JPOA - Stolar

Dana 17. marta 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u Beogradu, u ulici Majke Jevrosime broj 51 donela rešenje broj 62 - 2 kroz 2021 - 04/ 3. Kako je navedeno u konkretnom rešenju, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina je stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za stolara.

Kada je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije donela ovo rešenje, kojim je utvrđeno da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunjava sve zakonom propisane zahteve najpre u vezi sa nastavnim programom i stručnim, odnosno nastavnim kadrom, a zatim i u vezi sa opremom i nastavnim sredstvima, te u vezi sa prostorom neophodnim za sprovođenje ove edukacije, ona se pozvala na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. i broj 47 / 2018, kao i na član broj 40 stav 1 i član 42 stavove 9 i 11 trenutno aktuelnog Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - Dr zakon, te još i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku

objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.


JPOA - Stolar

Inače JPOA obuka za stolara obuhvata dva dela, to jest i teorijski i praktični deo.

Shodno konkretnom rešenju teorijski deo ove edukacije će biti organizovan u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u Nišu, a koje se nalaze u ulici Obrenovićeva broj 26. A što se tiče praktičnog dela koji obuhvata takođe JPOA obuka za stolara, konkretnim rešenjem je predviđeno da on bude organizovan u kompaniji Radnja za proizvodnju nameštaja „ Topić enterijeri “ Marko Topić PR, koje se nalazi u ulici Cara Dušana broj 6 / 35, takođe u Nišu.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje ove edukacije moraju imati na umu da zakon propisuje da JPOA obuka za stolara može biti pohađana isključivo od strane lica koja su prema zakonima Republike Srbije punoletna i koja su stekla najmanje osnovno obrazovanje do trenutka zvaničnog upisivanja.

Iz tog razloga " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina zahteva od svakog pojedinačnog kandidata da prilikom upisa dostavi validne dokaze o tome da ove uslove ispunjava.

Važeća lična karta, odnosno neki drugi validni lični dokument smatraju se relevantnim dokazom da kandidat ispunjava prvi pomenuti uslov, to jest da je prema zakonima Republike Srbije punoletan u momentu kada vrši upisivanje. Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi je dokaz da je kandidat stekao do tog trenutka najmanje osnovno obrazovanje.

Svako koga interesuje JPOA obuka za stolara, a punoletan je i uz to je imao prilike da nastavi svoje školovanje po završetku osnovne škole, odnosno da stekne srednje obrazovanje ili završi eventualno višu školu ili fakultet, mora u trenutku upisa da dostavi relevantan dokaz o stečenim kvalifikacijama, a što je zapravo diploma završene srednje škole, odnosno više škole ili odabranog fakulteta.

U svakom slučaju će zainteresovani dobiti informaciju o tome da u trenutku zvaničnog upisa moraju biti lično prisutni na zahtevanoj lokaciji, odnosno da su u obavezi da dostave konkretna dokumenta. Isto tako će biti informisani i o tome da prijavljivanje ne moraju izvršiti samo u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u Nišu, već da imaju pravo da se prijave i u bilo kojoj poslovnici ove obrazovne institucije u našoj zemlji. A uzevši u obzir da njih ima na više od 40 lokacija trenutno, to je u velikoj meri olakšava svim zainteresovanima da se prijave.

Bitno je da kandidati odluče da li će prijavljivanje izvršiti ličnim odlaskom u izabranu poslovnicu ili putem telefona, a na raspolaganju im je i mogućnost da prijavljivanje izvrše elektronski, to jest slanjem konkretnih informacija na mail adresu najbliže poslovnice.

Važno je da u tom trenutku ispoštuju pravilo navedene obrazovne institucije, te da navedu svoje ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona.

Takođe je naročito važno napomenuti i to da „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obuka za stolara izdaje svakom pojedinačnom kandidatu po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela ove edukacije sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju stolar.

U nastavnom programu se nalazi šest stručnih kompetencija koje kandidati moraju savladati da bi stekli ovaj sertifikat.

Prva kompetencija vezana je za pripremu radnog mesta, zatim sledi oblast koja se odnosi na ručnu obradu materijala od drveta, a potom i kompetencija koja se tiče mašinske obrade materijala od drveta. Četvrta kompetencija koju obuhvata JPOA obuka za stolara odnosi se na upoznavanje kandidata sa postupkom površinske obrade i zaštite proizvoda od drveta, a nakon nje slede kompetencije koje se tiču sklapanja i montaže stolarskih proizvoda, odnosno prodaje tih proizvoda.

Nakon što kandidat stekne sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju stolar, a ako je prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i u njoj ima otvoren radni dosije, trebalo bi da nadležne u toj službi kontaktira i zahteva da u njegov radni dosije bude unešena informacija o tome da je stekao konkretni sertifikat, odnosno da je osposobljen za obavljanje poslova za radno mesto stolar.

Trebalo bi takođe i da u svoju radnu biografiju, to jest CV svaki kandidat unese informaciju o tome da je postao vlasnik sertifikata za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju stolar, a posebno ako želi da pronađe zaposlenje u toj struci.

Kako se upisuje JPOA obuka za stolara?

Svako ko je prema zakonima Republike Srbije punoletan, a uz to ima najmanje završenu osnovnu školu, automatski ima pravo da pohađa ovu edukaciju, ukoliko to želi. Podrazumeva se da će JPOA obuka za stolara biti organizovana isključivo za one kandidate koji prilikom zvaničnog upisa budu dostavili relevantan dokaz o tome da oba uslova ispunjavaju.

Najpre je važno da napomenemo da je u konkretnom rešenju navedeno da će u ulici Obrenovićeva broj 26 u Nišu, gde se nalaze prostorija „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u tom gradu biti organizovan teorijski deo ove edukacije, a u prostorijama kompanije Radnja za proizvodnju nameštaja „ Topić enterijeri “ Marko Topić PR, koje se nalaze takođe u Nišu u ulici Cara Dušana broj 6 / 35 će biti organizovan praktični deo ove edukacije.

Ali, iako je predviđeno da u Nišu bude organizovana nastava, treba napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice i u mnogim gradovima širom naše zemlje. Tačnije na više od 40 lokacija, što znači da svi koje interesuje JPOA obuka za stolara mogu prijavljivanje da izvrše u okviru bilo koje poslovnice te obrazovne institucije.

Zainteresovani mogu odabrati da li će se prijaviti putem telefona ili ličnim odlaskom na konkretnu adresu, a dozvoljeno je i da sve potrebne informacije za prijavljivanje pošalju na mejl adresu najbliže poslovnice i prijave se elektronski.

Neophodno je da prilikom prijavljivanja zainteresovani kandidati koji ispunjavaju pomenute uslove navedu svoje ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja.

Nadležni će ih informisati o tome da moraju lično da prisustvuju upisu, te da imaju obavezu da dostave relevantne dokaze o tome da konkretna dva uslova ispunjavaju.

A da bi kandidat dokazao da je prema zakonima Republike Srbije punoletan, njegova je obaveza da u trenutku zvaničnog upisivanja dostavi ili ličnu kartu ili neki drugi validan lični dokument.

Kao relevantan dokaz o najmanje stečenom osnovnom obrazovanju uzima se u obzir svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Podrazumeva se da kandidati koji su punoletni, a koji žele da pohađaju ovu edukaciju i imaju završenu srednju ili višu školu, odnosno fakultet, ne treba da dostavljaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi prilikom upisa, prosto zato što su stekli viši nivo kvalifikacija, već oni u trenutku zvaničnog upisivanja dostavljaju dokaz o tome koju su obrazovnu instituciju poslednju pohađali i sa uspehom završili.

Biće informisan svaki prijavljeni kandidati o tome da će sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju stolar svakome od njih izdati " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obuka za stolara, a nakon što završi sa pohađanjem i teorijskog i praktičnog dela, te savlada sve stručne kompetencije koje su predviđene aktuelnim nastavnim programom.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za stolara

U nastavnom programu, koji se poštuje prilikom organizacije ove JPOA obuke predviđeno je da kandidati treba da savladaju i u teorijskom i u praktičnom smislu ukupno šest oblasti, to jest stručnih kompetencija.

Tek nakon što se to bude dogodilo, „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina kao zvaničan organizator će svakome od njih da izda sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju stolar.

Naravno da svi oni kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i u njoj imaju otvoren radne dosije treba da zahtevaju od nadležnih u toj službi i zvanično upisivanje stečenog sertifikata i svako od njih treba podatak o tome da navede u svoj CV, odnosno u svoju radnu biografiju, jer se radi o dokumentu koji je zvanično priznat.

Kao što smo već pomenuli, ukupno je šest stručnih kompetencija koje obuhvata JPOA obuka za stolara.

Kako u teorijskom i u praktičnom smislu treba da izgleda priprema radnog mesta je prva stručna kompetencija koja će biti predstavljena kandidatima. Zatim će se upoznati sa ručnom obradom materijala od drveta, što je druga oblast, to jest druga kompetencija obuhvaćena nastavnim programom.

Treća stručna kompetencija vezana je za mašinsku obradu materijala od drveta, a četvrta se odnosi na površinsku obradu i zaštitu proizvoda od drveta.

Poslednje dve kompetencije koje obuhvata JPOA obuka za stolara vezane su za sklapanje i montažu stolarskih proizvoda, odnosno za prodaju tih proizvoda.

Samo oni kandidati koji budu sa uspehom savladali svih šest kompetencija i to i teorijski i kroz praktičan deo ove edukacije, će moći da postanu vlasnici sertifikata za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju stolar, koji će im izdati " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obuka za stolara.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje