da postoji pet kompetencija koje moraju savladati kandidati da bi se smatralo da engleski jezik znaju na nižem srednjem nivou se i podrazumeva da će potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo B 1 za stečene kompetencije na nivou B 1 Evropskog okvira za poznavanje jezika steći isključivo oni kandidati koji budu prošli celokupan i teorijski i praktični deo ove edukacije.

Prva kompetencija koja se uzima u obzir vezana je za domet, a u smislu da se određuje nivo rečničkog fonda. Samim tim što je u pitanju niži srednji nivo znanja se očekuje da kandidat poznaje sasvim dovoljno reči u engleskom jeziku da može da iznese svoje viđenje neke situacije, ali obično o temama sa kojima ima dodira, i koje su uglavnom vezane za njegov lični privatni ili društveni život.

Sledeće kompetencija koju obrađuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B1, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike odnosi se na preciznost, to jest na tačnost u izražavanju. Ipak treba imati u vidu da je u pitanju niži srednji nivo znanja, tako da kandidati koji budu savladali propisani program lako mogu da čine greške u pisanju ili govoru, ali one nisu toliko ozbiljne da utiču na tok razgovora ili tok pisane komunikacije. Koriste rečenične konstrukcije koje se često nalaze u upotrebi i smatraju se uobičajenim.

Tečnost govora kod kandidata koji budu su uspehom savladali ovu edukaciju svakako je viša od onih, čiji nivo znanja odgovara nivoima A grupe, a koji se smatraju početnim, ali ipak ne može da se kaže da će kandidat moći tečno da se izražava. U tom smislu će on u govoru praviti relativno česte pauze, a prisutne su i greške i to posebno kada su u pitanju rečenične konstrukcije koje koristi.

Stepen interakcije je četvrta kompetencija koju obrađuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B1, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. U tom smislu se očekuje da svako ko bude završio sa pohađanjem ove edukacije može da se uključi u razgovor sa izvornim govornicima, ali je vrlo važno da on prethodno bude upoznat sa temom razgovora i da njegovi sagovornici imaju razumevanja za nivo znanja koji poseduje, u smislu da će izaći u susret ukoliko je potrebno da se nešto od izgovorenog ponovi, kako bi kandidatu bilo jednostavnije da razume. S obzirom na to da će koristiti uobičajene rečenične konstrukcije i da njegovo znanje odgovara nižem srednjem nivou, to je vrlo važno da izvorni izvorni govornici engleskog jezika sa kojima stupa u interakciju govore sporije i da koriste jednostavnije rečenične konstrukcije, a ne one koje se smatraju komplikovanim, kako bi kandidat mogao bez ikakvih problema da učestvuje u razgovoru.

Poslednja, odnosno peta kompetencija koju će savladati kandidati tokom ove edukacije odnosi se na povezanost ili koherenciju. Iako kandidat ne bi trebalo da zna da koristi posebno duge rečenice, on uglavnom može da u svom pisanom ili u usmenom izražavanju povezuje elemente koji su kraći i jednostavniji. Takođe će koristiti veliki broj veznika, što je i očekivano kada se uzme u obzir da je JPOA obuka za engleski jezik - nivo B1, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike zapravo niži srednji nivo znanja.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje