JPOA - Nemački jezik nivo B2

U skladu sa članom broj 3 tačka 2 trenutno aktuelnog Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. i broj 47 / 2018, ali i na osnovu člana člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018 je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, Beograd, na dan 31. janura 2022. godine donela rešenje broj 610 - 04 - 0 79 / 2021 / 3. Njime je odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Samim tim što je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretnu obuku znači da je ispunila sve uslove koji su zakonom propisani, a koji se odnose na prvom mestu na predviđeni nastavni program, te zatim i na nastavni i stručni kadar, kao i na svu opremu i nastavna sredstva potrebna za izvođenje ove edukacije i naravno na prostor koji je za to predviđen.

Što se samog prostora tiče, konkretnim rešenjem je navedeno da će JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike biti realizovana na lokaciji koja je predložena, a što su zapravo prostorije Akademije Oxford Beograd, koje su smeštene u ulici Makenzijeva broj 53.


JPOA - Nemački jezik nivo B2

S obzirom na to da ova edukacija mora biti usklađena sa pravilima trenutno važećeg standarda za nastavu stranih jezika, koji je poznat kao CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ) ili Zajednički evropski referentni okvir za jezike, to je predviđeno da kandidati imaju obavezu da savladaju ukupno pet kompetencija, posle čega će im biti izdata potvrda o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Ističemo da je u pitanju potvrda koja je zvanično priznata i kao takva pravno validna, što znači da vlasnik te potvrde ima pravo da od nadležnih u okviru ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje, u okviru koje je izvršio prijavljivanje na evidenciju i u kojoj ima otvoren radni dosije, treba da zahteva i zvaničan upis te potvrde. Naime, trenutno aktuelni zakona navodi da nadležni u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje isključivo imaju pravo da vrše upis ne samo potvrda, nego i stečenih uverenja i sertifikata u radne dosijee kandidata.

Potrebno je da apsolutno svako koga interesuje JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike zna i to da nastavu može da pohađa samo ako je prema aktuelnim zakonima Republike Srbije punoletan. Takođe je predviđeno da se ova edukacija organizuje samo za ona lica, koja su pre toga stekla osnovno obrazovanje minimum i naravno ukoliko o tome poseduju relevantan dokaz, a u vidu svedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

Prilikom zvaničnog upisivanja bi svaki pojedinačni kandidat trebalo kao prvo da bude lično prisutan, a kao drugo da dostavi relevantne dokaze o tome da ispunjava konkretne zahteve. Misli se na prvom mestu na validnu ličnu kartu, to jest na bilo koji drugi lični dokument kojim može da bude utvrđeno da kandidat u tom momentu ima 18 godina najmanje, a zatim i na svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, što je relevantan dokaz da kandidat ima stečeno osnovno obrazovanje minimum do tog trenutka.

A ako je neko eventualno završio srednju školu ili neku višu, te fakultet, a sada ga zanima JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, te u tom trenutku ima najmanje 18 godina, podrazumeva se da će mu biti omogućeno pohađanje ove edukacije, s tim što ti kandidati ne treba da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi prilikom upisa, već diplomu završene ili srednje ili više škole ili fakulteta, kao relevantan dokaz o nivou stečenih kvalifikacija.

Na koji način se upisuje JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Iako je predviđeno da JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2, koja se organizuje u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike bude organizovana u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, gde su smeštene prostorije " Akademija Oxford - Agent " DOO u tom gradu, kandidati imaju praktično mogućnost da se u svakoj poslovnici te obrazovne institucije u našoj zemlji prijave.

S obzirom na to da se predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze na više od trenutno 40 lokacija, to praktično znači da kandidat može odabrati bilo koju od tih poslovnica i izvršiti prijavljivanje ili lično ili putem telefona, odnosno slanjem tačno određenih informacija o sebi na mejl adresu te poslovnice.

Od podataka potrebnih za prijavljivanje, izuzev imena i prezimena kandidata, neophodno je i navođenje datuma rođenja, odnosno broja telefona kandidata, što je svakako neophodno za dalji kontakt sa nadležnima i informisanje o detaljima vezano za organizaciju nastave.

Isto tako je važno da svako od njih bude informisan i o tome da ne može da pohađa ovu edukaciju ukoliko u trenutku zvaničnog upisivanja nema minimum 18 godina, odnosno ako nije punoletan u skladu sa zakonima naše zemlje. Još jedan uslov mora biti ispunjen da bi kandidatu bilo omogućeno da pohađa ovu edukaciju, a to je da mora dostaviti relevantan dokaz o tome da je stekao najmanje osnovno obrazovanje do momenta upisa.

Sve to će biti predočeno kandidatima kada se budu prijavljivali, kao i činjenica da se upis vrši isključivo uz njihovo lično prisustvo.

Kao dokaz da je lice punoletno u trenutku upisa smatra se važeća lična karta, odnosno bilo koji drugi lični dokument iz koga zaposleni u okviru " Akademije Oxford - Agent " DOO, Jagodina mogu da utvrde da je u pitanju punoletno lice. Sledeće što mora dostaviti tom prilikom svaki ranije prijavljeni kandidat jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, jer na taj način dokazuje da ima stečeno najmanje osnovno obrazovanje.

Moramo istaći i podatak da JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike može da bude organizovana i za punoletne kandidate, a koji su nastavili svoje školovanje posle osnovne škole i završili ili neku srednju ili neku višu školu, odnosno fakultet. Ukoliko je to slučaj, onda je neophodno da kandidat dostavi diplomu o završenoj srednjoj ili višoj školi, odnosno o poslednjoj obrazovnoj instituciji koju imao prilike da završi, kao dokaz o nivou stečenih kvalifikacija.

Podrazumeva se da će i prilikom prijavljivanja i prilikom upisivanja kandidati dobiti informaciju i o tome da se JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike organizuje isključivo u Beogradu, u ulici Makenzijevoj broj 53, gde se nalaze prostorije Akademije Oxford Beograd, kao što je navedeno u pomenutom rešenju.

Isto tako će saznati i da svako ko bude završio pohađanje ove obuke, odnosno prošao celokupan nastavni program, stiče potvrdu o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Ako je kandidat prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i ima otvoren radni dosije, on može od nadležnih u toj službi da zahteva zvanično i upis stečene potvrde.

Nastavni program neformalnog obrazovanja odraslih za nemački jezik nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

Pravila Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezik ili CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ), u skladu sa kojima se organizuje JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 su vrlo jednostavna i podrazumevaju ukupno pet kompetencija, na koje će biti fokusiran nastavni program i koje će kandidati biti u obavezi da savladaju.

A nakon što to učine, steći će i potvrdu o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetencije na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, koju će moći zvanično u svoj radni dosije, a ako ga imaju otvorenog u okviru ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje, da upišu.

Kao što smo već pomenuli, pet je kompetencija koje su predmet ove edukacije i to domet na prvom mestu, zatim tačnost ili preciznost u izgovoru i pisanju nemačkog jezika, kao i tečnost govora i stepen interakcije, a na kraju dolazi peta kompetencija koju treba kandidati da savladaju i koja se odnosi na povezanost, odnosno koherenciju.

Ističemo da Zajednički evropski referentni okvir za jezike, u skladu sa čijim pravilima se i organizuje JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 podrazumeva da je u pitanju viši srednji nivo znanja. Slobodno se može reći da znanje koje će kandidat steći po završetku ove edukacije može da bude svrstana u prilično visoko, samim tim pre što se na primer taj nivo najčešće zahteva od osoba koje žele da studiraju u Nemačkoj, odnosno da slušaju predavanja na tom jeziku.

A što se tiče prve kompetencije koja je usmerena na domet, ona se ogleda u činjenici da će kandidat po završetku ove obuke imati zadovoljavajući rečnički fond, tako da će biti u mogućnosti da vrlo jasno izrazi i svoje mišljenje i svoje utiske o različitim temama. On ne mora pre toga biti posebno upoznat sa konkretnom temom, jednostavno zato što poznaje dovoljno reči i izraza da može da iznese svoje mišljenje i viđenje o njoj.

Druga kompetencija usmerena je na preciznost ili tačnost, a koja će biti na prilično visokom nivou nakon što bude završena JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. U tom smislu se ne očekuje da kandidat po završetku ove edukacije pravi greške ni u govoru ni u pisanju, a ako se bude desilo da ih napravi, zahvaljujući nivou znanja koje ima, moći će i potpuno samostalno da ih ispravi i nastavi bez ikakvih problema da učestvuje u razgovoru, odnosno u prepisci o konkretnoj temi.

Tečnost govora je treća kompetencija koju će savladati kandidati, a trebalo bi po završetku ove edukacije da ona bude na visokom nivou. Zapravo se ne očekuje da kandidat pravi neke duže pauze u govoru, već isključivo kraće pauze, koje imaju za cilj samo prisećanje termina koji želi da iskoristi.

Četvrta kompetencija vezana je za stepen interakcije, a i ona bi trebalo da bude na visokom nivou nakon što bude završena JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Ne mora kandidat posebno biti upoznat pre toga sa nekom temom da bi o njoj izneo svoje mišljenje u usmenoj ili u pisanoj komunikaciji. Po završetku ove obuke će on moći bez ikakvih poteškoća da se upusti u diskusiju i sa većim brojem izvornih govornika o različitim temama. Takođe će biti u mogućnosti i da se izvornim govornikom ili sa više njih pokrene razgovor u određenoj temi.

Peta kompetencija koju će savladati kandidati tom prilikom odnosi se na koherenciju ili povezanost. Treba svakako imati na umu da je u pitanju viši srednji nivo znanja, a da nakon njega postoji još samo dva nivoa znanja, predviđenih aktuelnim standardom, tako da mogu da se jave odrođeni propusti u izražavanju, ali bi JPOA obuka za nemački jezik nivo B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike trebalo da omogući kandidatu da se upozna sa složenim rečeničnim i gramatičkim konstrukcijama, koje će kasnije biti u prilici da prilično dobro koristi i u izražavanju pisanim i u izražavanju usmenim putem.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje