Obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje

Uz znanja koja se odnose na dugoročno rezervisanje, to jest na efekte koje ono ispoljavana kako na finansijsko, tako i na poresko izveštavanje, polaznici ovog specijalizovanog seminara će imati prilike da se upoznaju i sa efektima koje potencijalna sredstva, ali i potencijalne obaveze imaju na te vrste izveštavanja. Napominjemo da je obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje namenjen svakome ko poseduje određeni nivo znanja iz oblasti finansija, a ko ujedno ima potrebu, odnosno volju da se u pomenutoj oblasti edukuje. A pod tim se misli na lica zaposlena u računovodstvu, a primarno na one osobe koje su zadužene za izradu finansijskih izveštaja, s tim da je istaknuto i da bi finansijski direktori firmi definitivno trebalo da pohađaju ovu vrstu stručnog seminara.

Pre nego što budu zvanično bili upisani, svi zainteresovani se moraju prijaviti i to ili putem broja telefona izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford ili dolaskom u njegove prostorije ili preko telefona.

Prilikom upisa, svi oni lično dolaze u predstavništvo organizatora u koje žele, a dostavljaju tada i svu dokumentaciju koja je obavezna, s tim da će im precizne informacije o postupku upisivanja pružiti zvanično ovlašćeno lice one poslovnice pomenute institucije u kojoj se prethodno budu prijavili.


Ponuda je vrlo obimna, te se iz tog razloga i iznosi zahtev da svaki kandidat lično odabere po kom principu će nastavu da prati. A sem klasičnog tipa edukacije, kada se kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje organizuje u okviru izabrane poslovnice ove institucije, u ponudi je i ona vrsta edukacije koja predviđa praćenje časova online. A izuzetno je važno da osoba koja je baš za online nastavu zainteresovana, ima lični računar i da u skladu sa važećim pravilima, na njega instalira tačno određeni softver. Sve informacije koje se odnose i na postupak instalacije i primene tog softvera, kao i na celokupan proces organizacije online nastave će zainteresovanom polazniku da pruži ovlašćeno lice poslovnice u kojoj se bude upisao.

Pošto bude izabrao na kom mestu će da pohađa nastavu, svaki prijavljeni na raspolaganju ima grupni, poluindividualni i individualni seminar, a tom prilikom se razlikuje i način organizacije i broj prisutnih. Preciznije govoreći, od najmanje četvoro ljudi do najviše osmoro njih, nastavu pohađa u grupi, dok samo jedan polaznik biva prisutan kada se organizuje individualni tip edukacije, a budući da je poluindividualna nastava poznata još i kao nastava u paru, jasno je da joj dve osobe prisustvuju.

Ovlašćeno lice u onoj poslovnici organizatora, u kojoj bude bio ispunjen osnovni zahtev za zvaničan početak rada u grupi, to jest u okviru koje se bude 4 osobe prijavilo i bude bila oformljena jedna grupa, će da odredi i po kom principu će se grupni seminar - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje odvijati. A zapravo to znači da će precizirati datum početka za tu vrstu edukacije, kao i dinamiku njenog održavanja, ali i termine, pa će prijavljene da obavesti. Svakako je vrlo važno naglasiti da oni imaju obavezu da prihvate sve što bude unapred određeno, jer način sprovođenja ove vrste edukacije vrlo zahtevan i ne omogućuje nikakve promene.Prijavljeni koji budu odabrali da časove prate putem poluindividualne nastave ili, pak individualne će svakako princip organizacije da odrede zajedno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Isključivo na zahtev direktora određene firme, to jest njenog zvaničnog predstavnika se organizuje i korporativna obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje. U pitanju je edukacija koju samo imaju pravo da pohađaju radnici te kompanije, a predviđeno je da klijent, tom prilikom iznese jasan zahtev o svim detaljima vezano za način sprovođenja časova. Tačnije, ovlašćeni predstavnik te firme i jedne od poslovnica organizatora, zajedno određuju kog datuma bi trebalo zaposleni da počnu sa praćenjem nastave, kao i u kojim terminima, te kakvom dinamikom. Svakako, u situaciji kada oni budu procenili da je bolje da polaznici časove prate u okviru kompanije u kojoj rade ili na neko jdrugoj lokaciji, taj zahtev vrlo lako može da bude ispunjen, a ukoliko taj prostor može adektvatno da odgovori na precizno definisane zahteve. Naglašavamo da se ovaj vid edukacije, svakako može organizovati i na ma koji od načina koji je u ponudi i za pojedinačne polaznike.


Nastavni program stručnog kursa - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje

Budući da se neretko događa da se pomešaju dugoročna rezervisanja sa potencijalnim obavezama, definisano je da tokom početnog predavanja svaki polaznik bude upoznat sa osnovnom razlikom između ta dva pojma. Potom će stručni kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje da se bavi onom temom koja se odnosi na pojam potencijalnih sredstava, ali će polaznici da nauče i kako funkcioniše najpre postupak vrednovanja, odnosno prema kom principu se vrši vrednovanje i dugoročnih obaveza i potencijalnih sredstava i obaveza, a zatim će biti informisani i kada se vrši njihovo obelodanjivanje, to jest u kojim situacijama je potrebno da oni budu iskazani u poslovnim knjigama.

Profesori bi, nakon toga trebalo da se fokusiraju na pojam poznat kao rashodi rezervisanja, a u tom delu će oni, pored ostalog da govore i o situaciji koja dovodi do nastanka rezervisanja za restruktuiranje, te će prisutni da nauče i šta taj tip rezervisanja uključuje, odnosno u kojim situacijama je neophodno da bude prikazan u finansijskim izveštajima.

Specijalizovana obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje će svakom pojedinačnom polazniku pružiti i vrlo jasan odgovor na pitanje na koji način prihodi koji nastaju na osnovu onih dugoročnih rezervisanja koja prethodno nisu priznata, ostvaruju uticaj na određivanje poreske osnovice, te da li i kako ta vrsta dugoročnih rezervisanja utiče na odlaganje poreskih obaveza.

Da li se u slučaju otpremnina za plaćanje poreskih obaveza priznaju rashodi ili ne, je takođe pitanje na koje će svi polaznici ovog seminara da dobiju odgovor. Biće reči i o računovodstvenom standardu MRS 37 i o svim onim njegovim odredbama koje se svakako moraju primeniti kada se vrši priprema poreskog bilansa i planova, te finansijskih izveštaja.

Profesori će prisutnima, nakon teorijskih znanja koja su predviđena nastavnim programom, da ponude i brojne primere, a o kojima će se tokom ovog seminara voditi razgovor, te se podrazumeva da se od svih polaznika svakako očekuje da tom prilikom uzmu učešće. Budući da se, tada primenjuje interaktivni pristup, to bi trebalo svaki polaznik znatno brže da shvati temu koju obrađuje stručni seminar - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje. A po završetku praćenja predavanja će oni biti u mogućnosti da adekvatno primene znanja koja su im prezentovana, te da tako maksimalno poboljšaju likvidnost one kompanije u kojoj su zaposleni.

Kada i gde se održava kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje?

Najpre moramo da naglasimo da se ova edukacija odvija prema pravilima klasične nastave, a u tom slučaju se predavanja organizuju u prostorijama više od 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a isto tako se u ponudi nalazi i online obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje. Tada se od prijavljenih zahteva prvo da poseduju svoj računar, a drugo da se pridržavaju pravila koje se odnosi na obavezno instaliranje posebnog tipa softvera. Podatke koji su vezani kako za celokupan proces njegove instalacije, tako i uopšteno o principu prema kome se taj vid edukacije sprovodi, prijavljeni dobijaju od strane lica koje je u poslovnici u kojoj su se upisali za to i ovlašćeno.

Trebalo bi da znaju svi koji budu vršili prijavu za praćenje ove edukacije, da je i za klasičnu i za online nastavu predviđeno da se odvijaju prema principima poluindividualne, grupne i individualne nastave.

Svaki je prijavljeni obavezan da odluči da li će nastavu da prati potpuno sam, kada se organizuje individualna ili će to da uradi sa još jednim kandidatom (poluindividualna), odnosno u grupi, s tim da mora znati da se prvo mora grupa kreirati, a da se posle toga pristupa određivanju načina na koji će taj vid edukacije da bude sproveden. Da budemo malo precizniji, od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi čini jednu grupu, te je kao glavni i jedini razlog za njen početak navedeno upravo formiranje grupe, tako da se prvo mora minimalan broj polaznika prijaviti. A organizator ima obavezu tom prilikom da definiše kog tačno datuma će da počne grupni kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje, ali i da odredi prema kakvoj dinamici i u kojim terminima će prijavljeni časove da pohađaju. Jasno je da će posle svega toga oni da obaveste prijavljene, ali kandidati koji su zainteresovani za taj vid edukacije moraju znati da je pred njih iznet zahtev da u potpunosti ispoštuju sve to, uzevši u obzir da se ne vrše izmene.

Naravno, uvek postoji mogućnost da nekome takav princip sprovođenja edukacije ne odgovara u potpunosti, a tada mu se omogućuje da se opredeli između poluindividualne i individualne nastave. Naglašavamo da se one organizuju na potpuno drugačiji način od grupne, te da se tom prilikom dopušta apsolutno svakome ko prijavu izvrši da se sa zvanično ovlašćenim licem određene poslovnice, kao i sa osobom koja će izabranu vrstu nastave da vodi, precizno dogovori o načinu njenog sprovođenja. Primarno pod tim mislimo na činjenicu da oni, svi zajedno moraju da odrede kog datuma će predavanja da počnu, odnosno u kojim terminima će se ili individualni seminar - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje ili poluindividualni organizovati i kakvom, generalno dinamikom će časovi da budu održavani.

Napomenuli bismo i to da se potpuno isti princip, kao i kod individualne, to jest poluindividualne edukacije sprovodi kada se organizuje nastava koju bi trebalo samo zaposleni u nekoj firmi da pohađaju, a koja je još poznata i pod nazivom korporativna. Zvanično ovlašćeno lice bilo koje kompanije koja je zainteresovana za ovu vrstu nastave će, najpre izneti svoje zahteve vezano za datum početka, odnosno za dinamiku, kao i za termine održavanja i to zvanično ovlašćenom licu određene posledice organizatora, a zatim će se oni usaglasiti oko svega toga. Dozvoljeno je, a ukoliko bude izneta procena da bi zaposlenima bilo bolje časove da prate u svojoj kompaniji ili na nekoj drugoj lokaciji, ali je vrlo važno da jasno definisani zahtevi tom prilikom u potpunosti budu ispoštovani.

Kako se organizuje specijalizovana obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje?

Jasno je da Obrazovni centar Akademije Oxford teži da ima najbogatiju ponudu, pa iz tog razloga možemo da se pohvalimo činjenicom da uz klasični kurs, takođe organizujemo i nastavu online. Još jedna prednost praćenja ovog seminara jeste što se svakom pojedinačnom polazniku pruža prilika da sasvim samostalno odluči da li će časove da prati kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu, jer su sve one u zvaničnoj ponudi ove institucije.

Kome god više odgovara da pristupi časovima preko sopstvenog računara, mora imati na umu vrlo važnu informaciju, a ona je vezana za princip prema kome se online kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje sprovodi, u smislu da se zahteva prvo da taj kandidat instalira određenu vrstu softvera na svoj računar, te da nastavi pristupa onako kako mu bude bilo objašnjeno. Sasvim je jasno da će svim tim kandidatima biti pružena neophodna podrška, ukoliko budu izrazili želju za tim, a prilikom instalacije specijalne vrste softvera.

Ako se neko opredeli za prethodno pomenuti, klasični vid edukacije, od njega se očekuje da u prostorije institucije organizatora dolazi tačno određenog dana i u precizno određenim terminima, o kojima će, naravno prethodno da bude obavešten.

Kada bude odlučio na kom mestu će da prati časove, svaki prijavljeni treba da iznese stav o tipu edukacije koji mu najviše odgovara da prati, to jest moraće da se opredeli hoće li to da učini sa više polaznika, kada se organizuje grupni kurs ili će njegova odluka biti vezana za praćenje nastave u paru, odnosno poluindividualnog seminara ili mu u potpunosti odgovara da to učini sasvim samostalno, a u kom slučaju se organizuje individualna obuka i kurs - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje.

Svaka od njih se održava u skladu sa pravilima koja su precizno određena, ali je takođe tačno definisan i broj osoba koje konkretnom tipu nastave treba da prisustvuju. Tako, na primer najmanje četvoro ljudi mora da izvrši prijavu da bi nastava u grupi mogla da bude sprovedena, a osmoro maksimalno ima pravo da pohađa predavanja. Generalno govoreći, tek posle toga se definišu uslovi, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora odlučuje o terminima, zatim o tempu po kome će se časovi odvijati, ali svakako određuje i kog datuma bi trebalo nastava u grupi da počne. Informacije o svemu tome kandidati dobijaju naknadno, s tim da njih moraju prihvatiti u potpunosti, pošto se radi o izuzetno strogom načinu organizacije nastave, te nema mesta nikakvim izmenama.

Od toga je sasvim suprotan princip prema kome se organizuje i individualni, ali i poluindividualni seminar - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje, s tim da se, naravno razlikuje broj osoba koje bi trebalo da im prisustvuju. A ko god se bude opredelio za pohađanje nastave ili u paru ili samostalno će se, pre njenog početka precizno dogovoriti sa licima koja su nadležna, to jest sa koordinatorom za nastavu i sa određenim profesorom, o terminima u kojima će se časovi sprovoditi, ali i o datumu početka jedne ili druge vrste nastave, te o dinamici.

Valjalo bi da pomenemo i to da je ova institucija u mogućnosti, a na zahtev neke kompanije, da organizuje korporativni kurs, koji je u tom smislu posebna vrsta edukacije što joj pristupaju radnici kompanije klijenta. Princip prema kome se nastava tada organizuje je isti kao i kada se sprovodi edukacija za pojedinačne kandidate, uz dodatak da svaki klijent ima pravo da iznese zahtev za izmenom lokacije. Naravno da će organizator u tom slučaju da se potrudi da čak i taj zahtev ostvari, a dodatne informacije vezano za prostor, odnosno za njegove karakteristike koje mora da poseduje, svaki klijent ponaosob dobija od strane ovlašćenog lica određene poslovnice institucije organizatora.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje?

Klijenti koji zahtevaju da bude organizovan korporativni seminar - efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje će informaciju koja se odnosi na njegovo trajanje, dobiti tek prilikom dogovora koji će imati sa zvanično ovlašćenim licem institucije organizatora, uzevši u obzir da način njegove organizacije tako predviđa.

A svakako sve po vrlo sličnom principu odvija i nastava namenjena za jednog, odnosno za dvoje polaznika, tako da organizator nema pravo unapred da obavesti nijednog prijavljenog o tome koliko će ili polu individualna ili individualna obuka i kursevi ipak ako se neko bude odlučio da časove pohađa u grupi on će nakon njenog formiranja biti precizno obavešten o trajanju budući da tom prilikom institucija organizatora ima obavezu pored ostalog i to da definiše tako je određeno da svih školskih časova nastavnog programa kandidati pohađaju ukupno dana zato što je predviđena dinamika u toku jednog dana od po minuta to jest školskih časova opis pored klasične organizuje se i online nastava a u ponudi je individualni grupni i poluindividualni kurs i obuka te korporativni seminar

Spisak gradova za kurs i obuku "Efekti dugoročnog rezervisanja na poresko i finansijsko izveštavanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje