JPOA - Srpski jezik kao strani nivo A2

Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu je na dan 28. februara 2022. godine donela rešenje, kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobila odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Rešenje broj 610 - 04 - 103 / 2021 / 5 je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije donela na osnovu člana broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Predviđeno je da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 bude organizovana uz poštovanje svih pravila koje navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ), uzevši u obzir da je u pitanju trenutno važeći jezički standard za nastavu jezika.


JPOA - Srpski jezik kao strani nivo A2

Sa tim u vezi napominjemo da je nivo A 2 okarakterisan kao viši početni ili viši osnovni, te da kandidati treba da savladaju ukupno pet kompetencija koje su predviđene. A te kompetencije se odnose na domet, zatim tačnost ili preciznost, kao i na tečnost govora, stepen interakcije i koherenciju, odnosno povezanost.

Svako ko bude sa uspehom savladao pet predviđenih oblasti će dobiti i potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, koju će mu izdati " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za tu edukaciju.

Bitno je da svi koji su zainteresovani znaju da će JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike da bude organizovana u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, gde " Akademija Oxford - Agent " DOO ima prostorije u srpskoj prestonici.

Međutim, iako je u konkretnom rešenju navedeno na kojoj lokaciji će nastava da bude organizovana, potrebno je da svi zainteresovani znaju i to da ova obrazovna institucija ima poslovnice u celoj Srbiji, te da u okviru svake od njih kandidati imaju pravo da izvrše prijavljivanje.

Svako ko je zainteresovan za pohađanje ove edukacije može izabrati da li će prijavljivanje da izvrši direktno na adresi jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili će to učiniti preko telefona, s tim što je dozvoljeno i da podatke potrebne za prijavljivanje pošalje na mejl adresu najbližeg predstavništva navedene obrazovne institucije.

Od svakog zainteresovanog kandidata se zahteva da prilikom prijavljivanja navede kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona i datum rođenja, jer su ti podaci zahtevani od strane institucije organizatora.

Posle toga će svako od njih da dobije informaciju o tome da upis mora da bude izvršen uz lično prisustvo prijavljenih pojedinaca na tačno određenoj lokaciji, gde će i biti organizovana JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Isto tako će kandidati morati da budu obavešteni i o tome da ovu edukaciju mogu da pohađaju samo punoletne osobe, odnosno lica koja su do momenta zvaničnog upisa završila najmanje osnovnu školu i o tome poseduju validan dokaz.

Upravo zato što je tačno navedeno kome je namenjena JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, zahteva se od svakog kandidata da u trenutku zvaničnog upisivanja dostavi validne dokaze o tome da konkretna dva uslova ispunjava.

Važećom ličnom kartom, odnosno nekim drugim validnim ličnim dokumentom, svaki prijavljeni kandidat može potvrditi da je punoletan u trenutku upisa, a takođe je neophodno da tom prilikom priloži i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi time dokazao da ispunjava i drugi pomenuti uslov.

S obzirom na to da ima i onih kandidata koji su po završetku osnovne škole nastavili da se obrazuju i završili ili neku srednju ili neku višu školu, odnosno fakultet, a sada žele da pohađaju ovu edukaciju, od njih se zahteva ne da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, nego dokaz o tome koju su drugu obrazovnu instituciju završili, a ako su stekli viši nivo kvalifikacija od osnovnog. U tom smislu je relevantan dokaz diploma završene srednje ili više škole, kao i fakulteta.

Još je potrebno da napomenemo i to da će svaki kandidat koji bude sa uspehom savladao svih pet kompetencija, koje podrazumeva JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike da dobije potvrdu, koju će imati pravo da upiše u svoj radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje i naravno da navede informaciju o tome u svojoj radnoj biografiji ( CV ), kako bi poboljšao šanse za pronalazak zaposlenja. U pitanju je potvrda o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja izdaje svakom kandidatu po završetku ove edukacije " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina.

Na koji način se vrši upis JPOA obuke za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Uzevši u obzir da je zakonom vrlo jasno definisano kome je u osnovi namenjena JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, to znači da kandidati moraju prema zakonima naše zemlje da budu punoletni, odnosno da imaju minimum stečeno osnovno obrazovanje, te shodno tome dokaz da su najmanje završili pre toga osnovnu školu.

Uzevši u obzir da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina zvanično okarakterisana kao javno priznati organizator obrazovanja odraslih za sprovođenje ove edukacije, to je u konkretnom rešenju navedeno da će nastava obuhvatiti samo teorijski deo i da će biti organizovana u Beogradu, u prostorijama poslovnice te obrazovne institucije, koje su smeštene na adresi Makenzijeva broj 53. Upravo tu će biti izvršeno i upisivanje zainteresovanih kandidata, kada se oni obavezuju da lično budu prisutni i da prilože dokaze o tome da konkretne zahteve u potpunosti ispunjavaju.

Dokaz da su punoletni je validna lična karta, to jest neki drugi važeći lični dokument, a dokaz da su stekli najmanje osnovno obrazovanje je važeće svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Upravo ta dva dokumenta kandidati imaju obavezu da dostave kada budu vršili zvanično upisivanje.

Ako se bude dogodilo da nekoga interesuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, a svoje školovanje je nastavio i eventualno stekao diplomu neke srednje ili više škole ili nekog fakulteta, onda taj kandidat uz važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći lične dokumente dostavlja diplomu o završenoj obrazovno instituciji koju je odabrao nakon osnovne škole.

Da ne bude zabune, prijavljivanje može da bude izvršeno ne samo u prostorijama poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj će biti organizovana JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, nego i u svim drugim poslovnicama te obrazovne institucije na teritoriji Republike Srbije. S obzirom na to da se na više od 40 lokacija trenutno one nalaze, to je vrlo verovatno da će svaki zainteresovani kandidat imati priliku i u gradu u kome stanuje da pronađe poslovnicu te obrazovne institucije, kako bi se u njenim prostorijama prijavio. Osim ličnog prijavljivanja, dostupna je i mogućnost prijavljivanja putem telefona ili elektronski, što podrazumeva slanje tačno određenih podataka na mejl adresu.

Svakako posle prijavljivanja kandidati imaju obavezu da prisustvuju nastavi na tačno određenoj lokaciji, kao što je navedeno u pomenutom rešenju.

Inače je za postupak prijavljivanja dovoljno da kandidat koji je punoletan i koji je pre toga najmanje stekao osnovno obrazovanje dostavi na odabrani način osnovne informacije o sebi, koje osim njegovog prezimena i imena, odnosno datuma rođenja, uključuju i broj telefona.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

Pravila CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ) ili Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike u skladu sa kojima se organizuje i JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 podrazumevaju obavezu savladavanja ukupno pet kompetencija.

Inače se radi o višem osnovnom ili višem početnom nivou znanja, budući da ga tako definiše navedeni jezički okvir, kao trenutno aktuelni standard za nastavu jezika.

Vrlo je jasno navedeno da kandidati moraju savladati ukupno pet kompetencija, odnosno segmenata da bi " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina mogla da im izda potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, a koju oni mogu najpre da upišu svoj radni dosije, ukoliko su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i naravno informaciju o tome da poseduju konkretnu potvrdu svaki kandidat treba da unese i u svoju radnu biografiju ( CV ).

Prva oblast je vezana za domet, a u smislu da kandidati po završetku ove edukacije poznaju samo one reči i izraze koji se smatraju osnovnim i nalaze se često u upotrebi u svakodnevnoj komunikaciji. U tom smislu osobe sa ovim nivoom znanja generalno mogu da se snađu potpuno samostalno u situacijama koje važe za uobičajene.

Ako kandidat u svom pisanom i usmenom izdržavanju koristi jednostavnije gramatičke strukture, odnosno ako su uočljive relativno česte greške, može se reći da je savladao drugu kompetenciju koju uključuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, a koja se odnosi na tačnost, odnosno na preciznost.

A kada je u pitanju treća kompetencija, ona se tiče tečnosti govora, te u tom smislu treba imati na umu da je A 2 nivo od strane Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike okarakterisan kao viši osnovni ili viši početni nivo. Iz tog razloga ne možemo reći da će kandidat tečno da govori srpski jezik, već se očekuje da on u toku govora pravi relativno česte pauze, te da rečenice koje koristi podrazumevaju i nepravilnu formulaciju.

Stepen interakcije je četvrta kompetencija koja je obuhvaćena nastavnim programom ove edukacije. Kandidati koji budu savladali srpski jezik na A 2 nivou bi trebalo da mogu da komuniciraju sa izvornim govornicima, u smislu da mogu da pruže odgovore na neka pitanja koja su jednostavnija, pa čak i da svog sagovornika pitaju nešto, ali vrlo je verovatno da neće biti u prilici da razumeju izvorne govornike ukoliko im tema razgovora nije posebno bliska i ukoliko sagovornik ne vodi naročito računa o brzini govora.

Koherencija, odnosno povezanost je peta oblast, to jest kompetencija koju podrazumeva JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou A 2, a u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Viši osnovni ili viši početni nivo pruža priliku svakom kandidatu da može samostalno da poveže reči i izraze, a da tom prilikom koristi veznike koji važe za vrlo jednostavne i koji se nalaze često u upotrebi.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje