JPOA - Obavljanje daktilografskih poslova

Na osnovu člana broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. i broj 47 / 2018, zatim člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je

objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018 je kao relevantna državna institucija Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u ulici Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu dana 8. jula 2022. godine donela je rešenje broj 62 - 32 / 2022 - 0 4 / 4. Upravo tim rešenjem je " Akademija Oxford - Agent ", DOO Jagodina dobila odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih ( status JPOA ) za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za obavljanje daktilografskih poslova.

Prema predlogu podnosioca ova edukacija, koja obuhvata ne samo teorijski, nego i praktični deo biće organizovana na četiri lokacije.


JPOA - Obavljanje daktilografskih poslova

Prva lokacija se nalazi u Beogradu i to u Makenzijevoj ulici broj 53, druga je u Kragujevcu u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23. Treća lokacija na kojoj će biti organizovana JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova se nalazi u Novom Sadu i to na adresi Trg Marije Trandafil broj 14, a četvrta je u Nišu u ulici Obrenovićeva broj 26.

U konkretnom rešenju je navedeno da će " Akademija Oxford - Agent ", DOO Jagodina svakom kandidatu po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela ove obuke izdati potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za obavljanje daktilografskih poslova.

S obzirom na to da konkretni dokument na osnovu koga je ova obrazovna institucija zvanično stekla pomenuti status, to znači da se radi o zakonski priznatom dokumentu i da svaki kandidat ima pravo da zahteva njegov upis u svoj radni dosije, naravno ako je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje pre toga. Valjalo bi da kandidati pošto steknu ovu potvrdu odu u ispostavu Nacionalne službe za zapošljavanje i od nadležnih zahtevaju upis u svoj radni dosije, a uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih pravila. A ta pravila zapravo podrazumevaju da isključivo nadležni u toj službi imaju pravo da izvrše upis stečenih potvrda, odnosno sertifikata i uverenja.

A da bi " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina mogla da bude okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova, morala je da ispuni i sve zakonom propisane zahteve vezano kako za stručni i nastavni kadar, odnosno plan i program nastave, tako isto i vezano za nastavna sredstva, opremu i prostor potreban za izvođenje ove edukacije.

Uopšteno govoreći, kandidati će se između ostalog upoznati sa postupkom pravilnog slepog kucanja uz 10 prstiju, a biće im predočena i pravila pravopisa srpskoga jezika. Takođe je predviđeno da JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova uključi i temu koja je vezana za poslovnu komunikaciju, odnosno korespodenciju pisanim putem, a podrazumeva se da će kandidatima biti predočeno i kako funkcionišu osnovni programi na računaru koji će im biti potrebni za obavljanje tog posla.

U zavisnosti od toga kako savladaju predviđeni nastavni program, zavisiće i za koju klasu će kandidati biti osposobljeni. A podela klasa je na njih četiri i to prva A klasa ( I A klasa) , koja podrazumeva više od 350 otkucaja u minuti, potom prva B klasa ( I B klasa), koja se odnosi na 300 do 350 otkucaja u minuti, druga klasa ( II ) klasa, koju će steći kandidati ukoliko imaju između 250 300 otkucaja u minuti i treća klasa ( III klasa ), koja podrazumeva da u jednoj minuti mogu otkucati između 160 i 250 karaktera.

Važno je da svi koje interesuje JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova znaju i to da iako je predviđeno da se i teorijski i praktični deo ove edukacije organizuju na jednoj od četiri lokacije, odnosno u prostorijama Obrazovnog centra Akademije Oxford u Beogradu, Kragujevcu, Nišu ili Novom Sadu, prijavljivanje može biti izvršeno u svakoj od preko 40 poslovnica te obrazovne institucije.

Bitno je da svako zainteresovano lice prilikom prijavljivanja, izuzev svog imena i prezimena, navede i broj telefona i datum rođenja.

U suštini bi svaki pojedinačni kandidat trebalo da odabere da li će prijavljivanje da izvrši elektronski, to jest slanjem konkretnih podataka na mejl adresu najbliže poslovnice ili će to učiniti lično u prostorijama tog predstavništva institucije organizatora, odnosno putem telefona.

Svakako će kandidati dobiti informaciju o tome da je njihova obaveza lično da budu prisutni kada bude bio vršen zvaničan upis i naravno da dostave dokumenta, kojima će potvrditi da ispunjavaju dva osnovna uslova, kako bi im bilo mogućeno da pohađaju ovu edukaciju. Zapravo će JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova isključivo biti organizovana za punoletne osobe, odnosno za sve kandidate koji u trenutku upisivanja imaju najmanje 18 godina, a prethodno su minimalno stekli osnovno obrazovanje, to jest završili osnovnu školu najmanje.

Baš iz ta dva razloga se i zahteva da u trenutku zvaničnog upisivanja svaki kandidat kao prvo priloži dokaz o tome da zaista ima 18 godina najmanje, što će reći da bi trebalo da dostavi validnu ličnu kartu, odnosno drugi validan lični dokument. Zatim je potrebno da priloži i dokaz o tome da je završio osnovnu školu najmanje, što je u tom slučaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Svako ko je nakon osnovne škole nastavio školovanje i eventualno stekao diplomu neke više ili srednje škole, te fakulteta bi trebalo u trenutku upisivanja da dostavi ta dokumenta, kako bi dokazao koji nivo obrazovanja je minimum stekao do tog momenta.

Kako se upisuje JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova?

Trenutno aktuelnim zakonima je propisano da JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova isključivo može da bude pohađana od strane lica koja su prema zakonima Republike Srbije punoletna, a to znači da u trenutku upisa kandidati moraju imati 18 godina najmanje i o tome moraju posedovati relevantan dokaz.

Iz tog razloga je navedeno da upis mora biti izvršen uz lično prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata, a da on tom prilikom mora dostaviti ili važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći lični dokument, kako bi na taj način dokazao da taj uslov ispunjava.

Sledeće što moraju učiniti svi koji izvrše prijavljivanje jeste da dostave dokaz o tome da su najmanje završili osnovnu školu do momenta upisa. Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi je dokument koji se od njih zahteva u tom trenutku.

Međutim, postoje i kandidati koje interesuje JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova, a koji su svoje školovanje nastavili i stekli diplomu određene srednje ili više škole ili fakulteta. Za njih je navedeno pravilo da u tom slučaju kao dokaz o ispunjenosti konkretnog uslova treba da dostave diplomu o završenoj bilo srednjoj, bilo višoj školi ili fakultetu.

Kao što je navedeno u konkretnom rešenju, kandidati bi trebalo i teorijski i praktični deo koji obuhvata JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova da pohađaju na jednoj od ponuđenih lokacija, odnosno u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u Beogradu, Nišu, Kragujevcu ili Novom Sadu. Ali prijavljivanje mogu izvršiti i u poslovnici u bilo kom drugom gradu, s obzirom na to da njih ima na više od 40 lokacija.

Dovoljno je da kandidati kontaktiraju nadležne u toj poslovnici putem telefona ili da im pošalju osnovne informacije o sebi na mejl adresu, a ako im tako više odgovara, naravno da mogu i lično da se prijave.

Od informacija se zahteva navođenje imena i prezimena svakog pojedinačnog kandidata, potom broja njegovog telefona i datuma rođenja.

Posle toga će svako od njih biti informisan o detaljima vezano za način organizacija nastave, odnosno vezano za lokacije, kao i o tome koja dokumenta bi trebalo da dostavi u trenutku zvaničnog upisa, odnosno o tome da mora biti lično biti prisutan prilikom upisa.

Nastavni plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za obavljanje daktilografskih poslova

Vrlo je jasno navedeno u rešenju kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih obuka za obavljanje daktilografskih poslova da kandidati imaju obavezu da pohađaju i teorijski i praktični deo. Takođe je navedeno i da se nastava organizuje na jednoj od četiri lokacije, odnosno u prostorijama institucije organizatora koje se nalaze kako u Beogradu, u Makenzijevoj ulici broj 53, potom u Kragujevcu, u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23, tako isto i u Nišu, a na adresi Obrenovićeva broj 26 i u Novom Sadu, na adresi Trg Marije Trandafil broj 14.

Podrazumeva se da će svaki prijavljeni kandidat, ako ispunjava zakonom propisane uslove, odnosno ako je u trenutku upisa punoletan i ako je do tog momenta završio najmanje osnovnu školu, imati obavezu i da se opredeli između svih ponuđenih lokacija.

Sve to smo naveli zato što prijavljivanje u principu može da izvrši u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, ali svakako će JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova biti organizovana na jednoj od četiri navedene lokacija.

Trenutno aktuelnim programom je predviđeno na prvom mestu da se kandidati upoznaju sa pravilima slepog kucanja i to uz korišćenje 10 prstiju. Naravno da ću im pohađanje ove edukacije pružiti mogućnost i za upoznavanje sa pravopisnim pravilima, a nastavnim programom je predviđeno da se upoznaju i sa poslovnom korespondencijom, odnosno komunikacijom i to sve u pisanom obliku.

Izuzev toga, JPOA obuka za obavljanje daktilografskih poslova uključuje i segment koji se odnosi na savladavanje rada u osnovnim računarskim programima, koji će kandidatima biti potrebni ako budu obavljali ove poslove.

Sa tim u vezi napominjemo da će biti izvršena i adekvatna provera, kako bi bilo utvrđeno kojoj od ukupno četiri klase pripada kandidat. Zapravo te klase se definišu na osnovu broja otkucaja u minuti, a kreću se od 160 do 250 otkucaja u minuti, što je treća klasa ( III klasa ), odnosno od 250 do 300 otkucaja u minuti, što je druga klasa ( II klasa ), pa do između 300 i 350 otkucaja u minuti, što je prva B klasa ( I B klasa ), do prve A klase ( I A klasa ), koja se odnosi na kandidate koji prilikom slepog kucanja koji imaju više od 350 otkucaja u minuti .

A nakon što budu sa uspehom savladali oba dela ove edukacije, kandidati će da steknu potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za obavljanje daktilografskih poslova, koju im kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za tu edukaciju izdaje " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina. Sama činjenica da se radi o priznatoj i relevantnoj instituciji dovodi do toga da je i ta potvrda zvanično priznata, te kao takva može da bude upisana u radni dosije kandidata, a ukoliko je prethodno prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Podrazumeva se da se on nadležnima u toj službi mora obratiti sa zahtevom da se izvrši upis stečene potvrde u njegov radni dosije, a u skladu sa trenutno aktuelnim zakonskim odredbama, koje navode da isključivo nadležni u toj službi vrše upis.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje