Kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela

Menadžeri svih nivoa u privatnim i državnim kompanijama različitih delatnosti i struktura označeni su kao grupa na koju je primarno usmeren stručni kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela. Navedena edukacija će unaprediti delovanje i revizora, budući da će im ponuditi vrlo važne informacije vezane za posao koji obavljaju, a svakako nije na odmet da predavanja koja obuhvata naznačeni program pohađaju i analitičari, kao i svi ostali koji smatraju da bi to bilo dobro za njihovu karijeru i uspeh organizacije u kojoj su zaposleni

Pre nego što predavanja počnu da se sprovode, za zainteresovane polaznike biće organizovano prijavljivanje, a oni su tada obavezni da nadležnom licu saopšte svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave elektronskim putem, pozivom nekog od telefonskih brojeva organizatora ili dolaskom u odgovarajuću poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, na više od 20 lokacija širom naše zemlje. Vrlo brzo nakon prijave kandidati će biti obavešteni kada će se održati upisna procedura, a takođe će im biti naznačeno da su obavezni da joj lično prisustvuju. Tom prilikom treba i da ovlašćenom licu predaju određena dokumenta koja će im takođe biti blagovremeno navedena kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme.

Budući da se na ovu edukaciju prijavljuju osobe različitih potreba, interesovanja, ličnih osobina, profesija i godina, organizator je nastojao da svakome ponudi model praćenja nastave koji će moći da uklopi u svoje ostale obaveze i način života. Shodno tome, pojedinačni polaznici mogu da pohađaju klasični seminar - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela i da na časove, u odgovarajućim terminima dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Tamo će se nastava odvijati u adekvatnim prostorijama koje su opremljene prema savremenim obrazovnim standardima i, uopšte uzev radiće se u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi. Ovi kandidati mogu takođe da odaberu i online kurs, kada će predavanja pratiti preko interneta koristeći svoje kompjutere. Zbog toga su obavezni da na njih instaliraju posebnu vrstu softvera, za šta će dobiti sva uputstva i smernice. Ukoliko navedeni postupak ne uspeju da obave samostalno, svakog dana tokom radnog vremena mogu da potraže pomoć informatičkih stručnjaka, zaposlenih u svakoj poslovnici organizatora.


Kada se opredele između pomenute dve varijante, osobe koje nastavu pohađaju kao pojedinci treba da navedu da li žele da rade nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Oni koji odaberu individualnu nastavu biće jedini koje će ovlašćeni stručnjak da podučava tokom ovog obrazovnog procesa, te će prema tome moći da sam tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama. Predviđene rezultate postizaće tempom koji im odgovara, a profesor će nastojati da izlaganje gradiva i zahteve koji se postavljaju pred kandidata uskladi sa njegovim sposobnostima, predznanjem i, naravno sa brzinom kojom je kadar da usvaja nove informacije. Svi koji se odluče za ovaj pristup moći će da sa svojim predavačem vode aktivnu komunikaciju, a svakako će biti slobodni da uvek pitaju ono što im nije jasno i da, ako bude potrebe traže dodatna tumačenja i objašnjenja. Oni će, pored toga dobiti priliku da u znatnoj meri utiču na raspored prema kome će se odvijati obuka, tako što će navesti kada bi bilo najbolje da se počne sa radom, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi se najlakše uklopili u njihovu rutinu. Ukoliko predloženi raspored nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora budu smatrali pogodnim, on će se zvanično usvojiti i koristiti do kraja sprovođenja programa.

U ponudi organizatora edukacije nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela, kada profesor istovremeno radi sa dvoje polaznika. U ovom najjednostavnijem vidu grupnog obrazovnog delovanja kandidati zajedno ostvaruju predviđene ciljeve, a tokom tog procesa jedno drugom predstavljaju značajnu podršku i oslonac, te takođe znanja mogu da proširuju i produbljuju i putem međusobne komunikacije i sučeljavanja stavova vezanih za temu koja se obrađuje. Uz to mogu da naznače kada im odgovara da seminar počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju predavanja. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, te će tako zajednički utvrditi plan delovanja koji će svima da bude po volji.

Kandidati žele da pohadjaju grupnu nastavu, moraće ponekad da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, odnosno dok se za to ne prijavi pomenuti minimalni broj zainteresovanih. Niko od prijavljenih neće dobiti priliku da odlučuje u vezi sa rasporedom odvijanje nastave, pošto će datum početka kursa, termine i učestalost održavanja časova unapred da precizira ovlašćeni predstavnik institucije organizatora. Svi članovi grupe tom rasporedu moraju da se u potpunosti prilagode i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore niti nove zahteve, jer će on ostati isti do kraja edukacije.Ako su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici određene firme, sprovešće se korporativni kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela. Tada kandidati mogu da nastavu prate online, ali i da se odluče za klasične časove koji ne moraju da se sprovode samo u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora. Ta predavanja, naime mogu da budu održana i u adekvatnim prostorijama kompanije koja svoje zaposlene upućuje na obuku, te na bilo kom drugom mestu koje njima odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Raspored rada za ove polaznike, to jest datum kada će oni početi sa obukom, kao i termine i ritam održavanja njihovih časova sporazumno će odrediti osoba koju je za to imenovalo konkretno preduzeće i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije.

Plan i program za seminar - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela

Kvalitetne odluke koje bi trebalo brzo doneti su uslov uspešnog savremenog poslovanja. Kako je za unapređenje biznisa neophodna primena odgovarajućih IT softverskih rešenja, ovlašćeni profesori će na predavanjima kojima je predviđeno da startuje obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela predstaviti prisutnima napredne funkcije ovog korisničkog programa. Objasniće im na koji način oni mogu da se koriste u procesu odlučivanja, a biće reči i o standardnim Eksel formulama, podeljenim prema oblastima koje pokrivaju, poput finansijskih, matematičkih, trigonometrijskih, logičkih, inženjerskih, statističkih i osnovnih funkcija za brojanje i sabiranje. Polaznici će se upoznati i sa naprednim Eksel formulama koje su grupisane kao tekstualne, datumske, funkcije za pretraživanje i pronalaženje vrednosti, kao i funkcije za uslovno formatiranje.

Nadležni stručnjaci će se na časovima posebno baviti temom vezanom za takozvanu šta - ako analizu (What If Analysis) i njenu ulogu u postupku donođenja odluka. Objasniće da je reč o vrlo korisnom alatu za rad sa podacima (u kartici DataTools), budući da on u svom padajućem meniju sadrži tri tipa funkcionalnih analiza kojima se menjaju podaci u selektovanim ćelijama da bi se dobio očekivani rezultat za ćeliju koja prikazuje rezultat zadatog proračuna. S tim u vezi, kandidati će dok traje kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela saznati da modul Scenario menadžer omugućava kreiranje i čuvanje određenih grupa podataka, scenarija, i međusobne izmene zbog poređenja ishoda različitih scenarija. Predavači će napomenuti da drugi modul, takozvano traženje rešenja (Goal seek) menja ulazne vrednosti radi pronalaženja optimalnih vrednosti promenljivih za željeni rezultat funkcije, te da najzad tabele podataka (Data table) prikazuju u isto vreme tabele sa svim rezultatima za sve moguće varijante ulaznih podataka date funkcije.

U daljem toku edukacije obradiće se rad sa bazama podataka, koje predstavljaju skladišta različitih informacija, razvrstana prema nekom kriterijumu u više tabela. Funkcionalnost baze podataka zavisi od mogućnosi ažurnog upisivanja, menjanja ili brisanja informacija, a to podrazumeva da ona ima pristup spoljnim bazama podataka. Kandidati će naučiti kako se vrši ovo povezivanje u Ekselu, pošto će biti upoznati sa programom koji se u tu svrhu koristi, kao i sa postupcima koji se primenjuju u svrhu pronalaženja, upravljanja i deljenja veza. Da bi rad sa bazama podataka ispunio cilj i svrhu povezivanja sa spoljnim izvorima, neophodno je omogućiti izdvajanje i međusobno povezivanje podataka i njihovo razumljivo prikazivanje u formiranim izveštajnim obrascima, kreiranjem interaktivne veze izveštaja i spoljnih baza podataka, pa će prisutni upoznati više opcija koje Eksel nudi za ažuriranje podataka iz spoljnih izvora.

Izvedene, Pivot, tabele su najpopularniji Eksel alat za kombinovanje, objedinjavanje i uporednu analizu podataka koji se, iz različitih izvora i tabela, kombinuju u novim tabelama i omogućuju pravljenje dinamičkih izveštaja i grafikona. Stoga će svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela saznati sve o izradi dinamičkih izveštaja i tabela, pronalaženju zapisa po određenim formama i dodavanju zahtevnih elemenata, tačnije rečeno odgovarajućih stavki u izveštaje. Zatim će biti reči o pravljenju pregleda uz pomoć naprednih add - ins alata. U pitanju su male aplikacije, naknadno isprogramirane, koje je moguće preuzeti sa interneta, prečicom putanje koja je na kontrolnoj table sa alatima, i uključiti u standardno instalirani Eksel. Njihov cilj je unapređivanje izgleda izveštaja, jer uljučuju elemente interaktivnosti. Zatim će biti objašnjeno kako se izrađuje sažeti prikaz radnog lista, a kandidati će biti informisani i da se brzi pristup spoljnim podacima može ostvariti umetanjem hiperveza u određene ćelije u tabelama ili u elemente grafikona, bilo da hiperveze vode ka drugim tabelama na istom računaru ili na web lokacije preko interneta. Takođe, hiperveza može da vodi, iz ćelije u dokumentu sa upisanom mejl adresom, ka programu za elektronsku poštu koji otvara modul za novu poruku, sa upisanom tačnom adresom preuzetom iz Eksel dokumenta.

Kada i gde se održava obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da se edukuju na standardni način i da, prema definisanom rasporedu dolaze na predavanja u najbližu poslovnicu organizatora. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela, koji podrazumeva praćenje nastave preko interneta, za šta međutim kandidati moraju da se blagovremeno pripreme i da na svoje računare instaliraju namenski softver. Većina njih ovo uspeva da obavi bez ikakvih problema i stručne pomoći, pošto je u pitanju jedan relativno lak zadatak, ali ih svakako, ukoliko se ne budu snašli u svakom predstavništvu organizatora očekuje pomoć informatičara i lako i brzo rešavanje pomenutog problema.

Pojedinačni polaznici koji se opredele za grupnu edukaciju radiće prema rasporedu koji unapred bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije. On će, dakle precizirati kada obuka počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Niko od članova grupe na to neće moći ni na koji način da utiče, već će biti obavezni da se saopštenog plana delovanja pridržavaju i prilagode mu se, uz odgovarajuće ustupke. Bitno je napomenuti da je veličina grupe vrlo precizno određena i da ona može početi sa radom tek kada se za to prijavi dovoljan broj kandidata.

Oni koji budu želeli da pohađaju individualni seminar - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela moći će, međutim da navedu kada bi želeli da edukacija počne i koji bi termini i ritam održavanja časova najmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu, način života i obaveze koje imaju. U vezi sa tim će se dogovarati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora, a u svakom slučaju će se ići ka tome da konačni raspored rada što je moguće više odgovara zahtevima konkretnog kandidata. Na taj način će on moći da se lakše organizuje i sa manje stresa prođe pomenuti program. Osim toga, napredak će moći da ostvaruje tempom koji mu odgovara, budući da neće imati kome da se prilagođava, a predavač će nastojati da tokom obrazovnog procesa uzme u obzir njegovo predznanje, sposobnosti i brzinu kojom uči.

Kandidati koji žele da rade u društvu, ali samo jedne osobe mogu da se opredele za poluindividualnu nastavu i da zajedno sa svojim partnerom pohađaju predavanja osvedočenih stručnjaka. Oni će takođe moći da se prvo međusobno, a potom sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom navedene institucije dogovore u vezi sa svim detaljima koji se tiču organizacije rada. Tako će definisati kada seminar počinje, te kojim danima i u koliko sati će da se održavaju predavanja, kako bi usvojeni raspored odgovorao svim učesnicima u obrazovnom procesu.

Zaposlenima u firmama koji žele da pohađaju naznačenu edukaciju namenjena je korporativna obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela. Tada se časovi sprovode prema rasporedu koji u dogovoru odrede zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Kandidati su dakle obavezni da poštuju utvrđene termine i ritam održavanja predavanja, kao i datum početka kompletnog programa bilo da se edukuju na klasični način ili online. Treba ipak napomenuti da oni koji odluče da nastavu prate uživo mogu da na časove, prema rasporedu koji bude saopšten dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali takođe i da traže da se edukacija sprovodi u okviru njihove firme, te na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih uslova za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela?

Pojedinačni kandidati imaju priliku da odaberu socijalno okruženje tokom nastave, pa tako osobe koje budu želele da pohađaju grupni seminar - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela mogu da predavanjima prisustvuju zajedno sa više kandidata. Niko od onih koji se opredele za ovaj pristup, međutim neće moći da utiče na raspored po kome će se raditi. Kako nije moguće utvrditi termine i ritam rada, kao ni datum startovanja celokupnog programa kojim će svi članovi grupe biti zadovoljni, neće im biti dozvoljeno da učestvuju u tom odlučivanju, već će morati da se priklone planu delovanja koji bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Oni koji žele da rade u društvu, ali ne u tako dinamičnoj atmosferi kojom se odlikuje grupna edukacija, mogu da odaberu poluindividualni princip rada, te da časovima prisustvuju zajedno sa još jednim kandidatom. Tada relativno mali broj osoba učestvuje u obrazovnom procesu, pa je moguće izaći u susret zahtevima polaznika vezanim za raspored po kome će se odvijati nastava. Stoga će oni biti zamoljeni da naznače kada bi želeli da obuka počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ukoliko to bude odgovaralo ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, željeni raspored će postati validan i koristiće se do kraja seminara.

Osobama koje žele da se edukuju nezavisno od ostalih namenjena je individualna obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela. Ovaj program se, zapravo odvija po principu „jedan na jedan“, što znači da nadležni stručnjak podučava samo jednog kandidata, te može jasno da sagleda kakve su njegove sposobnosti i interesovanja, predznanje i brzina kojom uči, pa da u skladu sa tim organizuje svoj predavački rad. Polazniku će biti omogućeno i da navede kada želi da počne sa obukom, kao i koji termini i ritam rada bi se najbolje uklopili u njegov način života i ostale dužnosti koje treba da ispuni. Taj raspored će razmotriti nadležni profesor i koordinator u instituciji organizatora, a ukoliko oni pronađu da je on pogodan, počeće zvanično da se primenjuje.

Bilo za koji od ponuđenih principa da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da prate klasičnu nastavu, odnosno da na časove dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Ako to budu želeli, predavanja mogu da prate i online za šta će morati da na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da rade preko interneta. U slučaju da ovaj postupak ne budu mogli samostalno da obave, imaju mogućnost da se obrate IT stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora, gde će dobiti željenu tehničku podršku.

U situaciji kada se organizatoru obrati rukovodstvo ili predstavnici neke kompanije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju ovu edukaciju sprovodi se korporativni kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela. Tada časovi mogu da se takođe prate preko interneta, ali i na standardni način, kada će se, u skladu sa željema polaznika, nastava odvijati u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, u okviru preduzeća u kome su oni zaposleni ili na nekom drugom mestu koje smatraju pogodnim, ukoliko tamo, naravno ima tehničkih mogućnosti za odvijanje i praćenje predavanja. Vreme i učestalost održavanja časova i termin početka kompletnog programa kod ovog modela rada utvrdiće sporazumno koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije i osoba koja istupa u ime firme čiji su radnici obuhvaćeni pomenutim programom.

Koliko traje specijalizovani seminar - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela?

Ovaj plan delovanja važi samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela, budući da u takvoj situaciji sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Osobe koje budu pohađale poluindividualni ili individualni seminar imaće isti broj časova, ali će u vezi sa terminima i ritmom njihovog održavanja moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Kada je upitanju korporativni kurs i obuka - donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela, predviđena je nastava istog trajanja, ali kod ovog pristupa raspored predavanja zavisiće od dogovora između ovlašćenog predstavnika kompanije čiji zaposleni pohađaju edukaciju i koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Donesite dobre poslovne odluke uz pomoć Eksela"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje