JPOA - Srpski jezik kao strani nivo A1

U rešenju broj 610 - 04 - 102 / 2021/ 5 od 28. februara 2022. godine Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu navela je da je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina dobila odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Dalje je navedeno da se Agencija za kvalifikacije Republike Srbije tom prilikom pozvala na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim na član broj 40 stav 1 i član broj 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, te na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Shodno činjenici da je "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, predviđeno je da ta institucija svakom kandidatu po završetku izda i potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. A dalje to znači da svi oni kandidati koji su prijavljeni na evidenciju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje imaju pravo da zahtevaju u svoj radni dosije upis informacije o potvrdi koju su tom prilikom sekli. Na taj način će oni dokazati da su savladali nivo A 1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ), a svakako imaju pravo i da u svoju radnu biografiju ( CV ) navedu informaciju o tome.


JPOA - Srpski jezik kao strani nivo A1

Predviđeno je konkretnim rešenjem i da se u prostorijama "Akademija Oxford - Agent" DOO u Beogradu, koje se nalaze u blizini trga Slavija i hrama Svetog Save, u Makenzijevoj ulici broj 53 organizuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

A da bi nekome bilo dozvoljeno da pohađa ovu edukaciju, u obavezi je da ispoštuje dva zakonom propisana zahteva.

Prvi zahtev se odnosi na to da kandidati moraju imati najmanje 18 godina, što znači da su prema slovu zakona naše zemlje u pitanju punoletna lica. Drugi uslov jeste da poseduju relevantan dokaz o tome da su prethodno završili najmanje osnovnu školu.

U skladu sa trenutno aktuelnim pravilima, "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina kao zvaničan organizator ove edukacije zahteva od kandidata da prilože važeći lični dokument u trenutku zvaničnog upisa i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, pod pretpostavkom da školovanje nisu nastavili. Ali ako su se i dalje školovali, onda dostavljaju dokaz o poslednjoj obrazovnoj instituciji koji su završili pre toga, odnosno nakon osnovne škole, a ne svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Upis se vrši isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata koji je pre toga u skladu sa aktuelnim pravilima izvršio prijavljivanje, a na adresi koja je predviđena konkretnim rešenjem. Vrlo je važno da svi prijavljeni u tom trenutku dostave relevantne dokaze da pomenuta dva uslova u potpunosti ispunjavaju.

Potrebno je napomenuti i to da na više od 40 lokacija u našoj zemlji Obrazovni centar Akademije Oxford ima otvorene poslovnice, tako da praktično u celoj Srbiji može da bude izvršeno prijavljivanje u skladu sa pravilima. Od kandidata se očekuje da prilikom prijavljivanja navedu svoje prezime i ime, zatim broj telefona i datum rođenja.

Trebalo bi svako od njih da bude upoznat i sa time da Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ), a u skladu sa kojim se i organizuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 1, podrazumeva savladavanje ukupno pet kompetencija.

U pitanju je kompetencija ili oblast vezana za domet, potom ona koja se tiče preciznosti ili tačnosti, a slede kompetencije koje se odnose na tečnost govora, stepen interakcije i povezanost.

Nakon što bude sa uspehom savladao svih pet predviđenih kompetencija kandidat će steći potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Kako se upisuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Postoje dva uslova koja mora ispuniti svako ukoliko želi da pohađa ovu edukaciju, te da stekne i zvanično priznatu potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Najpre je neophodno da to lice bude punoletno, to jest da u momentu zvaničnog upisivanja ove edukacije ima minimum 18 godina, o čemu je u obavezi da dostavi relevantan dokaz u vidu važećeg ličnog dokumenta.

Sledeći zahtev koji je stavljen pred sve punoletne kandidate koje interesuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike jeste da poseduju važeći dokaz o tome da su prethodno minimum stekli osnovno obrazovanje. Dokument koji je potrebno tom prilikom da dostavi svaki kandidati jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a ukoliko školovanje nije nastavio.

Naravno da neko ko je posle osnovne škole upisao neku drugu srednju ili višu školu, te možda završio i fakultet, treba da dostavi relevantan dokaz o tome. Podrazumeva se da kandidati tom prilikom dostavljaju zapravo diplomu o završenoj srednjoj ili višoj školi, odnosno o nekom fakultetu.

Upisivanje se vrši isključivo ukoliko je prethodno prijavljeni kandidat prisutan i ukoliko dostavi relevantne dokaze o tome da konkretne zahteve u potpunosti ispunjava.

Iako je u navedenom rešenju predviđeno da JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike treba da bude organizovana u beogradskoj poslovnici "Akademija Oxford - Agent" DOO, u Makenzijevoj ulici broj 53, gde će uostalom biti organizovan i zvaničan upis, svim zainteresovanima se omogućava da prijavljivanje izvrše u bilo kojoj poslovnici te obrazovne institucije. A one se nalaze na više od 40 lokacija u našoj zemlji, što praktično znači da kandidat može u bilo kom gradu da izvrši prijavljivanje direktno u poslovnici. Dostupna je i mogućnost prijavljivanja putem telefona, odnosno elektronski, kada se zahtevane informacije šalju na mejl adresu.

Bitno je da svaki pojedinačni kandidat prilikom prijavljivanja, a bez obzira za koji način od ponuđenih se odluči, navede najpre svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona.

Saznaće od strane nadležnih i to da će po završetku ove edukacije steći potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Budući da se radi o zvanično priznatom dokumentu, to znači da svi oni kandidati koji imaju otvoren radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje i prijavljeni su na evidenciju te službe imaju i pravo da zahtevaju od strane nadležnih upis konkretne potvrde. A generalno svi kandidati treba podatak o tome da su stekli pomenutu potvrdu da navedu u svoj CV, to jest u radnu biografiju.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

Kako navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike, odnosno CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ), A 1 nivo je okarakterisan kao početni ili osnovni.

U svakom slučaju je predviđeno da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike obuhvati svih pet kompetencija koje su tim standardom predviđene. Kao što smo već pomenuli, u pitanju je kompetencija koja se odnosi na domet, zatim na preciznost ili tačnost, kao i na tečnost govora i stepen interakcije, te na koherenciju ili povezanost.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike vrlo precizno navodi i šta bi trebalo kandidat da zna nakon što završi sa pohađanjem ove edukacije, što će mu i omogućiti da zvanično stekne potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 1 Evropskog okvira za žive jezike, koju će mu izdati "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje ove stručne edukacije.

Samim tim što je u pitanju početni ili osnovni nivo, kada je u pitanju kompetencija vezana za domet, očekuje se da kandidat bude upoznat sa najosnovnijim rečima i izrazima, koje se nalaze često u upotrebi, a odnose se lično na njega.

Druga kompetencija tiče se preciznosti, odnosno tačnosti prilikom izražavanja i u tom smislu JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike podrazumeva da će kandidat biti u prilici po završetku ove edukacije da poznaje i koristi osnovna pravila. Trebalo bi da zna da koristi sadašnje vreme samo i da može da se služi osnovnim rečenicama, a opet da su one vezane za njega lično i da sadrže jednostavnije reči i izraze.

Tečnost govora je treća kompetencija koja je obuhvaćena nastavnim programom, a koju propisuje Zajednički evropski referentni okvir za jezike. Samim tim što je u pitanju početni ili osnovni nivo prema pravilima tog standarda, kandidat ima obično ograničenja, odnosno ne može se reći da je njegovo usmeno izražavanje naročito tečno, jer on često pravi pauze, budući da nema dovoljan rečnički fond.

Četvrta kompetencija odnosi se na stepen interakcije, a u tom smislu se od kandidata koji završi pohađanje ove edukacije očekuje da iako može u principu da stupi u interakciju se izvornim govornicima, on tom prilikom koristi jednostavnije reči i izraze, te zahvaljujući činjenici da je u pitanju početni ili osnovni nivo znanja, može u principu da odgovori na jednostavnija pitanja, ali koja su vezana za njegov lični život, odnosno za teme sa kojima je odlično upoznat.

Peta kompetencija koju obuhvata JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike odnosi se na koherenciju ili povezanost. Uzevši u obzir da je u pitanju početni ili osnovni nivo, od kandidata se očekuje da u govoru koristi veliki broj veznika, jer nema dovoljno bogato poznavanje rečničkog fonda i gramatičkih pravila.

Tek nakon što kandidat bude sa uspehom savladao svih pet predviđenih kompetencija, to jest oblasti, "Akademija Oxford - Agent" DOO, Jagodina će mu izdati potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Podatak o stečenoj potvrdi kandidat može svakako upisati u svoju radnu biografiju ( CV ), odnosno ako je eventualno prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, može zahtevati da u njegov radni dosije bude unet podatak o potvrdi koju je stekao nakon pohađanja ove obuke.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje