JPOA - Izrada pekarskih proizvoda

U skladu sa rešenjem broj 611 - 0 0- 064 / 2018 - 03, koje je na dan 7. juna 2021. godine donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje se nalazi u ulici Nemanjina 22 do 26 u Beogradu, " Akademija Oxford - Agent " DOO iz Jagodine je dobila odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, odnosno status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih - obuka za izradu pekarskih proizvoda.

Prilikom donošenja rešenja se nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije najpre pozvalo na član broj 18 stavove 7 i 9 Zakona o obrazovanju odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 55 / 13, zatim na član broj 23 stav 2 Zakona o državnoj upravi, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 79 / 05, 101 / 07, 95 / 10 i 99 / 14, kao i na član broj 51 stav 3 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 27 / 18 i na kraju na član 2 stav 1 i na član 3 stav 1 Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 89 / 15.

Uzevši u obzir da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunila u potpunosti sve zakonom propisane uslove vezano najpre za nastavni program, ali i nastavna sredstva i neophodnu opremu, kao i za prostor i stručni, odnosno nastavni kadar potreban da bi bila organizovana JPOA obuka za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za izradu pekarskih proizvoda, to znači da će kandidati po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela dobiti priznato uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija.


JPOA - Izrada pekarskih proizvoda

U okviru nastavnog programa predviđena je jedna stručna kompetencija, i to proizvodnja pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba, a u okviru nje nalazi se ukupno šest jedinica kompetencije, koje će kandidati biti u obavezi da savladaju. Najpre je reč o jedinici kompetencije koja se odnosi na održavanje higijene opreme i prostora u jednoj pekari, a zatim i na održavanje lične higijene. Treća jedinice kompetencije odnosi se na upoznavanje sa pripremom i sa načinom doziranja sirovina i pomoćnih sirovina, a četvrta na upoznavanje sa pripremanjem zamesa testa različitih vrsta peciva, dok su peta i šesta jedinica kompetencije vezane za obradu testa za pecivo i za praćenje celokupnog procesa pečenja konkretnog peciva.

Najbitnije je napomenuti da je predviđeno da će JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda obuhvatiti i teoretski i praktični deo, a koji će biti organizovani u Novom Sadu i to na različitim lokacijama. U prostorijama Srednje škole „ Sveti Arhangel “ u tom gradu, koje se nalaze na adresi Trg Marije Trandafil broj 14 će biti organizovan teoretski deo ove edukacije, a u ulici Đorđa Zličića broj 39 u prostorijama kompanije „ Green Gield 021 “ će biti organizovan praktični deo ove edukacije.

Iako je konkretnim rešenjem tačno određeno na kojoj lokaciji će biti organizovan i jedan i drugi deo ove edukacije, prijavljivanje kandidati mogu da izvrše u svakom gradu u kome postoji poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i to ili preko telefona ili ličnim odlaskom u prostorije te poslovnice ili slanje tačno određenih informacija na mejl adresu.

Najbitnije je da kandidati ispoštuju pravilo i prilikom prijavljivanja navedu svoje ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.

Njihovo lično prisustvo je neophodno kada bude bilo vršeno zvanično upisivanje, o čemu će biti obavešteni od strane nadležnih, a tom prilikom su u obavezi i da dostave dokumenta kojima će potvrditi da ispunjavaju dva uslova, koja su zakonom propisana. Naime, JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda isključivo može da bude organizovana na prvom mestu za lica koja su prema zakonima Republike Srbije punoletna, to jest koja imaju najmanje 18 godina kada pristupaju zvaničnom upisivanju, a na drugom za kandidate koji do tog momenta imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje, to jest koji poseduju relevantan dokaz o tome da su završili osnovnu školu do trenutka upisa.

Dakle, kandidati najpre dostavljaju svoju ličnu kartu ili neki drugi lični dokument, čime dokazuju da su punoletni, a zatim moraju da prilože i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi na taj način dokazali da su stekli minimum osnovno obrazovanje do tog momenta, odnosno da konkretni uslov ispunjavaju.

Svako ko je punoletan, a koga interesuje JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda i svoje je je školovanje nastavio posle osnovne škole, trebalo bi da u trenutku zvaničnog upisivanja dostavi dokaz o tome koju je školu, odnosno obrazovnu instituciju kasnije završio. Ističemo da ovu obuku mogu pohađati kandidati koji su punoletni i koji su završili bilo srednju ili višu školu, bilo neki fakultet, s tim da oni nemaju obavezu dostavljanja svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, već diplome završene obrazovne institucije, koju su pohađali po završetku osnovne škole.

Valjalo bi napomenuti i to da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina svakom kandidatu koji bude sa uspehom savladao teorijski praktični deo koji obuhvata JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda izdaje uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija, a koje se smatra pravno validnim i zvanično priznatim. Iz tog razloga i ističemo da svi koji imaju radne dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje treba da zahtevaju upis konkretnog uverenja, a naravno da je uvek dobro da podatak o posedovanju jednog takvog uverenja kandidati navedu i u svojoj radnoj biografiji. Posebno ukoliko u toj struci i žele da se zaposle.

Kako se upisuje JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda?

Da bi nekome bilo omogućeno da pohađa ovu edukaciju, on mora da ispuni dva uslova koja su zakonom propisana. Stvar je u tome da JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih organizuje " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina može isključivo da bude organizovana za punoletne kandidate, odnosno za lica koja imaju najmanje osnovno obrazovanje do momenta zvaničnog upisa.

Zahteva se baš iz tih razloga da kandidati prilikom zvaničnog upisivanja dostave na prvom mestu važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći dokument, jer na taj način dokazuju da su prema zakonima Republike Srbije punoletni. Sledeće što moraju tom prilikom dostaviti jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uzevši u obzir da će tako dokazati da imaju minimum osnovno obrazovanje stečeno.

Naravno da JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda može da bude organizovana i za punoletne kandidate koji su školovanje nastavili i tsekli diplomu ili neki srednje ili više škole, ali i fakulteta. Ukoliko je u pitanju takav kandidat, njegova je obaveza da u trenutku zvaničnog upisivanja dostavi dokaz o poslednjoj obrazovne institucije koju je pohađao i završio, bez potrebe da tom prilikom dostavlja svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Inače je konkretnim rešenjem predviđeno da JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda obuhvati i teorijski i praktični deo, a da nastava u oba segmenta bude organizovana u Novom Sadu. I to teorijski deo u prostorijama Srednje škole „ Sveti Arhangel “, na trgu Marije Trandafil broj 14, a praktični u prostorijama kompanije „ Green Gield 021 “, koje se nalaze u ulici Đorđa Zličića broj 39 u tom gradu.

Međutim, iako će nastava da bude organizovana na unapred određenim lokacijama, dozvoljeno je svim zainteresovanim kandidatima iz Srbije da prijavljivanje izvrše praktično gde god im odgovara, uzevši u obzir da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze na više od 40 lokacija u našoj zemlji.

Neophodno je da svako od njih izabere na prvom mestu da li mu više odgovara prijavljivanje putem telefona ili lični odlazak u prostorije izabrane poslovnice, ali je takođe dozvoljeno i da zainteresovani kandidati prijavljivanje izvrše elektronski, slanjem tačno određenih informacija o sebi na mejl adresu najbliže poslovnice.

Kako god se prijave, oni moraju lično doći na unapred određenu adresu kako bi pristupili zvaničnom upisivanju.

Od podataka za prijavljivanje je potrebno da kandidat navede kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona.

S obzirom na to da je od strane nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije okarakterisana kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina svakom kandidatu koji bude sa uspehom završio i teorijski i praktični deo koji podrazumeva JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda izdaje uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija. U skladu sa slovom zakona svi kandidati koji su prethodno prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i tamo imaju radni dosije, treba od nadležnih da zahtevaju upis konkretnog uverenja, a svakako je dobro da u svoju radnu biografiju svako od njih navede podatak o tome da je stekao uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija za izradu pekarskih proizvoda.

Program neformalnog obrazovanja odraslih za izradu pekarskih proizvoda

U trenutno aktuelno nastavnom planu, u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda je predviđeno da kandidati imaju obavezu da savladaju jednu stručnu kompetenciju i ukupno šest jedinica te kompetencije, da bi im " Akademija Oxford - Agent " DOO mogla izdati uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija za izradu pekarskih proizvoda.

Napominjemo da JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda obuhvata i teorijski i praktični deo, koji se organizuju na području Novog Sada i to na unapred određenim lokacijama.

Najbitnije je da kandidati savladaju stručnu kompetenciju koja se odnosi na proizvodnju pšeničnih, mešanih i specijalnih vrsta hleba i to kako teorijski, tako i praktično, odnosno da u okviru nje savladaju svih šest predviđenih jedinica kompetencije.

Kako se održava higijena najpre opreme, a zatim i radnog prostora u jednoj pekari je prva tema sa kojom će kandidati da se upoznaju, kroz teoriju i kroz praksu, što je tema prve jedinice kompetencije.

Druga je jedinica koju obuhvata JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda odnosi se na pravilno održavanje lične higijene. U okviru treće jedinice kompetencije će kandidati imati priliku da se upoznaju sa postupkom pripreme sirovina i pomoćnih sirovina, odnosno sa načinom njihovog doziranja.

Kada je u pitanju četvrta jedinica kompetencije, ona se odnosi na upoznavanje kandidata sa postupkom pripreme zamesa testa za različite vrste peciva.

Predviđeno je da JPOA obuka za izradu pekarskih proizvoda u okviru pete jedinice kompetencije omogući kandidatima da se što bolje upoznaju sa postupkom obradjivanja testa za pecivo, a šesta jedinica kompetencije vezana je za celokupan postupak praćenja procesa pečenja peciva.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje