JPOA - Engleski jezik - nivo B2

U rešenju broj 610 - 04 - 05 3 / 2020 1 / 3, koje je na dan 30 septembra 2021 godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu, " Akademija Oxford - Agent ", DOO Jagodina stekla je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili CEFR - a.

A to rešenje je doneto najpre na osnovu člana broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018- isto tako se Agencija za kvalifikacije pozvala i na član 40 stav 1 i član 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, ali i člana 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Nastavnim programom je predviđeno da JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 sadrži i teorijski i praktični deo, te da i jedan i drugi deo edukacije bude organizovan u prostorijama te institucije u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu.


JPOA - Engleski jezik - nivo B2

Samim tim je predviđeno da zainteresovani vrše prijavljivanje u okviru te poslovnice, s tim što to mogu učiniti i širom Srbije, uzevši u obzir da na više od 40 lokacija Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvorene poslovnice.

Svako ko je zainteresovan može prijavljivanje da izvrši ili preko telefona ili ličnim odlaskom u izabrano predstavništvo ove obrazovne institucije, a dostupna je i opcija elektronskog ili prijavljivanja preko mejl adrese.

Od podataka se prilikom prijavljivanja ime i prezime kandidata, njegov datum rođenja i broj telefona.

Treba pomenuti i uslove, koje kandidati neizostavno moraju da ispune. A to podrazumeva organizaciju nastave za osobe koje su na prvom mestu punoletne prema zakonima Republike Srbije, to jest koje imaju minimum 18 godina u trenutku upisa i koje su pre toga najmanje stekle osnovno obrazovanje, odnosno završile minimum osnovnu školu.

Neophodno je da upisivanje bude izvršeno uz lično prisustvo svakog prijavljeno kandidata, ali i uz dostavljanje dokumenata kojima se potvrđuje na taj kandidat ispunjava navedene uslove.

Jednostavno rečeno, njegova je obaveza da tom prilikom dostavi ličnu kartu, to jest neki drugi lični dokument koji je validan i na osnovu koga se može zaključiti da je u pitanju lice koje je punoletno prema zakonima Republike Srbije. Potrebno je takođe da priloži i svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, čime će dokazati da ispunjava drugi uslov, to jest da ima najmanje stečeno osnovno obrazovanje.

S obzirom na to da JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 može da bude organizovana i za svakog punoletnog kandidata koji ima viši nivo obrazovanja, to je vrlo važno napomenuti da osobe koje su završile neku višu školu ili fakultet, odnosno srednju školu tada dostavljaju dokaz u vidu diplome, ali nije neophodno da prilože i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Nadležni u konkretnoj poslovnici svakako će obavestiti prijavljene o svemu tome, a dobiće informaciju i o tome da će je JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 da im obezbedi potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo B 2 za stečene kompetencije na nivou B 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika.

Dakle, nakon što kandidat bude završio za pohađanjem i teorijskog i praktičnog dela ove edukacije, on će steći navedenu potvrdu, pa ako u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje već ima otvoren radni dosije, moći će da zahteva njen zvaničan upis od strane nadležnih. Svakako se podrazumeva da bi u svoju radnu biografiju trebalo da navede informaciju da poseduje jednu takvu potvrdu, jer je dobro poznato da se za mnoge radne pozicije zahteva znanje engleskog jezika.

Još da napomenemo i to da Zajednički evropski referentni okvir za jezike, u skladu sa čijim pravilima se organizuje i JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 taj nivo karakteriše kao viši napredni nivo znanja. Isto tako kandidati moraju biti obavešteni o tome da pomenuti jezički okvir podrazumeva savladavanje ukupno pet kompetencija, to jest pet oblasti. Na osnovu toga u kojoj meri je savladao oblast dometa, te preciznosti ili tačnosti, kao i tečnosti govora, stepen interakcije i povezanost će i zavisiti da li se može smatrati da je savladao ovu edukaciju, odnosno da poznaje engleski jezik na višem naprednom nivou.

Kako se upisuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2?

Svi koji su u skladu sa trenutno aktuelnim zakonima Republike Srbije punoletni i koji do tog momenta imaju završenu najmanje srednju školu mogu da izvrše prijavljivanje i pohađaju ovu edukaciju. Upravo ti zahtevi moraju biti ispunjeni da bi bila organizovana za nekoga JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih u skladu sa konkretnim rešenjem ima pravo da drži " Akademija Oxford - Agent ", DOO.

Već smo pomenuli da se nastava organizuje samo na jednoj lokaciji trenutno i to u prostorijama ove obrazovne institucije u Beogradu, na adresi Makenzijeva broj 53.

U principu je najbitnije da prijavljivanje izvrše osobe koje ispunjavaju pomenuta dva uslova.

Iako imaju mogućnost da se prijave direktno u poslovnici ove obrazovne institucije u Beogradu,u koji će biti i organizovana JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika, svim zainteresovanima se nudi mogućnost i da prijavljivanje izvrše u svakoj drugoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji. U gotovo svim većim gradovima, ali i u brojnim manjim gradovima se nalaze poslovnice te obrazovne institucije i kandidati treba jednostavno da izaberu onu koja im je najbliža kako bi izvršili prijavljivanje.

Uopšteno rečeno, svi zainteresovani koji ispunjavaju pomenute uslove, prijavljivanje mogu da izvrše ili elektronski, kada će tačno određene informacije o sebi biti u obavezi da pošalju na mejl adresu izabrane poslovnice ili direktno u njenim prostorijama ili preko telefona.

A što se podataka potrebnih za prijavljivanje tiče, neophodno je da osim imena i prezimena, navedu tom prilikom i kog datuma su rođeni i naravno da ostave broj telefona zbog daljeg kontakta.

Kada bude bio vršen zvaničan upis, zahteva se da svaki prethodno prijavljeni kandidati u tom trenutku bude lično prisutan i naravno da priloži odgovarajuća dokumenta, kako bi dokazao da konkretne uslove ispunjava.

Najbitnije je da prilikom upisa ima najmanje 18 godina, što znači da je u obavezi da priloži važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi lični dokument, kako bi potvrdio da taj zahtev ispunjava. Sledeće što je bitno jeste da dokaže nivo stečenih kvalifikacija, uzevši u obzir da JPOA obuka za engleski jezik - nivo B2 Evropskog okvira za poznavanje jezika može isključivo biti organizovana za osobe, koje su do tog trenutka stekle osnovno obrazovanje najmanje. U tom smislu je dokaz svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, koje bi kandidat trebalo u trenutku zvaničnog upisivanja i da priloži. Naravno da ako je neko nastavio školovanje i eventualno stekao diplomu neke srednje škole ili završio višu školu, te fakultet, dostavlja samo validan dokument o poslednjoj obrazovno instituciji koju je pohađao i sa uspehom završio, a ne i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

A još bi trebalo napomenuti i to da će po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela, koje obuhvata JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 koja se organizuje uz maksimalno poštovanje smernica Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike kao relevantnog i opšteprihvaćenog standarda, svaki kandidat postati vlasnik potvrde o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo B 2 za stečene kompetencije na nivou B2 evropskog okvira za poznavanje jezika. Ovde je vrlo važno napomenuti da će tu potvrdu izdati " Akademija Oxford - Agent ", DOO Jagodina, koja je stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za pomenutu obuku. Sve to napominjemo zato što kandidati koji su već prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i tamo imaju otvoren radni dosije jednostavno treba da kontaktiraju nadležne u toj službi i i da zahtevaju da bude izvršen upis stečene potvrde u njihov radni dosije, kako bi na taj način dokazali za zaista engleski jezik poznaju na B 2 ili višem naprednom nivou, kako ga karakteriše Zajednički evropski referentni okvir za jezike.

Ne treba zaboraviti ni to da je poželjno svaki kandidat koji stekne ovu potvrdu informaciju o tome da navede i u svojoj radnoj biografiji, prosto zato što je dobro poznato da se za mnoge radne pozicije zahteva i znanje engleskog jezika, pa će mu to samim tim otvoriti mnoga vrata prilikom konkurisanja za neki posao.

Program neformalnog obrazovanja odraslih za engleski jezik - nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike

Uzevši u obzir da se JPOA obuka za engleski jezik - nivo B2 isključivo organizuje uz apsolutno poštovanje pravila koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, to zapravo znači da će kandidati biti u obavezi da savladaju pet oblasti ili kompetencija. Sve one su vrlo jasno definisane i tačno se zna šta je potrebno sve kandidat da nauči da bi se smatralo da je konkretnu oblast savladao u potpunosti, tako da može da dobije i potvrdu o savladanom programu obuke za engleski jezik - nivo B 2 za stečene kompetencije prema Evropskom okviru za poznavanje jezika, a koju će mu izdati „ Akademija Oxford - Agent “ DOO, kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretnu obuku.

Domet je prva kompetencija koja se obrađuje tokom ove edukacije. Uzevši u obzir da je Zajednički evropski referentni okvir za jezike nivo B 2 okarakterisao kao viši napredni, to će kandidati po završetku pohađanja teorijskog i praktičnog dela koji uključuje JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 omogućiti kandidatima da imaju sasvim zadovoljavajući rečnički fond. U tom smislu bio trebalo da vrlo jasno iznose svoje mišljenje i viđenje ili neke situacije ili nekog događaja, odnosno teme sa kojom ne moraju nužno pre toga da budu upoznati.

Preciznost ili tačnosti je druga oblast koja je predviđena nastavnim programom. Već smo napomenuli da je u pitanju prilično visok nivo znanja, pa se u tom smislu očekuje da kandidat po završetku ove edukacije ne greši ni u govoru ni u pisanju. Barem ne često, a posebno kada je u pitanju gramatika i gramatička pravila. Neretko se događa da osoba koja je sa uspehom savladala ovu kompetenciju možda i pogreši, ali zahvaljujući visokom nivou znanja koje poseduje ona će tu grešku uglavnom samostalno uočiti i ispraviti je, tako da ne ometa tok razgovora.

Treća kompetencija koju obuhvata JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika vezana je za tečnost govora. Kandidati koji se uspehom završe ovu edukaciju u govoru obično kraće pauze prave isključivo kako bi se u trenutku podsetili koja je reč ili izraz odgovarajući, a dužih pauza u govoru kod kandidata sa tim nivoom znanja nema.

Stepen interakcije je četvrta kompetencija koja se obrađuje tokom ove edukacije. Po savladavanju gradiva koje je navedeno u nastavnom programu, kandidati imaju sasvim dovoljno znanja da mogu da komuniciraju sa izvornim govornicima o različitim temama, bez obzira da li su sa njima ranije imali dodira ili ne. Čak se radi o osobi sa takvim nivoom znanja da ima mogućnost da samostalno pokrene razgovor o nekoj temi i u taj razgovor uključi i izvorne govornike.

JPOA obuka za engleski jezik - nivo B 2 Evropskog okvira za poznavanje jezika uključuje i petu kompetenciju, koja je okarakterisana kao povezanost ili koherencija. Sve to znači da osobe koje budu uspešno završile pohađanje oba dela ove edukacije mogu vrlo lako da povežu znanje koji imaju sa praksom, tako da će u velikoj meri koristiti reči i izraze koji ne spadaju u svakodnevne, odnosno koristiće i gramatičke konstrukcije koje se smatraju složenijima.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje