JPOA - Primena mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima

S obzirom na to da je „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za primenu bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, to znači da svi punoletni kandidati, koji imaju najmanje osnovno obrazovanje mogu da pohađaju ovu obuku. Prilikom donošenja rešenja broj 62 - 77 / 2021 - 0 4 / 5, a koje je doneto 16. juna 2022. godine, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu se pozvala najpre na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr.ESP broj 47 / 2018, zatim na član broj 40 stav 1 i član 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Zahvaljujući tome što je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunila sve zahteve koje propisuje zakon, a u pogledu programa koji podrazumeva JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, zatim u pogledu prostora u kome se nastava organizuje i u pogledu nastavnih sredstava, te neophodne opreme i stručnog i nastavnog kadra, podrazumeva se da će kandidati koji budu savladali sve propisane kompetencije da steknu i validnu potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima. Shodno trenutno aktuelnom zakonu tu potvrdu mogu upisati u svoj radnoj dosije svi koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Sasvim je dovoljno da nakon sticanja potvrde kontaktiraju nadležne u toj službi, te da zahtevaju upisivanje konkretne potvrde u svoj radni dosije, s tim što naravno i u svoju radnu biografiju ( CV ) koju koriste prilikom apliciranja na oglase za različite poslove, svakako mogu navesti podatak o posedovanju ove potvrde, uzevši u obzir da je ona zvanično priznata i kao takva u potpunosti validna.

Kad smo već pomenuli nastavni program, u skladu sa čijim pravilima se organizuje JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, on uključuje ukupno šest kompetencija, odnosno šest oblasti koje kandidati treba da savladaju da bi mogli da dobiju potvrdu o savladanom programu obuke za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, a koju će im izdati „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretnu edukaciju.


JPOA - Primena mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima

Najpre će kandidati imati priliku da nauče kako se pravilno rukuje kotlovima, odnosno i parnim i gasnim kotlovima. Zatim je sledeća kompetencija usmerena na pravilno korišćenje alata i opreme, odnosno na njihovo pravilno održavanje pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima. Treća kompetencija, odnosno oblast koju će obuhvatiti JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima usmerena je na upoznavanje sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sa načinom njihove primene u praksi.

Podrazumeva se da će kandidati naučiti kako da prepoznaju potencijalne opasnosti dok rukuju parnim i gasnim kotlovima, a svakako će naučiti i na koji način je potrebno da adekvatno reaguju ukoliko u toku procesa rada dođe do različitih opasnosti.

Izuzev toga, predviđeno je da JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima pruži mogućnost kandidatima da nauče kako se koriste zaštitna sredstva i oprema za rad, odnosno kako se održavaju. I na kraju će svi kandidati naučiti kako da u praksi pravilno primenjuju trenutno aktuelne propise, a koji su vezani za oblast zaštite okoline i za oblast zaštite radne sredine.

Vrlo je važno da svaki kandidat izvrši prijavljivanje u skladu sa pravilima, odnosno da u okviru bilo koje od preko 40 poslovnica, koliko ih na teritoriji Republike Srbije trenutno ima Obrazovni centar Akademije Oxford izvrše prijavljivanje putem telefona ili lično. Dozvoljena je i mogućnost prijavljivanja elektronski, odnosno slanja određenih podataka na mejl.

U podatke koji su obavezni prilikom prijavljivanja spada najpre ime i prezime svakog zainteresovanog lica, a zatim njegov broj telefona i datum rođenja.

Inače je predviđeno pomenutim rešenjem da JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima obuhvati i teorijski i praktični deo. Oba dela ove edukacije biće organizovana u Beogradu, odnosno u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u tom gradu, koje se nalaze u neposrednoj blizini trga Slavija i hrama Svetog Save, na adresi Makenzijeva broj 53. Takođe je pomenutim rešenjem predviđeno i da se nastava može organizovati na daljinu, a uz korišćenje virtuelne učionice.

Međutim, iako postoji tačno definisana lokacije za održavanje nastave, prijavljivanje je moguće izvršiti u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije u našoj zemlji.

Kako navode pravila institucije organizatora, isključivo uz lično prisustvo prijavljenih kandidata može da bude izvršen i zvaničan upis.

Naravno da će svako od njih biti upoznat sa time da JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parne mi gasnim kotlovima isključivo može da bude pohađana od strane punoletnih državljana Republike Srbije, koji su do tog momenta stekli osnovno obrazovanje.

Dakle, dva su uslova navedena prema slovu zakona, tako da u trenutku zvaničnog upisivanja svako prijavljeno lice ima obavezu i da dostavi relevantan dokaz o tome da konkretne uslove u potpunosti ispunjava.

Iz tog razloga i ističemo da će svaki kandidat od strane nadležnih dobiti informaciju o tome da u momentu upisa treba na prvom mestu da dostavi dokaz o tome da je punoletan po zakonima Republike Srbije, što znači da treba da priloži validnu ličnu kartu ili neki drugi validni lični dokument.

Njegova je obaveza i da u trenutku upisivanja dostavi validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, što je drugi uslov koji je naveden prema slovu zakona, a vezan je za sticanje osnovnog obrazovanja minimum pre momenta upisivanja.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo takođe napomenuti da JPOA obuka za primenu mera bezbednosti snosti i zdravlje na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima takođe može da bude organizovana i za svakog punoletnog kandidata, koji ima viši nivo obrazovanja od osnovnog. U tom slučaju je njegova obaveza ne da dostavi prilikom upisa svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već validan dokument kojim potvrđuje viši nivo stečenog obrazovanja, a što je na primer diploma o završenoj srednjoj školi.

Kako se upisuje JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima?

Trenutno aktuelnim zakonom je određeno da JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih prema pomenutom rešenju sprovodi „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina., može isključivo da bude organizovana za punoletna lica, koja su stekla osnovno obrazovanje do tog trenutka.

A da bi kandidat mogao da dokaže da ispunjava ta dva uslova, od njega se zahteva da dostavi relevantna dokumenta o tome u trenutku upisa. Uz to će svako od prijavljenih da dobije obaveštenje i o tome da mora lično da bude prisutan kada se vrši zvaničan upis.

Validan dokaz za ispunjenje prvog uslova jeste lična karta ili drugi važeći lični dokument, na osnovu koga će nadležni zaključiti da li je kandidat prema zakonima Republike Srbije u tom trenutku punoletan ili nije.

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi je relevantan dokaz za ispunjenje drugog pomenutog uslova, čime će kandidat potvrditi da je do momenta upisa stekao najmanje osnovno obrazovanje.

S obzirom na to da JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima može naravno da bude organizovana i za lica, koja imaju viši nivo obrazovanja, ali uz uslov da su punoletna, što znači da kandidati koji su na primer završili neku srednju školu jednostavno u trenutku upisa dostavljaju diplomu te srednje škole. Dakle, kandidat koji je punoletan bi trebalo u trenutku upisa da dostavi diplomu poslednje škole koju je do tog trenutka završio.

Svakako je predviđeno navedenim rešenjem da će i teorijski i praktični deo, a koji uključuje JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima bude organizovan samo na jednoj lokaciji i to u Makenzijevoj ulici broj 53, u Beogradu, gde se nalaze prostorije „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u tom gradu, s tim što nastava može da bude organizovana i na daljinu, a kada će biti korišćena virtuelna učionica.

Da ne bi bilo nikakve zbunjenosti među zainteresovanima, posebno ističemo da iako je jasno definisano na kojoj lokaciji će nastava da bude organizovana, svi koji su zainteresovani imaju mogućnost širom Srbije da izvrše prijavljivanje, s obzirom na to da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford trenutno nalaze u gotovo svim gradovima, a na više od 40 lokacija.

Najbitnije je da kandidat odabere kako mu odgovara da se prijavi. Od mogućnosti mu je na raspolaganju prijavljivanje telefonskim putem, zatim elektronski, to jest slanjem konkretnih podataka na mejl ili lično, a direktno u prostorijama poslovnice ove obrazovne institucije koja mu je najbliža. A u sva tri slučaja je obaveza zainteresovanih da prilikom prijavljivanja navedu ne samo svoje ime i prezime, već i datum svog rođenja i broj telefona.

Saznaće takođe svi zainteresovani da nakon što bude završena JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, odnosno nakon što kandidat bude završio sa pohađanjem i njenog teorijskog i praktičnog dela, on će od strane " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobiti potvrdu o savladanom programu obuke za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima.

Ne treba zaboraviti ni to da je pomenuta institucija zvanično priznata konkretnim rešenjem za sprovođenje ove edukacije, što u praksi znači da svi oni kandidati koji u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje imaju otvoren radni dosije, svakako imaju pravo da posle sticanje ove potvrde zahtevaju i njen upis u taj dosije od strane nadležnih u okviru konkretne ispostave ove službe. Isto tako se podrazumeva da imaju apsolutno pravo u svoju radnu biografiju ( CV ) da navede informaciju o tome da poseduju ovu potvrdu.

Nastavni plan neformalnog obrazovanja odraslih za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima

Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi svako ko bude pohađao ovu edukaciju mogao da je sa uspehom savlada, odnosno da bi stekao potvrdu o savladanom programu obuke za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima, jeste da i u teorijskom i u praktičnom smislu savlada svih šest oblasti koje podrazumeva nastavni program.

Na prvom mestu je predviđeno da kandidati nauče šta su to parni i gasni kotlovi, te na koji način bi trebalo njima pravilno rukovati.

Zatim će JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima biti usmerena na drugu kompetenciju, odnosno na drugu oblast koja je predviđena programom i odnosi se na alate i opremu koja se koristi pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima. U tom segmentu će kandidati imati priliku ne samo da nauče kako se pravilno koriste i oprema i alati, nego i na koji način je potrebno pravilno ih održavati.

Treća oblast se odnosi na upoznavanje kandidata sa svim onim propisima koji su vezani za oblast i bezbednosti i zdravlja na radu, ali i sa načinom njihove primene u praktičnom smislu.

Sledi četvrta kompetencija, koja se odnosi na potencijalne opasnosti do kojih može da dođe u toku rukovanja parnim i gasnim kotlovima, tako da će JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima u tom segmentu pružiti mogućnost kandidatima da nauče kako mogu potencijalne opasnosti da prepoznaju i na koji način je poželjno da reaguju ako zaista u toku procesa rada dođe do određenih opasnih situacija.

Pretposlednja i peta kompetencija sa kojom će se svi kandidati upoznati tiče se zaštitnih sredstava i opreme za rad, tako da će oni imati priliku da nauče ne samo kako se zaštitna sredstva i oprema za rad koriste, nego i na koji način je potrebno pravilno ih održavati.

Završna ili šesta kompetencija koju takođe uključuje JPOA obuka za primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu pri rukovanju parnim i gasnim kotlovima vezana je za propise koji se tiču zaštite okoline i radne sredine, tako da će se kandidati najpre sa tim propisima upoznati, a zatim i naučiti kako da ih pravilno u praktičnom smislu primenjuju.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje