Kurs i obuka - Gamification u poslovanju

Sa obzirom na to da je u pitanju prilično nov pojam, a koji je sve češće zastupljen u poslovanju, ističemo da je obuka i kurs za Gamification u poslovanju namenjen apsolutno svakome ko želi da se sa njim upozna i to na najbolji mogući način. Primarno je ova edukacija namenjena onim kandidatima koji obavljaju menadžerske poslove u okviru određene kompanije, a bez obzira da li su zaposleni u odeljenju prodaje, marketinga ili eventualno ljudskih resursa, te bi svakako vlasnici preduzeća i direktori trebalo da se sa ovim pojmom upoznaju.

Izuzev oonline nastave, koju zainteresovani prate odakle god žele i to preko sopstvenog računara, naravno organizuje se i klasična, a ona uključuje sprovođenje predavanja u različitim poslovnicama institucije organizatora, pa se samim tim od svakog prijavljenog očekuje i da vrlo jasno navede gde će nastavu da prati. Svakako se podrazumeva da ona osoba koja bude izabrala prvu ponuđenu varijantu, to jest online edukaciju, mora i da obezbedi za tu svrhu računar.

Takođe se prilikom upisa, od svakog kandidata očekuje da donese odluku i o tome obavesti koordinatora za nastavu konkretne poslovnice, da li će časove da prati u grupi, samostalno ili u paru, jer se sprovodi kako grupni, tako i individualni, ali i poluindividualni kurs i obuka za Gamification u poslovanju.


Već na prvi pogled se vidi da je glavna razlika između tih tipova edukacije vezana za broj osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju, ali naravno postoji i razlika u principu sprovođenja svake od njih. Dakle, od četvoro do osmoro polaznika pohađa grupnu nastavu, koja je koncipirana tako da institucija organizatora svakako jedina ima pravo da odredi kako će se ona organizovati. Kada se najmanje 4 osobe bude prijavilo za njeno pohađanje, biće definisan najpre datum početka, a odmah zatim i dinamika održavanja, kao i tačni termini. Napominjemo da u svakom slučaju to ne može da bude izmenjeno, pa bi kandidati trebalo da razmisle da li im taj način pohađanja predavanja zaista najviše i odgovara.

Ako procene da ne mogu da se uklope u unapred navedene termine, to jest da im bilo šta ne odgovara kod tog principa sprovođenja nastave, svakako imaju mogućnost da se opredele ili za poluindividualnu ili za individualnu. A u tom slučaju će im biti dozvoljeno, praktično rečeno da o svemu sami odluče, to jest da definišu sa predstavnikom naše institucije kako će se konkretni tip nastave sprovoditi. Očekuje se da profesor, koordinator za nastavu i svaki prijavljeni polaznik, odluče zajedno o tome kog datuma će da počne ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs za Gamification u poslovanju, to jest da se dogovore kojom dinamikom i u kojim terminima će biti organizovani časovi.

Ona edukacija koju bi trebalo da pohađaju isključivo zaposleni u nekoj kompaniji, podrazumeva isti takav način organizacije, samo što ona može na zahtev klijenta da bude čak i organizovana na nekom drugom mestu, a primarno u prostorijama institucije klijenta.

Trebalo bi svako ko je zainteresovan da se edukuje u ovoj oblasti, prvo da izvrši zvaničnu prijavu, a zatim i da lično dođe i da priloži zahtevanu dokumentaciju, te da se upiše zvanično. Osim što ima mogućnost da lično dođe u prostorije konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi se prijavio za praćenje nastave, svaki zainteresovani takođe ima pravo i da se prijavi preko telefona odabrane poslovnice, odnosno da na aktuelnu mail adresu institucije organizatora pošalje sve potrebne podatke, to jest svoje prezime i ime, kao i datum rođenja, ali i obavezno informacije za kontakt.Kurs i obuka za Gamification u poslovanju - nastavni plan i program

Iako mnogima možda zvuči čudno, činjenica je da je obuka i kurs za Gamification u poslovanju zainteresovala mnoga pravna i fizička lica, budući da je proces uvođenja različitih segmenata kompjuterskih igara u poslovni proces postao vrlo popularan, jer je primećeno da ima izuzetno pozitivan uticaj na boljitak celokupnog poslovanja neke kompanije.

A u toku početnog predavanja, profesori će do detalja da objasne prisutnima šta je to takozvana gejmifikacija, to jest koja je precizna definicija ovog pojma. Zatim će ukratko da im predstave istorijat primene koncepata implementacije računarskih igara u poslovanje, te će im govoriti i o brojnim pozitivnim efektima koje njegova primena ima svakako u praksi.svakako će biti predstavljeni i različiti primeri iz prakse na globalnom nivou, to jest predavači će prisutnima da ukažu i na brojne svetski priznate kompanije, a koje su se rukovodile upravo primenom ovog procesa u poslovanje, čime su ga u optimalnom roku i značajno unapredile.

Svakako će kurs i obuka za Gamification u poslovanju obuhvatiti i različite radionice, a koje imaju za cilj da polaznicima maksimalno približe ne samo ovaj pojam i način njegove implementacije u poslovanje, već će biti govora i o mnogobrojnim modelima i različitim vrstama alata koji su poželjni za praktičnu primenu. Za svaki od njih pojedinačno će predavači ukazati i na pozitivne i, eventualno na negativne efekte, a ukoliko ih ima. Kako koji model budu upoznavali, polaznici će i praktično pokazati da su razumeli prezentovana teorijska znanja, pošto će prisustvovati i brojnim vežbama.

Trebalo bi da svaki polaznik tokom ove obuke nauči, pored ostalog i kako se vrši prvo odabir odgovarajućeg modela gejmifikacije, a zatim i kako se u konkretni poslovni proces on može implementirati, te bi svakako trebalo i da može samostalno da proceni na koje sve aspekte poslovanja će on pozitivno uticati.

A budući da obuka i kurs za Gamification u poslovanju obuhvata i različite vežbe u toku kojih se prisutni upoznaju detaljno sa ovim procesom, to će im predavači u toku njihovog trajanja objasniti i koji su propusti napravljeni, to jest kako bi oni trebalo da u budućnosti budu ispravljeni, a kako bi zaista gamification u poslovanju imao što bolji učinak.

Gde se i kada organizuje kurs i obuka za Gamification u poslovanju?

U svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford se sprovodi socijalizovana obuka i kurs za Gamification u poslovanju, te je naravno u ponudi i online edukacija. A isključivo od pojedinačnog polaznika zavisi za koji od navedenih načina pohađanja nastave će da se opredeli, ali je potrebno da napomenemo da je on u obavezi da obezbedi sopstveni računar, ukoliko se odluči za praćenje online nastave. Pre zvaničnog početka te edukacije će na njega morati da instalira i softver, stim da će zvanični predstavnik institucije organizatora svakako da ga detaljno o tome informiše.

Takođe, za oba pomenuta tipa edukacije je omogućeno praćenje nastave u grupi, a koja broji od četvoro do osmoro ljudi, zatim u paru, kada se sprovodi takozvana poluindividualna nastava ili za po jednu osobu (individualna).

Sasvim je logično da se način njihove organizacije razlikuje, te bi svi zainteresovani morali da znaju da grupni kurs i obuka za Gamification u poslovanju može da počne tek kada se dovoljan broj osoba, to jest njih četvoro bude zvanično prijavilo i nakon što bude bila kreirana grupa. A ovlašćeno lice poslovnice u kojoj je pomenuti uslov ostvaren će odmah posle toga definisati kako datum početka, tako i dinamiku, odnosno termine održavanja, a zatim će biti u obavezi da precizno o svemu obavesti prijavljene. Moramo istaći podataka da se sve to ne može izmeniti, ako polaznik bude zahtevao, tako da svako ko ne bude bio u mogućnosti da se u navedene detalje uklopi, ima opciju da prati nastavu ili individualno ili u društvu sa još jednim polaznikom.

Poluindividualna i individualna obuka i kurs za Gamification u poslovanju podrazumeva potpuno isti način organizacije, a on ide na ruku polaznicima, jer im je dozvoljeno da sve vezano za sprovođenje nastave definišu direktno kako sa nadležnim profesorom, tako i sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici. Svi oni će zajedno odlučiti i o datumu početka i o trajanju, to jest o dinamici održavanja nastave, ali i o terminima.

Korporativni kurs i obuka za Gamification u poslovanju se isto tako može organizovati ako neka kompanija bude zahtevala i podrazumeva potpuno isti način organizacije kao individualna, to jest poluindividualna nastava. Predstavnik institucije klijenta u tom slučaju čak ima pravo da promeni mesto održavanja nastave, to jest da zahteva da bude sprovedena u prostorijama te kompanije, stim da je predviđeno da se ovlašćeno lice institucije klijenta i naše institucije o svemu tome detaljno i dogovore.

Kako se obuka i kurs za Gamification u poslovanju održava?

Organizacija ove edukacije je takva da svaki pojedinačni prijavljeni treba da se opredeli i to u trenutku upisa, između online i klasične nastave. Kada je u pitanju klasični kurs i obuka za Gamification u poslovanju, tada se podrazumeva takav princip sprovođenja predavanja gde se od zainteresovanih kandidata zahteva da budu prisutni u prostorijama jedne od poslovnica organizatora u kojoj će nastava da bude organizovana. Aa da bi neko mogao da predavanja prati online, neizostavno mora da ima lični računar, ali i da na njega pre početka ove edukacije pravilno instalira specijalnu vrstu softvera, stim da će predstavnik te poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o svim potrebnim detaljima tog kandidata svakako da informiše na vreme.

Kako online, tako i klasični kurs podrazumevaju izbor između tri načina sprovođenja nastave, budući da je u ponudi najpre grupna, ali i individualna nastava, odnosno ona koja je poznata kao poluindividualna, a koja podrazumeva da predavanjima prisustvuje dvoje polaznika.

Sve one se sprovode na tačno definisan način, a svakako bi pojedinačni prijavljeni trebalo koordinatoru za nastavu konkretne poslovnice već u trenutku upisa da kaže koju od ponuđenih vrsta nastave želi da prati.

Ako se bude odlučio da predavanja pohađa samostalno ili sa još jednom osobom, on mora da ima na umu i to da se individualna i poluindividualna obuka i kurs za Gamification u poslovanju organizuje na potpuno isti način, a koji je prilično slobodan. Preciznije govoreći, polaznicima koji se opredele za jednu od tih vrsta edukacije je omogućeno da zaista svaki njen segment odrede sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim licem u određenoj poslovnici organizatora. A ne samo on da će oni definisati kog datuma će da počne jedna ili druga vrsta nastave, nego će takođe da odrede i u kojim terminima će predavanja da se sprovode, to jest kakvom tačno dinamikom, tako da je praktično sve podređeno njihovim potrebama.

A ukoliko bude želeo da časove pohađa u formi grupne nastave, na prvom mestu mora da zna da nije prisutna tolika fleksibilnost u organizaciji, kao kod prethodno pomenutih. Ustvari, tada je odluka o svemu što se odnosi na sprovođenje nastave prepuštena ovlašćenom licu institucije organizatora, budući da on odlučuje kako o termina održavanja, tako i o dinamici, odnosno o datumu početka. Postoji samo jedna zadrška u vezi sa tim, jer grupni kurs i obuka za Gamification u poslovanju može da počne tek kada bude osnovni uslov za to bio ispunjen. Da malo pojasnimo, u jednoj grupi može da bude prisutno najmanje četvoro polaznika, a maksimalno je dozvoljeno njih osmoro da pohađa ovu vrstu nastave. Samo iz tog razloga je i naveden jedini uslov koji je vezan za početak, a podrazumeva prijavljivanje minimalnog broja polaznika koji imaju želju edukaciju da prate baš na takav način. Dakle, kada taj uslov bude bio ostvaren, obavezuje se zvanični predstavnik institucije organizatora da odredi sve što je prethodno navedeno i da o tome obavesti prijavljene. Obavezni smo da naglasimo da kod ovog tipa edukacije ništa od definisanog ne može da bude izmenjeno, a čak ni ako to pojedinačni polaznik zvanično bude tražio. Iz tog razloga se i iznosi predlog da tu vrstu nastave pohađaju upravo one osobe koje imaju više slobodnog vremena, odnosno koje su u mogućnosti da se uklope u zadate termine.

Kod korporativne obuke, a koja se organizuje po zahtevu neke kompanije, je predviđen potpuno isti princip organizacije kao i za poluindividualnu ili individualnu nastavu. Jedina razlika jeste što predstavnik određene kompanije ima apsolutno pravo da od organizatora zahteva da korporativni kurs i obuka za Gamification u poslovanju bude organizovana na nekoj drugoj lokaciji, a što se primarno odnosi na prostorije te firme. Svakako se podrazumeva da će on prilikom dogovora sa predstavnikom institucije organizatora, taj zahtev pomenuti i sa njim se dogovoriti oko detalja.

Koliko je određeno da kurs i obuka za Gamification u poslovanju?

Sa 9 školskih časova nastavnog fonda, obuka i kurs za Gamification u poslovanju traje 4 radna dana, ali isključivo onda kada polaznik odluči da je pohađa u grupi. Naime, u prilici smo da navedemo koliko će tačno trajati grupna obuka, samo zato što upravo mi i definišemo dinamiku njenog održavanja, ali i sve ostalo. A ovog trenutka je predviđeno da polaznici nastavu prate ukupno četiri dana, stim što moramo naglasiti da će predstavnik naše institucije polaznike koji čine svaku grupu, pojedinačno obavestiti o potrebnim detaljima, a kada se bude ispunio osnovni uslov za početak ove vrste edukacije, to jest kada bude bila grupa od najmanje 4 polaznika kreirana.

Iako je određeno koliko je časova obuhvaćeno nastavnim programom po kome se pomenuta edukacija i organizuje, činjenica je da se ne može prethodno definisati koliko će da traje ni poluindividualna nastava, ali ni individualna, kao ni takozvani korporativni kurs i obuka za Gamification u poslovanju. Osnovni razlog za to je vezan za princip njihove organizacije, a koji je maksimalno fleksibilan, te omogućuje kako pojedinačnom polazniku, tako i predstavniku određene firme, a u slučaju korporativne edukacije, da definiše sve segmente organizacije i to direktno sa predstavnikom naše institucije. A to znači da će se oni dogovoriti, pored ostalog i o dinamici održavanja časova, čime će definisati i trajanje obuke.

Spisak gradova za kurs i obuku "Gamification u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje