Kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine

Budući da se nadležni u okviru kompanija, susreću relativno često i sa ovom vrstom provere, sasvim je jasno zbog čega bi trebalo da budu upoznati sa tematikom, kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine. Ipak je vrlo važno da naglasimo da postoji određena ciljna grupa, odnosno polaznici kojima je na prvom mestu ova edukacija namenjena. Svakako bi to trebalo da budu stručnjaci, koji su u kompanijama odgovorni za zaštitu životne sredine, ali i oni čija su zaduženja vezana za upravljanje kvalitetom i za upravljanje otpadom. A izuzev njih, ova tema bi mogla da bude interesantna i onim stručnjacima, čija zaduženja su vezana za vođenje odeljenja kako logistike, tako isto i nabavke. Bitno je napomenuti da ko god želi, imam pravo da se zvanično prijavi za praćenje ove edukacije, te da u potpunosti konkretnom tematikom ovlada.

Neophodno je da istaknemo činjenicu da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje kako za pojedince, tako i za firme, odnosno za njihove zaposlene.

U svakom slučaju je potrebno da zainteresovani za praćenje ove obuke izvrše zvanično prijavljivanje, a što mogu svakog dana u toku godine da učine direktno u jednoj od brojnih poslovnica navedene institucije. Naravno, postoje i drugačije mogućnosti za prijavljivanje, tako da će svaki kandidat izabrati da li će na zvaničan mejl da pošalje osnovne informacije o sebi (prezime i ime, kontakt informacije, datum rođenja) ili će ih preko telefona izdiktirati zaposlenom u izabranom predstavništvu.


Bitno je da svako bude upisan zvanično, tako da će posle prijavljivanja polaznici biti obavešteni o datumu, kada je neophodno da dođu u prostorije konkretne poslovnice lično. Ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će ih informisati i o dokumentima, koja će biti neophodno da donesu tom prilikom.

Važno je da polaznici imaju na umu činjenicu da se specijalizovani seminar - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine može pratiti na jedan od tri načina (kroz grupnu, poluindividualnu i individualnu nastavu), a da svaka od njih može biti praćena kako u prostorijama navedene institucije, tako isto i preko kompjutera.

Budući da postoji nekoliko vidova organizacije obuke, to podrazumeva da će odluka biti doneta isključivo od strane prijavljenog kandidata, te je neophodno da je on iznese u trenutku, kada bude bio organizovan upis.Pomenuli smo da se ova edukacija može pratiti i na uobičajen način, kada polaznik prisustvuje časovima u onoj poslovnici institucije organizatora, a u okviru koje se pre toga upiše, te je u ponudi i online edukacija.

Kandidat koji bude tu opciju odabrao će časove pratiti preko sopstvenog računara, odnosno uz korišćenje takozvanih virtuelnih učionica. Svakako je njegova obaveza da, shodno pravilima instalira softver, koji će mu omogućiti nesmetano praćenje predavanja, a isto tako je istaknuto da i trebalo da bude stabilna internet konekcija tom uređaju obezbeđena. Stručnjaci za IT su zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije, tako da su njihove usluge na raspolaganju onim polaznicima, koji se ne snađu dobro prilikom instalacije, ali i praćenja nastave.

Uzevši u obzir da se i klasična i online nastava mogu pohađati ili u grupi ili u paru, a da je u ponudi i individualna edukacija, to znači da svaki prijavljeni ima mogućnost izbora.

Ako njegova odluka bude bila da edukaciji pristupa samostalno, biće informisan o tome da se i poluindividualni kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine, a kada nastavi pristupa dvoje polaznika, na istovetan način organizuje. Radi se o pravilima koja su vrlo jednostavna, tako da se u najvećoj mogućoj meri pruža polaznicima mogućnost da predavanjima pristupaju u terminima u kojima to njima odgovara. Međutim, neće se oni sa nadležnim licima konkretne poslovnice, odnosno sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom dogovarati samo o terminima održavanja jednog ili drugog tipa edukacije dogovarati, nego će isto tako precizirati kako dinamiku sprovođenja časova, isto tako i datum početka odabrane vrste kursa.

Nadležna lica u onoj kompaniji, u kojoj postoji potreba za edukacijom određenog broja zaposlenih, a vezano za ovu oblast bi trebalo da znaju i to da ova institucija može prilagoditi edukaciju njihovim zahtevima. A pod tim mislimo ne samo na to da oni mogu definisati dinamiku održavanja, termine i datum početka sa nadležnima u poslovnici organizatora, nego isto tako i mesto na kome bi trebalo zaposleni predavanja da prate. Stvar je u tome, da jedino korporativna obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine može da bude organizovan na drugačiji način, odnosno ni onlajn, ni u prostorijama određene poslovnice organizatora, nego u okviru kompanije tog klijenta. Samo što je od izuzetnog značaja u tom slučaju da odabrane prostorije budu opremljene tako, da radnici konkretnog preduzeća mogu predavanja da prate u skladu sa predviđenim standardima.

Čime se bavi obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine?

Osnovne odredbe Zakona o zaštiti životne sredine Republike Srbije će na samom početku biti prezentovane polaznicima, te će oni između ostalog naučiti i zbog čega je važno njih implementirati u poslovanje.

Između ostalog je predviđeno da polaznici budu upoznati sa svim onim obavezama koje konkretni pravni subjekt ima, a sa stanovišta tog Zakona, te će biti prezentovana i osnovna načela, koja su u njemu navedena.

Naravno da će im profesori govoriti i o takozvanim prirodnim vrednostima, te o načinu na koji se njima treba upravljati, a detaljno će saznati i na koji način je tim Zakonom regulisana zaštita životne sredine.

Isto tako će specijalizovani seminar - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine da se bavi i tematikom, koja se odnosi na primenu konkretnih mera, a zarad sprovođenja adekvatne zaštite. A biće govora i o njihovom finansiranju i o vođenju propisane evidencije. Svakako će profesori govoriti i o obavezi osiguranja, kao i o naknadi štete.

Nakon toga će stručni kurs pažnju usmeriti na inspekcijski nadzor, odnosno na zahteve na koje pravno lice mora adekvatno da odgovori.

Predavači će detaljno da ih informišu i o tome koje su dužnosti inspektora za zaštitu životne sredine, ali će kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine biti posvećena temi, koja se tiče ovlašćenja, odnosno prava, koja ti stručnjaci imaju.

Sem toga će biti reči i o svim obavezama koje ima pravni subjekt u konkretnom slučaju, ali i o tome koja su prava određene kompanije, odnosno njenih nadležnih.

Moramo naglasiti da je došlo do određenih promena u okviru rada Inspekcije za zaštitu životne sredine, a što se posebno izražava kada su u pitanju kontrolne liste, odnosno kada je reč o takozvanom kalkulatoru za bodovanje onih pravnih subjekata, koje ta inspekcija nadzire.

Pored toga što će se predavači osvrnuti na kontrolne liste vezano za komunalne i tehnološke otpadne vode, predviđeno je da stručna obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine pažnju posveti i njihovoj primeni u oblasti kontrole zaštite vazduha. Takođe će biti objašnjeno polaznicima i kako se kontroliše postupanje sa različitim vrstama otpada, a naučiće i kako se uopšteno kalkulator za bodovanje koristi.

Svakako će u završnom delu ovog seminara biti dopušteno polaznicima da uzmu učešće u diskusiji, te da profesorima postavljaju pitanja, a ukoliko im nije jasno bilo šta od prezentovano gradiva.

U kojim terminima i gde će biti održan stručni seminar - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine?

Precizne informacije o mestu održavanja nastave će biti na raspolaganju svakom prijavljenom pojedincu, odmah pošto on lično bude odabrao da li će je pratiti na klasičan način ili onlajn, a preko sopstvenog računara.

Napominjemo da se specijalizovani kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine može pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da se predavanja sprovode u okviru individualne, poluindividualne i grupne edukacije.

Putem virtuelnih učionica će zainteresovani pratiti nastavu online, a vrlo je važno da njihov računar, koji naravno moraju posedovati, ima obezbeđenu adekvatnu internet konekciju.

U konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford će predavanjima prisustvovati oni kandidati, koji u momentu kada bude bio sproveden upis, a koji budu izabrali varijantu klasičnog principa organizacije.

Neophodno je da odmah posle toga izaberu i za koliko osoba će pratiti nastavu, a kako bi im bili prezentovani neophodni detalji.

Budu li se opredelili za onu opciju, koja podrazumeva pohađanje predavanja u grupi, moraju znati da tom prilikom između četvoro i osmoro ljudi treba da bude prisutno. S obzirom na to da grupna obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine dozvoljava tačno određen broj kandidata, čiji je upis neophodan, kako bi grupa bila kreirana. Nedugo posle toga će zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice pomenute institucije da napravi grupu, a onda će precizno i da odredi na koji način će njeni članovi časove da pohađaju. Pod tim mislimo na činjenicu da će koordinator za nastavu odrediti ne samo kog datuma će startovati edukacija, nego i termine njenog održavanja, ali isto tako i trajanje, a u smislu da će precizirati po kakvoj dinamici će polaznici u tom slučaju da prate predavanja. Uzevši u obzir da je pravilnik ove institucije izuzetno strog, a posebno kada je ovaj tip edukacije u pitanju, biće naročito svakom pojedincu tom prilikom naglašeno da je obavezno poštovanje svega, što organizator prethodno bude odredio. Stvar je u tome da neće biti dozvoljeno članovima grupe da iznesu zahtev za izmenom ni datuma početka, ni termina, ali svakako ni dinamike, te je stoga vrlo važno da se oni ovih pravila pridržavaju.

Budući da je u ponudi i individualna i poluindividualna nastava, to će svim polaznicima, koji ne mogu da se uklope u princip koji se poštuje prilikom organizovanja grupne edukacije biti značajno olakšano. Naime, radi se o tome da organizator dozvoljava, praktično rečeno da oni časove pohađaju baš po onom principu koji im najviše odgovara. Da budemo precizni, potrebno je da jedan polaznik definiše zajedno sa predavačem, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu određene poslovnice u kojim terminima će predavanja biti održavana, zatim u skladu sa kakvom dinamikom i kog datuma će početi individualna edukacija. A ako je u pitanju poluindiidualni kurs, onda će se dvoje prijavljenih o svemu tome dogovarati sa pomenutim licima.

Preostalo nam je još da istaknemo i to da izuzev one edukacije, koju treba da pohađaju fizička lica, ova institucija u ponudi ima i takozvani korporativni seminar - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine. Tada su zaposleni, odnosno radnici određenog preduzeća ujedno i polaznici, a predavanja se organizuju onako kako njihov direktor, odnosno zvanično ovlašćeno lice bude definisao sa predstavnikom institucije organizatora. Na prvom mestu, mislimo na činjenicu da će se oni dogovoriti o tome kog datuma će radnici početi da pohađaju predavanja i u kojim terminima, a nakon toga će precizirati i koja će dinamika tada biti primenjivana, te će na taj način definisati i trajanje. Dozvoljava se samo kod ovog tipa edukacije da predavanja budu sprovedena i na drugačiji način, odnosno da u konkretnoj kompaniji bude omogućeno polaznicima da ih prate. Neophodno je da prostor, koji kada bude odabran, ujedno i poseduje sve što je potrebno, a kako bi nastava bila organizovana na najbolji mogući način.

Prema kakvom principu se održava kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine?

Ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford uključuje nekoliko principa sprovođenja ove edukacije, te stoga nije moguće jednostavno reći na koji način se organizuje stručna obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine.

Preciznije govoreći, reč je o tome da ova institucija nudi mogućnost fizičkim licima da pohađaju nastavu ili od svoje kuće, a preko interneta ili da to učine u prostorijama jedne od preko 20 poslovnica institucije organizatora.

Isto tako mora biti istaknuta informacija da je predviđeno da i klasična i online nastava budu organizovane ili kroz individualnu i grupnu ili u okviru takozvane poluindividualne nastave. Samo to i jeste razlog što svaki prijavljeni ima, praktično rečeno obavezu da odluči kako će časove pratiti, odnosno sa kog mesta.

A da bi to mogao da učini, podrazumeva se da mora imati na raspolaganju adekvatne informacije.

Jasno je da se pod pojmom klasična nastava podrazumeva isključivo ona, koju zainteresovani pojedinci treba da pohađaju na način, koji se smatra uobičajenim i podrazumeva sprovođenje časova u prostorijama predstavništva konkretne institucije.

Ukoliko u prostoru, iz koga kandidat želi da pohađa korporativni seminar - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine postoje za to uslovi, odnosno ako je dostupna stabilna internet konekcija, moguće je da polaznik predavanja odatle i prati. Podrazumeva se da će to učiniti preko sopstvenog računara, a na njega će on samostalno instalirati propisani softver. U svakoj poslovnici institucije organizatora su zaposleni i IT stručnjaci, koji mogu da pruže odgovarajuću pomoć zainteresovanima, a ako se ne snađu najbolje tokom samog instaliranja, odnosno ukoliko budu imali poteškoća prilikom praćenja seminara.

Samo jedan kandidat ima pravo da pohađa individualnu edukaciju, a poluindividualna je predviđena za dve osobe. Ipak, moramo naglasiti da nije jedina razlika između njih vezana za definisani broj polaznika.

Stvar je u tome da kod individualne i poluindividualne nastave, odluku o datumu početka, ali i o trajanju i o terminima održavanja donose zajedno kandidati i profesori, a vrlo je važno da njihovom dogovoru prisustvuje i ovlašćeno lice te poslovnice organizatora, odnosno koordinator za nastavu.

Nasuprot tome, kod grupne edukacije se primenjuju nešto drugačija pravila, tako da isključivo osoba koja je zadužena za koordinaciju nastave u određenom predstavništvu određuje na koji način će kandidati da prate predavanja. Potrebno je da se minimalan broj zainteresovanih prijavi, kako bi bio ostvaren zahtev za nastankom grupe.

Izuzev edukacije koju treba da pohađaju fizička lica, to jest pojedinci, dostupan je i korporativni kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine u okviru konkretne institucije. Radi se o specijalizovanoj nastavi, zato što je ona primarno zaposlenima u kompanijama namenjena. Potrebno je napomenuti i to da izuzev na prethodno opisane načine, ona može biti održana i na drugom mestu, to jest u samom preduzeću, koje ima potrebu svoje radnike da upozna sa ovom temom. Kada klijent bude izneo taj zahtev, biće obavešten o svemu što konkretni prostor mora sadržati, a podrazumeva se da će se upravo predstavnik te kompanije dogovarati sa nadležnima u instituciji organizatora o načinu na koji će se časovi sprovoditi. Pod tim se misli kako na definisanje detalja vezano za datum početka, tako i onih koji se tiču dinamike održavanja i termina, odnosno mesta na kome će biti edukacija organizovana.

Koliko treba da traje specijalizovana obuka i kurs - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine?

Sve neophodne detalje o dinamici će koordinator za nastavu pružiti prijavljenima, ali tek onog trenutka kada se u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford bude za to stekao uslov, to jest kada bude bila zvanično kreirana grupa od najmanjeg broja članova.

Za pojedince se sprovodi i poluindividualna nastava, kao i individualna, a tom prilikom se primenjuje drugačiji princip organizacije. Zato i jeste važno da naglasimo da trajanje tih tipova edukacija ne može biti prethodno određeno, zato što se kako o tome, tako isto i o svim ostalim neophodnim detaljima dogovara prijavljeni sa nadležnim licem institucije organizatora, kao i sa predavačem.

Navedena institucija organizuje i onu edukaciju, koja je striktno zaposlenima u nekom preduzeću namenjena. Samim tim što se korporativni kurs i obuka - kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine sprovodi na slobodan način, jer se predstavnik institucije klijenta dogovara sa ovlašćenim licem organizatora o svim neophodnim detaljima, pa i o dinamici, to takođe nije moguće ovom prilikom navesti koliko će taj tip edukacije trajati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da adekvatno odgovorite na zahteve inspektora za zaštitu životne sredine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje