JPOA - Izvođenje kozmetičko estetskih tretmana

Na dan 3. marta 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu donela rešenje kojim se odobrava status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar.

Rešenjem broj 62 - 76 / 2021 / 3 je „ Akademija Oxford – Agent “ DOO Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za pomenutu obuku.

A to rešenje je doneto najpre na osnovu člana broj 32 Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018. Agencija za kvalifikacije Republike Srbije se prilikom donošenja tog rešenja pozvala i na član broj 40 stav 1 i član 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.


JPOA - Izvođenje kozmetičko estetskih tretmana

Ističemo da je ovo rešenje doneto nakon što je pomenuta državna institucija utvrdila da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina u potpunosti ispunjava sve uslove, odnosno da je dostavila kakvo predlog programa i relevantne dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu potrebne opreme i nastavnih sredstava, tako isto i u pogledu nastavnog i stručnog kadra, odnosno prostora u kome će biti organizovana JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar.

Iz dva dela se sastoji ova edukacija, tako da kandidati moraju pohađati i teorijski i praktični deo da bi stekli uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije kozmetički tehničar.

Na adresi Makenzijeva broj 53 u Beogradu, u kojoj se nalazi poslovnica " Akademija Oxford - Agent " DOO u tom gradu će biti organizovan teorijski deo ove edukacije, dok će u Bulevaru kralja Aleksandra broj 160, takođe u Beogradu, a u frizersko - kozmetičkom studiju „ La Prima “ biti organizovan praktični deo, koji takođe obuhvata JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar. Naravno da će kandidati prilikom prijavljivanja dobiti sve potrebne informacije o tome na kojim lokacijama će biti organizovan jedan i drugi deo ove edukacije, a saznaće i koja dokumenta bi trebalo da dostave prilikom upisa.

Inače je predviđeno da zainteresovana lica koja ispunjavaju konkretne zahteve, propisane zakonom, mogu prijavljivanje da izvrše u bilo kojoj od preko 40 poslovnica, koliko ih Obrazovni centar Akademije Oxford u našoj zemlji trenutno ima.

Važno je da prilikom prijavljivanja svaki kandidat obavesti zaposlene u toj poslovnici o osnovnim informacijama o sebi, a u koje izuzev njegovog imena i prezimena, spada i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona.

Na raspolaganju je zainteresovanima tri mogućnosti za prijavljivanje, tako da oni mogu odabrati da li će to izvršiti lično, a direktno u prostorijama izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije ili preko telefona, a mogu prijavljivanje da izvrše i elektronskim putem, kada sve navedene podatke treba da dostave na mejl adresu najbližeg predstavništva institucije organizatora.

Potpuno je svejedno na koji način će zainteresovani da izvrše prijavljivanje, jer se svakako od njih zahteva da upisu lično prisustvuju i da dostave relevantna dokumenta, kako bi dokazali da ispunjavaju dva osnovna uslova za pohađanje ove edukacije.

Stvar je u tome da JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar može isključivo da bude organizovana za punoletna lica, odnosno za sve osobe koje u trenutku upisa imaju minimum 18 godina, kao i za one koji su pre toga najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest koji su završili samo osnovnu školu. Baš iz tog razloga je neophodno da kandidati u trenutku zvaničnog upisivanja na prvom mestu dostave ličnu kartu, odnosno neki drugi važeći lični dokument, kako bi dokazali da su prema zakonima Republike Srbije u tom trenutku punoletni, a zatim i da prilože svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, što je svojevrstan dokaz da su pre toga najmanje stekli osnovno obrazovanje.

Istakli bismo i to da naravno postoji mogućnost da ovu stručnu edukaciju pohađaju i lica koja imaju viši stepen obrazovanja od osnovnog. Ukoliko nekoga interesuje JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana, odnosno za sticanje kvalifikacije kozmetički tehničar, a ranije je završio srednju ili višu školu, ali i neki fakultet, potrebno je da u trenutku zvaničnog upisivanja dostavi jednostavno validnz diplomu o završenoj srednjoj ili višoj školi. Podrazumeva se da kanddiati koji su stekli viši nivo kvalifikacija od osnovnog, ni u kom slučaju u trenutku zvaničnog upisa ne treba da dostavljaju i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već je neophodno da tom prilikom prilože dokaz o tome koji nivo obrazovanja su stekli, a naravno ako je on viši od osnovnog.

Već smo ranije pomenuli da će svako ko bude pohađao i teoretski i praktični deo obuke postati vlasnik uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije kozmetički tehničar. S obzirom na to da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih i da je u pitanju validno uverenje koje ta institucija izdaje kandidatima po završetku pohađanja ove edukacije, to oni imaju pravo da od nadležnih u okviru ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje zahtevaju i upis tog uverenja. Neophodno je, naravno pre toga da na evidenciju te službe budu i zvanično prijavljeni, odnosno da u okviru nje imaju otvoren radni dosije. Isto tako je preporuka i da svi kandidati koji budu stekli konkretno uverenje, ne zaborave da informaciju o tome uvrste u svoju radnu biografiju ( CV ). Sve to je posebno važno za one polaznike, koji imaju želju da apliciraju na oglase za radnu poziciju kozmetički tehničar.

A da bi neko mogao da stekne uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije kozmetički tehničar, neophodno je da savlada celokupan nastavni program i u teorijskom i u praktičnom smislu.

Što se stručnih kompetencija tiče, one uključuju upoznavanje sa higijensko - estetskom negom, zatim sa zaštitom i rehabilitacijom kože i adneksa kože. Jedinice kompetencija podrazumevaju da će kandidati učestvovati u organizaciji rada, te se upoznati sa obezbeđivanjem inventara i potrošnog materijala za higijensko - estetsku negu, zatim za zaštitu i rehabilitaciju kože. Takođe će se upoznati i sa postupkom obezbeđivanja higijenskih uslova rada, kao i sa načinom održavanja pribora i sprovođenjem metode asepse i antisepse u radu. Učestvovaće u pregledu pacijenta, te u utvrđivanju statusa i u postupku određivanja kozmetičkog tretmana. Naučiće takođe i kako se priprema i pacijent i pribor, odnosno aparati i preparati za pregled, te kako se vrši aplikacija kozmo - terapijskih medikamenata.

Tek nakon što i teoretski i praktično bude savladao sve te jedinice, kandidat će steći uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacija kozmetički tehničar.

Kako se upisuje JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana?

Trenutno aktuelnim zakonima je određeno da JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar može da bude isključivo organizovana za punoletna lica, odnosno za kandidate koji su do tog momenta stekli najmanje osnovno obrazovanje i o svemu tome poseduju relevantne dokaze.

Napominjemo da su svi prijavljeni u obavezi da u trenutku zvaničnog upisivanja dostave ne samo dokaz o tome da su punoletni, nego i o tome da su pre toga završili najmanje osnovnu školu. Iz tog razloga je bitno da oni budu obavešteni o tome da moraju priložiti lični dokument, kako bi na taj način dokazali da imaju najmanje 18 godina u trenutku upisivanja i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a kako bi dokazali da su stekli najmanje osnovno obrazovanje.

Da ne bude zabune, ukoliko nekoga interesuje JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar, a ima završenu ili srednju ili višu školu pre toga, odnosno stečeno fakultetsko obrazovanje, onda nema potrebe da dostavi svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu završene srednje ili više škole, kao i fakulteta.

Konkretnim rešenjem kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar predviđeno je da kandidati pohađaju teoretski i praktični deo. Oba dela će pohađati u Beogradu, s tim što će praktični deo biti organizovan u prostorijama frizersko – kozmetičkog studija „ La Prima “, koje se nalaze u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 160, a teoretski deo će biti organizovan u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u Makenzijevoj ulici broj 53.

Primarno se kandidati mogu prijaviti u toj beogradskoj poslovnici, ali i u bilo kojoj od preko 40 njih, koliko ih broj u ovom momentu Obrazovni centar Akademije Oxford u celoj našoj zemlji.

Od kandidata se zahteva da navedu svoje ime i prezime prilikom prijavljivanja, odnosno broj telefona i datum rođenja.

Svako od njih može izabrati da li će prijavljivanje da izvrši direktno u prostorijama tog predstavništva institucije organizatora ili će to učiniti elektronski, kada konkretne informacije šalje na mejl adresu, a dozvoljeno je i da prijavljivanje izvrše putem telefona.

Program neformalnog obrazovanja odraslih za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana

Najpre je predviđeno da se kandidati teoretski upoznaju sa celokupnom gradivom, a zatim i i da pohađaju praktični deo koji obuhvata JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetskih tretmana i sticanje zvanja kozmetički tehničar.

Pošto savladaju oba segmenta postaće vlasnici uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije kozmetički tehničar.

Higijensko estetska nega, zatim zaštita kože i adneksa kože, kao i njihova rehabilitacija se smatraju stručnim kompetencijama koje treba da savlada svaki kandidat da bi postao vlasnik pomenutog uverenja.

Kada su u pitanju jedinice kompetencija, one su podeljene u ukupno pet oblasti.

U okviru prve oblasti će kandidati učestvovati u postupku organizacije rada, odnosno obezbeđivanja inventara i potrošnog materijala za higijensko estetsku negu, zaštitu i rehabilitaciju kože.

U toku drugog segmenta je predviđeno upoznavanje za obezbeđivanjem higijenskih uslova rada, odnosno održavanjem pribora. Naučiće u tom segmentu i kako se sprovode metode asepsa i antisepsa u radu.

Treći segment podrazumeva učešće kandidata u pregledu pacijenta, odnosno utvrđivanje statusa i određivanje kozmetičkog tretmana.

Četvrti segment koji obuhvata JPOA obuka za izvođenje kozmetičko estetski tretmana i za sticanje kvalifikacije kozmetički tehničar obuhvata pripremu pacijenta, te pripremu pribora i aparata, kao i svih neophodnih preparata za pregled.

Poslednji i peti segment se odnosi na upoznavanje kandidata sa aplikacijom kozmo - terapijskih medikamenata.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje