JPOA - Trgovac

Kao nadležna institucija je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, a koja se nalazi na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu na dan 6. aprila 2022. godine donela rešenje broj 62 - 171 / 2021 / 021 - 04. Kako je precizno navedeno u tom rešenju, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina je dobila odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i to za izvođenje programa obrazovanja odraslih JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, odnosno za sticanje kvalifikacije trgovac.

A to rešenje doneto je na osnovu člana broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, objavljenog u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim na osnovu člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Samim tim što je odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, odnosno za sticanje kvalifikacije trgovac, sasvim je jasno da je „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina u potpunosti ispunila sve zakonom propisane uslove koji se odnose kako na aktuelni nastavni program, tako isto i na obezbeđivanje prostora, odnosno stručnog i nastavnog kadra, ali i opreme i nastavnih sredstava neophodnih za izvođenje ove edukacije i u teorijskom i u praktičnom smislu.


JPOA - Trgovac

Ističemo da je u pomenutom rešenju precizno određeno i na kojoj lokaciji će biti organizovan teorijski deo, a na kojoj praktični. U tom smislu je predložena lokacija, koja je i prihvaćena vezano za teorijski deo koji obuhvata JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe Makenzijeva broj 53 u Beogradu. Kandidati koji budu pohađali ovo stručnu obuku bi trebalo u prostorijama firme „ Miloš market 1 “, a koje se nalaze u beogradskom naselju Zemun, u ulici Marije Bursać broj 23c da pohađaju praktični deo koji obuhvata ova obuka.

Podrazumeva se da će svako od njih blagovremeno da bude obavešten o ovim detaljima, a primarno kada bude vršio prijavljivanje i zvanično se upisivao.

Sa tim u vezi moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford na teritoriji Republike Srbije ima predstavništva na više od 40 lokacija. I mada je predviđeno da JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i sticanje kvalifikacije trgovac bude primarno organizovana na teritoriji Beograda, dozvoljeno je ljudima iz cele Srbije da prijavljivanje izvrše u bilo kom predstavništvu te obrazovne institucije.

Svako zainteresovano lice ima pravo da izabere i na koji način će prijavljivanje da izvrši. Međutim, najbitnije je da ispoštuje pravilo i dostavi tom prilikom zahtevane podatke o sebi. A u njih spadaju kako ime i prezime svakog pojedinačnog kandidata, tako isto i datum njegovog rođenja i broj telefona.

Svako od njih bira da li će konkretne informacije poslati na mejl adresu najbliže poslovnice institucije organizatora i tako izvršiti prijavljivanje ili će se odlučiti za opciju prijavljivanja telefonskim putem, odnosno lično. Pravilnikom ove obrazovne institucije je predviđeno da se upis isključivo vrši uz lično prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata i uz obavezno dostavljanje zahtevanih dokumenata.

S obzirom na to da se JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i za sticanje kvalifikacije trgovac isključivo organizuje za osobe koje su punoletne prema zakonima Republike Srbije i za one, koje imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje, to je vrlo važno da kandidat u trenutku upisa dostavi relevantne dokaze o tome da te uslove ispunjava. Zapravo se misli na važeću ličnu kartu, odnosno na bilo koji drugi važeći lični dokument koji može da potvrdi da ima najmanje 18 godina u trenutku kada vrši zvanično upisivanje, kao i na svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi na taj način dokazao da i drugi pomenuti uslov ispunjava.

Treba istaći i to da se za pohađanje ove obuke prijavljuju i kandidati koji imaju viši nivo obrazovanja, to jest koji su do tog momenta završili najmanje srednju školu ili čak neku višu školu, te fakultet. Ukoliko je u pitanju takav kandidat, onda on u trenutku upisa ne treba da dostavi svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, prosto zato što je stekao viši nivo kvalifikacije, već dostavlja diplomu o završenoj izabranoj srednjoj školi ili nekoj višoj, te eventualno fakultetu.

U već pomenutom rešenju, a kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih navedeno je da će kandidati nakon završetka i teorijskog i praktičnog dela postati vlasnici uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije trgovac. Tom prilikom će oni da ostvare tačno određene kompetencije, koje su obuhvaćene aktuelnim nastavnim programom.

Najpre će se upoznati sa pripremom procesa rada u okviru jedne prodavnice i sa načinom organizacije, a takođe će steći i adekvatne kompetencije vezano za nabavku robe. Inače je nastavnim programom predviđeno da JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i za sticanje kvalifikacije trgovac omogući zainteresovanim kandidatima da se upoznaju sa postupkom skladištenja, odnosno čuvanja robe u skladištu različitih prodavnica i i sa postupkom prodaje robe, a što su sve kompetencije koje će kandidati upoznati i u teorijskom i u praktičnom smislu.

Tek nakon što sve to učine, steći će uverenje o delimično stvarnom standardu stručne kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije trgovac i moći će da zahtevaju upis tog uverenja u svoj radni dosije. Da ne bude zabune, prema novinama u aktuelnom zakonu, isključivo nadležni u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje vrše upis ne samo stečenih uverenja, nego i potvrda i sertifikata, a za kandidate koji su prijavljeni na evidenciju te službe, to jest koji imaju već otvoren radni dosije. Sa tim u vezi ističemo da nakon što stekne pomenuto uverenje svaki kandidat treba da se obrati nadležnima u toj službi i da od njih zvanično zahteva upis konkretnog uverenja u radnoj dosije, kako bi na taj način dokazao da poseduje adekvatne stručne kompetencije

Kako upisati JPOA obuku za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i sticanje kvalifikacije trgovac?

U trenutno aktuelnim zakonskim aktima jasno je navedeno za koga može da bude organizovana JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, odnosno za sticanje kvalifikacije trgovac. Najbitnije je da to budu punoletni građani Republike Srbije, odnosno da u trenutku upisa svaki kandidat ima najmanje 18 godina i da o tome poseduje relevantan dokaz, a u vidu validnog ličnog dokumenta.

Naredni zahtev koji je naveden vezan je za njegovo ranije stečeno obrazovanje. U tom smislu je neophodno da svako ko želi da upiše ovu JPOA obuku i stekne kvalifikacije za trgovca ima minimum završenu osnovnu školu pre toga i naravno da o tome poseduje relevantan dokaz, a u vidu svedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

Sledeće što svakako moramo istaći jeste da JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i za sticanje kvalifikacije trgovac, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih sprovodi " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina može da bude organizovana i za punoletna lica, koja imaju viši nivo obrazovanja od osnovnog. A ti kandidati imaju obavezu da u trenutku zvaničnog upisivanja dostave dokaz o nivou stečenih kvalifikacija, odnosno diplomu srednje škole koju su završili ili eventualno ako su završili pre toga višu školu ili fakultet, onda diplomu te obrazovne institucije.

Svakako je predviđeno pravilnikom institucije organizatora da se isključivo uz lično prisustvo prijavljenih kandidata vrši upis i uz obavezno dostavljanje zahtevane dokumentacije, a o čemu će na vreme svako od njih i da bude precizno obavešten.

Da napomenemo i to da se JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe sastoji iz dva dela, tako da kandidati pohađaju teorijski deo i praktični.

Konkretnim rešenjem na osnovu koga je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za sprovođenje programa ove edukacije je navedeno da će kandidati biti u obavezi da na adresi Makenzijeva broj 53 u Beogradu, na kojoj se nalaze prostorije ove obrazovne institucije pohađa teorijski deo, dok će na adresi Marije Bursać broj 23 c u Zemunu,a u prostorijama „ Miloš market 1 “ biti u obavezi da pohađaju praktični deo koji obuhvata JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i za sticanje kvalifikacije trgovac.

Međutim, iako se u prostorijama ove poslovnice institucije organizatora organizuje teorijski deo, a samim tim što je poznato da Obrazovni centar Akademije Oxford u celoj Srbiji ima brojna predstavništva u Srbiji, to je prijavljivanje moguće izvršiti u okviru svakoga od njih.

Na raspolaganju jer svim zainteresovanima da izaberu na koji način će da izvrše prijavljivanje, a u ponudi je ili mogućnost ličnog ili prijavljivanja putem telefona, odnosno elektronskim putem, kada je potrebno da osnovne informacije o sebi pošalju na mejl adresu najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Prilikom zvaničnog prijavljivanja je neophodno da svaki kandidat izuzev svog prezimena i imena, navede i broj telefona i datum rođenja.

Nedugo nakon što bude izvršio prijavljivanje, svako od njih će dobiti informaciju i o tome da mora biti lično prisutan u trenutku upisa i da mora dostaviti već pomenutu dokumentaciju, kako bi dokazao da ispunjava zakonom propisana uslove i da može da pohađa ovu obuku.

Preostalo nam je još da napomenemo i to da će svako ko bude završio i teorijski i praktični deo, a koje obuhvata JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, te za sticanje kvalifikacije trgovac dobiti i uverenje o delimično ostvarenom standardu stručne kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije trgovac. S obzirom na to da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i sticanje kvalifikacije trgovac, to zapravo znači da je u pitanju pravno validno uverenje i kao takvo može da bude korišćeno kao dokaz stručne kompetentnosti za obavljanje tog posla. U tom smislu bi kandidat koji u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje ima otvoren radni dosije trebalo nadležnima u toj službi da se obrati i da zahteva zvanično upisivanje uverenja u svoj radni dosije, s tim što se naravno podrazumeva i da ima pravo tu informaciju da navede u svojoj radnoj biografiji.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe i sticanje kvalifikacije trgovac

Osnovni uslov koji mora ispuniti svako da bi se smatralo da je završio sa pohađanjem ove JPOA obuke jeste da pohađa i njen teorijski i praktični deo. Jedino tako će moći da postane vlasnik uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija u skladu sa standardom kvalifikacije trgovac, koje će kasnije imati pravo i da zvanično upiše u svoj radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a u skladu sa trenutno aktuelnim zakonom.

S obzirom na to da JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, odnosno za sticanje kvalifikacije trgovac obuhvata i teorijski i praktični deo, to je nastavnim programom predviđeno da sve četiri oblasti budu zastupljene i u jednom i u drugom delu ove stručne edukacije.

Kandidati će se najpre upoznati sa postupkom pripreme procesa rada u prodavnici, kao i sa načinom organizacije tog procesa.

U okviru drugog segmenta će saznati kako u teorijski i u praktičnom smislu funkcioniše nabavka robe, dok je upoznavanje sa postupkom skladištenja i čuvanja robe u za to predviđenom prostoru, odnosno u skladištu prodavnice predviđeno za savladavanje u trećem delu, koji obuhvata JPOA obuka za obavljanje poslova nabavke i prodaje robe, odnosno za sticanje kvalifikacije trgovac.

Četvrti i poslednji segment koji je obuhvaćen nastavnim programom usmeren je na upoznavanje postupka prodaje robe, kako u teorijskom, tako isto i u praktičnom smislu.

Zapravo tek nakon što kandidat bude savladao oba dela edukacije, odnosno detaljno se upoznao sa svim temama koje su obuhvaćene nastavnim programom, steći će uverenje o delimično ostvarenom standardu stručne kompetencije u skladu sa standardom kvalifikacije trgovac, što znači da će se smatrati propisno kvalifikovanim za obavljanje tog zanimanja.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje