JPOA - Nega starih i nemoćnih lica

Kako je navedeno u rešenju broj 62 - 114 / 2021 - 04 / 4, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majjke Jevrosime broj 51, u Beogradu, donela na dan 6. aprila 2022. godine na osnovu člana 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, 81 / 2005- ispr. i 47 / 2018, " Akademija Oxford - Agent DOO " stekla je status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih ( status JPOA ) i to za izvođenje programa obrazovanja odraslih - obuka za negu starih i nemoćnih lica, odnosno za zvanje gerontodomaćica.

Tom prilikom se Agencija za kvalifikacije pozvala i na član 40 stav 1 i na član 42 stavove 9 i na član 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 – dr. zakon i na član 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i 95 / 2018. Uzevši u obzir da je " Akademija Oxford - Agent DOO " Jagodina stekla status Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za obuku za negu starih i nemoćnih lica, te za sticanje zvanja gerontodomaćica, to zapravo znači da je ispunila sve zakonom propisane zahteve i to kako u pogledu kadra i prostora, odnosno predloženog programa, tako isto i u pogledu potrebne opreme i nastavnih sredstava, kako bi ova obuka bila organizovana u skladu sa pravilima.

Predviđeno je nastavnim programom da kandidati koji budu pohađali JPOA obuku za negu starih i nemoćnih lica, odnosno za zvanje gerontodomaćice treba da steknu uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija, a u skladu sa standardom kvalifikacije zdravstveni negovatelj. A tom prilikom je programom utvrđeno da će kandidati ostvariti kompetenciju za sprovođenje higijene i ishrane kod funkcionalno zavisnih osoba, kako u kućnim uslovima, tako isto i u socijalnim ustanovama. Isto tako je u programu navedeno da će JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica omogućiti kandidatima da se upoznaju sa postupkom posmatranja i proučavanja zdravstvenog stanja, odnosno uočavanja različitih promena kod funkcionalno zavisnih osoba. Naučiće i kako da takvim osobama pružaju prvu pomoć, a podrazumeva se da će po završetku ove obuke kandidati biti osposobljeni da samostalno primenjuju propisanu terapiju nad pacijentima i to i u kućnim uslovima i kod onih koji su smešteni u odgovarajućim socijalnim institucijama.


JPOA - Nega starih i nemoćnih lica

Ističemo da nakon što steknu uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija, a sve u skladu sa aktuelnim standardom kvalifikacije zdravstveni negovatelj, kandidati mogu da ga upišu i u radnoj dosije, a ako ga imaju otvorenog pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno ako su ranije prijavljeni na evidenciju te službe.

Predviđeno je da JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica i sticanje zvanja gerontodomaćica, koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih organizuje „ Akademija Oxford - Agent DOO “ Jagodina bude sprovedena iz dva dela i to teorijskog i praktičnog.

U skladu sa već pomenutim rešenjem, teorijski deo će biti organizovan u poslovnici ove obrazovne institucije u Beogradu, a koja se nalazi na adresi Makenzijeva broj 53. A što se tiče praktičnog dela JPOA obuke za gerontodomaćicu, on će biti organizovan u prostorijama Doma za negu starih lica „ Epikur “, koje se nalaze takođe u Beogradu i to na adresi Vojvode Vlahovića broj 22.

Očekuje se da sva lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove za pohađanje JPOA obuke za gerontodomaćicu, odnosno JPOA obuke za negu starih i nemoćnih lica dostave zahtevanu dokumentaciju, a koja podrazumeva dokaz da imaju najmanje 18 godina i da su pre toga najmanje završili osnovnu školu.

Takođe je potrebno da svi koji su zainteresovani izvrše prijavljivanje i upisivanje, a u skladu sa pravilima koje navodi Obrazovni centar Akademije Oxford. U svakoj poslovnici te obrazovne institucije, koje se nalaze na više od 40 lokacije u našoj zemlji je moguće da kandidati izvrše prijavljivanje ili direktno u prostorijama predstavništva ili putem telefona, odnosno slanjem zahtevan ih podataka na mejl adresu.

Kako se upisuje JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica?

Da bi nekome bilo omogućeno da stekne zvanično priznato uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije zdravstveni negovatelj, on mora ispunjavati zakonom propisane uslove. Sa tim u vezi napominjemo da " Akademija Oxford - Agent DOO " Jagodina kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih sprovodi taj program na osnovu zvanično priznatog rešenja, donetog od strane Agencije za kvalifikacije Republike Srbije za sva lica koja su u trenutku upisa punoletna, odnosno koja su do tog momenta najmanje stekla osnovno obrazovanje i o tome poseduju relevantan dokaz.

U tom smislu je neophodno da svi koji žele da pohađaju JPOA obuku za negu starih i nemoćnih lica, odnosno za sticanje zvanja gerontodomaćica dostave dokaz o tome da su punoletni, to jest da u trenutku prijavljivanja i zvaničnog upisivanja imaju najmanje 18 godina. U tom slučaju je dokaz validna lična karta ili neki drugi lični dokument, koji će biti u obavezi kandidati da prilože u trenutku upisivanja.

Takođe je vrlo važno i da bude ispoštovan drugi važan uslov, a on se odnosi na to da se od kandidata zahteva da imaju dokaz o tome da su najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest pre toga završili minimum osnovnu školu. U tom smislu je dokaz svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Podrazumeva se da svi pojedinci koje interesuje JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica, a koji su pre toga eventualno stekli više kvalifikacije, te završili možda srednju ili neku višu školu, treba svakako o tome da dostave validan dokaz prilikom upisivanja.

Još je vrlo važno napomenuti i to da se očekuje lično prisustvo svakoga prijavljenog kandidata direktno u prostorijama bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Svakako će kandidati biti informisani i o tome da li je potrebno da urade sanitarni pregled i kakav, odnosno kako će dostaviti informacije o završenom sanitarnom pregledu i kada.

Što se prijavljivanja tiče, iako je ranije pomenutim rešenjem predviđeno da se teorijski deo koji uključuje JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica i sticanje zvanja gerontodomaćica organizuje u prostorijama ove obrazovne institucije u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, a praktični deo u prostorijama Doma za negu starih lica „ Epikur “, u ulici Vojvode Vlahovića broj 22 u Beogradu, prijavljivanje zainteresovani mogu da izvrše u apsolutno svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. U ovom trenutku se one nalaze na više od 40 lokacija u celoj našoj zemlji, tako da svi koji su zainteresovani mogu direktno u prostorijama odabrane poslovnice da izvrše prijavljivanje ili putem telefona. Postoji mogućnost i da prijavljivanje bude izvršeno elektronski, kada se od zainteresovanih očekuje da na mejl adresu izabranog predstavništva ove obrazovne institucije pošalju podatke koji se zahtevaju.

Vrlo je važno da napomenemo i to da bi kandidati koje interesuje JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica i za zvanje gerontodomaćice trebalo tom prilikom osim svog imena i prezimena da navedu i broj telefona, odnosno datum rođenja. Posle toga će biti kontaktirani od strane nadležnih i informisani o tome koja dokumenta će biti u obavezi da prilože u trenutku upisivanja i kako će biti organizovana ova obuka.

Takođe će kandidati saznati i da nakon što završe ovu obuku stiču uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije zdravstveni negovatelj, te da taj dokument imaju pravo da upišu pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u svoj radni dosije, uzevši u obzir da je „ Akademija Oxford - Agent DOO “ Jagodina stekla status Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - obuka za negu starih i nemoćnih lica.

Program neformalnog obrazovanja odraslih za JPOA obuku za negu starih i nemoćnih lica

Najčešće se kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ove JPOA obuke interesuju za to šta je predviđeno aktuelnim nastavnim programom.

U tom smislu moraju biti obavešteni o tome da je konkretnim rešenjem predviđeno da JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica i sticanje zvanja gerontodomaćica uključuje i teoretski i praktični deo.

Kao što je već pomenuto, u prostorijama ove obrazovne institucije u Beogradu, koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 53 će biti organizovan teorijski deo obuke. A u prostorijama Doma za negu starih lica „ Epikur “, koji se takođe nalazi u Beogradu i to u ulici Vojvode Vlahovića broj 22 će kandidati biti u obavezi da pohađaju praktični deo JPOA obuke za negu starih i nemoćnih lica, koju organizuje " Akademija Oxford - Agent DOO " Jagodina, kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih.

Programom je predviđeno da kandidati najpre nauče kako se sprovodi higijena funkcionalno zavisnih osoba, bez obzira da li se one nalaze u kućnim uslovima ili su smeštene u socijalnim ustanovama. Zatim će JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica i sticanje zvanja gerontodomaćica pružiti mogućnost svim kandidatima da se upoznaju i sa postupkom sprovođenja ishrane funkcionalno zavisnih osoba, bilo onih koje su smeštene u kući , bilo onih koje su smeštene u odgovarajućim socijalnim ustanovama.

Kandidati će imati prilike da se upoznaju i sa tim kako u praksi funkcioniše posmatranje zdravstvenog stanja kod funkcionalno zavisnih osoba, odnosno o čemu treba da vode računa kako bi uočili promene kod takvih osoba i kako bi pristupile pružanju prve pomoći.

Na koji način u praksi funkcioniše samostalna primena propisane terapije kod funkcionalno zavisnih osoba, koje su smeštene i u kućnim uslovima i u socijalnim ustanovama će takođe naučiti svako ko bude pohađao JPOA obuku za negu starih i nemoćnih lica.

Nakon što kandidati budu završili sa pohađanjem kako teoretskog dela, tako i praktičnog, a koji uključuje JPOA obuka za negu starih i nemoćnih lica, " Akademija Oxford - Agent DOO ", budući zvanično priznata institucija kojoj je odobren status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za ovu edukaciju će im izdati uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije zdravstveni negovatelj. Shodno pravilima i propisima je predviđeno da kandidati koji u okviru bilo koje ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje imaju radni dosije, mogu od zaposlenih u toj službi da zahtevaju zvaničan upis konkretnog uverenja, kako bi na taj način dokazali da su stekli dovoljno kvalifikacija da mogu da obavljaju konkretni posao.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje