Kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn

Postavljanje poslovnog profila na navedenu društvenu mrežu itekako može pozitivno da utiče na celokupan poslovni proces u pozitivnom smislu, te stoga i napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn namenjena vlasnicima svih kompanija, a nevezano za to u kojoj sferi da posluju, to jest da li su u pitanju firme male ili srednje veličine. Trebalo bi i da svi koji su u takvim preduzećima na menadžerskim pozicijama zaposleni prate konkretnu edukaciju, a podrazumeva se i da svaki pojedinac koji želi da se sa tom temom bolje upozna, treba propisno da izvrši prijavu.

U svakom slučaju po zahtevu se može organizovati i korporativna obuka, a tada se tematika ove edukacije maksimalno prilagođava zahtevima polaznika, odnosno radnika zainteresovane kompanije. Predavanja mogu biti organizovana prema istim pravilima kao i za fizička lica, odnosno za pojedinačne polaznike, s tim da postoji odstupanje koje se tiče mesta njihovog održavanja. Naime, u okviru kompanije mogu radnici pratiti časove, ali samo ako njihovi nadređeni budu u potpunosti ispunili sve zahteve, koje se odnose na opremljenost odabranog prostora.

Pre nego što odluče kako će nastavu pohađati, pojedinačni polaznici će biti u obavezi da se upišu, odnosno da izvrše prijavu.


U radno vreme bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford je moguće da zainteresovani pojedinci lično dostave zahtevane podatke, odnosno ime prezime i datum rođenja, kao i informacije za kontakt. Postoji mogućnost i da se prijave elektronski, to jest da sve prethodno pomenute informacije pošalju na mejl adresu, a mogu se odlučiti i za prijavu putem telefona.

Prisustvo svakog kandidata je obavezno kada se vrši upis, te će svako od njih prethodno biti obavešten i o dokumentima koja mora da pripremi i donese kada bude bilo vršeno upisivanje kandidata.

Postoji nekoliko opcija za sprovođenje nastave koju bi trebalo fizička lica da prate, tako da im se nudi mogućnost da specijalizovani seminar - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn pohađaju ili u okviru poslovnice organizatora ili onlajn, a putem poluindividualne, grupne ili individualne nastave. Podrazumeva se da će svako od njih moći samostalno da izabere kako mesto, na kome će časove pratiti, tako isto i tip edukacije koji mu najviše odgovara.

Obaveza je svakog kandidata, koji odluči predavanja da prati na klasičan način, da u prostorijama konkretnog predstavništva institucije organizatora bude prisutan u dogovoreno vreme.

Potpuno je svejedno sa koje lokacije će polaznik pratiti predavanja online, jer mu je u tom slučaju potreban samo računar i stabilna internet veza. Da bi mu bio omogućen nesmetani pristup časovima, moraće i da izvrši propisnu instalaciju softvera, a koji se koristi za praćenje predavanja na taj način. Sva pomoć u vezi sa načinom pristupa predavanjima, odnosno vezano za instalaciju softvera će biti omogućena apsolutno svakom polazniku kome to bude bilo neophodno.

Svaki prijavljeni je obavezan i da se opredeli sa koliko tačno polaznika će nastavu da prati, to jest da li će to učiniti samostalno, u društvu sa još jednom osobom ili u okviru grupne edukacije, kada između četvoro i osmoro ljudi prisustvuje časovima.

Svakako mora biti obavešten da se o načinu organizacije individualne edukacije, kao i one koju treba dve osobe da prate, zajedno dogovaraju nadležno lice konkretnog predstavništva organizatora, predavač i jedan polaznik, odnosno njih dvoje, kod poluindividualne obuke. A pored preciziranja detalja vezano za datum početka izabrane vrste kursa, potrebno je da se oni usaglase i oko dinamike održavanja časova, to jest oko termina i naravno, da se dogovore oko toga kog datuma bi trebalo da počne ta vrsta nastave.

Ali kada se organizuje grupna obuka i kurs - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn, o svemu tome će brinuti isključivo zvanično ovlašćeno lice predstavništva organizatora, a pod uslovom da se grupa od najmanjeg broja članova tu i oformi. Sve detalje vezano za organizaciju će koordinator za nastavu saopštiti prijavljenim kandidatima, a naročito će biti istaknuto da su oni obavezni svih smernica da se pridržavaju, pošto se ne smeju izvršiti izmene kod tog tipa edukacije.Čime se bavi kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn?

Sa osnovnim karakteristikama ove društvene mreže će u toku uvodnog predavanja biti upoznati svi polaznici,a predavači koji su zaduženi da vode specijalizovani seminar - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn će im pružiti i informacije o broju njenih korisnika na lokalnom i na globalnom nivou.

Programom je predviđeno da prisutnima detaljno bude objašnjeno i zbog čega je poželjno otvoriti poslovni profil na ovoj mreži, te u kojoj meri takva vrsta online prezentacije ima uticaja na celokupan poslovni proces određenog preduzeća.

Podrazumeva se da će profesori kandidatima omogućiti uvid i u primere iz prakse, a kada je upravo predstavljanje na pomenutoj društvenoj mreži imalo pozitivan uticaj na rad neke kompanije.

Bitan segment, koji će obuhvatiti stručna obuka i kurs - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn je usmeren i na pravilno prezentovanje firme na toj društvenoj mreži. Svakako će predavači objasniti kako je poželjno da se kreira poslovni profil, ali će biti govora i o pravljenju stranice preduzeća na toj društvenoj mreži.

Prisutnima će biti objašnjeno i zbog čega je važno da logo bude pravilno postavljen, a biće govora i o postupku koji se odnosi kako na dodavanje odabranih linkova, tako isto i na njihovo pravilno povezivanje.

Budući da je broj pratilaca posebno važan i na ovoj, kao i na drugim društvenim mrežama koje se koriste u poslovne svrhe, predviđeno je nastavnim planom da predavači objasne polaznicima i šta je potrebno da učine da bi privukli što veći broj pratilaca.

Svakako će polaznici ove edukacije saznati i kako se koriste specijalizovane alatke za analitiku, odnosno na koji način se prati rad same stranice na pomenutoj društvenoj mreži.

Posle toga će stručni kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn da obradi temu koja se tiče sponzorisanog sadržaja, tako da će kandidati saznati u kojim slučajevima bi trebalo te opcije koristiti i kako upravo one utiču na poboljšanje poslovanja.

Osim toga, biće reči i o takozvanom ciljanom oglašavanju, ali i o tome na koji način se uz pomoć ove društvene mreže i profila na njoj može značajno poboljšati baza potencijalnih klijenata.

Sva pitanja koja kandidati budu imali, biće im dozvoljeno da u toku završnog predavanja razjasne i to u direktnom kontaktu sa profesorima. A po završetku edukacije će svaki polaznik biti u potpunosti osposobljen da samostalno kreira i profil i stranicu svog preduzeća na ovoj društvenoj mreži, te da iz toga izvuče maksimum, odnosno da poslovanje kompanije koju vodi ili u kojoj je zaposlen na taj način dodatno poboljša.

Gde se i u kojim terminima održava specijalizovana obuka i kurs - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn?

Najvažnije je da napomenemo da je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford kako poluindividualni, individualni i grupni seminar - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn, tako isto i mogućnost praćenja nastave online, odnosno u poslovnicama pomenute institucije, u kom slučaju se na klasičan način organizuju predavanja.

Kada se bude upisivao, svaki kandidat će se izjasniti koja od ponuđenih opcija mu najviše odgovara, a svakako će na vreme precizne informacije o načinu organizacije dobiti od nadležnih u konkretnom predstavništvu.

Posedovanje računara je glavni uslov koji mora da bude ispunjen, kako bi polazniku bila pružena mogućnost da online prati predavanja. A neposredno pre početka bi on trebalo da na konkretni uređaj instalira softver, da bi mogao nesmetano da prati predavanja odakle god želi. Opšta je preporuka da navedeni uređaji ima što bolju vezu sa internetom, a da eventualno polaznik ne bi imao problema prilikom pohađanja časova.

Istom prilikom kada se opredeli između online i klasične nastave, svaki kandidat treba da navede i da li ga interesuje poluindividualni, individualni ili grupni kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn. U principu sve zavisi od toga sa koliko ljudi želi da pohađa predavanja, zato što ih u grupi sme biti prisutno između četvoro i osmoro, dok je poluindividualna edukacija za dve osobe istovremeno predviđena, a samo jedan kandidat treba da prisustvuje individualnoj obuci.

Drugačija se pravila primenjuju prilikom organizacije individualne i poluindividualne edukacije, sa jedne strane, odnosno grupne sa druge.

Naime, svaki kandidat koji odluči časove samostalno da prati ili u društvu još jedne osobe će, praktično imati slobodu da definiše na koji način će se časovi organizovati i to će učiniti zajedno sa profesorom, koji bi trebalo tu vrstu nastave da vodi i sa zvanično ovlašćeni licem one poslovnice, u kojoj se taj kandidat bude prijavio. Svakako će odrediti i tačan datum početka bilo individualne ili poluindividualne edukacije, ali i trajanje kursa, budući da je neophodno tom prilikom da definišu i dinamiku sprovođenja časova, a takođe će precizirati i u kojim terminima će jedan ili dvoje kandidata pratiti časove.

U velikoj meri su drugačija i strožija pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije grupnog kursa. Nakon formiranja grupe nadležni će u konkretnoj poslovnici organizatora odrediti kako će predavanja biti organizovana, odnosno definisaće datum početka nastave, kao i termine i dinamiku održavanja časova. Sve informacije će biti zatim prosleđene prijavljenima, a njihova je obaveza da se u potpunosti toga pridržavaju, jer se ne vrše nikakve izmene po zahtevu kandidata.

Pravilnikom ove institucije je predviđeno i da po zahtevu može biti organizovana korporativna obuka i kurs - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn, a kada radnici nekog preduzeća treba da pohađaju predavanja. Uopšteno govoreći, nastava se može organizovati isto kao i kada je prate fizička lica, a oko svih tih detalja će se usaglasiti ovlašćeno lice i institucije organizatora i kompanije, koja imam potrebu svoje radnike da upozna sa ovom temom. Pored dogovora oko termina održavanja, datuma početka i trajanja, potrebno je da se oni dogovore i oko toga na kojoj lokaciji će zaposleni časove da pohađaju. Ako časovi budu organizovani direktno u okviru zainteresovane kompanije, klijent će morati da obezbedi sve što je potrebno, da bi njegovi zaposleni na najbolji mogući način pratili edukaciju.

U skladu sa kakvim principom će biti održan stručni seminar - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn?

Postoje jasno definisane smernice, koje se moraju poštovati kada se stručni kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn organizuje za pojedince, tako da se od njih očekuje poštovanje definisanih pravila, a sa kojima će ih organizator prethodno upoznati.

U principu bi oni trebalo sami da odaberu koja od svih ponuđenih opcija može na najbolji mogući način da odgovori na njihove zahteve. Pored online i klasične edukacije, omogućeno im je da prate nastavu u okviru grupne, poluindividualne i individualne.

Trebalo bi da u zakazanom terminima dolazi u jednu od poslovnica navedene institucije onaj kandidat, koji se odluči za praćenje nastave na klasičan način.

A sa ma kog mesta će imati mogućnost da pohađa časove onaj polaznik, koji bude izabrao drugu varijantu, te koji se opredeli za onlajn edukaciju. Biće mu date jasne smernice o postupku instalacije softvera, a što bi trebalo da izvrši samostalno. Svakako će mu biti ponuđena i mogućnost da kontaktira najbliže predstavništvo ove institucije i zatraži pomoć stručnjaka, koji su zaposleni u timu za tehničku podršku.

Prilikom upisa bi trebalo kandidati da se opredele i između tri ponuđene vrste edukacije, te da odaberu da li im odgovara grupna, odnosno individualna obuka i kurs - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn ili nastava koju treba njih dvoje da pohađaju, to jest poluindividualna.

Ista se pravila poštuju prilikom organizacije poluindividualne i individualne edukacije, a u tom slučaju se prijavljenima omogućuje da časove brate primarno onako kako im odgovara. Misli se, zapravo na činjenicu da bi trebalo sve one informacije, koje se tiču načina organizacije, oni lično da definišu kako sa koordinatorom za nastavu, tako isto i sa profesorom.

Prema drugačijem principu se organizuje grupna obuka, a prvenstveno zato što sve prethodno navedene detalje ima pravo da definiše zvanično ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. Naime, prvo mora da bude oformljena grupa u toj poslovnici i u njoj se mora naći minimum četvoro kandidata. Po ispunjenju navedenog uslova, odnosno formiranju grupe, koordinator određuje kako datum početka grupne nastave, tako i termine održavanja časova, te određuje i trajanje, uzevši u obzir da bi trebalo da precizira i kakvom dinamikom će predviđeni broj časova da bude sproveden. Ništa od onoga što organizator u tom slučaju bude odredio nije podložno promenama.

Iako se ova edukacija organizuje primarno za pojedinačne polaznike, stručni seminar - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn može da bude održan i u vidu korporativne nastave. Svi zahtevi vlasnika zainteresovanih firmi, to jest njihovih ovlašćenih predstavnika će u najvećoj mogućoj meri u tom slučaju da budu ispunjeni. Zapravo će se oni sa organizatorom precizno dogovoriti kako u datumu početka edukacije, tako i o trajanju kursa, ali i o terminima održavanja časova. Uzevši u obzir da predavanja tada treba da pohađaju samo radnici, koji su zaposleni u toj firmi, to postoji mogućnost da nastava bude sprovedena i na drugoj lokaciji, s tim što je svakako u ponudi mogućnost da oni časove prate u poslovnicama organizatora ili online. Trebalo bi da prostor u samoj kompaniji, a u kome će radnici da pohađaju predavanja, bude opremljen u skladu sa važećim pravilima, s tim što se podrazumeva da će detaljno sa svim tim zahtevima biti upoznati nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća.

Koliko će specijalizovani kurs i obuka - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn da traje?

Ovlašćeni koordinator za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kome se shodno pravilima prijavi dovoljno zainteresovanih za praćenje tog tipa edukacije, će tada definisati ne samo dinamiku, prema kojoj će članovi te grupe časove da pohađaju, nego će isto tako odrediti i datum početka nastave i termine.

Ponudom ove institucije je obuhvaćena i individualna obuka kao i takozvana poluindividualna, kada nastavi prisustvuje dvoje polaznika, a i jedna i druga se organizuju drugačije od gupne. U tom slučaju bi trebalo da se prethodno prijavljeni kandidati dogovaraju o svemu, uključujući i trajanje, odnosno dinamiku organizacije časova, pa tako i dobijaju informaciju o tome koji će izabrana vrsta edukacije ukupno da traje.

Po potrebi se organizuje i takozvana korporativna obuka i kurs - iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn, odnosno nastava isključivo predviđena za zaposlene u nekoj kompaniji. Budući da se ovlašćeni predstavnik institucije klijenta mora o svemu dogovarati sa organizatorom, trebalo bi da sa njim precizira i trajanje korporativne obuke.

Spisak gradova za kurs i obuku "Iskoristite potencijale društvene mreže LinkedIn"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje