JPOA - Nemački jezik A1 nivo

U skladu sa članom broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. i broj 47 / 2018, zatim sa članom broj 40 stav 1 i članom 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - Dr zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku

objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018 je na dan 31. januara 2022. godine Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu donela rešenje broj 610 - 04- 0 6 3 / 2021 / 3. U tom rešenju je navedeno da je odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina i to za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1, prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, odnosno CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ).

Shodno rešenju, prihvaćena je i lokacija koju je predložila " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, tako da će ova edukacija da bude realizovana u prostorijama Akademija Oxford u Beogradu, koje se nalaze nadomak trga Slavija i hrama Svetog Save, u ulici Makenzijevoj broj 53.


JPOA - Nemački jezik A1 nivo

Vrlo je važno da svi koji su zainteresovani za ovu edukaciju budu prethodno upoznati sa time da Obrazovni centar Akademije Oxford u našoj zemlji posluje na više od 40 lokacija, tako da je praktično kandidatima iz cele Srbije dozvoljeno da prijavljivanje izvrše u poslovnici koja im je fizički najbliža, s tim što nastavu svakako moraju da prate na predviđenom lokaciji.

Prilikom prijavljivanja kandidati jedino imaju obavezu da navedu osnovne informacije o sebi, odnosno ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.

Svakome od njih je na raspolaganju mogućnost da prijavljivanje izvrši i elektronske, odnosno da na mejl adresu najbliže poslovnice institucije organizatora pošalje te podatke, s tim što se zainteresovani mogu prijaviti i preko telefona i ličnim odlaskom u prostorije izabrane poslovnice.

A svako od njih će dobiti informaciju o tome da lično mora da bude prisutan kada se vrši upis i da JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1,a u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike može isključivo da bude organizovana za kandidate koji ispunjavaju zakonom propisane zahteve, odnosno koji su punoletni u trenutku zvaničnog upisa i koji do tog momenta imaju najmanje završenu osnovnu školu.

Zato se i zahteva od svakog kandidata da u trenutku upisa dostavi relevantne dokaze o tome da konkretne zahteve ispunjava.

Na prvom mestu se misli na to da mora dokazati da ima najmanje 18 godina, to jest da je u skladu sa zakonima Republike Srbije u pitanju punoletno lice, što znači da ima obavezu u tom trenutku da priloži važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći lični dokument.

A da bi neko dokazao da ima najmanje završenu osnovnu školu pre toga, odnosno stečeno osnovno obrazovanje, neophodno je da u trenutku upisivanja dostavi validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Ukoliko nekoga interesuje JPOA obuka za nemački jezik nivo A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, a imao je prilike da školovanje nastavi, te možda završio neku srednju ili višu školu, pa čak i fakultet, naravno da će mu biti dozvoljeno da pohađa nastavu ukoliko je punoletno lice u pitanju. Ali takvi kandidati ne moraju da u trenutku zvaničnog upisivanja dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već relevantan dokaz o tome koju su srednju ili višu školu, odnosno fakultet završili.

U konkretnom rešenju je navedeno i da će " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina svakom kandidatu koji završi ovu edukaciju izdati potvrdu o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. S obzirom na to da je pomenuta obrazovna institucija kvalifikovana za sprovođenje ove edukacije, jer je u konkretnom rešenju navedeno da joj je odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, to znači da će kandidati imati pravo da od nadležnih u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje zahtevaju i upis te potvrde u svoj radni dosije. Naravno pod uslovom da su se pre toga prijavili na evidenciju konkretne službe.

Isto tako je dobro da podatak o posedovanju potvrde o savladanom programu JPOA obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike svaki kandidat unese i u svoju radnu biografiju ( CV ), uzevši u obzir da postoje radne pozicije gde se od zainteresovanih zahteva upravo znanje tog jezika.

Kako se upisuje JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1, prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Vrlo je jasno slovom zakona navedeno kome je tačno namenjena JPOA obuka za nemački jezik nivo A1 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, tako da isključivo kandidati koji ta dva uslova ispunjavaju mogu i da izvrše prijavljivanje.

Na prvom mestu to moraju biti osobe koje imaju najmanje 18 godina i prema zakonima naše zemlje su punoletni u trenutku upisa, a na drugom mestu ti kandidati moraju imati minimum osnovno obrazovanje i svakako priložiti relevantan dokaz o tome.

S obzirom na to da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina predvidela da se upis isključivo vrši uz lično prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata, to znači da je svako od njih u obavezi u tom momentu da na prvom mestu dostavi važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći dokument, kako bi dokazao da ima minimum 18 godina. Drugi dokument koji mora dostaviti svaki kandidat ukoliko ga interesuje JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1 u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, uzevši u obzir da na taj način dokazuje da je najmanje stekao osnovno obrazovanje.

Ali ako neko želi da pohađa ovu edukaciju, a pre toga je imao prilike da se i dalje školuje, odnosno da završi neku srednju školu, višu školu ili fakultet, podrazumeva se da neće biti u obavezi da dostavi svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi prilikom upisa, već dokument kojim će dokazati koji nivo obrazovanja je stekao, što je zapravo diploma konkretne srednje ili više škole, odnosno fakulteta koji je kandidat završio.

U pomenutom rešenju kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike navedeno je da će nastava da bude organizovana u ulici Makenzijevoj broj 53 u Beogradu, gde se nalaze prostorije te obrazovne institucije u srpskoj prestonici.

Ipak, sve to ne znači da se kandidati moraju prijavljivati samo u toj poslovnici, jer je poznato da Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 40 lokacija u celoj našoj zemlji trenutno posluje. Zato i napominjemo da svi koji su zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavljivanje u poslovnici koja se nalazi u njihovom gradu, odnosno u onoj koja im je najbliža, s tim što upis mora biti izvršen na konkretnoj lokaciji.

Prijavljivanje može da bude izvršeno ne samo lično u prostorijama izabrane poslovnice navedene obrazovne institucije, nego i putem telefona, a omogućeno je zainteresovanima i da se prijave elektronski, kojom prilikom moraju poslati zahtevane informacije na mejl.

U principu u sva tri slučaja se zahtevaju potpuno iste informacija od zainteresovanih, a osim njihovog imena i prezimena, to su i datum rođenja svakog kandidata koji vrši prijavljivanje, kao i broj telefona.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za nemački jezik nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

Najpre da napomenemo da Zajednički evropski referentni okvir za jezike, odnosno CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ) podrazumeva da je A 1 nivo zapravo početni ili osnovni.

A da bi kandidati mogli da steknu potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, koju će im izdati " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina koja je zvanično ovlašćena za izvođenje tog programa, neophodno je da savladaju ukupno pet kompetencija, koliko ih podrazumeva ovaj jezički okvir.

Generalno govoreći, u pitanju je kompetencija vezana za domet, zatim ona koja se odnosi na tačnost ili preciznost izraza, kao i na tečnost govora i stepen interakcije, te kompetencija koja se tiče koherencije, to jest povezanosti.

Prva kompetencija koja se odnosi na domet podrazumeva da će kandidati nakon savladavanja ove JPOA obuke biti u mogućnosti da koriste one reči i izraze koji se smatraju osnovnim, prosto zato što je to karakteristika konkretnog nivoa.

Kada je u pitanju druga kompetencija, koja se odnosi na preciznost, to jest na tačnost izraza, mora se priznati da će kandidati imati ograničena znanja po tom pitanju. Biće upoznati sa gramatičkim pravilima koja su u osnovi jednostavna, a nakon što bude završena JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1 jedan prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, kandidat će znati da koristi sadašnje vreme i da kaže ili napiše nekoliko rečenica koje se smatraju osnovnim i to bez greške.

Treća kompetencija vezana je za tečnost govora i vrlo je važno imati na umu da kandidati čiji nivo znanja nemačkog jezika odgovara početnom ili osnovnom nemaju naročito visok stepen tečnog izražavanja. A to u praksi znači da oni u razgovoru često prave pauze, prosto zato što nemaju dovoljan ni fond reči ni znanja da bi mogli tečno da se izražavaju na tom jeziku.

Četvrta kompetencija vezana je za stepen interakcije i odnosi se upravo na interakciju u govoru, odnosno u razgovoru sa izvornim govornicima nemačkog jezika. U tom smislu će JPOA obuka za nemački jezik nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike omogućiti svakom pojedinačnom kandidatu da može da stupa u interakciju sa izvornim govornicima, ali samo ako se razgovara o temama koje su svakodnevne i koje su izuzetno bliske kandidatu, a uz korišćenje jednostavnijih reči i izraza. Sve to u suštini znači da će kandidat znati da se predstavi, odnosno da odgovori na pitanja sagovornika o tome kako se zove i preziva, čime se bavi, kog je uzrasta, iz koje zemlje dolazi i slično.

Peta kompetencija i poslednja čije savladavanje dovodi do toga da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina izdaje kandidatima potvrdu o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike odnosi se na povezanost ili koherenciju. Očekuje se od kandidata da u principu može da poveže više reči i izraza, ali samo onih osnovnih, s tim što se generalno očekuje da kandidati čiji nivo znanja prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike se karakteriše kao početni ili osnovni koriste veliki broj veznika u izražavanju, jer imaju slab rečnički fond.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje