Kurs i obuka - Computer information systems

Ne samo sticanje znanja potrebnih za rad sa kompjuterskim informacionim sistemima, već specijalizovani kurs i obuka - Computer information systems pruža isto tako mogućnost svakome ko je zainteresovan da na prvom mestu značajno poboljša radnu biografiju, a što će dovesti i do pronalaženja posla koji je odlično plaćen.

Polaznici će imati obavezu da upisu prisustvuju lično, a prijavu mogu da izvrše u principu kad god to žele na jedan od načina koji su dostupni. Najlakše je da to učine jednostavnim telefonskim kontaktom sa najbližim predstavništvom Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali je svakako u opticaju i mogućnost da se lično prijave, kao i da svoje podatke pošalju na mail adresu organizatora.

Kada je u pitanju način na koji se obuka i kurs - Computer information systems sprovodi, tu je najvažnije istaći činjenicu da polaznici treba prvo da se opredele da li će predavanja da prate putem interneta ili će to da učine na klasičan način, to jest pristupiće pohađanju predavanja u jednoj od naših poslovnica. A one osobe koje se budu opredelile da ovu obuku prate online, moraju svakako da imaju lični računar, te će u tom slučaju predavanja pratiti uz korišćenje namenske online platforme. Sem toga će prijavljeni morati i da se odluče između praćenja nastave u paru i grupi, odnosno individualno, a tom prilikom će i dobiti sve informacije o načinu sprovođenja konkretne obuke.


Individualni kurs podrazumeva sasvim isti način organizacije, kao i nastava koju prate dva polaznika, a koja je okarakterisana kao poluindividualni kurs i obuka - Computer information systems. Termini održavanja i za jednu i za drugu navedenu vrstu obuke moraju da budu definisani isključivo dogovorom između zainteresovanog polaznika i njegovog profesora, a svakako uz asistenciju kordinatora za nastavu određene poslovnice zvaničnog organizatora. Oni će da se usaglase i oko datuma kada će određena vrsta obuke da počne, a u svakom slučaju će morati da definišu i dinamiku njenog održavanja.

Mnogo je više zahtevan način na koji se sprovodi grupna obuka, a na prvom mestu moramo naglasiti da toj vrsti nastave može da prisustvuje najviše 8 osoba. Najmanji broj polaznika koji je potreban za formiranje jedne grupe, to jest za početak ove vrste nastave jeste četvoro, tako da po njihovom prijavljivanju svi dobijaju oficijelno obaveštenje organizatora o datumu početka. Sve osobe koje interesuje baš rad u grupi, moraju znati da je neophodno da prihvate dinamiku i termine održavanja, a koje će kod ove vrste nastave da odredi isključivo institucija organizatora.

Sem toga se podrazumeva da će Obrazovni centar Akademije Oxford da organizuje i nastavu koja je namenjena isključivo za ona lica koja su u ma kojoj organizaciji, odnosno firmi zaposlena, a kada se zapravo sprovodi korporativni kurs i obuka - Computer information systems. Princip njene organizacije je drugačiji, a u tom smislu što je klijentu dozvoljeno da se odluči prvo gde će nastava da bude sprovedena, to jest da li u toj kompaniji ili u našoj poslovnici, te preko interneta, a zatim i da sa predstavnikom organizatora dogovori sve što se odnosi na njenom sprovođenje. Potrebno je da se usaglase kako oko datuma kada će korporativni kurs da počne, tako i oko tačnih termina održavanja, a predviđeno je i da zajedno definišu prema kakvoj dinamici će se predavanja organizovati.Koje oblasti izučava kurs i obuka - Computer information systems?

Šta se može svrstati u kompjuterske informacione sisteme? Koje su osnove korišćenja i prednosti svakoga od njih? su osnovna pitanja na koja će pokušati obuka i kurs - Computer information systems da pruži najbolji mogući odgovor svakom pojedinačnom polazniku.

Određeno je da svako ko ima interesovanje i želju da prati ovaj kurs, mora da poseduje zavidan nivo znanja koja se odnose kako na korišćenje računara, tako i na rad sa brojnim specijalizovanim programima, te je i vrlo važno da pojedinačni polaznik sasvim dobro poznaje engleski jezik i to kako i pisanom, tako isto i u usmenom obliku. Nije loše da pomenemo i to da je ovaj kurs primarno namenjen različitim IT stručnjacima i to upravo onima koji hoće da usavrše svoja znanja, te da steknu dodatne profesionalne kvalifikacije.

Za vreme trajanja nastave će predavači da se dotaknu različitih oblasti, a kako bi prisutnima značajno učinili lakšim korišćenje različitih informacionih sistema.

Prisutni će se za vreme prvog, uvodnog časa upoznati sa osnovnom definicijom kompjuterskih informacionih sistema, tako da će tom prilikom da nauče i da se taj pojam odnosi na skup različitih komponenti koje su namenjene kako za sakupljanje i snimanje određenih informacija, tako i za njihovo čuvanje i obradu, ali i za prenošenje. Posle toga će predavači govoriti o tome gde se ovakvi sistemi najčešće koriste i koja je njihova uloga, odnosno na koji način oni imaju uticaja na kvalitet poslovanja neke organizacije.

Sa pojmovima hardvera i softvera računara, kao najosnovnijih komponenata konkretnih informacionih sistema će isto tako svi koji budu pratili pomenuti kurs da se do detalja upoznaju. A u tom delu, kurs i obuka - Computer information systems podrazumeva sticanje znanja vezanih za tehnologije i telekomunikacione sisteme, te ljudske resurse, ali i procedure, kao i upoznavanje sa različitim metodama koje se koriste kada je potrebno određene podatke obraditi ili preneti.

Upravo ovde ćemo istaći da je praktičan deo posebno zastupljen u toku ovog kursa, a da polaznici koji budu nastavu pohađali u bilo kojoj našoj poslovnici tom prilikom svakako koriste i najbolju računarsku opremu. Iz tog razloga i naglašavamo da naša institucija u potpunosti može da garantuje za visok kvalitet tog tipa edukacije, ali se ipak mora ograditi od garantovanja za kvalitet online nastave, jer svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju treba da prati nastavu preko ličnog računara.

Polaznici će da se upoznaju i sa takozvanim ulaznim i izlaznim uređajima, kao što su na primer štampač ili monitor, a koji zajedno sa telekomunikacijama čine hardver konkretnog informacionog sistema. Zatim će da nauče i šta je to sistemski softver, ali i kako se karakteriše oprativni softver, kao i koje su to softverske aplikacije i programi koji se primenjuju najčešće.

Nakon toga sledi oblast koja se odnosi na baze podataka, a u okviru koje prisutni imaju priliku da nauče kako se definiše ovaj pojam, dok obuka i kurs - Computer information systems uključuje i upoznavanje sa pojmom telekomunikacija i to upravo sa stanovišta kompjuterskih informacionih sistema. Govoriće profesori i o načinu povezivanja različitih konfiguracija, tako da će prisutni da nauče, pored ostalog i kako funkcionišu LAN i WAN mreže, odnosno na koji način se vrši njihova konfiguracija.

A polaznici ove obuke će se upoznati i sa postupkom koji se odnosi na korišćenje konkretnog informacionog sistema, odnosno na upravljanje njime, te će predavači govoriti svakako i o pravilima koja se odnose na njegovo održavanje. U tom delu će da nauče, između ostalog na koji način se omogućuje pristup određenim osobama koje su u konkretnom preduzeću ili na nekom drugom mestu u mogućnosti da taj informacioni sistem koriste, odnosno naučiće kako se dodeljuju dozvole za pristup.

Svakako je predviđeno i da se prisutni upoznaju sa različitim vrstama kompjuterskih informacionih sistema, kao i sa osnovnim karakteristikama svakog od njih, te sa oblašću u kojoj se oni primarno i koriste najčešće.

Gde i kada se održava kurs i obuka - Computer information systems?

Tek kada se upisani polaznik bude opredelio između praćenja online nastave i one klasišne, a koja se u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford sprovodi, moći će da sazna i ostale detalje.

Uzevši u obzir da je u zvaničnoj ponudi naše institucije kako poluindividualna, tako i grupna obuka i kurs - Computer information systems, odnosno nastava namenjena praćenju samo jednog polaznika, to jest takozvana individualna, najvažnije je da svi prijavljeni svakako znaju da se uslovljavaju posedovanjem računara, a ukoliko žele da predavanja prate preko interneta. Inače, u tom slučaju se nastava sprovodi preko softvera koji je za tu namenu posebno kreiran, odnosno pristupaju predavanjima kroz virtuelne učionice.

Osnovna razlika vezana za sva tri ponuđena tipa obuke se odnosi na broj polaznika kojima je dozvoljeno da je prate, jer individualnoj treba da pristupi samo jedna osoba, a u okviru grupne može da bude najviše osmoro, dok je definisano da ih minimum četvoro može biti prisutno, te dvoje polaznika pohađa poluindividualnu nastavu. A pored te razlike, koja je svakako uočljiva, prisutna je ona koja je vezana za samu organizaciju, pošto je način na koji se sprovodi individualni i poluindividualni kurs i obuka - Computer information systems zaista vrlo fleksibilan, što se ne može reći i za grupnu nastavu. Polaznicima koji se za nastavu u paru ili pojedinačno budu odlučili se dozvoljava da se sa predstavnikom institucije organizatora i profesorom dogovore oko svega što je vezano za organizaciju, a što između ostalog uključuje i definisanje termina i dinamike, odnosno datuma početka, ali je zato način organizacije nastave koju prati više polaznika potpuno suprotan i vrlo strog. Tačnije, sve osobe koje se opredele za ovakvu vrstu edukacije će morati da prihvate dinamiku, ali i termine održavanja, što će da odredi organizator, a naša institucije će to učiniti tek pošto bude bila kreirana grupa, to jest nakon što se bude prijavilo 4 osobe najmanje određuje se datum kada će grupna obuka da počne, kao i svi ostali pomenuti detalji.

Naša institucija će u slučaju zahteva klijenta da organizuje i onaj tip nastave koji treba da pohađaju osobe koje su u određenoj kompaniji zaposlene, a o datumu kada bi trebalo korporativni kurs i obuka - Computer information systems tačno da počne, ali isto tako i o mestu njenog održavanja, kao i o preciznoj dinamici i terminima održavanja, će se dogovoriti predstavnik institucije organizatora sa klijentom, to jest sa nadležnim licima u okviru određene firme. Napominjemo da korporativna obuka može da bude organizovana i u prostorijama određene kompanije koja je zahteva i preko interneta, ali i u jednoj od poslovnica organizatora.

Kako će biti organizovana obuka i kurs - Computer information systems?

Sobzirom na to da je iznet zahtev da sve prijavljene osobe lično pristupe upisu, tom prilikom je i vrlo važno da se oni opredele između one nastave koja se smatra klasičnom i one koju mogu da prate uz primenu ličnog računara, a preko interneta. A Obrazovni centar Akademije Oxford za svaku od njih navodi da može da bude sprovedena u formi individualne illi grupne, kao i poluindividualne nastave.

Važno je naglasiti da se svaki pomenuti tip kursa organizuje tako da je tačno definisan broj osoba koje bi trebalo konkretni tip nastave da prate, te jedan polaznik prisustvuje individualnoj, a njih dvoje poluindividualnoj nastavi, dok se grupni kurs i obuka - Computer information systems organizuje za najmanje četvoro polaznika, odnosno najviše osmoro.

Ipak, nije to jedina razlika između svih ovih vrsta nastave, jer se one organizuju prema različitim principima. Tako se grupna obuka odvija u terminima koje će da odredi organizator, a isto tako on brine i o dinamici njenog održavanja. Sve te detalje će izneti prijavljenim polaznicima kada se bude prijavilo dovoljno osoba, to jest nakon što bude bila grupa od četvoro polaznika najmanje zvanično formirana, što se sve odnosi i na klasičnu i na online nastavu.

A kada je u pitanju poluindividualna i individualna obuka i kurs - Computer information systems, tu se razlikuje samo broj prisutnih polaznika, a sasvim je isti način na koji se sprovode. Onaj polaznik koji se odluči da pohađa nastavu u paru ili individualno će morati da prethodno da se dogovori o datumu početka određene vrste nastave direktno sa nadležnim predavačem i ovlašćenim licem naše poslovnice u kojoj se upisuje, a isto tako je vrlo važno da se oni dogovore o terminima kada će predavanja da budu održana, ali i da odrede dinamiku.

U slučaju da je to zahtev klijenta, naša institucija organizuje i korporativnu obuku, a tada se svakako posebno vodi računa o zahtevima konkretnog klijenta, tako da nastava za zaposlene može da bude sprovedena i u toj kompaniji i u našoj poslovnici, a po zahtevu će biti organizovana i preko interneta. Podrazumeva se da će zvanični predstavnik naše institucija saslušati sve zahteve od klijenta, a zatim ih i ispuniti koliko god je to moguće.

Koliko traje kurs i obuka - Computer information systems?

Način sprovođenja nastave u grupi definisan kao prilično strog, jer se pred svakoga ko je zainteresovan da tako pristupa predavanjima iznosi i zvanični zahtev da mora da prihvati dinamiku održavanja, odnosno tačne termine, a što sve tada određuje institucija organizatora. Datum početka te obuke se određuje tek kada se primarni uslov za to bude ostvario, to jest kada bude bila grupa od najmanje 4 osobe formirana. Na osnovu svega toga i navodimo da će grupna obuka i kurs - Computer information systems da traje ukupno tri dana, to jest da je 15 sati nastave raspoređeno tako da polaznici pet sati svakoga od tih dana treba da imaju predavanja.

Isto tako zbog načina organizacije, Obrazovni centar Akademije Oxford nema mogućnost da navede koliko će tačno da traje kako poluindividualni, tako i individualni kurs i obuka - Computer information systems, jer je sve u tom slučaju prepušteno polaznicima i nadležnim licima određene poslovnice, odnosno profesorima koji izvode ovaj kurs. U tom slučaju se oni dogovaraju prvo o datumu kada će ta vrsta nastave koju polaznik izabere da prati početi, a zatim i o terminima održavanja, kao i o dinamici.

Skoro sve isto se odnosi i na takozvanu korporativnu obuku, jer se ona maksimalno prilagođava klijentovim zahtevima, te im omogućuje da odluče ne samo o terminima i o tačnoj dinamici održavanja, nego i o datumu početka, te o mestu na kome će korporativni kurs i obuka - Computer information systems da se odvija (u poslovnici organizatora, u prostorijama konkretne firme ili preko interneta).

Spisak gradova za kurs i obuku "Computer information systems"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje