JPOA - Računovođa

Prema rešenju broj 62 - 167 / 2021 / 4, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u ulici Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu donela 15. avgusta 2022. godine, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobila je odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar.

U tom rešenju navedeno je da se Agencija za kvalifikacije Republike Srbije prilikom njegovog donošenja pozvala na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim na član broj 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Kao podnosilac zahteva, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunila je u potpunosti sve ono što je zakonom propisano u vezi sa programom ove edukacije, odnosno u vezi sa stručnim i nastavnim kadrom, te nastavnim sredstvima i opremom, koja je potrebna za izvođenje edukacije, kao i u vezi sa prostorom.


JPOA - Računovođa

Sa tim u vezi ističemo i da JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar podrazumeva i teorijski i praktični deo. Pored toga što će se oba dela organizovati u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u beogradskoj poslovnici, a na adresi Makenzijeva broj 53, omogućeno je i učenje na daljinu i to preko platforme virtuelna učionica.

S obzirom na to da je stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, a u skladu sa navedenim rešenjem je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina samim tim stekla i pravo da kandidatima po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela edukacije izda uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar. Tom prilikom će se kandidati upoznati i u teoriji i u praksi sa samo jednom stručnom kompetencijom, a za koju će i steći konkretno uverenje. U pitanju je kompetencija koja se odnosi na vođenje računovodstvene evidencije u skladu sa trenutno aktuelnim propisima.

Svi oni kandidati koji budu pohađali ovu edukaciju i savladali i njen teorijski i praktični deo, te stekli uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, a koji su se pre toga prijavili na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i tamo imaju otvoren radni dosije, moći će posle sticanja uverenja da od nadležnih u toj službi zvanično zahtevaju upis stečenog dokumenta. Na taj način se poboljšava kvalitet njihovih kvalifikacija, pa u skladu sa time i šansa za pronalaženje zaposlenja. Naravno da u svoju radnu biografiju, odnosno CV, koji kandidati prilažu prilikom apliciranja za određeno radno mesto svakako treba da navedu podatak o tome da su stekli konkretno uverenje.

Naročito je važno da svi koje interesuje JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar imaju na umu da postoje dva vrlo važna uslova, koja moraju da ispune, kako bi im bilo omogućeno da pohađaju ovu edukaciju i da postanu vlasnici konkretnog uverenja.

Naročito je bitno da u trenutku kada vrši zvanično upisivanje svaki kandidat treba da dokaže da je punoletan prema zakonima naše zemlje, što znači da mora imati najmanje 18 godina u tom trenutku.

Isto tako je potrebno i da poseduje dokaz o ranije stečenom osnovnom obrazovanju, što je praktično minimum da bi mu bilo dozvoljeno da pohađa tu edukaciju.

A sve to dalje znači da bi u trenutku zvaničnog upisivanja kandidati trebalo na prvom mestu da prilože validnu ličnu kartu, to jest bilo koji drugi lični dokument, iz koga se može zaključiti da li ispunjavaju prvi pomenuti uslov, to jest da li su punoletni prema zakonima naše zemlje. Da bi dokazali da ispunjavaju drugi navedeni uslov, kandidati su u obavezi da prilikom upisivanja prilože i važeće svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Svako koga interesuje JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, a ko je punoletan i posle osnovne škole je nastavio dalje edukaciju, te u tom smislu stekao diplomu izabrane srednje ili više škole, a možda i nekog fakulteta, svakako u trenutku zvaničnog upisivanja ima obavezu da dostavi taj dokument. Da kažemo to jednostavnije, kandidat koji je stekao više od osnovnog obrazovanja treba da dostavi dokaz o završenoj srednjoj, višoj školi ili nekom fakultetu, to jest o onoj obrazovnoj instituciji koju je poslednju pohađao i završio sa uspehom.

U rešenju kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za obavljanje poslova računovođe u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar treba da sadrži i teorijski i praktični deo, koji će biti organizovani u prostorijama te obrazovne institucije u Beogradu ili online.

Uprkos tome što nastava može biti uživo organizovana samo na jednoj lokaciji, treba napomenuti da kandidati imaju pravo prijavljivanje da izvrše u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford na teritoriji Republike Srbije. S obzirom na to da se na preko 40 lokacija nalaze poslovnice te obrazovne institucije, kandidati praktično imaju mogućnost da gde god im to najviše odgovara prijavljivanje i izvrše.

Izuzev imena i prezimena, oni moraju navesti i kog datuma su rođeni i svakako ostaviti broj telefona zbog daljeg kontakta kada budu pristupali prijavljivanju.

Svima njima je na raspolaganju mogućnost da te informacije pošalju elektronski, odnosno na mejl adresu odabranog predstavništva institucije organizatora ili da ih izdiktiraju lično u prostorijama izabrane poslovnice, odnosno preko telefona.

Nnapomenuli bismo i to da je obaveza svakog prijavljenog kandidat da lično bude prisutan kada bude bilo organizovano zvanično upisivanje i da dostavi već pomenuta dokumenta, kako bi na taj način dokazao da ispunjava konkretne zahteve.

Kako se upisuje JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar?

Slovom zakona je tačno određeno da JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar može da bude organizovana samo za određene kategorije polaznika i to najpre za one koji su punoletni, a zatim i za one koji su pre toga najmanje stekli osnovno obrazovanje, to jest završili osnovnu školu.

Uzevši u obzir da su uslovi vrlo jasno definisani, to znači da samo kandidati koji ih ispunjavaju i o tome poseduju validne dokaze mogu ovu edukaciju da pohađaju.

A pošto budu savladali i teorijski deo i praktični, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, koja ima status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar će im izdati uverenje, kojim će se potvrditi da su u potpunosti savladali stručnu kompetenciju koja je predviđena aktuelnim nastavnim programom. Nakon što kandidat bude i zvanično stekao to uverenje, on bi trebalo da se obrati nadležnima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno u ispostavi te službe u okviru koje ima otvoren radni dosije, kako bi taj dokument bio i zvanično zaveden. U svoju radnu biografiju ( CV ) bi takođe trebalo da unese podatak o tome da je stekao ovo uverenje, jer će mu to sasvim sigurno značiti kada bude aplicirao za neko radno mesto.

Najbitnije je da svi koji su zainteresovani za upoznavanje sa tematikom ove edukacije, odnosno kojima je potrebno konkretno uverenje imaju na umu i to da se prema slovu zakona JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar može organizovati isključivo za osobe koje su pre upisa završile najmanje osnovnu školu i koje su punoletne.

Dakle, samo lica koja imaju minimum 18 godina u momentu kada vrše zvanično upisivanje na ovu edukaciju, odnosno koja poseduju važeći dokaz o tome da su završila osnovnu školu minimum imaju pravo da se prijave i upišu.

Prijavljivanje se može izvršiti u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, a kandidati biraju da li će zahtevane podatke da pošalju na mejl adresu te poslovnice, odnosno da li će se prijaviti lično u njenim prostorijama ili preko telefona.

Kada budu izvršili prijavljivanje, dobiće informaciju i o tome kada će biti organizovan zvaničan upis, ali i o tome da u trenutku upisa moraju da budu lično prisutni. Isto tako će saznati i da je neophodno da dostave važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi validan lični dokument, kako bi potvrdili da ispunjavaju prvi i osnovni uslov, to jest da su u skladu sa zakonima naše zemlje punoletni, što znači da tada moraju imati minimalno 18 godina.

S obzirom na to da JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar može da bude organizovana samo za osobe, koje imaju minimum završenu osnovnu školu pre toga, to znači da kandidati moraju dokazati i da ispunjavaju taj uslov. A da bi to mogli da učine, potrebno je da prilikom upisivanja dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Kandidati koji su imali prilike da se dalje školuju, te eventualno do tog trenutka završili ili srednju školu ili neku višu ili fakultet, ne bi trebalo da dostavljaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već samo dokaz o tome da su završili neku drugu školu, odnosno da su stekli viši nivo kvalifikacija.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar

Neophodno je da kandidat bude upoznat sa činjenicom da JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar obuhvata kako teorijski deo, tako isto i praktični. Smatraće se da je savladao celokupnu edukaciju ukoliko bude pohađao oba dela.

Tek posle toga će " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina moći svakom kandidatu da izda uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar i to samo za jednu kompetenciju, koja je predviđena trenutno važećim nastavnim programom.

A u pitanju je kompetencija koja se odnosi na upoznavanje polaznika ove edukacije sa principima vođenja računovodstvene evidencije u skladu sa zakonom propisanim pravilima. Ne samo da će kandidati imati priliku da se sa tom temom upoznaju u teorijskom smislu, nego će biti u obavezi da pohađaju i praktični deo koji takođe obuhvata JPOA obuka za obavljanje poslova rađunovođe, a u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar.

Inače je predviđeno navedenim rešenjem da se i teorijski i praktični deo ove edukacije organizuju na dva načina, odnosno uživo i to u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO, koje se nalaze u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, ali i u formi nastave na daljinu, a preko platforme virtuelna učionica.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje