JPOA - Izvođenje manikir - pedikir procedura

Dana 28. januara 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, ulica Majke Jevrosime broj 51, Beograd donela rešenje broj 610 - 04 - 101 / 2021 / 3, kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina dobila odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih - JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura.

Sa tim u vezi napominjemo da se ova državna institucija prilikom donošenja rešenja pozvala na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama ( " Službeni glasnik Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018 ), zatim na član 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku ( " Službeni glasnik Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018 ).

Treba napomenuti da je u ovom rešenju jasno navedeno da će JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura obuhvatiti dva dela i to teorijski i praktični. Takođe je navedeno gde će koji deo obuke biti organizovan, pa će u Jagodini u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u tom gradu, a koje se nalaze na adresi Trepčaninova broj 1 biti organizovan teorijski deo obuke, a praktični u istom gradu, ali na drugoj adresi i to Nušićeva bb, gde se nalaze prostorije salona „ Šarm creative “.


JPOA - Izvođenje manikir - pedikir procedura

A da bi stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, " Akademija Oxford - Agent " DOO iz Jagodine morala je da ispuni sve zakonom propisane uslove, kako u smislu programa ove edukacije, tako isto i u smislu prostora, ali i nastavnih sredstava i neophodne opreme za rad, kao i nastavnog i stručnog kadra.

Kandidati koji budu sa uspehom završili pohađanje oba dela ove obuke će steći uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija i to za ukupno četiri jedinice kompetencija. Napominjemo da je u pitanju jedinica kompetencije koja se odnosi na organizovanje rada i primenu metoda i asepsa i antisepsa u salonima, koji su specijalizovani za pružanje manikirskih i pedikirskih usluga. Zatim je programom obuhvaćeno upoznavanje kandidata sa procesom izvođenja manikir procedura, odnosno sa procesom izvođenja pedikir procedura i u teoriji i u praksi, a ova JPOA obuka uključuje i jedinicu kompetencije koja je vezana za upoznavanje polaznika sa postupkom nadogradnje noktiju.

A nakon što budu sve te jedinice kompetencije savladali kandidati će steći uverenje za delimično ostvaren standard stručne kompetencije za izvođenje manikir - pedikir procedura, koji mogu upisati u svoj radni dosije. U tom slučaju je naravno neophodno da su oni prethodno prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i da u okviru te službe imaju već otvoren radni dosije, a zatim i da se nadležnima obrate sa zahtevom za njegov upis. Podrazumeva se naravno da u svoju radnu biografiju ( CV ) treba da unesu podatak o tome da su stekli konkretno uverenje, jer će je na taj način ne samo u velikoj meri obogatiti, nego i imati relevantan dokaz o tome da su osposobljeni za te usluge.

Moraju znati svi koje interesuje JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura da tu obuku mogu pohađati samo punoletni stanovnici Republike Srbije, uz uslov da su pre toga stekli najmanje osnovno obrazovanje. Naravno da je neophodno u trenutku kada bude bilo vršeno zvanično upisivanje da dostave relevantan dokaz o ispunjenosti oba uslova. Konkretno, neophodno je na prvom mestu da prilože važeću ličnu kartu, odnosno drugi važeći lični dokument, kojim će potvrditi da imaju najmanje 18 godina u momentu upisa, odnosno da su prema zakonima Republike Srbije punoletni, a takođe je potrebno i da prilože svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, da bi dokazali da imaju minimum stečeno osnovno obrazovanje.

Svi koji žele da pohađaju ovu obuku i steknu validno uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija za izvođenje manikir - pedikir procedura, a koji su pre toga stekli srednje obrazovanje ili završili neku višu školu, odnosno fakultet bi trebalo u trenutku upisa da dostave validnu diplomu ili srednje ili više škole, te fakulteta koju su imali prilike da pohađaju i završe.

Sama činjenica da će JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura da bude organizovana u Jagodini jasno ukazuje na to da je u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u tom gradu dozvoljeno vršiti prijavljivanje i upisivanje. Ali takođe kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ove obuke, a žive u drugim delovima Srbije mogu pronaći u svom gradu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i izvršiti prijavljivanje. Napominjemo da se na više od 40 lokacija u ovom trenutku nalaze poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Ukoliko nekome ne odgovara da prijavljivanje vrši putem telefona ili lično, to može da učini i elektronski, odnosno da na mejl adresu najbližeg predstavništva institucije organizatora pošalje osnovne informacije o sebi, to jest ime, prezime i datum rođenja, kao i broj telefona.

Upisivanje će biti organizovano isključivo uz lično prisustvo svakog prethodno prijavljenog kandidata, koji će biti obavezan da dostavi i propisana dokumenta, kako bi dokazao da ispunjava dva ranije pomenuta uslova.

Kako se upisuje JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura?

Trenutno važećim propisima je predviđeno da JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura isključivo može biti organizovana za osobe koje imaju minimum osnovno obrazovanje, odnosno za lica koja su u skladu sa zakonima Republike Srbije punoletna.

Sama činjenica da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje manikir - pedikir procedura podrazumeva da ta dva uslova moraju biti u potpunosti ispoštovana, pa su to osnovni razlozi zbog kojih se od kandidata zahteva da dostave relevantne dokaze o tome da ispunjavaju te uslove u trenutku kada bude vršeno zvanično upisivanje.

Inače, pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se zvaničan upis može izvršiti samo ako je na licu mesta prisutan i prethodno prijavljeni kandidati, odnosno ako poseduje relevantne dokaze o ispunjenosti pomenutih uslova.

Postupak prijavljivanja je vrlo fleksibilan, zato što se kandidatima nudi mogućnost da praktično u svakom gradu u kome posluje " Akademija Oxford - Agent " DOO i ima svoja predstavništva, izvrši prijavljivanje ili lično ili putem telefona. Isto tako je dostupna i opcija da zainteresovana lica pošalju osnovne informacije o sebi na mejl adresu prethodno odabrane poslovnice, te će tako izvršiti prijavljivanje elektronskim putem.

U sva tri slučaja je potrebno da kandidati navedu kako svoje prezime i ime, tako isto i broj telefona, odnosno datum rođenja, čime će se smatrati da je njihova prijava kompletna.

Posle toga će dobiti informaciju o postupku upisa, a koji će biti organizovan isključivo ukoliko svaki prethodno prijavljeni kandidat bude bio i lično prisutan i naravno ako dostavi zahtevana dokumenta.

A u ta dokumenta spada na prvom mestu njegova lična karta, to jest bilo koji drugi važeći lični dokument, koji će poslužiti za dokazivanje ispunjenosti prvog uslova, uzevši u obzir da samo za punoletna, odnosno za ona lica koja u trenutku zvaničnog upisa imaju minimum 18 godina može da bude organizovana JPOA obuka za izvođenje manikir – pedikir procedura.

Drugi uslov koji moraju ispuniti svi prijavljeni kandidati vezan je za ranije stečeno obrazovanje, uzevši u obzir da je slovom zakona predviđeno da ovu obuku mogu pohađati samo lica koja pre toga imaju najmanje završenu osnovnu školu, odnosno koja su do tog trenutka stekla osnovno obrazovanje. Da bi kandidat dokazao da ispunjava taj zahtev, on mora u trenutku upisa da dostavi validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Pod pretpostavkom da nekoga ko je prethodno završio srednju, višu školu ili fakultet sada interesuje JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura, moramo napomenuti da ti kandidati ne treba da dostavljaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, prosto zato što su stekli viši nivo kvalifikacija. Od njih se zahteva da u trenutku zvaničnog upisivanja prilože dokaz o završenoj srednjoj ili višoj školi, te fakulteta, a u vidu validne diplome.

Kada budu vršili prijavljivanje i upisivanje, kandidati će dobiti informaciju i o tome da JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura uključuje i teorijski i praktični deo, a saznaće i gde se koji od njih organizuje. Isto tako će ih nadležni informisati i o tome da će po završetku pohađanja oba dela ove edukacije steći uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija za izvođenje manikir - pedikir procedura, koje će imati pravo da u svoj radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje upišu u skladu sa zakonom, a naravno ako su pre toga prijavljeni na evidenciju te službe.

Nastavni plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za izvođenje manikir - pedikir procedura

Prema nastavnom programu u skladu sa kojim se organizuje JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura, a posle čijeg pohađanja kandidati stiču validno uverenje, predviđeno je da imaju obavezu da savladaju ukupno četiri jedinice kompetencije, to jest četiri oblasti.

Podrazumeva se da će biti u obavezi da pohađaju i teorijski deo ove obuke i praktični, nakon čega će dobiti uverenje za delimično ostvaren standard stručne kompetencije za izvođenje manikir - pedikir procedura. U skladu sa trenutno aktuelnim propisima će imati pravo svi kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i da zahtevaju upis tog uverenja u svoj radni dosije, a u okviru te službe.

Prva oblast, odnosno jedinica kompetencije sa kojom će se kandidati upoznati i u teorijskom i u praktičnom delu ove obuke vezana je za organizovanje rada u salonima za pružanje manikirskih i pedikirskih usluga, odnosno za primenu metoda asepsa i antisepsa u takvim salonima.

A u okviru druge jedinice kompetencije je predviđeno upoznavanje sa procedurama u oblasti manikira i načinom njihovog izvođenja, dok je treći segment koji obuhvata JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura vezana za upoznavanje kandidata za pedikir procedurama i time kako se one izvode pravilno u praksi.

Četvrta jedinica kompetencije ujedno je i poslednja, a odnosi se na upoznavanje polaznika sa postupkom nadogradnje noktiju, počev od primene do implementacije u praksi.

Tek nakon što kandidat bude sve pomenute jedinice kompetencije savladao i to ne samo u teorijskom smislu nego i u praktičnom, smatraće se da je ispunio sve zahteve koje podrazumeva JPOA obuka za izvođenje manikir - pedikir procedura, što znači da će tek posle toga moći da dobije validno uverenje za delimično ostvaren standard stručne kompetencije za izvođenje manikir - pedikir procedura.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje