Obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere

Kada neko bude rešio da se u ovoj oblasti edukuje, biće neophodno da izvrši zvaničnu prijavu, te da nakon toga dođe u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i priloži svu dokumentaciju, kako bi bio upisan.

Predviđeno je da prijava bude izvršena elektronski ili preko telefona jedne od poslovnica, a moguće je prijaviti se i lično. Važno je da u mejlu, koji će kandidati poslati ako se prijavljuju elektronski, sem svog prezimena i imena, napišu i kontakt informacije, kao i datum rođenja.

Izuzev uobičajenog načina organizacije nastave, u kom slučaju kandidati treba da časovima prisustvuju u prostorijama predstavništva ove institucije, predviđeno je da bude organizovana i online obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere. Od zainteresovanog se u tom slučaju očekuje da preko svog kompjutera prati nastavu, a da pre njenog zvaničnog početka na taj računar instalira softver. Onaj polaznik koji se ne bude najbolje snašao sa instalacijom namenskog softvera će svu neophodnu pomoć da dobije od stručnjaka zaposlenih u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Određeno je da oba prethodno pomenuta vida nastave budu organizovana prema principima individualne, poluindividualne ili grupne edukacije. Kod svake od njih je predviđen drugačiji broj polaznika i vrlo precizno definisan proces organizacije.

Prema istom principu kao i individualni kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere se organizuje poluindividualna ili takozvana nastava u paru. Profesor koji će da vodi individualnu ili poluindividualnu nastavu, koordinator za nastavu i prijavljeni kandidat će se o svim segmentima sprovođenja određene vrste edukacije zajedno dogovoriti, tako da će tom prilikom da definišu dinamiku održavanja nastave, kao i termine i datum početka.

Princip prema kome se sprovodi edukacija u grupi je potpuno drugačiji, pošto sve detalje u vezi sa njenom organizacijom određuje zvanično ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora. Svakako je prvo zahtevano da se kreira jedna grupa, što ustvari znači da se najmanje 4 osobe prvo mora prijaviti i navesti da žele da prate nastavu baš na taj način. Ne dozvoljava se promena ni datuma početka, ali ni termina, pa čak ni dinamike održavanja nastave, što je sve prethodno odredio organizator, tako da će svaki polaznik jednostavno tome morati da se prilagodi.

U zavisnosti od zahteva klijenata, može da bude organizovan i korporativni seminar iz oblasti finansija za nefinansijere i to na bilo koji od načina koji su prethodno pomenuti. A ukoliko se bude dogodilo da zvanično ovlašćeno lice određene firme i koordinator za nastavu jedne od poslovnica organizatora, prilikom definisanja principa sprovođenja nastave za zaposlene donesu odluku da je bolje promeniti mesto održavanja časova, trebalo bi i da preciziraju gde će se oni odvijati. Jedini i osnovni uslov za izmenu mesta održavanja nastave jeste da izabarani prostor u potpunosti ispunjava zahteve koji su prethodno jasno definisani i sa kojima je klijent detaljno upoznat.Nastavni program stručne obuke iz oblasti finansija za nefinansijere

Uvodno predavanja će biti posvećeno predstavljanju osnovnih znanja koja su vezana za oblast finansija i računovodstva, a odmah nakon toga će stručni kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere da obradi i onu oblast koja se odnosi kako na finansijsko računovodtvo, tako i na upravljačko.

Biće reči o različitim poslovnim promenama, kao i o bilansu stanja i uspeha, tako da će polaznici da nauče i čemu ta dokumenta primarno služe, ali i šta sve treba da sadrže, odnosno na koji način se njihova sadržina odražava na celokupan poslovni proces.

Šta je to računovodstvena ravnoteža, koja je poznata i kao bilansna ravnoteža je pitanje na koje će adekvatan odgovor da dobije svaki polaznik ove edukacije, ali će predvači takođe da govore i o bilansu toka gotovine. Svi prisutni će biti u prilici da nauče i šta se svrstava u kratkoročne obaveze, a šta podrazumevaju dugoročne, ali i koje sve vrste sredstava postoje. Najpre će se upoznati sa osnosvnim sredstvima i imovinom, te sa njihovim glavnim karakteristikama, ali će im profeosri objasniti i šta se može smatrati obrtnim sredstvima.

Predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere prisutne upute i u postupak vođenja takozvanog dvojnog knjigovodstva, ali i u pojam vremenskog razgraničenja. Naučiće i na koji način se vrši upravljanje obrtnim kapitalom, te šta je tačno amortizacija, ali i koje se sve metode primenjuju kada se ona mora obračunati. Svakako će da bude obrađena i tema koja se odnosni na rad sa gotovinom, a tom prilikom će stručnjaci koji vode ovaj seminar da se fokusiraju na operativni ciklus gotovine.

Sa različitim finansijskim pokazateljima će biti upoznati svi polaznici ovog kursa, a pored koeficijenta obrta zaliha i pokazatelja duga, predavači će im pojasniti i na koji način se određuje stopa bruto marže, ali i koji su to sve pokazatelji vezani za likvidnost, te će se upoznati i sa mnogim drugim finansijskim pokazateljima.

Stručni seminar iz oblasti finansija za nefinansijere bi trebalo da se bavi i temom koja se odnosi na pravilnu analizu bilanca stanja i uspeha, ali i na najzastupljenije principe i metode koji se odnose kako na vođenje zaliha, tako i na rentabilnost.

abilnosti, krive rentabilnosti. • Obračun proizvodnje. • Finansijsko planiranje. • Pripremanje operativnog budžeta (biznis plana). • Finansiranje poslovanja. • Lizing. • Upravljanje potraživanjima, faktoring. • Uvođenje sistema odgovornosti u kompaniju. • Sistem odgovornosti za prihode i rashode kod profitnih, uslužnih i troškovnih centara.

DMenadžeri se svakodnevno suočavaju sa izazovima, a jedan od najvećih je razumevanje finansijskih pitanja. Od menadžera se očekuje da ostatku organizacije prenesu podatke o finansijskim performansama preduzeća i da doprinesu pokretanju diskusije na tu temu, da planiraju i rade sa budžetom i možda čak predstave poslovne predloge za investicije. Ovaj trening je namenjen menadžerima kojima finansije nisu ključna oblast rada, ali koji će nesumnjivo ostvariti brojne koristi ukoliko ih budu bolje poznavali. Ukoliko Vaša direktna interakcija sa finansijama ne prelazi granice budžetiranja i povremenih poslovnih studija, a želite da budete upućeni u finansije i da bolje razumete performanse kompanije i finansijske pokazatelje, ovo je pravi seminar za Vas. Takođe, seminar je koristan za početnike u finansijama, koji žele da steknu uvid u celinu finansija, uoče razlike između finansija, kontrolinga i računovodstva i da se pripreme za odgovornije menadžerske pozicije.

Na kom mestu se održava kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere i kada?

Onog trenutka kada se organizuje zvaničan upis se svakako očekuje od pojedinačnog kandidata da navede gde mu najviše odgovara da pohađa nastavu (online ili u poslovnicama organizatora), te da se opredeli po kom principu će časove da prati (grupna, individualna i poluindividualna edukacija).

Ako neko odluči da pohađa online seminar iz oblasti finansija za nefinansijere, on ima svakako obavezu da na računar preko koga će to da učini, instalira poseban tip softvera. A ako mu bude bila potrebna pomoć ili podrška tokom tog procesa, valjalo bi da kontaktira poslovnicu organizatora.

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u celoj zemlji ima otvoreno predstavništvo, klasičan vid edukacije se tu i sprovodi, a prijavljen treba u određenim terminima da bude prisutan.

U zavisnosti od izbora svakog polaznika vezano za izbor vrste edukacije koju želi da prati, primarno zavise termini, ali i dinamika održavanja i datum početka, to jest upravo od njegov odluke koji vid nastave bude odlučio da pohađa će zavisiti ko ima obavezu sve to da definiše.

U želji da malo pojasnimo sve to, naglasićemo da pomenute segmente organizacije u slučaju poluindividualne nastave, odnosno one koju bi trebalo primarno da prati samo jedna osoba, to jest individualne, definiše upravo prijavljeni kandidat i to sa nadležnim licima jedne od poslovnica organizatora i profesorima, a kada se sprovodi grupna obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere, tada se prepušta određivanje kako datuma početka te vrste nastave, tako i termina održavanja, ali i dinamike isključivo licu koje je u konkretnoj poslovnici organizatora za to i ovlašćeno. Naime, tom prilikom se mora sačekati i ostvarenje osnovnog uslova, to jest formiranje grupe, a uz zahtev da ona broji najmanje 4 člana, to jest da ih bude najviše osmoro. Kako organizator određuje sve to, čak i u onoj situaciji kada neki kandidat bude zahtevao, neće doći do promene ni dinamike održavanja, ni termina, ali ni datuma početka, jer to nije dozvoljeno.

Ovu edukaciju imaju pravo da prate i radnici i to bilo koje firme, a način na koji se organizuje specijalizovani korporativni kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere, svakako podrazumeva maksimalno ostvarenje zahteva svakog pojedinačnog klijenta. A to, ustvari znači da će se ovlašćeno lice zainteresovane firme o načinu organizacije ovog tipa edukacije, dogovoriti sa predstavnikom izabrane poslovnice organizatora, a u smislu da će oni zajedno odrediti najpre kog datuma će korporativni seminar zvanično da počne, a zatim i kakvom dinamikom bi časovi u tom slučaju trebalo da budu organizovani, kao i u kojim terminima. Bude li se dogodilo da oni zajedno odluče da je bolja opcija da kandidati pohađaju časove, recimo u okviru firme u kojoj su zaposleni ili, pak na bilo kojoj drugoj lokaciji, biće potrebno da svaki klijent dobije podatke vezano za sve one zahteve, koje taj prostor svakako mora da ispuni.

Na koji način se obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere organizuje?

Uz mogućnost da zainteresovani kandidat u određeno vreme dolazi u bilo koju poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i na taj način prati predavanja, on isto tako ima mogućnost i da specijalizovani seminar iz oblasti finansija za nefinansijere pohađa onlajn. Međutim, svaki prijavljeni mora da zna da je u pitanju takav pristup, gde se za praćenje nastave prvo zahteva posedovanje računara, a potom i instalacija posebne vrste softvera. Neophodne informacije koje se odnose i na princip prema kome se ta vrsta edukacije sprovodi i na sam tok instalacije softvera, će svaki zainteresovani kandidat blagovremeno imati prilike da dobije od ovlašćenog predstavnika jedne od institucija organizatora, ali će mu, svakako po potrebi biti pružena i neophodna pomoć tokom procesa instaliranja.

Uzevši u obzir da se oba tipa edukacije, o kojima je prethodno bilo govora mogu sprovesti za više osoba, a kada se organizuje grupna obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere, ali i za pojedinačnog polaznika (individualna nastava), odnosno za istovremeno dvoje njih (poluindividualni kurs), to podrazumeva da se svaki kandidat opredeljuje za jedan od ponuđenih vidova edukacije.

Najpre da naglasimo da se za početak nastave u grupi iznosi zahtev koji je vezan za kreiranje određene grupe, a to podrazumeva obavezu prijavljivanja najmanje 4 polaznika. Takođe bi zainteresovani morali da znaju da je princip rada Obrazovnog centra Akademije Oxford takav da se maksimalno vodi računa o održavanju visokog kvaliteta nastave, te da je iz tog razloga predviđeno da 8 kandidata bude najviše prisutno u sklopu jedne grupe. A kod ove vrste edukacije se definisanje datuma njenog početka, odnosno termina održavanja, kao i dinamike, nakon kreiranja jedne grupe, prepušta ovlašćenom licu poslovnice u kojoj je pomenuti uslov i ostvaren. Dakle, pošto četiri kandidata bude izvršilo prijavu i zvanično bude napravljena jedna grupa, svi oni će biti obavešteni o datumu kada će ovaj tip edukacije početi, zatim o terminima u kojima bi predavanja trebalo da budu održana, kao i o dinamici. A u tom slučaju nema mogućnosti da bilo koji polaznik iznese zahtev za promenom ničega od navedenog, tako da je vrlo važno da oni u potpunosti prihvate konkretne uslove.

Postoji mogućnost da bude organizovan i individualni kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere, a kada jedna osoba prati časove, kao i nastava koja je namenjena za dvoje kandidata, to jest poluindividualna. Naglašavamo da se one obe organizuju na istovetan način, a da se tom prilikom zahtevi svakog pojedinačnog kandidata ispunjavaju na najbolji mogući način. Vrlo je važno da se oni o datumu početka edukacije koji izaberu da pohađaju, kao i o terminima u kojima će časovi da budu organizovani i o dinamici dogovore sa koordinatorom za nastavu one poslovnice u kojoj su izvršili upis i sa profesorom.

Korporativni seminar iz oblasti finansija za nefinansijere je isto u ponudi pomenute institucije, a nastava se može organizovati potpuno isto kao i za pojedinačne polaznike, ali po zahtevu bilo kog klijenta može da bude izmenjeno i mesto njenog održavanja.

Specijalizovani kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere - trajanje

Ko god se odluči da nastavu prati u paru ili potpuno individualno neće biti u prilici da odmah bude informisan o njihovom trajanju, uzevši u obzir da je predviđeno tom prilikom da svako od prijavljenih, sa licem koje je u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford nadležno i sa profesorom, definiše i trajanje, odnosno da odluči kojom dinamikom će se časovi odvijati, ali i da precizira datum početka, te tačne termine održavanja.

Praktično rečeno, sve to isto važi i kada se organizuje korporativna obuka i kurs iz oblasti finansija za nefinansijere, osim što se u tom slučaju predstavnik poslovnice organizatora o detaljima organizacije dogovara sa ovlašćenim licem određene firme.

Napominjemo da samo kada kandidat odluči da časove pohađa u grupi, on ima priliku da sazna i to odmah po kreiranju grupe, koliko će ta vrsta nastave da traje, te kada će početi i u kojim terminima će da budu sprovođeni časovi.

A organizator je predvideo da grupni kurs i obuka iz oblasti finansija za nefinansijere traje 7 radnih dana, što znači da će 30 školskih časova nastavnog programa kandidati pratiti svakog dana i to u jasno definisanom trajanju, a koje u ovom slučaju podrazumeva po 90 minuta nastave, što je ustvari po 2 školska časa.

Spisak gradova za međunarodno nefinansijeri

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje