Kurs kineskog - Kineski jezik za strance

Provera znanja kineskog jezika je u potpunosti usklađena sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest sa pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages).

Međutim, da ne bismo stvarali zabunu, razjasnićemo na samom početku. Naime, postoje dva tipa ispita za proveru znanja ovog jezika za osobe kojima on nije maternji, a ona ispita se sprovode u celoj Kini, kaoi i u ovlašćenih test centrima širom sveta.

HSK test (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì), odnosno Standardni ispit za proveru znanja kineskog jezika, to jest Chinese Proficiency Test je razvijen od strane Univerziteta za jezik i kulturu u Pekingu 1984. godine. Kasnije je modifikovan, a od 2011. godine je moguće i polagati ga online. Iako je, u osnovi namenjen svim kandidatima kojima kineski jezik nije maternji, ovaj ispit se polaže uglavnom ukoliko kanidat želi da studira na nekom od kineskih univerziteta ili, pak za lične svrhe. Sertifikat koji se stiče nakon uspešno položenog HSK testa je validan na teritoriji cele Kine, a sprovodi se na takozvanom uprošćenom kineskom jeziku. Ukoliko kandidati pokažu izrazito visoko poznavanje jezika na HSK testu mogu da osvoje besplatnu školarinu za kraće kurseve jezika u ovoj zemlji.


Drugi test je TOCFL (Test od Chinese as a Foreign Language), koji je ranije nosio naziv TOP - Test of Proficiency - Huayu. Ovaj test se, za razliku od prethodnog sprovodi na tajvanskom mandarinskom, odnosno pojednostavljenom kineskom jeziku kojim se govori na području Tajvana. TOCFL test se sprovodi pod nadzorom specijalnog komiteta, koji funkcioniše po smernicama Ministarstva prosvete Narodne Republike Kine.

I jedan i drugi ispit se polažu širom Kine i ovlašćenih test centara za proveru nivoa znanja ovog jezika, a jedan od najvažnijih uslova za polaganje jeste da kineski jezik nije maternji jezik kandidata koji polažu ove ispite.Koji sve nivoi ispita za proveru nivoa znanja kineskog kao stranog jezika postoje

Za oba pomenuta ispita postoji ukupno 6 nivoa znanja jezika, što je u potpunosti sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Međutim, podela je malo drugačija kao i nazivi, pa tako u okviru HSK ispita postoje nivoi od 1 do 6, od kojih svaki odgovara nivoima po CEFR - u, odnosno nivo 1 je ekvivalent nivou A 1, dok je nivo 6 ekvivalent nivou C 2. Dok u okviru TOCFL ispita postoji 3 grupe i to Grupa A (Band A), Grupa B (Band B) i Grupa C (Band C), a svaka od tih grupa ima po dve podgrupe, što je opet 6 nivoa. Grupa A je početna - Beginner, što odgovara nivoima 1 i 2 po HSK i A 1 i A 2 po CEFR - u. Zatim sledi Grupa B - Srednja - Intermediate, što odgovara nivoima 3 i 4 u HSK ispitima, odnosno B 1 i B 2 nivoima prema pravilima CEFR - a. Na kraju je Grupa C - Napredni - Advanced, koja je ekvivalent nivoima 5 i 6 HSK ispita, kao i C 1 i C 2 nivoa po CEFR - u.

Da bi kandidat mogao da polaže ispite Grupe A po TOCFL neophodno je na prvom mestu da ne bude izvorni govornik kineskog jezika, te da je pohađao studije kineskog na Tajvanu i to u trajanju od 120 do 360 časova ili da je učio kineski jezik u regionima u kojima se on ne govori, odnosno u zemljama u kojima nije maternji i to u trajanju od 240 do 720 sati bez prekida. Takođe, od kandidata na ovom nivou se zahteva i da poznaje između 500 i 1 000 osnovnih reči i izraza iz kineskog jezika, te da poznaje osnove gramatike ovog jezika.

Za izlazak na ispit Grupe B, pored toga što je neophodno da kandidatu ovo ne bude maternji jezik, od njega se zahteva i da je studirao kineski jezik na Tajvanu u trajanju od 360 do 960 časova ili da je učio kineski jezik u trajanju od 720 do 1 920 sati bez prekida i to u regionima kojima kineski jezik nije maternji. Uz sve navedeno, kandidat koji želi da polaže ispite ove grupe mora da poznaje između 2 500 i 5 000 osnovnih kineskih reči i fraza, te da poznaje osnove gramatike.

Najviši nivo znanja, odnosno ispiti Grupe C podrazumevaju takođe da kandidatu kineski jezik nije maternji, te da je studirao kineski jezik na Tajvanu u trajanju od 960 časova, odnosno da je 1 920 sati bez prekida učio kineski jezik u regionima u kojima on nije govorni, to jest maternji jezik. Takođe, od kandidata koji želi da polaže ispite Grupe C se očekuje da uz gramatiku, poznaje i oko 8 000 reči i izraza kineskog jezika.

Kako izgleda ispit provere znanja kineskog jezika za strance

U okviru TOCFL ispita se proveravaju samo dve oblasti i to Slušanje i razumevanje odslušanog, odnosno Čitanje i razumevanje pročitanog, dok se oblasti Pisanje i Konverzacija ne proveravaju. Ukupno vreme trajanja ovih ispita je oko 120 minuta, a svaki deo sadrži po 50 pitanja, što je ukupno 100 pitanja na koja kandidat treba da odgovori, čija kompleksnost je različita u zavisnosti od nivoa za koji se polaže.

Minimalan broj poena koje kandidat u svakoj oblasti treba da osvoji po grupama, odnosno podgrupama u okviru njih da bi položio TOCFL ispit izgleda ovako : Grupa A - Nivo 1 - Slušanje 41 i Čitanje 42, odnosno 83 poena minimum. Grupa A - Nivo 2 - Slušanje 60 i Čitanje isto toliko, to jest ukupno 120 poena. Grupa B - Nivo 3 - Slušanje 46 poena, Čitanje 48, a ukupno 94 poena. Sledeći nivo B grupe - Nivo 4 - Slušanje 61 i Čitanje 64, što je ukupno 125 poena. Grupa C - Nivo 5 - Slušanje 50 i Čitanje 52 poena, odnosno 102 poena i najviši nivo, C grupa - Nivo 6 - Slušanje 61 i Čitanje 69, što je ukupno 130 poena.

Ukoliko kandidat jedan deo ovog testa uradi bolje od drugog za završnu ocenu se uzima nivo koji je niži, dok ukoliko u jednoj oblasti ne osvoji dovoljan broj poena, smatra se da nije položio ispit. Za razliku od TOCFL ispita, u okviru HSK ispita se vrši provera uobičajene 4 oblasti prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike i to : Slušanje i razumevanje odslušanog, Čitanje i razumevanje pročitanog, Pisanje i Konverzacija. HSK ispit se sastoji od pismenog i usmenog dela. U okviru pismenog dela se proveravaju prve tri oblasti, dok se Konverzacija proverava u okviru usmenog dela, stim što se za prva dva nivoa, odnosno Nivo 1 i Nivo 2 ne vrši provera oblasti Pisanje.

HSK Nivo 1 podrazumeva proveru Slušanja u trajanju od 15 minuta, a kandidat ima zadatak da nakon odslušanog audio materijala odgovori na 20 pitanja. Isto toliko pitanja ima u testu za proveru oblasti Čitanja, koja traje oko 17 minuta, a isto toliko približno traje i provera oblasti Konverzacije.

HSK Nivo 2 podrazumeva proveru u trajanju od nešto više od 60 minuta, a proveravaju se takođe 3 oblasti kao i u prethodnom nivou. U okviru provere oblasti Slušanje kandidat nakon odslušanog materijala odgovara na 35 pitanja, a provera ove oblasti traje oko 25 minuta. Provera oblasti Čitanje traje približno 22 minuta, a kandidat ima zadatak da odgovori na 25 pitanja koja se tiču teksta koji je pročitao, dok je za proveru oblasti Konverzacija određeno oko 17 minuta.

HSK Nivo 3 podrazumeva proveru sve 4 oblasti, te u okviru provere oblasti Slušanja kandidat odgovara na 40 pitanja koja se tiču materijala koji je odslušao. Provera oblasti Čitanje podrazumeva test od 30 pitanja koja se odnose na tekstove koje je kandidat neposredno pre toga pročitao. U okviru provere oblasti Pisanje kandidat ima zadatak da opiše, odnosno odgovori na 10 zahteva, dok provera oblasti Konverzacije podrazumeva komunikaciju između kandidata i ispitivača o određenoj temi.

HSK Nivo 4 traje nešto duže od prethodnog ispita, a kandidat najpre odgovara na 45 pitanja u vezi sa materijalom koji je odslušao i 40 pitanja u vezi sa tekstovima koje je pročitao. Zatim sledi provera oblasti Pisanja koja sadrži 15 zadataka i provera oblasti Konverzacije.

HSK Nivo 5 je osmišljen tako da kandidat rešava dva testa koja sadrže po 45 pitanja, a tiču se audio materijala koji je kandidat odslušao, odnosno tekstova koje je pročitao. Zatim sledi provera oblasti Pisanje u okviru koje kandidat ima 15 različitih zadataka i provera oblasti Konverzacije, odnsono konverzacijskih veština u okviru koje kandidat ostvaruje inetrakciju sa ispitivače na zadatu temu.

HSK Nivo 6 podrazumeva najpre dva testa od po 50 pitanja. Prvi test se odnosi na razumevanje odslušanog audio materijala, a drugi na razumevanje pročitanih tekstova. U okviru provere oblasti Pisanja kandidat ima zadatak da napiše tekst određene dužine na zadatu temu, dok je provera oblasti Konverzacije kao i u većini prethodnih ispita, samo malo kompleksnija.

Da bi se smatralo da je kandidat položio HSK ispit za proveru znanja kineskog jezika kao stranog neophodno je da ima između 120 i 180 poena, minimum. Međutim, u zavisnosti od nivoa ispita koji polaže zavisiće i bodovanje. Tako, recimo za uspešno polaganje ispita za A 1 i A 2 nivo je neophodno minimum 120 poena, dok kandidati mogu maksimalno da osvoje 200 poena. Za više nivoe poznavanja kineskog kao stranog jezika u okviru HSK ispita kandidati mogu najviše da osvoje 300 poena, a da bi položli više niveo ispita neophodno je da osvoje minimum 180 poena.

Šta još treba da znate o ispitima za proveru znanja kineskog kao stranog jezika

TOCFL ispiti se održavaju dva puta godišnje i to prve subote u mesecima maju i novembru najčešće. U većini slučajeva je rok za prijavu 30 dana pre datuma održavanja ispita, ali se svakako kandidatima preporučuje da se blagovremeno raspitaju o sledećm terminu održavanja ispita, kako bi mogli da izvrše prijavu u propisanom roku.

Zanimljivo je da u okviru HSK testa postoji i takozvani HSKK test koji podrazumeva samo usmeni deo ispita.

HSK ispit se održava i u Kini i u mnogim ovlašćenim test centrima širom sveta, a održava se i nekoliko puta godišnje i to uglavnom zavisi od broja zainteresovanih kandidata. Raspored ispita se objavljuje na godišnjem nivou, a prijava se najčešće vrši do 30 dana pre sledećeg termina kada je zakazan HSK test. Rezultati ovog testa su dostupni kandidatima uglavnom 30 dana od dana održavanja HSK ispita iako datum dobijanja rezultata nije precizno određen.

Ono što kandidati treba da imaju na umu, ukoliko žele da polažu TOCFL ispit jeste da je pripremna nastava obavezna, odnosno pohađanje kursa kineskog jezika u određenom vremenu koje zavisi od nivoa za koji polažu. Za polaganje HSK ispita nije precizno određeno da li je neophodno pohađati pripremnu nastavu ili ne, ali se svakako preporučuje, posebno ukoliko kandidat polaže ispite za više nivoe znanja kineskog jezika za strance.


Spisak gradova za kurs i obuku za kineski jezik za strance

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje